Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Výroční zpráva Charta 77

4,377 views

Published on

Výroční zpráva Charta 77

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Výroční zpráva Charta 77

  1. 1. 1ÚVOD // I NTRODUCTION Obsah Table of Contents 1/ Úvod Introduction Dobrý rok Good Year 3 17 let Leksellova Gama nože na Homolce 17 Years of Leksell Gamma Knife at Homolka Hospital 4 2/ Podporují nás Our Supporters 6 3/ Konto BARIÉRY Barriers Account 14 Roční bilance projektu Annual Balance of the Project 16 Spolu proti bariérám Together Against Barriers 22 Mimořádná aukce obrazů darovaných Special Auction of Artwork Donated společností ČEZ, a.s. – 3. část by ČEZ, a.s. – 3th part 24 Pohlednice a kalendáře Konta BARIÉRY Picture Postcards and Calendars of the Barriers Account 26 Sport bez bariér Sport without Barriers 28 Nadační investiční fond Foundation Investment Fund 30 4/ Fondy Konta BARIÉRY Barriers Account Funds 34 Fond RWE RWE Fund 36 Fond FORTUNA FORTUNA Fund 36 Fond Globus Globus Fund 38 TIPFOND TIPFOND 38 Fond ŠANCE CHANCE Fund 40 Fond ČEZ ČEZ Fund 40 Fond Delphi Delphi Fund 42 Fond Česká pošta Czech Post Fund 42 Fond SKANSKA SKANSKA Fund 42 5/ Počítače proti bariérám PCs Against Barriers 44 6/ Zdravotnické projekty Health Projects 54 Konto MÍŠA Míša Account 56 Norské fondy Norwegian funds 58 IUVENTUS MEDICA IUVENTUS MEDICA 60 7/ Ceny Prizes 62 Cena Jaroslava Seiferta Jaroslav Seifert Prize 64 Cena Toma Stopparda Tom Stoppard Prize 66 Cena Františka Kriegla František Kriegel Prize 66 Cena Josefa Vavrouška Josef Vavroušek Prize 68 8/ Malé projekty Minor Projects 70 9/ Finanční část Financial Section 74 Poskytnuté příspěvky Contributions Provided 76 Sponzorské dary a granty Donations and Grants Received 85 Dary nefinanční povahy Non-financial Gifts 89 Grantová pravidla NIF NIF Grant Rules 91 Zpráva auditora NIF NIF Auditor´s Report 92 Finanční hospodaření Budget Management 93 Zpráva auditora Auditor‘s Report 94 Statutární orgány Statutory Bodies 95 Kontakty Contacts 95 Poděkování sponzorům Acknowledgement to Sponsors 96 Výroční zpráva // Annual Report 2009
  2. 2. 2 3 ÚVOD // I NTRODUCTION Dobrý rok // ÚVOD // I NTRODUCTION Good Year 17 let Leksellova Gama nože na Homolce // 17 Years of Leksell Gamma Knife at Homolka Hospital Úvod Introduction Dobrý rok 2009 A Good Year 2009 Přestože veřejný prostor kolem nás v roce Even as the public space around us gets li- Another success story of the Foundation in 2009 doslova zahustilo slovo krize a mnoho terally congested by the scare word: “crisis” 2009 bears the convoluted title: “Reduction neziskových organizací ji pocítilo na své – and many non-profit organizations have of neonatal mortality through improving kůži, Nadace Charty 77 může při bilancování felt its painful impact all too closely – the the quality of the national system of care uplynulého roku zcela klidně prohlásit – Charta 77 Foundation, in taking stock of the for extremely premature infants”; for this naši dárci, donátoři a přátelé všeho druhu past year, may declare with equanimity that project we received a grant that generates nás neopustili. our donors, benefactors, and friends of all an amount of more than twenty-four million stripes have not deserted us. crowns for us from what is known as the Na dalších stranách se dočtete, kolik pro- Norwegian Funds – a financing mechanism středků jsme získali a jak jsme je do jednot- On the following pages, you will find what under immense international scrutiny – livých projektů rozdělili. Ale nejdůležitější amounts of funds we were able to raise and with which we were able to furnish twelve je, že jsme neztratili ani gram důvěry veřej- how we allocated them to our various pro- pediatric facilities in leading hospitals nosti, že podpora doslova tisíců lidí se krás- jects. But the most important thing is that across the country with technology. We are ně potvrdila v předvánočním koncertu v TV we’ve lost not a tittle of the general public’s proud of this achievement. Nova, který sledoval jeden milion diváků. trust, and that support of literally thousands V průběhu večera jsme získali i rekordní fi- of people was beautifully confirmed on oc- I do not want to inundate you with detai- nanční částku. casion of the Christmas Concert on TV Nova, led facts and figures on the first page of which was followed by one million viewers, our Annual Report already, but one thing Úspěchem nadace v roce 2009 byl i pro- during which we raised a record amount. I feel must be mentioned – in terms of the jekt s komplikovaným názvem „Snížení volume of aid, and in terms of the number novorozenecké morbidity zkvalitněním of individuals, organizations, and groups systému národní péče o extrémně nezralé who receive support, our Foundation has novorozence“, pro který jsme z tzv. norských become the largest organization of its kind fondů, mezinárodně přísně auditovaných, in our country. While one should obviously získali grant, který nám přinese částku více not engage in games of competition in než dvacet čtyři milionů korun pro vybavení the non-profit sector, we are nonetheless dvanácti pediatrických pracovišť ve špičko- glad and grateful that generous people vých nemocnicích v celé republice. Jsme have enabled us to aim for the