அர்த்தமுள்ள மனிதன்

1,333 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

அர்த்தமுள்ள மனிதன்

 1. 1. AojRØs[ U²Ru 1
 2. 2. GuàûW U²RoLú[! EeLs CûYàdÏ TVkÕ ùLôsÞeLs. AYu EeLs VôYûWÙm JúW BjUô®­ÚkÕ TûPjRôu. AY¬­ÚkÕ AYo Uû]®ûVÙm TûPjRôu. ©u]o Cq®ÚY¬­ÚkÕ AúSL BiLû[Ùm, ùTiLû[Ùm (ùY°lTÓj§) TWYf ùNnRôu. (§ÚdÏoBu 4:1) CkR YN]jûR ®[dÏm ØLUôL (Cu^ôu) U²Ru (Sôv, Cuv,E]ôv) U²RoLs Guß Ï±l©hÓ AYoL°u RuûULû[ §ÚdÏoB²p ®[d¡d LôhÓ¡ôu. CRû] ØRp SôuÏ RûXl×L°u ¸r Sôm ùRôÏjÕj RkÕsú[ôm. AÕ úTôp U²RoLû[ 1) Ø@ªu (Cû Sm©dûLVô[o) 2) Øv­m 3)Øx¬d (CûQ Lt©lTYo) 4)Lô@©o (Cû UßlTô[o) 5)Ø]ô@©d (SVYgNLu) Guß 5 YûLL[ôL CûYu ©¬d¡ôu. CYoLs ϱjR §ÚdÏoB²u YN]eLû[j ùRôÏjÕ T¥lTYoLs CkR 5 YûL U²RoL°u ÏQSXuLû[l Tt± ùR¬kÕ - AojRØs[ U²Ro Vôo? Guß A±kÕ ùLôs[Xôm. CYt±p Ø@ªu (Cû Sm©dûLVô[o) Gu ¨ûXdÏ EVWúY JqùYôÚYÚm ØVX úYiÓm. CkR úSôdLj§tLôLúY CkR èp YôNLoLs YNm RWlThÓs[Õ. CkR èûX Yô£lTYoLs Ø@ªu Gu ¨ûXûV AûPV ØVt£lTúRôÓ, UtYoLÞm Ck¨ûXûV AûPV, CûY²Pm ©Wôoj§dÏUôß úYiÓúu. ϱlTôL G]dLôL ©Wôoj§dÏUôß Y­kÕ úLhÓd ùLôs¡úu. Ckè­p ÏûLs CÚl©u AÕ Guû]f NôokRÕ. ARû] Vôo Ñh¥d Lôh¥]ôÛm AÓjR T§l©p §Új§d ùLôsúYu. ¨ûLs CÚl©u GpXôl ×LÝm CûYu JÚYàdúL! Gv. AÁo _Yao, ©.H, ©.Gp., ULs LuvhWd`u 1, ØRp ©WôRô] NôûX, LtTLm LôoPuv, AûPVôß, ùNuû] - 20. AojRØs[ U²Ru 2
 3. 3. 1. U²Ru (CuNôu) 1. ApXôy EeLÞdÏ (NhPeLû[) G°RôdLúY ®Úmסôu. (Hù]²p) U²Ru TXÅ]UôL TûPdLlThÓs[ôu. (§ÚdÏoBu 4:28) 2. U²RàdÏ ¾eÏ HtTÓUô]ôp TÓjRY]ôLúYô, AUokRY]ôLúYô, ¨uY]ôLúYô SmªPm ©Wôoj§d¡ôu. AY]Õ ÕuTjûR AYû]®hÓ Sôm ¿dÏmúTôÕ AYàdÏ HtThP ÕuTj§tLôL SmûU AûZdLôRYû]l úTôp SPd¡ôu. CqYôß YWm× Á±úVôÚdÏ AYoLs ùNnÕ YkRûY AZLôdLlThÓs[]. (§ÚdÏoBu 10:12) 3. U²RàdÏ Sôm AÚû[ AàT®dLf ùNnÕ, ©u]o AY²PªÚkÕ AûR GÓjÕ ®hPôp AYu Sm©dûL CZkRY]ôLÜm (SmûU UßlúTô]ôLÜm) B¡®Ó¡ôu. (§ÚdÏoBu 11:9) 4. Gu AÚûU ULú]! E]Õ L]ûY E]Õ NúLôRW²Pm áôúR! AYoLs E]dÏ G§WôL LÓm ãrf£ ùNnYôoLs. û`jRôu U²RàdÏ T¡WeL G§¬ Guß AYoá±]ôo. (§ÚdÏoBu 12:5) 5. ¿eLs úLhP JqùYôuûÙm AYu EeLÞdÏ YZe ¡]ôu. ApXôy®u AÚhùLôûPûV ¿eLs Gi ¦]ôp AûR EeL[ôp Gi¦ Ø¥dL Ø¥VôÕ. U²Ru A¿§ CûZlTYu. Su± ùLhPYu. (§ÚdÏoBu 14:34) AojRØs[ U²Ru 3
 4. 4. 6. úNt±p CÚkR LÚl× L°UiQôp Y¥YûUdLlThÓ U²Rû]l TûPjúRôm. (§ÚdÏoBu 15:26) 7. U²Rû] ®kÕj Õ°Vôp AYu TûPjRôu. AYú]ô T¡WeLUôL RodLm ùNnTY]ôL CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 16:4) 8. SuûUdLôLl ©Wôoj§ÚlTÕ úTôXúY ¾ûUdLôLÜm U²Ru ©WôojRû] ùNn¡ôu. U²Ru AYNWdLôW]ôL CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 17:11) 9. JqùYôÚ U²RàdÏm AY]Õ LÝj§p AY]Õ Ï±lúThûP Uôh¥Ùsú[ôm. UßûU Sô°p AYàdLôL JÚ ×jRLjûR ùY°lTÓjÕúYôm. AûR ®¬dLlThPRôL AYu LôiúTôm. (§ÚdÏoBu 17:13) 10. (ØamUúR!) AZ¡VYtûúV úTÑUôß G]Õ A¥VôoLÞdÏ áßÅWôL! û`jRôu AYoL°ûPúV ©[ûY HtTÓjÕYôu. û`jRôu U²RàdÏ T¡WeL G§¬VôYôu. (§ÚdÏoBu 17:51) 11. LP­p EeLÞdÏ ¾eÏ HtThPôp AYû]j R®W VôûW AûZd¡ÈoLú[ô AYoLs UûkÕ ®Ó¡u]o. AYu EeLû[d LôlTôt± LûW úNojRÜPu ×dL¦d¡ÈoLs. U²Ru Su± ùLhPY]ôLúY CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 17:67) AojRØs[ U²Ru 4
 5. 5. 12. U²RàdÏ Sôm AÚhùLôûPûV YZeÏmúTôÕ ×dL¦jÕ ùRôûX®p ùNp¡ôu. AYàdÏj ¾eÏ HtTÓmúTôÕ Sm©dûL CZkRY]ô¡ôu. (§ÚdÏoBu 17:83) 13. Gu CûY]Õ AÚ°u LÚîXeLÞdÏ ¿eLs E¬ûUVô[oL[ôL CÚk§ÚkRôp, ùNX®P Ag£ EeL°PúU ûYjÕd ùLôi¥ÚlÀoLs. U²Ru LgN]ôLúY CÚd¡ôu Guß áßÅWôL! (§ÚdÏoBu 17:3) 14. U²RoLÞdLôL CkRd ÏoB²p JqùYôÚ ØuUô§¬ûVÙm ùR°ÜTÓj§Ùsú[ôm. U²Ru A§Lm RodLm ùNnTY]ôL Es[ôu. (§ÚdÏoBu 18:54) 15. Sôu CkÕ ®hPôp C²úUp E«Ús[Y]ôL GÝlTlTÓúY]ô? Guß U²Ru úLh¡ôu. (§ÚdÏoBu 19:64) 16. Øu]o GkRl ùTôÚ[ôLÜm CpXô§ÚkR ¨ûX«p AYû]l TûPjúRôm GuTûR U²Ru £k§dL úYiPôUô? (§ÚdÏoBu 19:67) 17. U²Ru AYNWdLôW]ôL TûPdLlThÓs[ôu. G]Õ NôußLû[ EeLÞdÏ LôhÓúYu. Gu²Pm AYNWlTPô¾oLs. (§ÚdÏoBu 21:37) 18. AYú] EeLÞdÏ E«o ùLôÓjRôu. ©u]o EeLû[ AojRØs[ U²Ru 5
 6. 6. UW¦dLf ùNnYôu. ©u]o EeLû[ E«ol©lTôu. U²Ru Su± ùLhPY]ôL CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 22:66) 19. L°Ui¦u Nj§­ÚkÕ U²Rû]l TûPjúRôm. (§ÚdÏoBu 23:12) 2 0 . A±ÜûW G]dÏ ¡ûPjR ©u×m AûR ®hÓ Guû] AYu ùLÓjÕ ®hPôu. û`jRôu U²RàdÏ ÕúWôLm ùNnTY]ôL CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 25:29) 21. R]Õ ùTtúôÚdÏ Sp ER® ùNnÙUôß U²RàdÏ Y¯Ùßj§Ùsú[ôm. E]dÏ A±Ü CpXôR Juû G]dÏ CûQ Lt©dÏUôß Euû] Aq®ÚYÚm Yt×ßj§]ôp AYoLÞdÏ LhÓlTPôúR. EeL°u ÁÞRp Gu²PúU Es[Õ. ¿eLs ùNnÕ ùLôi¥ÚkRÕ Tt± EeLÞdÏ A±®lúTu. (§ÚdÏoBu 29:8) 2 2 . U²RàdÏ AY]Õ ùTtúôûWd ϱjÕm Y­Ùßj§Ùsú[ôm. AY]Õ Rôn AYû] TXÅ]jÕdÏ úUp TXÅ]lThPY]ôL ÑUkRôs. AYu Tôp AÚkÕm TÚYm CWiÓ BiÓLs. G]dÏm, E]Õ ùTtúôÚdÏm Su± ùNÛjÕYôVôL! Gu²PúU §Úm© YÚRpEiÓ. (§ÚdÏoBu 31:14) 2 3 . AYu JqùYôÚ ùTôÚ°u TûPlûTÙm AZÏTÓj§]ôu. U²R²u TûPlûTd L°Ui¦­ÚkÕ ÕYd¡]ôu. (§ÚdÏoBu 32:7) AojRØs[ U²Ru 6
 7. 7. 2 4 . AYu EeLs ùNVpLû[f ºWôdÏYôu. EeLÞdLôL EeL°u TôYeLû[ Uu²lTôu. ApXôyÜdÏm, AY]Õ çRÚdÏm LhÓlTÓTYo ULjRô] ùYt± ùTtß ®hPôo. (§ÚdÏoBu 33:71) ?? 2 5 . U²Rû] ®k§­ÚkÕ TûPjúRôm GuTûR AYu TôodL®pûXVô? AYú]ô T¡WeLUôL G§oYôRm ׬¡ôu. (§ÚdÏoBu 36:77) 2 6 . U²RàdÏ JÚ ¾eÏ GtTÓUô]ôp R]Õ CûY²Pm NWQûPkRY]ôL AYû] AûP¡ôu. ©u]o CûYû] R]Õ AÚhùLôûPûV YZeÏmúTôÕ GRtLôL ©Wôoj§jRôú]ô AûR AYu UkÕ ®Ó¡ôu. ApXôy®u TôûRûV ®hÓ Y¯ ùLÓlTRtLôL AYàdÏ CûQ Lt©d¡ôu. E]Õ (Cû) Ußl©p £±Õ LôXm ÑLm AàT®jÕd ùLôs. ¿ SWLYô£Lû[f úNokRYu G]d áßÅWôL! (§ÚdÏoBu 39:8) 2 7 . U²RàdÏ HúRàm ¾eÏ HtTÓUô]ôp SmûU AûP¡ôu. ©u]o Sôm AYàdÏ SUÕ AÚhùLôûPûV YZe¡]ôp G]Õ A±Yôp CÕ G]dÏ RWlThPÕ G]d áß¡ôu. AqYôpX. AÕ JÚ úNôRû]. G²àm AYoL°p A§LUôú]ôo A±VUôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 39:49) 2 8 . (EX¡p Es[) SpXYtû ©Wôoj§lT§p U²Ru úNôoÜ ùLôs[ UôhPôu. AYàdÏj ¾eÏ HtTÓUô]ôp Al úTôÕ AYu Sm©dûL CZkRY]ôLÜm, ¨WôûNÙûP VY]ôLÜm CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 41:49) AojRØs[ U²Ru 7
 8. 8. 2 9 . U²RàdÏ Sôm AÚs ׬kRôp AXh£Vm ùNnÕ Ru TdLúU §Úm©d ùLôs¡ôu. AYàdÏ ¾eÏ HtThPôp AYu ¿iP ©WôojRû] ùNnTY]ôL CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 41:51) 3 0 . (ØamUúR) AYoLs ×dL¦jRôp EmûU AYoLs ÁÕ TôÕLôYXWôL AàlT®pûX. GÓjÕf ùNpYûRj R®W EUdÏ úYß CpûX. Sôm U²RàdÏ SUÕ AÚû[ AàT®dLf ùNnRôp AR]ôp U¡rf£ AûP¡ôu. AYoLs ùNnR ®û] LôWQUôL AYoLÞdÏ JÚ ¾ûU HtThPôp U²Ru Su± ùLhPY]ôL CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 42:48) 31. AYoLs AY]Õ A¥VôoL°p £XûW (AY²p) JÚ TϧVôL BdÏ¡u]o. U²Ru ùR°Yô] Su± ùLhPYu. (§ÚdÏoBu 43:15) 3 2 . R ] Õ ù T t ú ô Ú d Ï S u û U ù N n Ù U ô ß U²RàdÏ Y­Ùßj§ú]ôm. AY]Õ Rôn AYû] £WUjÕPu ÑUkRôs. £WUjÕPú] DuùÓjRôs. AYû]f ÑUkRÕm Tôp Ï¥ûV UkRÕm 30 UôReLs. AYu Ru TÚY YVûRÙm AûPkÕ 40 YVûR AûPÙmúôTÕ Gu CûYô! G]dÏm, Gu ùTtúôÚdÏm ¿ ùNnR AÚhùLôûPdÏ Su± ùNÛjRÜm, ¿ ùTôÚk§d ùLôsÞm SpXjûR Sôu ùNnVÜm YônlT°lTôVôL! G]dLôL G]Õ NkR§Lû[ ºWôdÏYôVôL! Sôu Eu²Pm Uu²l× úLh¡úu. Sôu Øv­mL°p JÚYu Guß áß¡ôu. (§ÚdÏoBu 46:15) AojRØs[ U²Ru 8