top position na to pyšni. among those who provide effective aid and assistance when times are tough. Nechci vás už na začátku zahlcovat množ- stvím podrobných údajů, ale jednu věc si Not least for this reason, it is with feelings neodpustím – naše nadace se objemem of acceptance and satisfaction that we part pomoci a počtem podporovaných jednotlivců ways with a project that in a sense repre- i organizací a skupin stala největší v repub- sented our first step in the world of charity lice. V neziskovém sektoru sice takto nesou- work. And because this project has over těžíme, ale přesto jsme rádi, že díky štědrým time become an almost legendary “matter lidem můžeme aspirovat na špičku mezi of the heart”, it is fitting that the words of těmi, kteří v těžších dobách účinně pomáhají. good-bye should be spoken by the Presi- dent and founder of our Foundation, Franti- Proto se také v klidu a s uspokojením lou- šek Janouch – read on. číme s projektem, který byl vlastně naším prvním krokem na poli charity. A protože We thank you all for your support, your jde o záležitost „srdeční“ a téměř legendár- dobrý rok / help, and your trust. ní, patří mu následující slova předsedy a za- a good year kladatele naší nadace Františka Janoucha. 2009 BOŽENA JIRKŮ Charta 77 Foundation, Executive Director Děkujeme vám všem za vaši podporu, za po- moc a za důvěru. BOŽENA JIRKŮ výkonná ředitelka nadace Výroční zpráva // Annual Report 2009 Výroční zpráva // Annual Report 2009
  3. 3. 4 5 ÚVOD // I NTRODUCTION 17 let Leksellova Gama nože na Homolce 17 Years of Leksell Gamma Knife at Homolka Hospital Jedna velká historická etapa naší dit riskantní otevřenou operaci mozku ane- A historic stage of our work the LGK for 17 years. Surgery is fully covered Hospital attractive and was instrumental in činnosti skončila bo umožní vyléčit pacienty, u nichž klasic- has drawn to a close by the general health insurance company its acquisition of new medical technology ká operace vůbec není možná. Nemocni- Všeobecná zdravotní pojišťovna and are - let me just mention the PET cameras, or Vážení přátelé a příznivci Nadace Charty 77, ce Na Homolce používala LGN 17 let. Opera- Ozařovací léčba Dear Friends, Dear Supporters of Charta 77 available to patients with proper indication the specialized cyclotron for manufacturing dovolte mi malé zavzpomínání. Na jaře 1990 ce jsou plně hrazeny Všeobecnou zdravot- Foundation, allow me reminisce a bit. In the from all over the country, basically without radiopharmaceuticals. jsem dostal do kanceláře Nadace Charty 77 ní pojišťovnou a jsou dostupné pro indiko- gama nožem dokáže spring of 1990, a request for help reached waiting lists. Voices in the Czech press speculated about ve Stockholmu žádost o pomoc od sloven- vané pacienty z celé republiky prakticky bez v mnoha případech me in the office of Charta 77 Foundation in the fate of the “old” LGK, which belongs ské lékařky z Martina. Usilovala o to, aby její čekacích lhůt. Stockholm in which a Slovak medical doctor The LGK was in the ownership of Charta to the Foundation, given that it was one pacient, tehdy třináctiletý Míša, mohl pod- nahradit riskantní from the city of Martin in Slovakia explained 77 Foundation and leased to Homolka of the most sophisticated devices in the stoupit operaci mozku unikátním švédským LGN byl majetkem Nadace Charty 77 a na zá- otevřenou that she had been fighting for a chance to Hospital on the basis of an agreement. field (among the approx. 270 LGKs that are vynálezem, Leksellovým Gama nožem (LGN). kladě dohody byl propůjčen Nemocni- perform brain surgery on her patient, the As of 1998, this agreement had to reflect worldwide in operation today, “our” model, Nadace se případu ujala a financovala ope- ci Na Homolce. S ohledem na Zákon o na- operaci mozku then 13-year old girl Míša, using a unique the provisions of the Foundations and a 4C Leksell Gamma Knife, belongs to the raci prostřednictvím zvláštní sbírky ve Švéd- dacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. anebo umožní vyléčit Swedish invention, the Leksell Gamma Knife Endowment Trusts Act (act No. 227/1997 top third). For this reason, the company sku. Operace měla velký ohlas u české a slo- bylo ve smlouvě od roku 1998 pro nada- (LGK). The Foundation got on the case and Coll.) by stipulating symbolic rent of one Elekta approached the Foundation with an venské veřejnosti a zanedlouho se objevi- ci stanoveno symbolické nájemné 1 koru- pacienty, u nichž klasická financed the operation through a special Czech crown annually. In June 2003, fol- offer to buy the Prague LGK – it intends to li další potenciální pacienti. Nadace se pro- na ročně. V červnu 2003 byla po dlouhých operace vůbec fundraiser. The case received tremendous lowing lengthy negotiations, a new lease install the device at another European hos- to po poradě s předními českými neurology jednáních uzavřena nová nájemní smlouva attention by the Czech and Slovak public, agreement was made between Charta 77 pital. The funds which Charta 77 Foundation a neurochirurgy rozhodla pokusit se podob- mezi Nadací Charty 77 a Nemocnicí není možná. and soon, other potential patients appeared Foundation and Homolka Hospital, set- generates by way of this sale will be put ný přístroj – tenkrát