 9. 9. 3 3 . U²Rû]l TûPjúRôm. AY]Õ U]m GûR GiÔ¡Õ? GuTûRÙm A±úYôm. Sôm AYàdÏl ©P¬ SWmûT ®P ªLÜm ùSÚdLUôL CÚd¡úôm? (§ÚdÏoBu 50:16) 3 4 . ®Úm©VÕ (VôÜm) U²RàdÏ CÚd¡Rô? (§ÚdÏoBu 53:24) 3 5 . U²RàdÏ AYu ØVt£jRÕ R®W úYß CpûX. (§ÚdÏoBu 53:39) 3 6 . U²Rû]l TûPjRôu. (§ÚdÏoBu 55:3) 3 7 . UiTôiPm úTôp ÑhP L°UiQôp U²Rû]l TûPjRôu. (§ÚdÏoBu 55:14) 3 8 . (HL CûYû]) UßjÕ ®Ó Guß U²R²Pm á±, AYu UßjR ©u Sôu Euû]®hÓ ®X¡VYu. A¡Xj§u CûY]ô¡V ApXôyûY AgÑ¡úu G]dá±V û`jRôû]l úTôuYoLs. (§ÚdÏoBu 59:16) 3 9 . U²Ru TRd á¥VY]ôL TûPdLlThÓs[ôu. (§ÚdÏoBu 70:19) 4 0 . U²R²u GÛm×Lû[ JuߧWhP UôhúPôm Guß AYu GiÔ¡ô]ô? (§ÚdÏoBu 75:3) AojRØs[ U²Ru 9
 10. 10. 41. B]ôp AYàdÏ (CûYàdÏ) Øu]ôp Ïtm ùNnVúY U²Ru SôÓ¡ôu. (§ÚdÏoBu 75:5) 4 2 . ã¬Vàm, Nk§Wàm Juß úNodLlTÓmúTôÕ ùYÚiúPôÓm CPm GeúL? Guß AkSô°p U²Ru úLhTôu. (§ÚdÏoBu 75:10) 4 3 . AkSô°p U²Ru ØtTÓj§VÕ Tt±Ùm, ©tTÓj§VÕ Tt±Ùm A±®dLlTÓYôu. (§ÚdÏoBu 75:13) 4 4 . UôôL U²Ru NUôRô]eLû[ á±VúTôÕm Ruû]lTt± SuÏ ùR¬kRY]ôL CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 75:14) 4 5 . ùYßUú] ®PlTÓYôu Guß U²Ru GiÔ¡ô]ô? (§ÚdÏoBu 75:14) 4 6 . LXl× ®kÕj Õ°«­ÚkÕ U²Rû] úNô§lTRtLôL Sôm TûPjúRôm. AYû]d úLhTY]ôLÜm, TôolTY]ôLÜm Bd¡ú]ôm. (§ÚdÏoBu 76:2) 4 7 . ϱl©hÓf ùNôpXlTÓm JÚ ùTôÚ[ôLd áP CpXôR JÚ LôXm U²RàdÏ CÚkR§pûXVô? (§ÚdÏoBu 76:1) 4 8 . UôùTÚm AU° HtTÓmúTôÕ U²Ru Rôu ùNnRûRl Tt± AkSô°p Gi¦lTôolTôu. (§ÚdÏo Bu 79:35) AojRØs[ U²Ru 10
 11. 11. 4 9 . U²Ru N©dLlThÓ ®hPôu. AYu GlT¥ Su± ùLhPY]ôL CÚd¡ôu? (§ÚdÏoBu 80:17) 5 0 . U²Ru R]Õ EQûYdLY²dLhÓm (§ÚdÏoBu 80:24) 51. U²Rú]! U¬VôûRdϬV E]Õ CûYu ®`Vj§p Euû] HUôt±VÕ GÕ? (§ÚdÏoBu 82:6) 5 2 . U²Rú]! E]Õ CûYû] úSôd¡ LÓûUVôL ØVt£d¡ôn. G]úY AYû]f Nk§lTTôn. (§ÚdÏoBu 84:6) 5 3 . U²Ru G§­ÚkÕ TûPdLlThPôu? GuTûRf £k§dLhÓm. (§ÚdÏoBu 86:5) 5 4 . U²Rû] AY]Õ CûYu U¬VôûRÙPu YôZf ùNnÕ, CuTjûRÙm YZe¡ úNô§dÏmúTôÕ Gu CûYu Guû] Li¦VUôL SPj§]ôu Guß áß¡ôu. (§ÚdÏoBu 89:15) 5 5 . AkSô°p SWLm ùLôiÓ YWlTÓm. AkSô°p Rôu U²Ru EQoYôu. CkRl T¥l©û] GlT¥ TVu RÚm? (§ÚdÏoBu 89:23) 5 6 . U²Rû] LxPlTÓTY]ôLúY TûPjÕsú[ôm. (§ÚdÏoBu 90:4) 5 7 . AYu U²Rû] LÚÜt £û] ØhûP«­ÚkÕ TûPjRôu. (§ÚdÏoBu 96:2) AojRØs[ U²Ru 11
 12. 12. 5 8 . A±VôRYtû U²RàdÏ LtßjRkRôu. (§ÚdÏoBu 96:5) 5 9 . CRtÏ Gu] úSokRÕ? Guß U²Ru úLhÏm úTôÕ... (§ÚdÏoBu 99:3) 6 0 . U²Ru R]Õ CûYàdÏ Su± ùLhPY]ôL CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 100:6) 61. U²Ru SxPj§p CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 103:2) AojRØs[ U²Ru 12
 13. 13. 2. (Sôv) U²RoLs 1. ApXôyûYÙm, Cߧ Sôû[Ùm Sm©ú]ôm. G]d áßúYôÚm U²RoL°p Es[]o. (B]ôp) AYoLs Sm×úYôWpX. (§ÚdÏoBu 2:8) 2. CkR UdLs Sm©dûL ùLôiPÕ úTôp ¿eLÞm Sm©dûL ùLôsÞeLs Guß AYoL°Pm álTÓmúTôÕ, CmêPoLs Sm©dûL ùLôiPÕ úTôp Sm×úYôUô? G]d úLh¡u]o. LY]j§p ùLôsL. AYoLú[ êPoLs. B«àm A±kÕ ùLôs[ UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 2:13) 3. U²RoLú[! EeLû[Ùm, EeLÞdÏ Øu ùNuúôûWÙm TûPjR EeLs CûYû]úV YQeÏeLs. CR]ôp (RiPû]«­ÚkÕ) Rl©jÕd ùLôsÅoLs. (§ÚdÏoBu 2:21) 4. EeL[ôp (CûRf) ùNnVúY Ø¥VôÕ. ¿eLs ùNnVô ®hPôp SWL ùSÚl×dÏ AgÑeLs. (ùLhP) U²RoLÞm, LtLÞúU ARu G¬ ùTôÚhLs. (HL CûYû]) Ußl úTôÚdLôLúY AÕ RVô¬dLlThÓs[Õ. (§ÚdÏoBu 2:24) 5. úYRjûRl T¥jÕd ùLôiúP EeLû[ UkÕ ®hÓ UdLÞdÏ SuûUûV HÜ¡ÈoL[ô? ¿eLs £k§dL úYiPôUô? (§ÚdÏoBu 2:44) AojRØs[ U²Ru 13
 14. 14. 6. ApXôyûYj R®W (VôûWÙm) ¿eLs YQeLd áPôÕ. ùTtúôÚdÏm, E®]oLÞdÏm, A]ôûRLÞdÏm, HûZLÞdÏm SpÛR® ׬V úYiÓm. UdL°Pm AZLô]ûRúV úTN úYiÓm. ùRôÝûLûV ¨ûXSôhP úYiÓm. ^LôjûRÙm ùLôÓdL úYiÓm Guß CvWô«­u UdL°Pm Sôm Eߧ ùUô¯ GÓjR ©u]o EeL°p £XûWj R®W (UtYoLs) ×dL¦jÕ AXh£VlTÓj§ÉoLs. (§ÚdÏoBu 2:83) 7. ApXôy®Pm Es[ UßûU YôrdûL Hû]V UdLÞdÏ CpXôUp, CÚkRôp, ClTRtÏ BûNlTÓeLs Guß áßÅoL[ôL! (§ÚdÏoBu 2:94) 8. Ut U²RoLû[®P (ϱlTôL) CûQd Lt©júRôûW®P YôrYRtÏ A§LUôL BûNlTÓúYôoL[ôL AYoLû[d LôiÀoLs. AYoL°p JÚYo B«Wm YÚPeLs YôrSô[ôL A°dLlTP úYiÓm Guß ®Úmסôo. AqYôß YôrSôs A°dLlTÓYÕ úYRû]«­ÚkÕ AYûWj RÓdLd á¥VRôL CpûX. AYoLs ùNnYûR ApXôy TôolTYu. (§ÚdÏoBu 2:96) 9. ^ýûXUô²u Bh£«p û`jRôuLs á±VûR CYoLs ©uTt±]ôoLs. Aq®Ú Yô]YoLÞdÏm (ã²VdLûX) AÚ[lTP®pûX. ^ýûXUôu (HL CûYû]) UßdL®pûX. Tô©p SLWj§p ã²VdLûXûV UdLÞdÏ Lt©jR aôÚj, Uôìj Gu û`jRôuLú[ UßjR]o. SôeLs T¥l©û]VôL CÚd¡úôm. G]úY UßjÕ ®PôúR! Guß áôUp, Aq®ÚYÚm VôÚdÏm Ltßd ùLôÓlT§pûX. LQYàdÏm, AojRØs[ U²Ru 14
 15. 15. Uû]®dÏm CûP«p ©¬®û] HtTÓjRYûRúV Aq®ÚY¬PªÚkÕm AYoLs Ltßd ùLôiP]o. ApXôy®u ®ÚlTªu± VôÚdÏm GkRj ¾eÏm AYoL[ôp ùNnV Ø¥VôÕ. AYoLÞdÏ ¾eL°lTûRÙm, TV]°dLôRûRÙm Ltßd ùLôiPôoLs. CûR ®ûXdÏ Yôe¡úVôÚdÏ UßûU«p GkRl Tôd¡VØm CpûX GuTûR EߧVôL AYoLs A±kÕ ûYjÕs[]o. ReLû[ GRtLôL ®tôoLú[ô AÕ ªLÜm ùLhPÕ. AYoLs A±V úYiPôUô? (§ÚdÏoBu 2:102) 10. ClWô¶ûU AYWÕ CûYu TX LhPû[Ls ùLôiÓ úNô§jRúTôÕ, AYtû AYo ØÝûUVôL ¨ûúYt±]ôo. EmûU U²RoLÞdÏj RûXYWôL BdLl úTô¡úu Guß AYu á±]ôu. G]Õ Y¯ úRôupL°Ûm (RûXYoLû[ BdÏYôVôL!) Guß AYo úLhPôo. Gu YôdÏߧ (EUÕ Y¯júRôupL°p) A¿§ CûZjúRôûW úNWôÕ Guß AYu á±]ôu. (§ÚdÏoBu 2:124) 11. AkR BXVjûR UdL°u Juß áÓm CPUôLÜm, TôÕ Lôl× ûUVUôLÜm Sôm AûUjRûR ¨û]îhÓÅWôL! ULôúU ClWôͪp ùRôÝm CPjûR HtTÓj§d ùLôs ÞeLs. G]Õ BXVjûR RYô@l ùNnúYôÚdLôLÜm, C@§ Lô@l CÚlúTôÚdLôLÜm, ÚáÜ, ^wRô ùNnúYôÚd LôLÜm CÚYÚm çnûUlTÓjReLs Guß ClWôͪP Øm, CvWô­PØm EߧùUô¯ YZe¡ú]ôm. (§ÚdÏoBu 2:125) AojRØs[ U²Ru 15
 16. 16. 12. HtL]úY CÚkR AYoL°u ¡lXôûY ®hÓm (Øv­mLs) Hu §Úm© ®hP]o? Guß U²RoL°p A±®­Ls úLhTôoLs. ¡ZdÏm, úUtÏm ApXôyÜdúL E¬V]. AYu Sô¥úVôûW úSWô] Y¯«p ùNÛjÕ¡ôu Guß áßÅWôL! (§ÚdÏoBu 2:142) 13. CqYôú ¿eLs (Ut) UdLÞdÏ GÓjÕf ùNpúYôWôLj §LZÜm, CjçRo (ØamUj) EeLÞdÏ GÓjÕf ùNôpTYWôLj §LZÜm, EeLû[ SÓ¨ûXVô] NURôV Uôd¡ú]ôm. YkR Y¯úV §Úm©f ùNpúYô¬­ÚkÕ CjçRûWl ©uTtßúYôûW AûPVô[m LôhÓYRt LôLúY, HtL]úY ¿o úSôd¡V ¡lXôûY ¨oQ«j§Úk úRôm. ApXôy VôÚdÏ úSo Y¯ Lôh¥]ôú]ô AYûWj R®W (UtYoLÞdÏ) CÕ TôWUôLúY CÚd¡Õ. ApXôy EeLs Sm©dûLûV TôZôdÏTY]ôL CpûX. ApXôy CWdLØûPVYu, ¨LWt Au×ûPVYu. (§ÚdÏoBu 2:143) 14. ¿o Ge¡ÚkÕ ×lThPôÛm EUÕ ØLjûR Uv´Õp aWôm §ûN«p §Úl×ÅWôL! GeúL ¿eLs CÚkRôÛm, EeLs ØLeLû[ ARu §ûN«úXúV §Úl©d ùLôs ÞeLs AYoL°p A¿§ CûZjúRôûWj R®W (Ut) UdLÞdÏ EeLÞdÏ G§WôL GkRf Nôußm CÚdLd áPôÕ GuTÕm, G]Õ AÚhùLôûPûV EeLÞdÏ Sôu ØÝûUlTÓjRYÕm, ¿eLs úSo Y¯Ùm ùTßYÕúU CRtÏd LôWQm. AYoLÞdÏ AgNô¾oLs. G]dúL AgÑeLs. (§ÚdÏoBu 2:150) AojRØs[ U²Ru 16
 17. 17. 15. UdLÞdLôL Sôm úYRj§p ùR°ÜTÓj§V ©u]o Sôm AÚ°V ùR°Yô] NôußLû[Ùm, úSoY¯ûVÙm UûlTYoLû[ ApXôyÜm N©d¡ôu, N©lTYoLÞm N©d¡u]o. (§ÚdÏoBu 2:159) 16. (HL CûYû]) UßjÕ, UßjR ¨ûX«úXúV UW¦júRôo ÁÕ ApXôy®u NôTØm, Yô]YoLs Utßm Aû]jÕ (SpX) U²RoL°u NôTØm Es[Õ. (§ÚdÏoBu 2:161) 17. Yô]eLû[Ùm, éªûVÙm TûPj§ÚlT§Ûm, CWÜ, TLp Uô± Uô± YÚY§Ûm UdLÞdÏ TV]°lTYtßPu LP­p ùNpÛm LlT­Ûm, ApXôy Yô]j§­ÚkÕ Cd¡ ûYdÏm UûZ«Ûm, éª YiP©u ARu êXm AûR ùN¯dLf ùNnY§Ûm, JqùYôÚ E«¬]jûRÙm A§p TWY ®h¥ÚlT§Ûm, LôtßLû[ Uô± Uô± ÅNf ùNn§ÚlT§Ûm, Yô]j§tÏm, éªdÏm CûPúV YNlTÓjRlThÓs[ úULj§Ûm, ®[eÏm NØRôVj§tÏ TX NôußLs Es[]. (§ÚdÏoBu 2:164) 18. ApXôyûYVu± TX LPÜsLû[ LtTû] ùNnÕ ApXôyûY ®Úm×YÕ úTôp, AYoLû[ ®Úm×úYôÚm U²RoL°p Es[]o. Sm©dûL ùLôiúPôo (AYoLû[ ®P) ApXôyûY A§LUôL úS£lTYoLs. A¿§ CûZjúRôo úYRû]ûV LôÔm úTôÕ Aû]jÕ YpXûUÙm ApXôyÜdúL GuTûRÙm, ApXôy LÓûUVôLj Ri¥lTYu GuTûRÙm LiÓ ùLôsYôoLs. (§ÚdÏoBu 2:165) AojRØs[ U²Ru 17
 18. 18. 19. U²RoLú[! 骫p Es[Yt±p AàU§dLlThP çnûUVô]ûR EiÔeLs. û`jRô²u A¥fÑYÓLû[l ©uTtô¾oLs. AYu EeLÞdÏ T¡WeL G§¬VôYôu. (§ÚdÏoBu 2:168) 2 0 . CkR ÏoBu WUXôu UôRj§p Rôu AÚ[lThPÕ. (AÕ) U²RoLÞdÏ úSo Y¯ LôhÓm. úSo Y¯ûVj ùR°YôLd áßm. (ùTônûV ®hÓ EiûUûV) ©¬jÕd LôhÓm. EeL°p AmUôRjûR AûPTYo A§p úSôu× úSôtLhÓm. úSôVô°VôLúYô, TVQj§úXô CÚlTYo úYß SôhL°p LQd¡hÓd ùLôs[Xôm. ApXôy EeLÞdÏ G°Rô]ûRúV SôÓ¡ôu. £WUUô]ûR EeLÞdÏ SôP UôhPôu. Gi¦dûLûV ¿eLs ØÝûUVôdÏYRtLôLÜm, EeLÞdÏ úSoY¯ Lôh¥VRtLôL ¿eLs ApXôyûY ùTÚûUlTÓj§PÜm, Su± ùNÛj§PÜm (úYß SôhL°p úSôtÏm NÛûL YZeLlThPÕ). (§ÚdÏoBu 2:185) 21. úSôu©u CW®p EeLs Uû]®V¬Pm áÓYÕ EeLÞdÏ AàU§dLlThÓs[Õ. AYoLs EeLÞdÏ BûP. ¿eLs AYoLÞdÏ BûP. EeLÞdÏ ¿eLs ÕúWôLm ùNnÕ ùLôi¥ÚkRÕ ApXôyÜdÏ ùR¬Ùm. G]úY EeLs Uu²lûT Htß, EeLû[ ©ûZ ùTôßjRôu. ClúTôÕ (ØRp) AYoLÞPu áÓeLs. ApXôy EeLÞdÏ ®§jRûR (NkR§ûV) úRÓeLs. ûYLû Gàm ùYsû[d L«ß, (CWÜ Guàm) LÚl×d L«t±­ÚkÕ ùR°YôÏm YûW EiÔeLs. TÚÏeLs. ©u]o CWÜ YûW úSôuûT ØÝûUlTÓjÕeLs. Ts° YôNpL°p C@§Lô@l CÚdÏmúTôÕ Uû]®VÚPu AojRØs[ U²Ru 18
 19. 19. áPô¾oLs. CÕ ApXôy®u YWm×Ls. G]úY AûR ùSÚeLô¾oLs. (Ruû]) AgÑYRtLôL ApXôy R]Õ YN]eLû[ UdLÞdÏ CqYôß ùR°ÜTÓjÕ¡ôu. (§ÚdÏoBu 2:187) 2 2 . EeLÞd¡ûPúV (JÚYÚdùLôÚYo) EeLs ùTôÚhLû[ RYô] Øû«p EiQô¾oLs. UdL°u ùTôÚhL°p JÚ TϧûV ùR¬kÕ ùLôiÓ TôYUô] Øû«p Nôl©ÓYRtLôL A§Lô¬L°Pm ùTôÚhLû[d ùLôiÓ ùNpXô¾oLs. (§ÚdÏoBu 2:188) 2 3 . ©ûLû[l Tt± (ØamUúR) EmªPm úLh¡u]o. AûY UdLÞdÏm (ϱlTôL) aw_ýdÏm LôXm Lôh¥Ls G]d áßÅWôL. ÅÓLÞdÏs ARu Y¯VôL YÚYÕ SuûUVuß. (CûYû]) AgÑYúR SuûU. G]úY ÅÓLÞdÏ YôNpLs Y¯VôLúY ùNpÛeLs! ApXôyûY AgÑeLs. CR]ôp ùYt±ùTßÅoLs. (§ÚdÏoBu 2:189) 2 4 . ©u]o UdLs Ge¡ÚkÕ ×lTÓ¡ôoLú[ô Ae¡ÚkÕ ¿eLÞm ×lTÓeLs. ApXôy®Pm Uu²l× úLÞeLs. ApXôy Uu²lTYu. ¨LWt Au×ûPVYu. (§ÚdÏoBu 2:199) 2 5 . EeLÞûPV Y¯TôÓLû[ Ø¥dÏmúTôÕ EeLs Øuú]ôoLû[ ¿eLs ¨û]lTÕúTôp, ApXÕ AûR ®P A§LUôL ApXôyûY ¨û]ÙeLs. GeLs CûYô! CqÜX¡p GeLÞdÏ SuûUûV YZeÏYôVôL! G]d úLhúTôÚm U²RoL°p Es[]o. AYÚdÏ UßûU«p GkR Tôd¡VØmCpûX. (§ÚdÏoBu 2:200) AojRØs[ U²Ru 19
 20. 20. 2 6 . EmûUd LYÚm YûL«p CqÜXL YôrûYl Tt± úTÑTYàm U²RoL°p CÚd¡ôu. Ru Es[j§p Es[RtÏ ApXôyûYÙm Nôh£VôdÏ¡ôu. CYu LÓûUVô] YôRj§ûU Es[Yu. (§ÚdÏoBu 2:204) 2 7 . ApXôy®u §Úl§ûV ®Úm© RmûUúV AolT¦lTYoLÞm U²RoL°p Es[]o. ApXôy A¥VôoLs ÁÕ CWdLm Es[Yu. (§ÚdÏoBu 2:207) 2 8 . U²RoLs JúW JÚ NØRôVUôLúY CÚkR]o. GfN¬dûL ùNnVÜm, StùNn§ áÜm, Cû çRoLû[ ApXôy Aàl©]ôu. UdLs ØWiThPYt±p AYoL°ûPúV ¾ol× YZeÏYRtLôL AYoLÞPu EiûUûV Es[Pd¡V úYRjûR AÚ°]ôu. ùR°Yô] NôußLs AYoL°Pm YkR ©u×m, úYRm ùLôÓdLlThúPôo Rôu ARtÏ ØWiThP]o. RUd¡ûPúV Es[ ùTôôûUúV (CRtÏ) LôWQm. AYoLs ØWiThPYt±p GÕ? EiûUùV] Sm©dûL ùLôiúPôodÏ ApXôy R]Õ ®ÚlTlT¥ Y¯ Lôh¥]ôu. ApXôy Sô¥úVôûW úSWô] Y¯«p ùNÛjÕ¡ôu. (§ÚdÏoBu 2:213) 2 9 . UÕ Utßm ãRôhPm Tt± (ØamUúR) EmªPm úLh¡u]o. Aq®Wi¥Ûm ùTÚm úLÓm, UdLÞdÏf £X TVuLÞm Es[]. Aq®Wi¥u TVû]®P úLÓ CqÜX¡Ûm, UßûU«Ûm ªLl ùT¬VÕ G]d áßÅWôL! RôeLs GûRf ùNX®P úYiÓm? Guß EmªPm úLh¡u]o. ET¬Vô]ûR G]d áßÅWôL! ¿eLs £k§lTRtLôL EeLÞdÏj R]Õ YN]eLû[ ApXôy CqYôß ùR°ÜTÓjÕ¡ôu. AojRØs[ U²Ru 20
 21. 21. A]ôûRLû[l Tt±Ùm EmªPm úLh¡u]o. AYoLÞdLôL Sp HtTôÓ ùNnRp £kRÕ. ¿eLs AYoLÞPu LXkÕ YôrkRôp AYoLs EeLs NúLôRWoLs. ºoTÓjÕúYôû]Ùm, ºW¯lúTôû]Ùm ApXôy A±¡ôu. ApXôy Sô¥«ÚkRôp AYu EeLÞdÏf £WUjûRj Rk§ÚlTôu. ApXôy ªûLjRYu. Oô]ªdLYu G]d áßÅWôL! (§ÚdÏoBu 2:219) 3 0 . CûQ Lt©dÏm ùTiLs Sm©dûL ùLôsÞm YûW AYoLû[j §ÚUQm ùNnVô¾oLs. CûQ Lt©lTYs GqY[Ü Rôu EeLû[d LYokRôÛm, AYû[ ®P Sm©dûL ùLôiP A¥ûUl ùTi £kRYs. CûQ Lt©dÏm BiLs Sm©dûL ùLôsÞm YûW AYoLÞdÏ (EeLs ùTiLû[) UQØ¥jÕd ùLôÓdLô¾oLs. CûQ Lt©lTYu EeLû[ GqY[Ü Rôu LYokRôÛm AYû]®P Sm©dûL ùLôiP A¥ûU £kRYu. AYoLs SWLj§tÏ AûZd¡u]o. ApXôy R]Õ ®ÚlTlT¥ ùNôodLm Utßm Uu²l©tÏ AûZd¡ôu. T¥l©û]l ùTßYRtLôL (CûYu) R]Õ YN]eLû[ U²RoLÞdÏ ùR°ÜTÓjÕ¡ôu. (§ÚdÏoBu 2:221) 31. SuûU ùNnRRtÏm, (CûYû]) AgÑYRtÏm, UdL°ûPúV, Sp­QdLjûR HtTÓjÕYRtÏm EeLs Nj§VeLs êXm ApXôyûY JÚ RûPVôL BdLô¾oLs. ApXôy ùN®ÙßTYu. (§ÚdÏoBu 2:224) 3 2 . UWQj§tÏ Ag£ RUÕ FoLû[ ®hÓ ùY°úV±úVôûW ¿o A±V®pûXVô? AYoLs B«WdLQd¡p CÚkR]o. ùNjÕ AojRØs[ U²Ru 21
 22. 22. ®ÓeLs Guß AYoLÞdÏ ApXôy á±]ôu. ©u]o AYoLû[ E«ol©jRôu. ApXôy U²RoLs ÁÕ AÚs EûPVYu. G²àm U²RoL°p ùTÚmTôúXôo Su± ùNÛjÕY§pûX. (§ÚdÏoBu 2:243) 3 3 . AYoLû[ ApXôy®u ®ÚlTlT¥ (Rôíj TûP«]o) úRôtL¥jR]o. Rôîj, _ôíjûRd ùLôuôo. AYÚdÏ ApXôy A§LôWjûRÙm, Oô]jûRÙm YZe¡]ôu. AYu Sô¥VYtû AYÚdÏd Ltßd ùLôÓjRôu. U² RoL°p £Xo êXm úYß £XûW ApXôy RÓj§ÚdLô ®hPôp éª ºo ùLh¥ÚdÏm. G²àm ApXôy A¡XjRô¬u ÁÕ AÚÞûPVYu. (§ÚdÏoBu 2:251) 3 4 . ApXÕ JÚ ¡WôUjûRd LPkÕ ùNuYûWl Tt± (¿o A±ÅúWô) AkR Fo A¥úVôÓ ÅrkÕ ¡PkRÕ. Cqîo A¯kR ©Ï ApXôy GqYôß CûR E«WôdÏYôu? Guß AYo ¨û]jRôo. EPú] AYûW èôiÓLs UW¦dLf ùNnRôu. ©u]o AYûW E«o©jRôu. GqY[Ü Sôû[d L¯j§ÚlÀo? Guß úLhPôu. JÚSôs ApXÕ JÚSô°p £±R[Ü úSWm L¯j§ÚlúTu Guß AYo á±]ôo. AqYô±pûX. èß BiÓLû[d L¯jÕ ®h¼o. EUÕ EQÜm, Tô]m ùLhÓl úTôLôUp CÚlTûRd LôiÀWôL! (ùNjÕ®hP) EUÕ LÝûRûVÙm LY²lÀWôL! UdLÞdÏ EmûU GÓjÕdLôhPôL BdÏYRtLôL CqYôß ùNnúRôm. LÝûR«u GÛm×Lû[ GqYôß §WhÓ¡úôm? GuTûRÙm ARtÏ GqYôß UôªNjûR A¦®d¡úôm? GuTûRÙm LY²lÀWôL! Guß AYu AojRØs[ U²Ru 22