jich bylo na světě pou- Na Homolce. Ta upravila majetkové vztahy on our doorstep. The Foundation therefore tling the mutual ownership relations and into bank accounts and are earmarked for ze kolem dvou desítek – opatřit pro naši re- a stanovila zvýšení nájmu za užívání nože. decided, upon consulting leading Czech stipulating an increase of the rent charged humanitarian projects. publiku. Přístroj stál přes tři miliony dola- Finanční prostředky, které nadace tímto neurologist and neurosurgeons, to try and for using the knife. The funds raised by On occasion of putting their mutual coop- rů (necelých 100 milionů korun). S pomocí nájmem získávala, byly a jsou využívány Šlo totiž o jeden z nejsofistikovanějších secure such a device - of which only about the Foundation by way of this lease were eration to rest, Charta 77 Foundation and sbírky, srovnávané právem se sbírkou na vy- v rámci projektu Konto MÍŠA. Nadace přístrojů (ze zhruba 270 LGN, které jsou twenty installations existed worldwide at always used, and continue to be used, Homolka Hospital both affirmed that they hořelé Národní divadlo počátkem osmde- Charty 77 navázala spolupráci s Ústavem dnes na světě v provozu, patřil „náš“ model the time - for our country. The price tag ex- within the context of the Míša Account intend to continue to maintain amicable sátých let předminulého století, se podařilo neurochirurgie akademika A. P. Romada- 4C Leksellova Gama nože k té nejmodernější ceeded three million dollars (about 100 mil- project. Charta 77 Foundation entered into and cooperative relations. nasbírat potřebné prostředky. Sbírky na kon- nova Akademie lékařských věd Ukrajiny. třetině). Z tohoto důvodu nabídla firma lion crowns). With the help of a fundraiser cooperation with the A. P. Romadanov to Míša se individuálně i kolektivně zúčast- Prostřednictvím Konta MÍŠA nadace hradila Elekta nadaci odkoupení pražského LGN that has with some merit been compared to Institute of Neurosurgery at the Ukrainian I would like to hereby thank, on behalf of nily miliony Čechů a Slováků a tisíce firem ročně 10 operací ukrajinských dětských paci- – hodlá jej umístit v některé jiné evropské the collection for the reconstruction of the Academy of Sciences. Using the Míša Ac- the Charta 77 Foundation, all those who a kolektivů z celé země. Pražský LGN měl vý- entů na pražském LGN. Celkem byla operace nemocnici. Prostředky, které Nadace National Theater, destroyed in a conflagra- count, the Foundation was able to pay sent money to the Míša Account and thus robní číslo 37 a zahájil provoz v Nemocni- uhrazena 77 nemocným dětem. Pro většinu Charty 77 tímto odkoupením získá, budou tion, at the beginning of the 1880s we were for 10 surgeries under the Prague LGK saved the life of thousands. ci Na Homolce v říjnu 1992. Dnes je na ce- z nich to znamenalo záchranu života či deponovány na bankovních účtech a využí- able to amass the necessary monies. Hun- annually to save Ukrainian child patients. lém světě instalováno 270 LGN. Žádný z nich uzdravení. Spolupráce s ukrajinskými neuro- vány na humanitární projekty. dreds of thousands of Czechs and Slovaks, Altogether, we covered operation costs FRANTIŠEK JANOUCH se však nemůže srovnat s pražským, co se chirurgy při léčbě dětských pacientů umož- Při ukončení spolupráce mezi Nadací and thousands of companies and groups of for 77 sick children. For most of them, the President of the Charta 77 Foundation týče výsledků, šíře diagnostického záběru nila i léčbu řady dospělých ukrajinských Charty 77 a Nemocnicí Na Homolce obě people across the country, participated in treatment meant saving their lives and a množství uskutečněných operací: pražský pacientů. Ošetření na pražském pracovišti organizace prohlásily, že i v budoucnu bu- the Míša Account fundraiser. The Prague- restoring their health. Our cooperation LGN ošetřil 10 526 pacientů. LGN si ale za sníženou cenu platili sami. dou udržovat dobré vztahy a pokračovat based LGK bore the manufacturing num- with Ukrainian neurosurgeons in treating Koncem roku 2009 byl v Nemocnici ve spolupráci. ber 37 and began operations in Homolka child patients also made it possible to heal V Nemocnici Na Homolce (NNH) bylo vy- Na Homolce Leksellův Gama nůž nahrazen Hospital in October 1992. Today, 270 LGKs a number of adult Ukrainian patients - the budováno špičkové pracoviště, které nejen novým přístrojem Perfexion s výrobním čís- Děkuji jménem Nadace Charty 77 všem, kteří are installed worldwide, but none of them latter, however, paid for their own treat- Radiation therapy using že nemá obdoby v Evropě, ale patří k abso- lem 72. Stál 130 milionů korun. Peníze na něj poslali peníze na Konto MÍŠA a zachránili bears comparison with the one in Prague, ment at the Prague LGK worksite (if at the Gamma Knife in many lutní světové špičce. Ozařovací léčba gama nemocnice získala ze státního rozpočtu. tak životy tisíců lidí. in terms of its results, of the breadth of the a discount). Towards the end of 2009, the nožem dokáže v mnoha případech nahra- Nový LGN Perfexion je v NNH ve zkušebním diagnostic scope, and of the number of Leksell Gamma Knife at Homolka Hospital cases allows us to replace provozu od poloviny listopadu 2009. surgeries performed: 10 526 patients under- was