 23. 23. á±]ôu. AYÚdÏ ùR°Ü ©kRúTôÕ ApXôy Aû]jÕ ùTôÚhL°u ÁÕm Btp EûPVYu GuTûR A±¡úu Guß á±]ôo. (§ÚdÏoBu 2:259) 3 5 . Sm©dûL ùLôiúPôúW! ApXôyûYÙm, Cߧ Sôû[Ùm SmTôÕ UdLÞdÏd LôhÓYRtLôL RUÕ ùNpYjûR ùNX®ÓTYû]l úTôp, EeLs RoUeLû[f ùNôp­d Lôh¥Ùm, ùRôpûX RkÕm TôZôd¡ ®Pô¾oLs. CYàdÏ ERôWQm úUúX UiT¥k§ÚdÏm YÝdÏlTôû. ARu úUp UûZ ®ÝkRÕm úUúX JuߪpXôUp Bd¡®Ó¡Õ. Rôm TôÓThP GRu ÁÕm AYoLs Nd§ ùT UôhPôoLs. (Ruû]) UßdÏm áhPj§tÏ ApXôy úSoY¯ LôhPUôhPôu. (§ÚdÏoBu 2:264) 3 6 . (ùTôÚs §WhÓYRtLôL) 骫p TVQm úUtùLôs[ CVXôRYôß ApXôy®u TôûR«p RmûU AolT¦j Õd ùLôiP HûZLÞdÏ (RoUeLs) E¬VÕ. (AYoLû[l Tt±) A±VôRYo (AYoL°u) RuUô] EQoûYd LiÓ AYoLû[f ùNpYkRoLs Guß Gi¦d ùLôsYôo. AYo L°u AûPVô[jûR ûYjÕ AYoLû[ A±kÕ ùLôsÅo! UdL°Pm ùLg£d úLhL UôhPôoLs. SpXYt±p ¿eLs GûR ùNX®hPôÛm ApXôy AYtûA±kRYu. (§ÚdÏoBu 2:273) 3 7 . CRtÏ Øu U²RoLÞdÏ úSoY¯LôhP RqWôjûRÙm, CgºûXÙm AYu AÚ°]ôu. (ùTônûV ®hÓ EiûUûV) ©¬jÕd LôhÓm Y¯ØûûVÙm AYu AÚ°]ôu. ApXôy®u úYRû] EiÓ. ApXôy ªûLjRYu. Ri¥lTYu. (§ÚdÏoBu 3:4) AojRØs[ U²Ru 23
 24. 24. 3 8 . ùTiLs, BiUdLs, §WhPlThP ReLm Utßm ùYs° «u Ï®VpLs, AZ¡V ϧûWLs, LôpSûPLs, Utßm ®û[¨XeLs B¡V U]®ÚlTm HtTÓjÕm ùTôÚhLû[ úS£lTÕ U²RoLÞdÏ LYof£VôdLlThÓs[Õ. CûY CqÜXL YôrdûL«u YN§Ls. ApXôy®Pm AZ¡V ×L­Pm Es[Õ. (§ÚdÏoBu 3:14) 3 9 . ApXôy®u YN]eLû[ HtL UßjÕ, S©UôoLû[ ¨VôVªu±d ùLôûX ùNnÕ, ¿§ûV HÜm UdLû[Ùm ùLôûX ùNnúYôÚdÏj Õu×ßjÕm úYRû] EiÓ G] GfN¬lÀWôL! (§ÚdÏoBu 3:21) 4 0 . CûYô! G]dÏ JÚ Nôuû YZeÏYôVôL! Guß AYo úLhPôo. êuß SôhLs UdL°Pm ûNûLVôLúY R®W EmUôp úTN Ø¥VôÕ GuTúR EUdϬV Nôuß. EUÕ CûYû] A§Lm ¨û]lÀWôL. LôûX«Ûm, UôûX«Ûm Õ§lÀWôL! Guß (CûYu) á±]ôu. (§ÚdÏoBu 3:41) 41. AYo ùRôh¥p TÚYj§Ûm, C[ûU«Ûm UdL°Pm úTÑYôo. SpXYWôLÜm CÚlTôo. (Gußm á±]ôo) §ÚdÏoBu 3:46) 4 2 . ClWô¶m ®`Vj§p E¬ûU TûPjR UdLs AYûWl ©uTt±úVôÚm, CkR S©Ùm (ØamUÕm), Sm©dûL ùLôiúPôÚúU. ApXôyúY Sm©dûL ùLôiúPô¬u TôÕLôYXu. (§ÚdÏoBu 3:68) AojRØs[ U²Ru 24
 25. 25. 4 3 . GkR U²RÚdLôYÕ ApXôy úYRjûRÙm, A§LôWjûR Ùm, S© Gàm RϧûVÙm YZe¡]ôp (ARu) ©u ApXôyûYVu± G]dÏ A¥ûUVôL B¡ ®ÓeLs Guß áß¡u A§LôWm AYÚdÏ CpûX. UôôL úYRjûR ¿eLs Ltßd ùLôÓlúTôWôL CÚlTRôÛm, AûR Yô£j Õd ùLôi¥ÚlTRôÛm, CûYàdÏ E¬VYWôL B¡ ®ÓeLs (Guú á±]ôo) (§ÚdÏoBu 3:79) 4 4 . AYoLs ÁÕ ApXôy®u NôTØm, Yô]YoLs Utßm Hû]V SuUdL°u NôTØm Es[Õ GuTúR AYoLÞd Lô] RiPû]. (§ÚdÏoBu 3:87) 4 5 . A¡Xj§u úSoY¯dϬVRôLÜm ,Tôd¡Vm ùTôÚk§VRôL Üm U²RoLÞdLôL AûUdLlThP ØRp BXVm TdLô (Gàm UdLô)®p Es[RôÏm. (§ÚdÏoBu 3:72) 4 6 . A§p ùR°Yô] NôußLÞm, ULôúU ClWôÍØm Es[]. A§p ÖûZkRYo ATVm ùTtYWôYôo. AkR BXVj§p ApXôyÜdLôL aw ùNnÕ ùNußYW Nd§ ùTt U²RoLÞdÏ LPûU. VôúWàm (HL CûYû]) UßjRôp ApXôy A¡XjRôûW ®hÓm úRûYVtYu. (§ÚdÏoBu 3:97) 4 7 . ¿eLs U²R ÏXj§tLôL úRoÜ ùNnVlThP £kR NØRôV UôL CÚd¡ÈoLs. SuûUûV HÜ¡ÈoLs. ¾ûUûVj RÓd ¡ÈoLs. ApXôyûY SmסÈoLs. úYRØûPúVôo Sm ©dûL ùLôi¥ÚkRôp AÕ AYoLÞdÏ £kRRôL CÚk§ ÚdÏm. AYoL°p Sm©dûL ùLôiúPôÚm Es[]o. AYo L°p A§LUôú]ôo Ïtm ׬TYoLs. (§ÚdÏoBu 3:110) AojRØs[ U²Ru 25
 26. 26. 4 8 . ApXôy®u EPuT¥dûLÙm, U²RoL°u EPu T¥dûLÙm CÚkRôp R®W AYoLs Ge¡ÚkRúTôÕm AYo LÞdÏ C¯Ü ®§dLlThÓ ®hPÕ. ApXôy®u úLôTj§tÏ B[ô]ôoLs. AYoLÞdÏ YßûU ®§dLl ThÓ ®hPÕ. ApXôy®u YN]eLû[ AYoLs HtL UßjRÕm, S©UôoLû[ A¨VôVUôL ùLôûX ùNnRÕúU CRtÏd LôWQm. úUÛm AYoLs TôYm ùNnRÕm, YWm× Á±VÕm CRtÏd LôWQm. (§ÚdÏoBu 3:112) 49. AYoLs ùN¯l©Ûm, YßûU«Ûm (SpY¯«p) ùNX ®ÓYôoLs. úLôTjûR ùUuß ®ÝeÏYôoLs. UdLû[ Uu²lTôoLs. SuûU ùNnúYôûW ApXôy úS£d¡ôu. (§ÚdÏoBu 3:134) 5 0 . CÕ U²RoLÞdÏ ®[dLUôLÜm, úSo Y¯Ùm, (CûYû]) AgÑúYôÚdÏ A±ÜûWÙm BÏm. (§ÚdÏoBu 3:138) 51. EeLÞdÏ (úTô¬p) JÚ LôVm HtThPôp AkR áhPj§t Ïm CÕúTôu LôVm HtTh¥Úd¡Õ. LôXjûR Ud L°ûPúV Sôm ÑZX®Ó¡úôm. Sm©dûL ùLôiúPôûW ApXôy AûPVô[m LôhPÜm, EeL°p E«o §Vô¡ Lû[ HtTÓjRÜúU (CqYôß ÕuTjûR RÚ¡ôu) A¿§ CûZjúRôûW ApXôy ®ÚmTUôhPôu. (§ÚdÏoBu 3:140) 5 2 . UdLs EeLÞdÏ G§WôL §WiÓ®hP]o. G]úY AYoLÞdÏ Ag£d ùLôsÞeLs Guß AYoL°Pm £X U²RoLs á±]o. AojRØs[ U²Ru 26
 27. 27. CÕ AYoLÞdÏ Sm©dûLûV A§LUôd¡VÕ. GeLÞdÏ ApXôy úTôÕUô]Yu. AYu £kR ùTôßlTô[u Guß AYoLs á±]o. (§ÚdÏoBu 3:173) 5 3 . úYRm ùLôÓdLlThúPô¬Pm AûR UdLÞdÏ ùR°Ü TÓjR úYiÓm. UûdLd áPôÕ Guß ApXôy Eߧ ùUô¯ GÓjRúTôÕ AYoLs AûR RUÕ ØÕÏLÞdÏl ©u]ôp G±kR]o. AtTUô] ®ûXdÏ ®t]o. AYoLs ®ûXdÏ Yôe¡VÕ ªLÜm ùLhPÕ. (§ÚdÏoBu 3:187) 5 4 . U²RoLú[! EeLû[ JúW JÚY¬PªÚkÕ TûPjR EeLs CûYû] AgÑeLs. AY¬PªÚkÕ AYWÕ ÕûQûVl TûPjRôu. Aq®ÚY¬­ÚkÕ HWô[Uô] BiLû[Ùm, ùTiLû[Ùm Tp¡l ùTÚLf ùNnRôu. GYû] Øu²ßj§ JÚY¬Pm UtYoLs úLô¬dûL ûYlÀoLú[ô AkR ApXôyûY AgÑeLs. E®]oLs ®`Vj§Ûm (AgÑeLs) ApXôy EeLû[ LiLô¦lTY]ôL CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 4:1) 5 5 . (RôØm) LgNjR]m ùNnÕ, UdLû[Ùm LgNjR]m ùNnVj çi¥ ApXôy AYoLÞdÏ A°jÕs[ AÚû[Ùm Vôo Uûd¡ôoLú[ô AjRûLV UßlúTôÚdÏ C¯ÜTÓjÕm úYRû]ûVj RVô¬jÕsú[ôm. (§ÚdÏoBu 4:37) AojRØs[ U²Ru 27
 28. 28. 56. ApXôyûYÙm, Cߧ Sôû[Ùm SmTôÕ UdLs ùUfÑ YRtLôL R]Õ ùNpYjûR ùNX®ÓúYôo (û`jRô²u SiToLs) VôÚdÏm û`jRôu SiT]ôL B¡®hPôú]ô AYú] ùLhP SiTu. (§ÚdÏoBu 4:38) 5 7 . AYoLÞdÏ A§LôWj§p HúRàm TeÏ Es[Rô? AlT¥ CÚk§ÚkRôp AtTUô] ùTôÚû[dáP UdLÞdÏ ùLôÓdLUôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 4:53) 5 8 . ApXôy R]Õ AÚû[ CmUdLÞdÏ YZe¡VRtLôL AYoLs ùTôôûU ùLôs¡ôoL[ô? ClWôͪu ÏÓm TjRôÚdÏ úYRRjûRÙm, Oô]jûRÙm ùLôÓjúRôm. AYo LÞdÏ ULjRô] Bh£ûVÙm YZe¡ú]ôm. (§ÚdÏoBu 4:54) 5 9 . AUô²ReLs ARtϬúVô¬Pm JlTûPdÏUôßm, UdLs Uj§«p ¾olT°dÏmúTôÕ ¿§VôL ¿eLs ¾olT°dL úYiÓm G]Üm ApXôy EeLÞdÏ LhPû[«Ó¡ôu. ApXôy®u CkR A±ÜûW EeLÞdÏ ªLÜm SpXÕ. ApXôy ùN®ÙßTY]ôLÜm, TôolTY]ôLÜm CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 4:58) 6 0 . EeLs ûLLû[ (úTôo ùNnVôUp) RÓjÕd ùLôsÞeLs. ùRôÝûLûV ¨ûXSôhÓeLs. ^Lôj ùLôÓeLs Guß álThúPôûW (ØamUúR!) ¿o A±V®pûXVô? AYoLÞdÏ úTôo LPûUVôdLlThPúTôÕ AYoL°p JÚ NôWôo ApXôyÜdÏ AojRØs[ U²Ru 28
 29. 29. AgÑYÕ úTôp ApXÕ AûR®P LÓûUVôL U²RoLÞdÏ AgÑ¡u]o. GeLs CûYô! GeL[dÏ Hu úTôo ùNnYûRd LPûUVôd¡]ôn? £±Õ LôXm GeLÞdÏ AYLôNm Rk§ÚdLd áPôRô? G]Üm áß¡u]. CqÜX¡p YN§ ÏûÜRôu. (CûYû]) AgÑúYôÚdÏ UßûUúV £kRÕ. AÔY[Üm A¿§ CûZdLlTPUôh¼oLs G]d áßÅWôL! (§ÚdÏoBu 4:77) 61. (ØamUúR!) EUdÏ HúRàm SuûU HtThPôp AÕ ApXôy®Pm CÚkÕ HtThPÕ. EUdÏ HúRàm ¾eÏ HtThPôp AÕ EmUôp HtThPÕ. EmûU U²R ÏXj§tÏ çRWôL Aàl©Ùsú[ôm. ApXôy LiLô¦dLl úTôÕUô]Yu. (§ÚdÏoBu 4:79) 6 2 . (ØamUúR) ApXôy EUdÏ Lôh¥jRÚm A¥lTûP«p UdLs Uj§«p ¿o ¾ol× YZeÏYRtLôL EiûUûV Es[ Pd¡V CqúYRRjûR EUdÏ AÚ°ú]ôm. úUôN¥ ùNn úYôÚdÏ Yô§ÓTYôL ¿o B¡®Pô¾o. (§ÚdÏoBu 4:105) 6 3 . AYoLs UdL°Pm UûjÕ®PXôm. ApXôy®Pm UûdL Ø¥VôÕ. CûY]dÏl ©¥dLôR úTfÑdLû[ CW®p úT£ AYoLs N§ ùNnRúTôÕ AYu AYoL°Pm CÚkRôu. AYoLs ùNnYûR ApXôy ØÝûUVôL A±TY]ôL CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 4:108) 6 4 . RoUm, SuûUVô] Lô¬Vm, UdL°ûPúV Sp­QdLm HtTÓjÕRp B¡VYtû H®VûRj R®W AYoL°u ùTÚmTôXô] úTfÑL°p GkR SuûUÙm CpûX. Ap AojRØs[ U²Ru 29