replaced by a new device, “Perfexion”, risky open brain surgery, went treatment at the Prague LGK. bearing the manufacturing number 72, Od uvedení do provozu v roce 1992 až which cost 130 million crowns. The hos- or to heal patients po jeho ukončení v listopadu 2009 byla A state-of-the-art worksite was created at pital received the necessary funds from for whom open formálním vlastníkem LGN Nadace Homolka Hospital that is not only peerless the public budget. The new LGK Perfexion Charty 77. Toto formální vlastnictví mělo FRANTIŠEK JANOUCH within Europe, but indeed ranks among the has been in operation at Homolka Hospital brain surgery is at all značný význam. V divokých devadesátých Předseda Správní rady Nadace Charty 77 absolute best in the world. “Our Gamma since mid-November 2009. impossible. letech tato okolnost nejméně dvakrát za- Knife in Prague was one of the most uti- bránila překotné a těžko ospravedlnitelné lized devices on the planet. We annually The Charta 77 Foundation remained the for- privatizaci jedné z nejmodernějších českých performed about 800 surgeries, compared mal owner of the LGK from the time it was nemocnic. Byl to totiž LGN, který dělal to a global average of 260,” says Roman first put into operation in 1992 until decom- „Homolku“ atraktivní a přitahoval k ní nové Liščák, head consultant of the department. missioning in November 2009. This formal medicínské technologie: zmíním se pouze Radiation therapy using the Gamma Knife in ownership had great significance: at least o PET kamerách a specializovaném cyklotro- many cases allows us to replace risky open twice during the wild 1990s, this fact pre- nu na výrobu radiofarmak. brain surgery, or to heal patients for whom vented the hasty and hardly justifiable priva- V českém tisku se objevily spekulace ohled- open brain surgery is impossible in the first tization of one of the most modern Czech ně osudu „starého“ LGN, patřícímu nadaci. place. Homolka Hospital has been using hospitals. After all, the LGK made Homolka Výroční zpráva // Annual Report 2009 Výroční zpráva // Annual Report 2009
  4. 4. 6 7 PODPORUJÍ NÁS // OUR SUPPORTERS PODPORUJÍ NÁS // OUR SUPPORTERS Výroční zpráva // Annual Report 2009 Výroční zpráva // Annual Report 2009
  5. 5. 8 9 PODPORUJÍ NÁS // OUR SUPPORTERS our Letitý dobrý vztah s naší největší sázkovou Our already great relationship of many kanceláří se v minulém období ještě pro- years with the largest betting agency in supporters hloubil. V loňském roce jsme získali od For- the country moved to a new level last year, Ogilvy Group and their people.It is an open tuny vůbec největší finanční podporu z od- when we received the largest ever financial secret in the non-profit world that the Bar- vodů na veřejně prospěšnou činnost. Vedení donation from Fortuna from the mandatory riers Account has for many years have had Fortuny v čele s generálním ředitelem Mar- allocation of profits to charity. We have this partner whose support accounts for tinem Tótem a výkonnou ředitelkou Ivanou the trust of the management of Fortuna, a large part of the Foundation’s success. We Ambrožovou nám věří. Dobrou pověst headed by CEO Martin Tót and Executive are glad to be able to say that we are still máme ale i u vlastníků sázkové kanceláře, Director Ivana Ambrožová, but also by the fond of each other after more than 16 years finanční společnosti Penta Investments a je- shareholders, the financial holding Penta of cooperation. The advertising industry is jích spolumajitelů, jmenovitě Marka Dospivy Investments and their co-owners, in particu- infamous for wearing out creative brains, a Matěje Kúšika. Bez nich bychom se na ta- lar Marek Dospiva and Matěj Kúšik. Without which is why the old dogs who have been kový top žebříček Fortuny určitě nedostali. them, we would certainly not rank this high working with us for years and shaped our in the favor of Fortuna. “brand” are gradually being replaced by younger people who bring in fresh ideas. Today, “our men and women” at Ogilvy are Láďa Báča (who has moved on to become the CEO, but who is still very close to the AGROFERT HOLDING, a.s. je dárce, který má Barriers Account), Dita Stejskalová, Tomáš zvláštní charisma. Jeho majitel Andrej Ba- Agrofert Holding, a.s. is a donor with special Vacek, Tomáš Jindříšek, Radek Báča, Anna biš je racionální člověk. Ví, jak těžce se vy- charisma. The company’s owner, Andrej Babiš, Shmalko, Mária Molková, Barbora Bezděko- dělávají peníze, a určitě okázale charitu ne- is a rational person. He knows how hard it is Raiffeisen Bank, a.s. and the Barriers vá, Veronika Kyzlíková, Markéta Klingertová, podporuje. Máme s ním už několik let vztah to earn money, and he is certainly not one Account share an indestructible friendship. Veronika Šoufková, Jan Havlíček, Ronald jako s málokterým, kdo se pohybuje v žeb- to get involved in charity work just to put on The bank administers the account of Štefka, Jiří Mudr, Jarmila Musilová, Kamila BENEFIČNÍ VEČER KONTA BARIÉRY na obrazovkách TV NOVA byl příležitostí k poděkování našim říčcích nejbohatších Čechů na předních mís- a show. We look back on a relationship of our highly successful public fundraiser. Šubrtová, Kateřina Bémová, Ladislav Breda, dárcům! tech. Neprosíme u sekretářek, jednáme pří- several years with this man – a relationship It has always been very friendly towards Blanka Vorlíčková, Emil Sirotek, Ondřej Mar- mo. Mám ráda jeho otázky v SMS zprávách somewhat different from what you would us, and we want to further deepen our tinec, Miroslav Jirkovský, Blanka Grygárková, „co mám udělat?