 30. 30. Xôy®u §Úl§ûV Sô¥ CYtûf ùNnTYÚdÏ ULjRô] á­ûV YZeÏúYôm. (§ÚdÏoBu 4:133) 6 5 . U²RoLú[! AYu Sô¥]ôp EeLû[ A¯jÕ®hÓ úYùôÚ NØRôVjûRd ùLôiÓYÚYôu. ApXôy CRtÏ BtÛûPVY]ôL CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 4:133) 6 6 . SVYgNLoLs ApXôyûY HUôt ¨û]d¡u]o. AYú]ô AYoLû[ HUôt Es[ôu. AYoLs ùRôÝûL «p CÚdÏmùTôÝÕ úNômúT±L[ôLÜm, UdLÞdÏ LôhÓúYôWôLÜm ¨t¡u]o. ApXôyûY ÏûYôLúY ¨û]d¡u]o. (§ÚdÏoBu 4:142) 6 7 . çRoLû[ Aàl©V ©u]o ApXôyûY Ïûá U²Ro LÞdÏ GkR BRôWØm CÚdLd áPôÕ GuTRtLôL StùNn§ á±, GfN¬dÏm çRoLû[ (AYu Aàl©]ôu) ApXôy ªûLjRY]ôLÜm, Oô]ªdLY]ôLÜm CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 4:165) 6 8 . U²RoLú[! CjçRo (ØamUj) EeLs CûY²PªÚkÕ EeLÞdÏ EiûUûVd ùLôiÓ YkÕs[ôo. G]úY Sm©dûL ùLôsÞeLs. (AÕ) EeLÞdÏf £kRÕ. ¿eLs (HL CûYû]) UßjRôp, Yô]eL°Ûm, 骫Ûm Es [ûY ApXôy®túL E¬V]. ApXôy A±kRY]ôLÜm, Oô]ªdLY]ôLÜm CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 4:170) AojRØs[ U²Ru 30
 31. 31. 6 9 . U²RoLú[! EeLs CûY²PªÚkÕ EeLÞdÏf Nôuß YkÕs[Õ. EeL°Pm ùR°Yô] J°ûVÙm AÚ°Ùsú[ôm. (§ÚdÏoBu 4:174) 7 0 . ùLôûXdÏl T§XôLúYô, 骫p ùNnÙm ÏZlTj§tÏ T§ XôLúYô, CpXôUp JÚYo UtùôÚYûW ùLôûX ùNnRôp AYo GpXô U²RoLû[Ùm ùLôûX ùNnRYo úTôXôYôo Gußm, JÚ U²Rû] YôZ ûYjRYo GpXô U²RoLû[ Ùm YôZ ûYjRYo úTôXôYôo Gußm CvWô­u UdLÞdÏ CRu LôWQUôLúYô ®§Vôd¡ú]ôm. AYoL°Pm SmØûPV çRoLs ùR°Yô] NôußLû[d ùLôiÓ YkR]o. CRu ©u]o AYoL°p A§LUôú]ôo 骫p YWm× ÁßúYôWôLúY Es[]. (§ÚdÏoBu 5:132) 71. RqWôjûRÙm Sôm AÚ°ú]ôm. A§p úSo Y¯Ùm, J°Ùm CÚd¡Õ. (CûYàdÏ) LhÓlThP S©UôoLÞm, ëR YQdLNô­LÞm, úUûRLÞm, ëRoLÞdÏ ARu êXúU ¾olT°jÕ YkR]o. ApXôy®u úYRjûR TôÕLôdL AYoLs LhPû[«PlThPRôÛm, ARtÏ AYoLs Nôh£ L[ôL CÚkRRôÛm (CqYôß ¾olT°jÕ YkR]o.) U²RoLÞdÏ AgNô¾oLs. G]dÏ AgÑeLs. G]Õ YN]eLû[ AtT ®ûXdÏ ®tß ®Pô¾oLs. ApXôy AÚ°VRu A¥lTûP«p ¾olT°dLôúRôúW (HL CûYû]) UßlTYoLs. (§ÚdÏoBu 5;44) 7 2 . ApXôy AÚ°VRu A¥lTûP«p AYoL°ûPúV ¾ol T°lÀWôL! AYoL°u Uú]ô CfûNLû[ ©uTtô¾o. ApXôy E]dÏ AÚ°V§p £XYtû ®hÓm AYoLs EmûU ÏZl×YôoLs GuT§p LY]UôL CÚlÀWôL! AYoLs AojRØs[ U²Ru 31
 32. 32. ×dL¦jRôp AYoL°u £X TôYeLs LôWQ UôL AYoLû[j Ri¥lTûRúV ApXôy SôÓ¡ôu GuTûR A±kÕ ùLôsÅWôL! U²RoL°p A§LUôú]ôo Ïtm ׬úYôWôL Es[]o. (§ÚdÏoBu 5:49) 7 3 . çRúW! EUÕ CûY²PªÚkÕ EUdÏ AÚ[lThPûR GÓjÕf ùNôpÅWôL! (CûR) ùNnV®pûXVô]ôp AY]Õ çûR ¿o GÓjÕf ùNôu]YWôL Uôh¼o. ApXôy EmûU U²RoL°PªÚkÕ LôlTôtßYôu. (Ruû]) UßdÏm áh Pj§tÏ ApXôy Y¯LôhPUôhPôu. (§ÚdÏoBu 5:67) 7 4 . Sm©dûL ùLôiúPôÚdÏ U²RoL°úXúV LÓûUVô] TûLYoL[ôL ëRoLû[Ùm, CûQ Lt©lúTôûWÙm, (ØamUúR!) ¿o LôiÀo. SôeLs ¡±vRYoLs G]d á± úVôo Sm©dûL ùLôiúPôÚdÏ ªL ùSÚdLUô] úSN ØûPúVôWôL CÚlTûRÙm ¿o LôiÀo. AYoL°p Tô§¬ LÞm, Õ®LÞm CÚlTÕm, AYoLs BQYm ùLôs[ôÕ CÚlTÕúU CRtÏd LôWQm. (§ÚdÏoBu 5;82) 7 5 . ײR BXVUô] L@TôûYÙm, ײR UôRjûRÙm, ÏoTô²l ©Wô¦ûVÙm, (ARtÏ A¦®dLlTÓm) UôûXLû[Ùm U²RoLÞdÏ ¨ûXVô]RôL ApXôy Bd¡®hPôu. Yô]eL°p Es[YtûÙm, 骫p Es[YtûÙm Ap Xôy A±Yôu GuTûRÙm, ApXôy Aû]jÕ ùTôÚh Lû[Ùm A±kRYu GuTûRÙm ¿eLs A±YRtLôLúY CÕ (álTÓ¡Õ). (§ÚdÏoBu 5:97) AojRØs[ U²Ru 32
 33. 33. 7 6 . UoVªu ULu D^ôúY! EUdÏm, EUÕ RôVôÚdÏm Sôu YZe¡V AÚhùLôûPûVÙm, ìaýp ÏÕv êXm EmûU YÛlTÓj§VûRÙm Gi¦l TôolÀWôL! ùRôh¥­Ûm, C[ûUl TÚYj§Ûm UdL°Pm ¿o úT£Éo. EUdÏ úYRj ûRÙm, Oô]jûRÙm, RqWôjûRÙm, CgºûXÙm Sôu Lt ßj RkRûRÙm Gi¦l TôolÀWôL! Gu ®ÚlTlT¥ L° UiQôp TûY Y¥YjûRl TûPjÕ A§p ¿o F§ VûRÙm, Gu ®ÚlTlT¥ AÕ TûYVôL Uô±VûRÙm, Gu ®ÚlTlT¥ ©®d ÏÚPûWÙm, ùYi ÏxPjûRÙm ¿o ÏQlTÓj§VûR Gi¦l TôolÀWôL! CkúRôûW Gu ®ÚlTlT¥ (E«ÚPu) ùY°lTÓj§VûRÙm Gi¦l TôolÀWôL! CvWô­u UdL°Pm ùR°Yô] NôußLû[ ¿o ùLôiÓ Yk¾o. AlúTôÕ ùR°Yô] ã²VúU Au úY±pûX Guß AYoL°p (HL CûYû]) UßlúTôo á±VúTôÕ AYoL°PªÚkÕ Sôu EmûUd LôlTôt±VûRÙm Gi¦l TôolÀWôL! Guß ApXôy (D^ô®Pm) á±VûR ¨û]îhÓÅWôL! (§ÚdÏoBu 5:110) 7 7 . U¬Vªu ULu D^ôúY! ApXôyûYVu± Guû]Ùm, Gu RôVôûWÙm LPÜsLs Bd¡d ùLôsÞeLs G] ¿oRôu UdLÞdÏ á±ÉWô? Guß ApXôy (UßûU«p) úLhÏmúTôÕ ¿ çVYu. G]dÏ Rϧ«pXôR YôojûRûV Sôu á E¬ûU«pXôRYu. Sôu AqYôß á±«ÚkRôp AûR ¿ A±Yôn. G]dÏs Es[ûR ¿ A±Yôn. E]dÏs Es[ûR Sôu A±VUôhúPu. ¿úV! UûYô]Ytû A±TYu Guß AYo T§X°lTôo. (§ÚdÏoBu 5:116) 7 8 . GkR U²RÚdÏm ApXôy GûRÙm AÚ[®pûX Guß AYoLs á±VúTôÕ ApXôyûY U§dL úYi¥V Øû«p AYoLs U§dL®pûX. J°VôLÜm, U²RoLÞdÏ úSo AojRØs[ U²Ru 33
 34. 34. Y¯VôLÜm, ê^ô ùLôiÓ YkR úYRjûR AÚ°VYu Vôo? AûR HÓL[ôLÜm Bd¡ ûYj§Úd¡ÈoLs. AûR T¡WeLlTÓjÕ¡ÈoLs. A§LUô]ûR UûjÕm YÚ¡ÈoLs. ¿eLÞm, EeLs Øuú]ôoLÞm A±k§WôRûY EeLÞdÏ A±®dLlTh¥Úd¡Õ Guß úLhÓ ApXôy G]d áßÅWôL! ©u]o AYoLs êr¡ ¡PlT§p ®û[Vô¥d ùLôi¥ÚdÏm ¨ûX«p AYoLû[ ®hÓ®ÓÅWôL! (§ÚdÏoBu 6:91) 7 9 . CkRYû] E«o©jÕ, UdL°ûPúV SPkÕ ùNpYRtLôL AYàdÏ J°ûVÙm HtTÓj§ú]ôúU AYu CÚsL°p ¡PkÕ A§­ÚkÕ ùY°úV Ø¥VôUp Es[Yû]l úTôp BYô]ô? CqYôú (SmûU) UßlúTôÚdÏ AYoLs ùNnÕ YÚTûY AZLôdLlThÓs[]. (§ÚdÏoBu 6:122) 8 0 . JhPLj§p CWiÓ, Uôh¥p CWiÓ Es[]. CYt±p Bi ©Wô¦Lû[Vô RûP ùNn§Úd¡ôu? ApXÕ ùTi ©Wô¦Lû[Vô? ApXÕ ùTi ©Wô¦L°p LÚ®p Es[ûYLû[Vô? Guß (ØamUúR!) úLhÀWôL! CqYôß ApXôy EeLÞdÏ á±VúTôÕ Nôh£Vô[oL[ôL CÚk¾o L[ô? A±®u± UdLû[ Y¯ ùLÓlTRtLôL ApXôy®u ùTVWôp ùTônûV ChÓdLhÓúYôûW ®P ªLl ùT¬V A¿§ CûZjúRôo Vôo? A¿§ CûZjR áhPj§tÏ ApXôy úSoY¯ LôhPUôhPôu. (§ÚdÏoBu 6:144) AojRØs[ U²Ru 34
 35. 35. 81. UjVu SLÚdÏ AYoL°u NúLôRWo `ýIûT Aàl© ú]ôm. Gu NØRôVúU! ApXôyûY YQeÏeLs. AY ]u± YQdLj§tϬVYu úYß VôÚªpûX. EeLs Cû Y²PªÚkÕ EeL°Pm Nôuß YkÕs[Õ. G]úY A[ûYÙm, ¨ßûYûVÙm ¨ûYôdÏeLs. UdLÞdÏ AYo L°u ùTôÚhLû[d ÏûjÕ ®Pô¾oLs. 骫p ºo§Új Rm ùNnVlThP ©u A§p ÏZlTm ®û[®dLô¾oLs. ¿eLs Sm©dûL ùLôi¥ÚkRôp CÕúY EeLÞdÏf £k RÕ Guß AYo á±]ôo. (§ÚdÏoBu 7:85) 8 2 . ¿eLú[ úTôÓeLs Guß (ê^ô) á±]ôo. AYoLs (RUÕ ®jûRLû[) úTôhPúTôÕ UdL°u LiLû[ YVl TÓj§]ôoLs. UdLÞdÏ AfNjûRÙm HtTÓj§]ôoLs. ùTÚm ã²VjûR AYoLs ùLôiÓYkR]o. (§ÚdÏoBu 7:116) 8 3 . ê^ôúY! G]Õ çÕf ùNn§Ls êXØm, Sôu úT£VRu êXØm UdLû[ ®P EmûUj úRokùRÓjÕ ®húPu. G]úY Sôu EUdÏd ùLôÓjRûR ©¥jÕd ùLôsÅWôL! Su± ùNÛjÕTYWôL BÅWôL! Guß (CûYu) á±]ôu. (§ÚdÏoBu 7:144) 8 4 . U²RoLú[! Sôu EeLs Aû]YÚdÏm ApXôy®u çRo. AYàdúL Yô]eLs Utßm 骫u Bh£ E¬VÕ. AYû]j R®W YQdLj§tϬVYu úYß VôÚªpûX. AYu E«ol©d¡ôu. UW¦dLf ùNn¡ôu Guß (Øam UúR!) áßÅWôL! ApXôyûYÙm, AYWÕ çRWô¡V GÝRl T¥dLj AojRØs[ U²Ru 35
 36. 36. ùR¬VôR CkR S©ûVÙm Sm×eLs. CYo ApXôy ûYÙm, AY]Õ YôojûRLû[Ùm Smסôo. CYûWl ©uTtßeLs. úSoY¯ ùTßÅoLs. (§ÚdÏoBu 7:158) 8 5 . AkR úSWm GlúTôÕ YÚm? Guß (ØamUúR!) EmªPm AYoLs úLh¡u]o. CÕTt±V Oô]m Gu CûY² PúU Es[Õ. ARtϬV úSWj§p AYû]j R®W VôÚm AûR ùY°lTÓjR Ø¥VôÕ. Yô]eL°Ûm, 骫Ûm AÕ ULjRô]RôL AûUÙm. AÕ EeL°Pm §¼ùWuß Rôu YÚm Guß áßÅWôL! CÕTt± ¿o SuÏ A±kRYo úTôp AYoLs EmªPm úLh¡u]o. CÕTt±V Oô]m ApXôy®PúU Es[Õ Guß áßÅWôL! G²àm U²Ro L°p A§LUôú]ôo CûR Sm×Y§pûX. (§ÚdÏoBu 7:187) 8 6 . UdLs EeLû[ Yô¬f ùNuß ®ÓYôoLú[ô. Guß Ag£ ÏûkR Gi¦dûL«p Cl骫p ¿eLs CÚkRûR Gi¦l TôÚeLs. AYu EeLû[ AWYûQjRôu. R]Õ ER®Vôp TXlTÓj§]ôu. ¿eLs Su± ùNÛj§P çnûUVô]Ytû EeLÞdÏ EQYôL A°jRôu. (§ÚdÏoBu 8:26) 8 7 . RUÕ CpXeL°­ÚkÕ ùTÚûUdLôLÜm, UdLÞdÏ LôhPÜm ×lThúPôûWl úTôußm, ApXôy®u TôûRûV ®hÓ (UdLû[) RÓjúRôûWl úTôußm B¡ ®Pô¾oLs. AYoLs ùNnTYtû ApXôy ØÝûUVôL A±TYu. (§ÚdÏoBu 8:47) AojRØs[ U²Ru 36
 37. 37. 8 8 . û`jRôu AYoL°u ùNVpLû[ AYoLÞdÏ AZLô] RôL Lôh¥VûR Gi¦l TôÚeLs. Cuß U²RoL°p EeLû[ ùYpX VôÚªpûX. Sôu EeLÞdÏ AÚ¡p CÚd¡úu G]Üm á±]ôu. CÚ A¦LÞm úSÚdÏ úSo Nk§jR úTôÕ ©u Yôe¡]ôu. EeLû[ ®hÓm Sôu ®X¡d ùLôiPYu. ¿eLs TôodLôRûR Sôu Tôod¡úu. Sôu ApXôyÜdÏ AgÑ¡úu. ApXôy LÓûUVôL Ri¥lTYu Gußá±]ôu. (§ÚdÏoBu 8:48) 8 9 . ApXôyÜm, AY]Õ çRÚm CûQ Lt©lúTô¬PªÚkÕ ®X¡d ùLôiP]o. CÕ Cm UôùTÚm aw Sô°p UdLÞdÏ ApXôy Utßm AY]Õ çRÚûPV ©WLP]m. ¿eLs §Új§d ùLôiPôp AÕ EeLÞdÏf £kRÕ. ¿eLs ×dL¦jRôp ¿eLs ApXôyûY ùYpX Ø¥VôÕ GuTûR A±kÕ ùLôsÞeLs. Õu×ßjÕm úYRû]l Tt± (HL CûYû]) UßlúTôûW GfN¬lÀWôL! (§ÚdÏoBu 9:3) 9 0 . Sm©dûL ùLôiúPôúW! UR ÏÚUôoL°Ûm, Tô§¬L°Ûm A§LUôú]ôo UdL°u ùNpYeLû[ RYô] Øû«p EiÔ¡u]o. ApXôy®u Y¯ûV ®hÓm (UdLû[) RÓd¡u]o. ApXôy®u TôûR«p ùNX®PôUp, ReLj ûRÙm ùYs°ûVÙm úNojÕ ûYlúTôÚdÏ Õu×ßjÕm úYRû] EiÓ Guß GfN¬lÀWôL! (§ÚdÏoBu 9:34) 91. UdLû[ GfN¬lÀWôL! Gußm Sm©dûL ùLôiúPôÚdÏ Rm CûY²Pm AYoLs ùNnR StùNVp (ARtLô] á­) EiÓ G] StùNn§ áßÅWôL! Guß U²RoLû[f úNokR JÚYÚdÏ AojRØs[ U²Ru 37
 38. 38. Sôm A±®lTÕ CYoLÞdÏ BfN¬VUôL Es[Rô? CYo úRokR ã²VdLôWo Guß (SmûU) UßlúTôo áß¡u]o. (§ÚdÏoBu 10:2) 9 2 . U²RoLs SpXYt±tÏ AYNWlTÓYÕ úTôp AYoLs ®`Vj§p ¾eÏ ùNnYRtÏ ApXôy AYNWlTh¥ÚkRôp AYoL°u LôXdùLÓ AYoLÞdÏ Ø¥dLlTh¥ÚdÏm. SUÕ Nk§lûT SmTôúRôûW AYoL[Õ AjÕÁ­p RÓUô ®hÓ®ÓúYôm. (§ÚdÏoBu 10:11) 9 3 . U²RoLs JúW NØRôVUôLúY CÚkR]o. ©u]o ØWi ThP]o. EUÕ CûY²PªÚkÕ ®§ Øk§«ÚdLô®h Pôp AYoLs ØWiThP ®`Vj§p AYoL°ûPúV ¾olT°dLlTh¥ÚdÏm. (§ÚdÏoBu 10:19) 9 4 . U²RoLÞdÏ ÕuTm HtThP ©u AÚû[ Sôm AYo LÞdÏ AàT®dLf ùNnRÕm, SUÕ NôußL°p AYoLs ãrf£ ùNn¡u]o. ApXôy ®ûWkÕ ãrf£ ùNnTYu G] (ØamUúR!) áßÅWôL! SUÕ çRoLs ¿eLs ùNnÙm ãrf£ûV T§Ü ùNn¡u]o. (§ÚdÏoBu 10:21) 9 5 . AYoLû[ AYu LôlTôtßmúTôÕ ¨VôVm Cu± 骫p Ahå¯Vm ùNn¡u]o. U²RoLú[! EeLs Ahå¯Vm EeLÞdúL G§Wô]Õ. CqÜXL Yôr®p £X YN§Ls EiÓ. ©u]o SmªPúU EeLs ÁÞRp EiÓ. ¿eLs ùNnÕ ùLôi¥ÚkRÕ Tt± AlúTôÕ EeLÞdÏ A±®lúTôm. (§ÚdÏoBu 10:23) AojRØs[ U²Ru 38
 39. 39. 9 6 . CqÜXL YôrdûLdÏ ERôWQm, Yô²­ÚkÕ Sôm Cd¡V Ri½ûWl úTôuÕ. U²RoLÞm, LôpSûPLÞm, EiÔ ¡ 骫u RôYWeLÞPu AkRj Ri½o LXd¡Õ. Ø¥ ®p éª AXeLôWm ùTtß LYof£VôL B¡Õ. ARu E¬ûUVô[oLs ARu ÁÕ R]dÏ Nd§ CÚlTRôL ¨û]d Ïm úTôÕ SUÕ LhPû[ CW®úXô, TL­úXô ARtÏ (éªdÏ) ¡ûPd¡Õ. EPú] úStß Aq®Pj§p CpXô§ ÚkRÕ úTôp AßdLlThPRôL AûR Bd¡ú]ôm. £k§d ¡ NØRôVj§tÏ CqYôß NôußLû[ ùR¬ÜTÓjÕ¡úôm. (§ÚdÏoBu 10:24) 9 7 . ApXôy U²RoLÞdÏ £±R[Üm ¾e¡ûZdL UôhPôu. UôôL U²RoLs RUdúL ¾eÏ CûZd¡u]o. (§ÚdÏoBu 10:44) 9 8 . U²RoLú[! EeLÞdÏ EeLs CûY²PªÚkÕ A±ÜûW Ùm, Es[eL°p Es[RtÏ úSôn ¨YôWQØm, Sm©dûL ùLôiúPôÚdÏ úSo Y¯Ùm, AÚÞmYkÕ®hP]. (§ÚdÏoBu 10:57) 9 9 . ApXôy®u ÁÕ ùTônûV ChÓdLhÓúYôo ¡VôUj Sôû[l Tt± Gu] Rôu ¨û]d¡u]o? ApXôy U²RoLs ÁÕ AÚÞûPVYu. G²àm AYoL°p A§LUôú]ôo Su± ùNÛjÕY§pûX. (§ÚdÏoBu 10:60) 1 0 0 . E]dÏl ©u YÚúYôÚdÏ ¿ NôuôL CÚlTRtLôL Eu EPûX Cuß TôÕLôlúTôm. (Guß á±ú]ôm) U²RoL°p A§LUôú]ôo SUÕ NôußLû[ AXh£Vm ùNnúYôWôLúY Es[]o. (§ÚdÏoBu 10:92) AojRØs[ U²Ru 39
 40. 40. 101. (ØamUúR!) EUÕ CûYu Sô¥«ÚkRôp 骫p Es[ Aû]YÚm JhÓ ùUôjRUôL Sm©dûL ùLôi¥ÚlTôo Ls. UdLs Sm©dûL ùLôs[ AYoLû[ ¿o ¨oTk§ Úd¡ÈWô? (§ÚdÏoBu 10:99) 1 0 2 . (ØamUúR!) U²RoL°p AWNàm, U²RoL°u LPÜÞ Uô] U²RoL°u CûY²Pm, UûkÕ ùLôiÓ ¾V GiQeLû[l úTôÓTY²u ¾eûL ®hÓm TôÕLôl× úRÓ¡úu Guß áßÅWôL! AYu U²RoL°u Es[e L°p ¾V GiQeLû[l úTôÓ¡ôu. ´uL°Ûm, U² RoL°Ûm CjRûLúVôo Es[]o. (§ÚdÏoBu 14:1 ØRp 6 YN]eLs) 1 0 3 . U²RoLú[! EeLs CûY²PªÚkÕ EeLÞdÏ EiûU YkÕ ®hPÕ. úSo Y¯ SPlTYo R]dLôLúY úSo Y¯ SPd¡ôo. Y¯ ùLhPYo R]dÏ G§WôLúY Y¯ ùLÓ¡ôo. Sôu EeLs ÁÕ ùTôßlTô[u ApXu Guß (ØamUúR!) áßÅWôL! (§ÚdÏoBu 10:108) 1 0 4 . RUÕ CûY²PªÚkÕ ùTt NôußPu £Xo Es[]o. AûRj ùRôPokÕ AY²PªÚkÕ JÚ Nôh£Vô[Úm YkÕs[ôo. ARtÏ Øu ê^ô®u úYRm Øuú]ô¥VôL Üm, AÚ[ôLÜm CÚd¡Õ. AYoLs Smסu]o. (CYoLÞm) AYû] UßdÏm áhPj§]ÚUô (NUUôYôo Ls?) SWLúU CYoLÞdÏ GfN¬dLlThP CPm. C§p ¿o NkúRLm ùLôs[ô¾oLs! CÕ EUÕ CûY²PªÚkÕ YkR EiûU. G²àm A§LUô] UdLs Sm©dûL ùLôs[ UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 11:17) AojRØs[ U²Ru 40
 41. 41. 1 0 5 . Gu NØRôVúU! A[ûYÙm ,¨ßûYûVÙm úSoûUVôL ¨ûYôdÏeLs! UdLÞdÏ AYoL°u ùTôÚhLû[d ÏûjÕ ®Pô¾oLs! Cl骫u ÏZlTm ®û[®jÕj §¬Vô¾oLs! (§ÚdÏoBu 11:85) 1 0 6 . (ØamUúR!) EUÕ CûYu Sô¥«ÚkRôp U²RoLû[ JúW NØRôVUôL Bd¡«ÚlTôu. (AqYôß SôPôRRôp) EUÕ CûYu AÚs ׬kúRôûWj R®W UtYoLs ØWiThúPôWôLúY ¿¥lTôoLs. CRtLôLúY AYoLû[ AYu TûPjRôu. U²RoLs Utßm ´uLs Aû]YWôÛm SWLjûR ¨Wl×úYu Gu EUÕ CûY²u YôdÏ ØÝûUVô¡®hPÕ. (§ÚdÏoBu 11:118) 107. G¡l§p AYûW ®ûXdÏ Yôe¡VYo, Ru Uû]®«Pm CYûW U¬VôûRVôL SPjÕ! CYo SUdÏl TVuTPd áÓm. ApXÕ CYûW Sôm ×RpY]ôd¡d ùLôs[Xôm G]d á±]ôo .CqYôú Al骫p ë^ý@×dÏ YN§ HtTÓj§d ùLôÓjúRôm. (TpúYß) ùNn§L°u ®[dLjûR AYÚdÏ Sôm Ltßd ùLôÓjúRôm. ApXôy Ru Lô¬Vj§p ùYpTYu, G²àm U²RoL°p A§LUôú]ôo A±V UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 12:21) 1 0 8 . Gu Øuú]ôoL[ô] ClWôÍm, Cvaôd, V@ál B¡ úVô¬u UôodLjûRl ©uTtß¡úu. ApXôyÜdÏ GûRÙm SôeLs CûQVôdLXôLôÕ. CÕ GeLÞdÏm, U²R ÏXjÕdÏm ApXôy ùNnR AÚs. G²àm A§L Uô] UdLs Su± ùNÛjÕY§pûX. (§ÚdÏoBu 12:38) AojRØs[ U²Ru 41
 42. 42. 1 0 9 . AY]u± ¿eLs YQeÏTûY ùYßm ùTVoLú[. ¿eLÞm, EeL°u Øuú]ôoLÞm AYtßdÏl ùTV¬h¼oLs! CÕ Ï±jÕ ApXôy GkRf NôuûÙm AÚ[®pûX. A§LôWm ApXôyûYj R®W GYÚdÏm CpûX. AYû]j R®W GûRÙm ¿eLs YQeLd áPôÕ Guß AYu LhPû[«hÓs[ôu. CÕúY úSWô] UôodLm. G²àm A§LUô] U²RoLs ®[eÏY§pûX. (§ÚdÏoBu 12:40) 110. ë^ý@úT! EiûUVô[úW! HÝ ùLôÝjR UôÓLs, HÝ ùU­kR UôÓLû[j §uRtÏm, HÝ TÑûUVô] L§oLs Utßm LônkR L§oLÞdÏm GeLÞdÏ ®[dLm RÚÅWôL! UdL°Pm (CjRLYÛPu) Sôu §Úm©f ùNpX úYiÓm. AYoLs ®[e¡d ùLôsYôoLs. (Guôo) (§ÚdÏoBu 12:46) 111. CRu ©Ï UdLÞdÏ UûZ ùTô¯Ùm BiÓ YÚm. AkR Bi¥p TZ WNeLû[l©¯YôoLs (Guôo) (§ÚdÏoBu 12:49) 112. AYoL[Õ RkûR AYoLÞdÏd LhPû[«hPYôß AYo Ls ÖûZkRúTôÕ U]§p ¨û]jR JÚ úRûYûV V@ál ¨ûúYt±d ùLôiPôo. AYoLû[f £±R[Üm LôlTôt ®pûX. Sôm AYÚdÏd Ltßd ùLôÓj§ÚlTRôp AYo A±ÜûPVYWôL CÚkRôo. G²àm U²RoL°p A§LUôú]ôo A±Y§pûX. (§ÚdÏoBu 12:68) AojRØs[ U²Ru 42