“, „co jsem prošvihl?“ nebo expect in the case of someone who holds connection and demonstrate our mutual Miloslava Šulcová, photographer Michal Lin- „kdo ještě pomůže“? Mám vždy pohotově jednu z bankou preferovaných charitativních one of the top positions on the list of the bond more clearly. We appreciate that hart, and the post-production studio Avion. připravenou odpověď a dobrou radu. Větši- organizací, dostává tato nadace finanční wealthiest Czechs. We do not supplicate at the bank thought of us when it launched The bar of our cooperation is set truly very nou je vyslyšena. Neskromně si myslím, že bonus. V roce 2009 to byla pro Konto the PA’s desk – we talk directly to the man. a project in which it refers its clients to its high, and we are relentless in our joint Andrej Babiš si o nadaci myslí jenom to dob- Řízení letového provozu České republiky, BARIÉRY pěkná částka, 135 750 korun. I love his SMS messages, in which he asks preferred charity organizations who carry effort alongside the new creative teams to ré, stejně jako my o něm! s.p., náš dlouholetý partner, podpořil nadaci Ještě jedna zajímavost o tom, jaká je v ban- “what do you want me to do?”, “what did the bank’s “seal of approval”. For each always be on top in the field of advertising, i v roce, který byl možná pro tuto ekonomic- ce atmosféra, k jaké solidaritě se dokáží za- I miss?”, or “who else is on board?”. I have client who decides to support one of the marketing, and public relations. Jealousy is ky silnou společnost, která zajišťuje bezpeč- městnanci a vedení vzedmout. Na začát- learned to always have a prompt answer bank’s reference charity organizations, the an alien and frowned-upon emotion in the né prostředí pro letecký provoz, složitější. ku roku zorganizovali zaměstnanci Raiffei- and good advice ready. In most cases, he’ll Foundation receives a financial bonus. In non-profit sector, but the comprehensive podporují Přesto se o část svých zisků podělili s těmi, senbank sbírkovou akci pro rodinu s malý- accept and follow it. I allow myself the rather 2009, this made a handsome sum for the care and support we have been receiving kdo to potřebují. Ve vedení podniku je to mi dětmi, kterým se utopil táta, rovněž za- immodest belief that Andrej Babiš thinks very Barriers Account: 135 750 crowns. from Ogilvy Group may be among the very nás nějak zakořeněné. Jsou tam již řadu let lidé, městnanec banky. Banka poté výtěžek sbírky highly of our Foundation – a sentiment which At this point, we would like to mention few things for which our colleagues in the kteří na ty potřebné nezapomínají, a my svým darem zdvojnásobila. Dostali jsme dů- is reciprocated! a tale that affords an interesting glimpse non-profit sector might envy us. v nadaci víme, že se v  případě naléhavé věru a pomáhali jsme s administrativním vy- into the atmosphere at the bank, into the potřeby máme kam obrátit. Vážíme si toho. řízením finančního daru pozůstalým.  solidarity of which staff and management are capable. At the beginning of the year, bank staff organized an event for a family with small children, the bereaved depen- The Air Navigation Services of the Czech dants of an employee of the bank who had Republic (Řízení letového provozu, s.p.), our drowned. The bank doubled the gain of long-term partner, supported the Foundation that event. We had the bank‘s trust and thus in a year that may have been rather were able to assist with the administrative Raiffeisenbank a.s. a Konto BARIÉRY complicated for this economically strong aspects of the employee fundraiser in sup- spojuje nezrušitelné přátelství. Banka player who is in charge of creating a safe port of that family. spravuje účet naší veleúspěšné veřejné environment for aviation traffic. And yet they sbírky. Staví se k nám přátelsky a my sami shared a part of their profit with those in chceme toto spojení ještě více prohloubit, need. This way of thinking is engrained in ještě více dát najevo, že k sobě patříme. the company’s management – for years now, Vážíme si toho, že s námi banka počítala it has been run by people who are mindful i v projektu, kterým své klienty upozorňuje of the needy, and we at the Foundation na některé charitativní organizace, které know to whom we may turn when all other upřednostňuje, za které dává garanci. avenues have been exhausted. We very Za každého klienta, který se rozhodne pro much appreciate this fact. Výroční zpráva // Annual Report 2009 Výroční zpráva // Annual Report 2009
  6. 6. 10 11 PODPORUJÍ NÁS // OUR SUPPORTERS UniCredit Bank is the partner of our combined auction/exhibition events. What In 2009, we gained a new partner – more could the Foundation wish for, but a company that concerns itself with building stable partners on which it can rely, come local press networks. This allowed us to We may quote, unaltered, the first senten- hell or high water? When you find out that explore new opportunities to promote our ce of this entry used in previous annual a partner of many years stands by you, in work and our projects, but also to map reports: Having a large media empire as spite of a major economic crisis that forces unchartered ground and highlight the your partner is a priceless boon. The Bar- companies to cut down on their sponsoring needs of the handicapped. PPF Media are riers Account has had such a partner for activities, you feel immensely joyful. We also a substantial supporter of the editorial four years now: the Mafra company, the must share this joy with you. Thank you board of the magazine “Můžeš” (You Can!). editorial board of MF DNES, and above all Maruško Wojciková and dear generous and We gained partners who became friends. the internet portal iDNES. Jaroslav Kábele, like-minded bank! Jan Pergler, Jiří Uher, and their boss, Roman Michal Hanák, Ondřej Tolar, Jaroslav Berá- Gallo, use us to catch a glimpse of the world nek, Martina Riebauerová, and a host of of charity, and we rely on them to gain others – they are the creators and authors insight in to the world of media business. ZDROJ: MF DNES of our very successful joint projects. Thanks This is to the mutual benefit of both sides, to their efforts, the readers of iDNES have and we believe in the future of this project, become accustomed to our fundraising which has run the first third of its course. events, which promote the Barriers Account We are happy to be a part of it. LAĎKA, studentka novinařiny z Brna, je jednou z těch, and its clients, and bring in welcome finan- V neziskovém sektoru se ví, že Konto BARI- kterým pomohli čtenáři iDNES. cial aid. For instance, it was on the pages of Our relationship with ČEZ is sometimes am- ÉRY má dlouholetého partnera, jehož po- iDNES that we organized an auction in 2009 biguous. We find their electricity expensive moc je velkou částí úspěchu naší nadace. of the sports dress of Bára Špotáková and and their profits extraordinary. On the other Jsme rádi, že i po více než 16 letech spolu- the Christmas fundraiser for the Barriers hand, we have also come to know ČEZ and práce se máme stále rádi. V reklamní bran- Account is already looking back on a vene- its management from a different angle. We ži se mozky unavují, a tak ty starší, zkuše- rable tradition of four years this December. know people in the highest echelons who né lidi, se kterými jsme léta pracovali a kte- Every year, a specific beneficiary and a spe- decide that profits are here to be shared. Over the years, we have learned that there ří vytvářeli tvář našich „značek“, nahrazují cific fate are behind the fundraiser; and I am And this concerns not only the ČEZ Founda- are projects that easily find their sponsor, mladší s novými nápady. Dnes jsou tedy na- proud of the fact that, thanks to our joint tion, which is the uncontested ruler among and then there are projects which are less šimi lidmi v Ogilvy Láďa Báča (dnes už nej- efforts, we are able to confront readers with Czech charitable foundations in terms of attractive for sponsors. For this reason, we vyšší ředitel, ale stále blízký člověk pro Bari- UniCredit Bank Czech Republic, a.s. je part- life stories somewhat different from those the volume of distributed funds. We have especially value our six-year partnership éry), Dita Stejskalová, Tomáš Vacek, Tomáš ner našich aukčních salónů. Co by si nadace in which they themselves are the prota- first-hand experience with the generosity of with the financial group Pioneer Invest- Jindříšek, Radek Báča, Anna Shmalko, Mária mohla více přát, než mít stabilní partnery, gonists. We thank everyone for their kind ČEZ: in 2009, we completed an auction of ments, who are the partner of the largest Molková, Barbora Bezděková, Veronika Kyz- na které se může spolehnout. A když se support, and will gladly draw upon it again artwork donated by ČEZ which allowed us non-state prize in this country, which is líková, Markéta Klingertová, Veronika Šouf- dozvíte, že navzdory ekonomické krizi, která next year. to create a new project (see also: Extraor- awarded by our Foundation: the Jaroslav ková, Jan Havlíček, Ronald Štefka, Jiří Mudr, Na první větě z minulých výročních zpráv ne- nutí společnosti omezovat sponzorské akti- dinary Auction of Artwork Donated by ČEZ, Seifert Prize. The Foundation is unable to re- Jarmila Musilová, Kamila Šubrtová, Kateři- lze nic měnit. Mít jako partnera velký medi- vity, nám letitý partner zůstává věrný, máte a.s. – Part Three). And we joined forces with pay the partner the favor, i.e., their support na Bémová, Ladislav Breda, Blanka Vorlíčko- ální dům, to je věc, kterou zlatem nevyvážíš. obrovskou radost. Musíme se s vámi o ni them in organizing the project “Thinking Of for this wonderful project, by offering them vá, Emil Sirotek, Ondřej Martinec, Miroslav Konto BARIÉRY již čtvrtým rokem takového podělit. Děkujeme moc Maruško Wojciková Others, Making Dreams Come True”, which billboards at sports stadium, or ad time on Jirkovský, Blanka Grygárková, Miloslava Šul- partnera má. Je jím společnost Mafra, re- a naše milá spřízněná banko! was a big success (see also: ČEZ Fund). television. We know that the decision-ma- cová, fotograf Michal Linhart a Postprodukč- dakce MF DNES a především internetový I have a feeling that we