 43. 43. 113. ¿o úTWôûNl ThPôÛm UdL°p A§LUôú]ôo Sm©dûL ùLôsúYôWôL CpûX. (§ÚdÏoBu 12:103) 114. A­@l, Xôm, Ám, Wô. (CûY) CqúYRj§u YN]eLs. EUÕ CûY²PªÚkÕ EUdÏ AÚ[lThPÕ EiûU. G²àm U²RoL°p A§LUôú]ôo Sm©dûL ùLôs[ UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 13:1) 115. SuûUdÏ Øu]RôL ¾ûUûV EmªPm AYNWUôLj úRÓ ¡u]o. AYoLÞdÏ Øu]o ØuàRôWQeLs ùNußs []. AYoLs A¿§ CûZjR úTôÕm, EUÕ CûYu UdLû[ Uu²lTYu. EUÕ CûYu LÓûUVôLj Ri¥lTYu. (§ÚdÏoBu 13:6) 116. Yô]j§­ÚkÕ AYu Ri½ûW Cd¡]ôu. AÕ YôndLôpL°u A[®dúLtT KÓ¡Õ. ªRdÏm ÖûWLû[ ùYs[m ÑUd¡Õ. SûL ApXÕ R[YôPm ùNnYRtLôL ùSÚl©p AYoLs EÚdÏY§Ûm CÕúTôu ÖûW HtTÓ¡Õ. CqYôú EiûUdÏm, ùTôndÏm ApXôy ERôWQm LôhÓ¡ôu. ÖûWúVô UûkÕ ®Ó¡Õ. U²RoLÞdÏl TVu RWd á¥VúRô ¨Xj§p Re¡ ®Ó¡Õ. ApXôy CqYôú ERôWQeLû[d áß¡ôu. (§ÚdÏoBu 13:17) 117. ÏoBu êXm UûXLs ùTVodLlThPôÛm, ApXÕ ¨Xl TWl× ÕiÓ ÕiPôdLlThPôÛm, ApXÕ ARu êXm CkRYoLÞPu úTNlThPôÛm (AYoLs SmT UôhPôo Ls). A§LôWm VôÜm ApXôyÜdúL E¬VÕ. ApXôy Sô¥«ÚkRôp U²RoLs Aû]YÚdÏm úSo Y¯ Lôh¥ «ÚlTôu GuTûR Sm©dûL ùLôiúPôo A±V®p ûXVô? AojRØs[ U²Ru 43
 44. 44. (HL CûYû]) UßlúTô¬u ùNVp LôWQUôL ApXôy®u LhPû[ YÚm YûW AYoLû[j §Ód¡Óm ¨Lrf£ ©¥jÕd ùLôiúP CÚdÏm. ApXÕ AYoL°u FÚdÏ AÚ¡p CeÏm. ApXôy YôdÏÁUôhPôu. (§ÚdÏoBu 13:31) 118. A­@l, Xôm, Wô, U²RoLû[, AYoL[Õ CûY²u ®ÚlTlT¥ CÚsL°­ÚkÕ ùY°fNj§tÏm, ×LÝdϬV ªûLjRY²u TôûRdÏm ¿o ùLôiÓ ùNpYRtLôL EUdÏ CqúYRjûR AÚ°ú]ôm. (§ÚdÏoBu 14:1) 119. R]Õ CûY²u ®ÚlTlT¥ JqùYôÚ úSWØm R]Õ EQûY AÕ YZeÏ¡Õ. UdLs T¥l©û] ùTßYRtLôL AYoLÞdÏ ApXôy ERôWQeLû[d áß¡ôu. (§ÚdÏoBu 14:25) 1 2 0 . CûYô! CûY U²RoL°p A§LUôú]ôûW Y¯ ùLÓjÕ ®hP]. Guû]l ©uTtßTYo Guû]f úNokRYo. G]dÏ VôúWàm Uôß ùNnRôp ¿ Uu²lTYu. ¨LWt Au×ûPúVôu. (§ÚdÏoBu 14:36) 121. GeLs CûYô! G]Õ NkR§Lû[ E]Õ ×²R BXVj §tLÚ¡p, ®YNôVjÕdÏj Rϧ CpXôR Ts[jRôd¡p, CYoLs ùRôÝûLûV ¨ûúYtßYRtLôL Ï¥VUoj§ ®h úPu. G]úY, GeLs CûYô! U²RoL°p £XWÕ Es[e Lû[ CYoLû[ úSôd¡ ®ÚlTm ùLôs[ ûYlTôVôL! CYoLs Su± ùNÛj§P CYoLÞdÏd L²Lû[ EQYôL YZeÏYôVôL! (§ÚdÏoBu 14:37) AojRØs[ U²Ru 44
 45. 45. 1 2 2 . CÕ U²R ÏXjÕdÏf ùNuûPV úYi¥VRôÏm. CRu êXm AYoLs GfN¬dLlTPÜm, YQdLj§tϬVYu JúW JÚYú] CÚd¡ôu GuTûR AYoLs A±kÕ ùLôsYRt LôLÜm, A±ÜûPúVôo £k§lTRtLôLÜm (CÕ AÚ[lThÓs[Õ). (§ÚdÏoBu 16:52) 1 2 3 . CkúRôûW ApXôy ÁiÓm E«ol©dL UôhPôu Guß ApXôy®u ÁúR EߧVôL Nj§Vm ùNnÕ áß¡u]o. AqYô±pûX! CÕ AY]Õ EiûUVô] YôdÏߧ. G² àm A§LUô] U²RoLs A±V UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 16:38) 124. (ØamUúR!) EUdÏ Øu BiLû[úV çRoL[ôL Aàl© ú]ôm. AYoLÞdÏj ùR°Yô] NôußLÞPàm, HÓLÞP àm SUÕ çÕf ùNn§ûV A±®júRôm. ¿eLs A±Vô §ÚkRôp A±ÜûPúVô¬Pm úLÞeLs! UdLÞdÏ AÚ[l ThPûR ¿o AYoLÞdÏ ®[dL úYiÓm GuTRtLôLÜm, AYoLs £k§dL úYiÓm GuTRtLôLÜm CkRl úTôR û]ûV EUdÏ AÚ°ú]ôm. (§ÚdÏoBu 16:44) 1 2 5 . U²RoLÞûPV A¿§«u LôWQUôL AYoLû[ ApXôy Ri¥lTRôL CÚkRôp 骫p GkR E«¬]jûRÙm AYu ®hÓ ûYdL UôhPôu. UôôL ϱl©hP LôXdùLÓ YûW AYoLû[l ©tTÓj§«Úd¡ôu. AYoL°u ùLÓ YkRÕm £±Õ úSWm ©kRÜm UôhPôoLs. ØkRÜm UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 16:61) AojRØs[ U²Ru 45
 46. 46. 126. UûXL°Ûm, UWeL°Ûm, U²RoLs LhÓTYt±Ûm áÓLû[ ¿ AûUjÕd ùLôs! ©u]o JqùYôÚ L²L°­ ÚkÕm Nôl©Ó! E]Õ CûY²u TôûRL°p G°RôLf ùNp! Guß EUÕ CûYu úRÉLÞdÏ A±®jRôu. ARu Y«ßL°­ÚkÕ UôßThP ¨eLû[ÙûPV Tô]m ùY°lTÓ¡Õ. A§p U²RoLÞdÏ úSôn ¨YôWQm Es[Õ. £k§d¡ NØRôVj§tÏ C§p Nôuß Es[Õ. (§ÚdÏoBu 16:69) 1 2 7 . (ØamUúR!) EUÕ CûYu U²RoLû[ ØÝûUVôL A±¡ôu Guß Sôm EUdÏd á±VûR ¨û]lÀWôL! EUdÏ Sôm Lôh¥V Lôh£ûVÙm, ÏoB²p N©dLlThP UWjûRÙm U²RoLÞdÏf úNôRû]VôLúY Bd¡Ùsú[ôm. AYoLû[ AfÑßjÕ¡úôm. AÕ AYoLÞdÏl ùT¬V Y¯ úLhûPúV A§LUôd¡VÕ. (§ÚdÏoBu 17:60) 128. CdÏoB²p U²RoLÞdLôL GpXô ØuUô§¬ûVÙm, YZe¡Ùsú[ôm. U²RoL°p A§LUôú]ôo (Cû) UßlûTj R®W úYß GûRÙm GtT§pûX. (§ÚdÏoBu 17:89) 1 2 9 . U²RûW çRWôL ApXôy Aàl©]ôu? Guß AYoLs áßYÕRôu, U²RoL°Pm úSo Y¯ YkRúTôÕ AYoLs Sm×YRtÏj RûPVôL CÚkRÕ. (§ÚdÏoBu 17:94) 1 3 0 . UdLÞdÏ CûPùY° ®hÓ ¿o K§dLôhÓYRtLôL ÏoB û]l ©¬jÕ AûRl T¥lT¥VôL AÚ°ú]ôm. (§ÚdÏo Bu 17:106) AojRØs[ U²Ru 46
 47. 47. 131. U²RoLÞdLôL CdÏoB²p JqùYôÚ ØuUô§¬ûVÙm ùR°ÜTÓj§Ùsú[ôm. U²Ru A§Lm RodLm ùNnTY]ôLÜs[ôu. (§ÚdÏoBu 18:54) 1 3 2 . Gu CûYô! G]dùLôÚ AûPVô[jûRd LôhÓ! Guß AYo úLhPôo. ÏûTôPt ¨ûX«p ¿o CÚkÕm êuß CWÜLs U²RoL°Pm ¿o úTN Uôh¼o GuTúR EUdÏ AûPVô[m Guß AYu á±]ôu. (§ÚdÏoBu 19:10) 1 3 3 . AlT¥jRôu. CÕ G]dÏ G°Rô]Õ. AYûW UdLÞdÏ NôuôLÜm, AÚ[ôLÜm BdÏúYôm. CÕ ¨ûúYtlTP úYi¥V LhPû[VôÏm G] EUÕ CûYu áß¡ôu Guß AYoá±]ôo. (§ÚdÏoBu 19:21) 1 3 4 . Ti¥ûL Sôú[ EeLÞdϬV úSWm. ØtTL­p UdLs Ju ß §WhPlTÓm Guß AYoá±]ôo. (§ÚdÏoBu 20:59) 1 3 5 . U²RoLÞdÏ AYoL°u ®NôWûQ ùSÚe¡ ®hPÕ. AYoLú[ô ×dL¦jÕ, LY]ªu± Es[]o. (§ÚdÏoBu 21:1) 1 3 6 . AYûW UdLs Uj§«p ùLôiÓ YôÚeLs! AYoLs Nôh£ áhÓm Gu]o. (§ÚdÏoBu 22:61) 1 3 7 . U²RoLú[! EeLs CûYû] AgÑeLs. AkR úSWj§u §ÓdLm LÓûUVô] ®`VUôÏm. (§ÚdÏoBu 22:1) AojRØs[ U²Ru 47
 48. 48. 1 3 8 . ¿eLs AûRd LôÔm Sô°p TôíhÓm Sô°p JqùYôÚj §Ùm, Rôu Tôíh¥VûR UkÕ ®ÓYôs. JqùYôÚ Lol© ¦Ùm, Ru LÚ®p ÑUkRûR Duß ®ÓYôs. úTôûR YVlThúPôWôL U²RoLû[d LôiÀo! AYoLs úTôûR YVlThúPôo ApXo. UôôL ApXôy®u úYRû] LÓûUVô]Õ. (§ÚdÏoBu 22:2) 1 3 9 . ApXôy®u ®`Vj§p A±®u± RodLm ùNnúYôÚm, Y¯ ùLÓdÏm JqùYôÚ û`jRôû]l ©uTtßúYôÚm U²RoL°p Es[]o. (§ÚdÏoBu 22:3) 1 4 0 . U²RoLú[! E«ol©dLlTÓY§p ¿eLs NkúRLj§p CÚk Rôp EeLÞdÏj ùR°ÜTÓjÕ¡úôm. EeLû[ UiQôp, ©u]o ®kRôp, ©u]o LÚÜt £û] ØhûPVôp, ©u]o ØÝûUlTÓjRlThPÕm ØÝûUlTÓjRlTPôRÕUô] RûNd Lh¥Vôp TûPjúRôm. Sôm Sô¥VûRd LÚYûL°p ϱl©hP LôXm YûW ¨ûX ùTf ùNn¡úôm. ©u]o EeLû[d ÏZkûRVôL ùY°lTÓjÕ¡úôm. ©u]o EeLs TÚYjûR AûP¡ÈoLs. EeL°p ûLlTtlTÓúYôÚm Es[]o. A±kR ©u GûRÙm A±VôUp úTôYRtLôL Rs[ôR YVÕ YûW ùLôiÓ ùNpXlTÓúYôÚm EeL°p Es[]o. éªûV YiPRôLd Lôi¡Èo. ARu ÁÕ Sôm Ri½ûW CdÏmúTôÕ, AÕ ùN¯jÕ Y[okÕ AZLô] JqùYôÚ YûLûVÙm Øû[dLfùNn¡Õ. (§ÚdÏoBu 22:5) AojRØs[ U²Ru 48
 49. 49. 141. A±Üm, úSo Y¯Ùm, J°ÅÑm úYRØm Cu± ApXôy ®u ®`Vj§p RodLm ùNnTYàm U²RoL°p CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 22:8) 1 4 2 . ®°m©p CÚkÕ ùLôiÓ ApXôyûY YQeÏTYàm U²RoL°p CÚd¡ôu. AYàdÏ SuûU HtThPôp A§p ¨mU§VûP¡ôu. AYàdÏf úNôRû] HtThPôp RûX¸ZôL Uô± ®Ó¡ôu. CqÜX¡Ûm, UßûU«Ûm AYu SxPUûPkÕ ®hPôu. CÕúY ùR°Yô] SxPm. (§ÚdÏoBu 22:11) 1 4 3 . Yô]eL°p Esú[ôÚm, 骫p Esú[ôÚm, ã¬Vàm, Nk§Wàm, ShNj§WeLÞm, UûXLÞm, UWeLÞm, E«¬]e LÞm Utßm U²RoL°p A§LUôú]ôÚm ApXôyÜdÏl T¦¡u]o GuTûR ¿o A±V®pûXVô? Cuàm A§L Uôú]ôo ÁÕ úYRû] EߧVô¡®hPÕ. ApXôy C¯Ü TÓj§®hPYàdÏ U§lûT HtTÓjÕTYu CpûX. Ap Xôy Sô¥VûRfùNnYôu. (§ÚdÏoBu 22:18) 1 4 4 . UdLÞdÏ awû_l Tt± A±®lÀWôL! AYoLs EmªPm SPkÕm, JqùYôÚ ùU­kR JhPLj§u ÁÕm YÚYôoLs. AûY AYoLû[j ùRôûX®Ûs[ JqùYôÚ TôûR«­Úk Õm ùLôiÓ YkÕ úNodÏm Gußmá±ú]ôm. (§ÚdÏo Bu 22:27) 1 4 5 . GeLs CûYu ApXôyúY Guß AYoLs á±VRt LôLúY ¨VôVªu± AYoL°u CpXeL°­ÚkÕ ùY° úVtlThP]o. U²RoL°p JÚYo êXm UtYûW ApXôy AojRØs[ U²Ru 49