do not show enou- kers at Pioneer are aware of this – in par- ní studio Avion. portál skupiny iDNES. Jaroslav Kábele, Mi- gh respect for people who have truly be- ticular, the chairman of the board Roman Laťka naší spolupráce je nasazena oprav- chal Hanák, Ondřej Tolar, Jaroslav Beránek, come latter-day patrons of goodwill in our Pospíšil and the board member Petr Šimčák. du vysoko, a tak se s novými týmy společ- Martina Riebauerová a celá řada dalších, to country. ČEZ CEO Martin Roman is certainly Thank you so much! ně snažíme, abychom na poli reklamy, mar- jsou tvůrci a autoři našich společných, velice one of them, and has been promoting this ketingu a public relations byli stále na špici. úspěšných projektů. Díky nim si čtenáři iD- “culture” across the board and in society at Nejsme v neziskovém sektoru závistiví, ale NES už zvykli na akce, které propagují Konto large. This should not be taken for granted. všestranná podpora, kterou nám poskytuje BARIÉRY a finančně pomáhají jeho klientům. He is still an outlier, a white crow. We are Ogilvy Group, je možná jednou z mála věcí, Na stránkách iDNES probíhala např. v roce glad to have the opportunity to say Thank na kterou naše kolegyně a kolegové z nezis- 2009 dražba dresu Báry Špotákové, pravi- You in our annual report. kového sektoru mohou trochu žárlit. dlem je už vánoční sbírka pro Konto BARIÉ- RY. V prosinci to bylo počtvrté. Za sbírkou je každoročně konkrétní člověk, our konkrétní osud a já jsem pyšná na to, jak supporters se nám společně daří ukázat čtenářům tvář trošku jiného života, než který žijí oni sami. Za podporu děkujeme a budeme ji rádi a hojně využívat i v následujícím období. Výroční zpráva // Annual Report 2009 Výroční zpráva // Annual Report 2009
  7. 7. 12 13 PODPORUJÍ NÁS // OUR SUPPORTERS ní, a to je vždycky prima. Projekt je úspěšný nejenom nečekaně vysokým zájmem o ten- to způsob dárcovství, ale i expresní realiza- cí (za 10 dnů). A co je důležité, funguje to, For the first time, we were able to win VITALAND is the largest retailer in dietary Za léta práce jsme zjistili, že jsou projekty, peníze chodí. Máme s Ondrou i další plány support for the Barriers Account from this supplements in our country. We appreciate Ke společnosti ČEZ máme někdy rozporupl- které získávají sponzory snáze, a potom ta- a těšíme se na ně. Děkujeme Ondro! major company, which concerns itself with the fact that their management is young, né vztahy. Jeho elektřina se nám zdá drahá kové, které jsou pro sponzory méně atrak- the production, processing, and sale of gifted with natural empathy, and raising the a jeho zisky velké. My ale známe ČEZ a jeho tivní. Proto si vážíme šestiletého partnerství coal and related services. The company – same awareness in their customers. They vedení i z druhé strany. Známe lidi, kteří roz- s finanční skupinou Pioneer Insvestments, specifically, one of their owners, Pavel Tykač have been publishing the tales of people hodují o tom, že o zisky je třeba se dělit. Ne- která je partnerem největší nestátní lite- – made a major financial donation which who turned to the Barriers Account, and jde jenom o Nadaci ČEZ, která kraluje nada- rární ceny, kterou uděluje naše nadace. Je helped us organize the Barriers Account made it easy for their customers to donate cím v ČR v objemu rozdělených peněz. Vel- to Cena Jaroslava Seiferta. Nadace nemůže charity evening on TV Nova. We appreciate through their customer loyalty program. korysost ČEZu jsme pocítili „na vlastní kůži“. partnerovi za podporu tak nádherného pro- VITALAND je největší maloobchodní síť it all the more since we feel that the charity But they also set a good example, and that V roce 2009 jsme ukončili dražbu umělec- jektu poskytnout ani billboardy na stadio- s doplňky stravy u nás. Vážíme si toho, evening could not have been held, were probably makes the difference. We would kých děl, která nám ČEZ věnoval, a vytvoři- nech ani reklamu v televizích. Víme, že toto že ji vedou mladí lidé, kteří umějí myslet it not for their support. They thus deserve like to thank the Managing Director Mr. li jsme díky tomu nový projekt (více viz Mi- vědí i ti, kteří v „Pioneeru“ o podpoře roz- na druhé a vedou k tomu i své zákazníky. a lot of credit for the fact that we could Polanský and Mr. Gorný for the friendly mořádná aukce obrazů darovaných společ- hodují – především předseda představen- Zveřejňují příběhy lidí, kteří se na Konto “generate” this much money for people in relationship, and through them express our ností ČEZ, a.s. – 3. část). Společně jsme také stva Roman Pospíšil a člen představenstva BARIÉRY obracejí, a dávají svým zákazníkům need over the course of the said evening. gratitude to everyone who donated their organizovali projekt „Plníme přání, myslí- Petr Šimčák. Díky Vám! možnost podpořit je z věrnostního We are very grateful. Mr. Tykač, a big Thank loyalty credit to the acquisition of a special me na druhé“. Povedl se nám (více viz Fond programu. Sami jdou příkladem a ten You to you personally, and to your co- our perambulator for a handicapped little ČEZ). Zdá se mi, že si stále málo vážíme lidí, asi táhne. Děkujeme za přátelské vztahy workers, fellow shareholders, colleagues. girl in North Moravia. You have been very kteří jsou opravdovými novodobými mece- panu řediteli Polanskému i panu Gornému It was maybe not easy to convince them all supporters generous. náši v naší republice. Generální ředitel Mar- a jejich prostřednictvím všem, kteří své body to take this step. We enjoyed “sailing under tin Roman jím opravdu je a tuhle „kulturu“ věnovali na pořízení speciálního kočárku one flag” with you – we hope the feeling is šíří i v celé společnosti. Není to nic samo- Poprvé se nám povedlo získat pro podporu pro handicapovanou holčičku ze severní mutual? zřejmého. Je spíše stále bílou vránou. Jsme Konta BARIÉRY významnou společnost, kte- Moravy. Nebyla to malá pomoc. rádi, že mu můžeme v naší výroční zprávě rá se zabývá těžbou, zpracováním i prode- Global Wines, s.r.o. offer more than 500 poděkovat. jem uhlí a s tím související službami. Společ- varieties of proven quality wine on their nost, konkrétně jeden z jejich majitelů pan internet portal. Anyone who buys a bottle Pavel Tykač, podpořila významnou finanč- of wine from them may also bask in the ní částkou večer Konta BARIÉRY v TV Nova. It is always an auspicious moment for the good feeling of having contributed one Moc si toho vážíme, protože bez této pod- Global Wines, s.r.o. nabízí na internetovém Foundation to come across a professional crown to the Barriers Account. This, too, is pory by se asi náš benefiční večer neusku- portálu více než 500 druhů prověřených who decides to help by doing what he or one of the great partnerships that give us tečnil. Mají tedy velkou zásluhu na tom, že značkových vín. Každý, kdo si zde koupí she does best. Ondra Tomek is such a per- a boost! V roce 2009 jsme získali nového partnera, jsme v průběhu večera „vydělali“ hodně pe- láhev vína, může mít navíc dobrý pocit. son. He is respected in internet circles, and společnost, která se zaměřuje na budování něz pro lidi, kteří to potřebují. Moc si toho Jednou korunou přispěl na Konto BARIÉRY. has friends who at his behest will put in lokálních tiskových sítí. Tím se nám otevře- vážíme. Děkujeme, pane Tykači, Vám osob- I tohle je báječné partnerství, pomáhá nám! work for the Foundation, and not ask for ly nové možnosti propagace naší práce, na- ně i Vašim spolupracovníkům, spolumajite- anything in return. Or maybe Ondra is co- šich projektů, ale i mapování terénu a po- lům, kolegům. Možná nebylo lehké je pře- vering the bill? We shall never know... The- třeb postižených. PPF Media významně po- svědčit k tomuto kroku. Nám se „spojení“ se wonderful people helped us create an máhá i redakci časopisu Můžeš. Získali jsme s vaší značkou líbilo, doufáme, že stejný po- internet payment gateway for the Barriers partnery, kteří se stali i našimi přáteli – Jan cit je i na vaší straně? Account, so we can accept online payments Pergler, Jiří Uher i jejich šéf Roman Gallo na- from MasterCard and VISA users, using hlížejí přes nás do světa charity, my zase the “3-D Secure” protocol. In the sphere do světa mediálního byznysu. Je to obou- of Czech NPOs, this is a peerless project, stranně prospěšné. Věříme v budoucnost allowing donors to make their financial projektu, který je v první třetině svého běhu, contribution online with their credit card. a jsme rádi, že můžeme být při tom. Je to štěstí, když nadace najde profesioná- We’ve blazed a new trail, again, and that la, který se rozhodne, že jí bude pomáhat always feels great. The project is successful tím, co umí. Ondra Tomek je takový člověk. not only because there is keen interest Our partners InternetMall, Neroluxor, and Je respektovaný v internetových kruzích, in this channel for charity donations, but Bontonlad continue to sell our clown noses má přátele, kteří, když jim on řekne, pracu- Naši partneři InternetMall, a.s., also because it was implemented with with success. Buy them, and contribute to jí pro nadaci a nic za to nechtějí. A nebo to NEOLUXOR, s.r.o. a BONTONland, a.s. lightning speed (the payment gateway was a good cause! jde na účet Ondry? To se nikdy nedozvíme. prodávají stále a úspěšně naše klaunské up and running within 10 days, on the day Tihle úžasní lidé nám pomohli vytvořit pro nosy. Kupte si je a podpořte dobrou věc! we launched the advertising campaign). Konto BARIÉRY internetovou platební bránu And what is most important – it works, the pro online platby kartami MasterCard a VISA money is flowing in. We and Ondra have s použitím bezpečnostního protokolu „3-D also been hatching further plans, and are Secure“. V českém prostředí neziskových or- looking forward to their implementation. ganizací jde o jedinečný projekt, při kte- Thank you, Ondra! rém mohou donátoři finanční částku daro- vat online platební kartou. Jsme prostě prv- Výroční zpráva // Annual Report 2009 Výroční zpráva // Annual Report 2009
  8. 8. 14 15 KONTO BARI ÉRY // BARRI ERS ACCOUNT Spolu proti bariérám // Together Against Barriers Mimořádná aukce obrazů darovaných společností ČEZ, a.s. – 3. část // Special Auction of Artwork Donated by ČEZ, a.s. – 3th part Pohlednice a kalendáře Konta BARIÉRY // Picture Postcards and Calendars of the Barriers Account Sport bez bariér // Sport without Barriers Nadační investiční fond // Foundation Investment Fund KONTO BARIÉRY // BARRIERS ACCOUNT Výroční zpráva // Annual Report 2009 Výroční zpráva // Annual Report 2009

×