 50. 50. RÓj§«ÚdLô®hPôp UPeLÞm, BXVeLÞm Y¯TôhÓj RXeLÞm, ApXôy®u ùTVo A§LUôLj Õ§dLlTÓm Ts°YôNpLÞm C¥dLlTh¥ÚdÏm. R]dÏ ER® ùNnúYôÚdÏ ApXôyÜm ERÜ¡ôu. ApXôy Y­ûUÙs[Yu. ªûLjRYu. (§ÚdÏoBu 22:40) 1 4 6 . U²RoLú[! Sôu EeLÞdÏj ùR°YôL GfN¬lTYu Guß (ØamUúR!) áßÅWôL! (§ÚdÏoBu 22:49) 1 4 7 . (ØamUúR!) 骫p Es[ûRÙm, AY]Õ LhPû[lT¥ LP­p ùNpÛm LlTûXÙm ApXôy EeLÞdLôL TVu TPf ùNn§ÚlTûR ¿o A±V®pûXVô? AYu LhP û[«hPôp R®W 骫u úUp Yô]m ®ZôRYôß RÓjÕ ûYjÕs[ôu. ApXôy U²RoLs ÁÕ CWdLØs[Yu. ¨LWt Au×ûPúVôu. (§ÚdÏoBu 22:65) 1 4 8 . U²RoLú[! EeLÞdÏ Ko ERôWQm álTÓ¡Õ. AûRf ùN®Rôrj§d úLÞeLs! ApXôyûYVu± ¿eLs VôûW AûZd¡ÈoLú[ô AYoLs Aû]YÚm Juß §WiPôÛm Ko DûVd áP TûPdL Ø¥VôÕ. AYoL°PªÚkÕ GûR úVàm T±jÕd ùLôiPôp AûR AkR D«PªÚkÕ AYo L[ôp ÁhL Ø¥VôÕ. úRÓúYôàm, úRPlTÓúYôàm TXÅ]UôL CÚd¡ôoLs. (§ÚdÏoBu 22:73) AojRØs[ U²Ru 50
 51. 51. 1 4 9 . Yô]YoL°Ûm, U²RoL°Ûm ApXôy çRoLû[ úRoÜ ùNn¡ôu. ApXôy ùN®ÙßTYu. TôolTYu. (§ÚdÏo Bu 22:75) 150. A pXôyÜdLôL AlúTôo ùNnV úYi¥V ®Rj§p Al úTôo ùNnÙeLs! CkRj çRo (ØamUj) EeLÞdÏ GÓj Õf ùNôpTYWôLj §LZÜm, ¿eLs Hû]V UdLÞdÏ GÓj Õf ùNôpúYôWôLj §LZÜm AYu EeLû[j úRok ùRÓj Rôu. EeLs RkûR ClWôͪu UôodLUô] CmUôod Lj§p AYu EeLÞdÏ GkRf £WUjûRÙm Ht TÓjR ®pûX. CRtÏ Øu]Úm, C§Ûm AYú] EeLÞdÏ Øv ­m QLs G]l ùTV¬hPôu. G]úY ùRôÝûLûV ¨ûX SôhÓeLs! ^LôjûRd ùLôÓeLs! ApXôyûYl Tt±l ©¥ÙeLs! AYú] EeLs TôÕLôYXu. AYu £kR TôÕ LôY QXu. £kR ER®Vô[u. (§ÚdÏoBu 22:78) 151. ApXôy, Yô]eLs Utßm 骫u J°VôYôu. AY]Õ J°dÏ EYûU JÚ UôPm. A§p JÚ ®[dÏ Es[Õ. Aq ®[dÏ JÚ LiQô¥dÏs Es[Õ. AdLiQô¥ J° ÅÑm ShNj§Wm úTôußs[Õ. Tôd¡Vm ùTôÚk§V û^j çu (J­Y) UWj§­ÚkÕ AÕ G¬dLlTÓ¡uÕ. AÕ ¸rj§ûNûVf úNokRÕUuß. úUp §ûNûVf úNokRÕ Uuß. ùSÚl× TPô®hPôÛm ARu GiûQÙm J°ÅÑ ¡Õ. (ClT¥) J°dÏ úUp J°VôLÜs[Õ. Rôu Sô¥úVô ÚdÏ ApXôy R]Õ J°ûV úSôd¡ Y¯ LôhÓ¡ ôu. U² QRoLÞdLôL ERôWQeLû[ ApXôy áß¡ôu. ApXôy JqùYôÚ ùTôÚû[Ùm A±kRYu. (§ÚdÏoBu 24:35) AojRØs[ U²Ru 51
 52. 52. 1 5 2 . SUÕ YN]eLû[l ùTônùV] LÚ§V áhPj§Pm CÚY Úm ùNpÛeLs! G]d á±ú]ôm. AYoLû[Ùm, èaý ûPV NØRôVjûRÙm TôZûPkR ¡QtßdϬúVôûWÙm, CYoLÞdÏ CûP«p úYß TX RûXØû«]ûWÙm A¥úVôÓ A¯júRôm. çRoLû[l ùTônVoLù[]d á±V úTôÕ AYoLû[ êrL¥júRôm. AYoLû[ U²RoLÞdÏl T¥l©û]VôL Bd¡ú]ôm. A¿§ CûZjúRôÚdÏ Õu×ßjÕm úYRû]ûVj RVô¬jÕsú[ôm. 1 5 3 . AYoLs SpÛQoÜ ùTßYRtLôL AYoL°ûPúV CûRj ùR°ÜTÓjÕ¡úôm. U²RoL°p A§LUôú]ôo (SmûU) UßlúTôWôLúY Es[]o. (§ÚdÏoBu) 1 5 4 . Sôm ã²VdLôWoLs ùYt± ùTtôp AYoLû[ Sôm ©u TtßYRtLôL ¿eLs Juß áÓÅoL[ô? Guß UdLÞdÏm álThPÕ. (§ÚdÏoBu 26:39) 1 5 5 . UdLÞdÏ AYoL°u ùTôÚhLû[d ÏûjÕ ®Pô¾oLs! 骫p ÏZlTm ®û[®jÕj §¬Vô¾oLs! (§ÚdÏoBu 26:183) 1 5 6 . RôîÕdÏ ^ýûXUôu Yô¬Nô]ôo. UdLú[! TûY«u ùUô¯ GeLÞdÏd Ltßj RWlThÓs[Õ. Aû]jÕl ùTôÚhLÞm GeLÞdÏj RWlThÓs[Õ. CÕúY ùR° Yô] AÚhùLôûPVôÏm Guß AYo á±]ôo. (§ÚdÏo Bu 27:16) AojRØs[ U²Ru 52
 53. 53. 157. AYoLÞdÏ G§Wô] SUÕ LhPû[ ¨LÝm úTôÕ éª«­ÚkÕ Ko E«¬]jûR ùY°lTÓjÕúYôm. SUÕ YN]eLû[ U²RoLs Eߧ ùLôs[ôUp CÚkRÕ Tt± AYoL°Pm AÕúTÑm. (§ÚdÏoBu 27:82) 1 5 8 . UjVu SL¬u ¿ojÕûdÏ AYo YkRúTôÕ UdL°p JÚ áhPj§]o Ri½o CûjÕd ùLôi¥ÚkRûRd Li Pôo. AYoLû[ ®hÓ CWiÓ ùTiLs JÕe¡ ¨tTûR Ùm LiÓ EeLs ®`Vm Gu]? Guß úLhPôo. úUnl TYo zLs ®XÏm YûW SôeLs Ri½o CûdL Ø¥ VôÕ. GeLs RkûR YVRô] اVYo Guß AYoLs á±]o. (§ÚdÏoBu 28:23) 1 5 9 . ØkûRV RûXØû«]ûW A¯jR ©u, AYoLs T¥l©û] ùTßYRtLôL ê^ôÜdÏ úYRjûRd ùLôÓjúRôm. AÕ U²RoLÞdÏl TôPUôLÜm, AÚ[ôLÜm, úSo Y¯VôLÜm CÚd¡Õ. (§ÚdÏoBu 28:43) 1 6 0 . Sm©dûL ùLôiúPôm Guß á±VRu LôWQUôL úNô§d Ll zTPôUp ®PlTÓYôoLs G] U²RoLs ¨û]jÕ ®hPôoL[ô? (§ÚdÏoBu 29:2) 161. ApXôyûY Sm©ú]ôm Guß áßúYôÚm U²RoL°p Es[]o. ApXôy®u ®`Vj§p AYoLÞdÏj ùRôpûX V°dLlThPôp U²RoL°u ùRôkRWûY ApXôy®u úYRû]ûVl úTôp AYoLs LÚÕ¡u]o. EUÕ Cû Y²PªÚkÕ ER® YkRôp SôeLs EeLÞPu CÚkúRôm G]d áß¡u]o. A¡XjRô¬u Es[eL°p Es[ûR ApXôy A±kRYu CpûXVô? (§ÚdÏoBu 29:10) AojRØs[ U²Ru 53
 54. 54. 162. CkR ØuàRôWQeLû[ UdLÞdLôL áß¡úôm. A±ÜûPúVôûWj R®W UtYoLs CûR ®[eL UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 29:43) 1 6 3 . CYoLû[f Ñt±Ùs[ U²RoLs Yô¬f ùNpXlTÓm ¨ûX «p (CYoLÞdÏ) ATVU°dÏm ײRj RXjûR Sôm Ht TÓj§«ÚlTûR AYoLs LY²dL®pûXVô? ÅQô]ûR Sm©, ApXôy®u AÚÞdÏ Su± Ud¡ôoL[ô? (§ÚdÏoBu 29:67) 1 6 4 . (CÕ) ApXôy®u YôdÏߧ. ApXôy R]Õ YôdÏß §ûV Á UôhPôu. G²àm U²RoL°p A§LUôú]ôo A±V UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 30:6) 165. AYoLs ReLÞdÏsú[ £k§jÕl TôodL®pûXVô? Yô]eLû[Ùm, éªûVÙm, AYtßdÏ CûPlThPYtû Ùm RdL LôWQjÕPàm, ϱl©hP LôXdùLÓÜPàm ApXôy TûPj§Úd¡ôu. U²RoL°p A§LUôú]ôo RUÕ CûY²u Nk§lûT UßlTYoLs. (§ÚdÏoBu 30:8) 1 6 6 . (ØamUúR!) EiûU Y¯«p ¨uß EUÕ ØLjûR Cm UôodLjûR úSôd¡ ¨ûXlTÓjÕÅWôL! CÕ ApXôy®u CVtûLVô] UôodLm. CRu ÁúR U²RoLû[ ApXôy AûUjÕs[ôu. ApXôy®u TûPl©p GkR UôßRÛm CpûX. CÕúY úSWô] UôodLm. G²àm U²RoL°p A§LUôú]ôo A±V UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 30:30) AojRØs[ U²Ru 54
 55. 55. 1 6 7 . U²RoLÞdÏ HúRàm ÕuTm HtTÓmúTôÕ RUÕ Cû Y²Pm §Úm© AY²Pm ©Wôoj§d¡u]o. ©u]o AYoLÞdÏ Ru AÚû[ AYu ÑûYdLf ùNnRôp AYoL °p JÚ Tϧ«]o Sôm AYoLÞdÏ YZe¡VRtÏ Su± UkÕ RUÕ CûYàdÏ CûQ Lt©d¡u]o. AàT®ÙeLs! A±kÕ ùLôsÅoLs! (§ÚdÏoBu 30:33) 1 6 8 . U²RoLÞdÏ AÚû[ Sôm ÑûYdLf ùNnÙmúTôÕ U¡rf£ VûP¡u]o. AYoLs ùNnR ®û] LôWQUôL AYoL ÞdÏ JÚ ¾eÏ HtThPôp EPú] AYoLs Sm©dûL«ZkÕ ®Ó¡u]o. (§ÚdÏoBu 30:36) 1 6 9 . U²RoL°u ùNpYeLû[l ùTÚd¡d ùLôsYRtLôL ¿e Ls Yh¥dÏ ùLôÓlTÕ ApXôy®Pm ùTÚÏY§pûX. Ap zXôy®u ØLjûR Sô¥ ^Lôj ùLôÓlÀoL[ô]ôp CjRûLúVôúW ùTÚd¡d ùLôiPYoLs. (§ÚdÏoBu 30:39) 1 7 0 . U²RoL°u ûLLs ùNnYRt±u LôWQUôL AYoLs ùNnRYt±p £XYtû AYoLÞdÏf ÑûYdLf ùNnYRt LôLÜm, AYoLs §ÚkÕYRtLôLÜm LP­Ûm RûW«Ûm, ºW¯Ü úUúXôe¡®hPÕ. (§ÚdÏoBu 30:41) 171. CdÏoB²p U²RoLÞdLôL JqùYôÚ ØuàRôWQjûR Ùm ùR°ÜTÓj§Ùsú[ôm. (ØamUúR!) AYoL°Pm ¿o Nôuûd ùLôiÓ YkRôp ¿eLs ÅQoLú[Vu± úY±p ûX Guß (SmûU) UßlúTôo áßYôoLs. (§ÚdÏoBu 30:58) AojRØs[ U²Ru 55
 56. 56. 1 7 2 . ApXôy®u TôûRûVd úL­VôLd LÚ§ AûR ®hÓm UdLû[ A±®u± Y¯ ùLÓlTRtLôL ÅQô] ùNn§Lû[ ®ûXdÏ YôeÏúYôo U²RoL°p Es[]o. AYoLÞdúL C¯ÜTÓjÕm úYRû] Es[Õ. (§ÚdÏoBu 31:6) 1 7 3 . U²RoLû[ ®hÓm ØLjûRj §Úl©d ùLôs[ôúR! éª «p LoYUôL SPdLôúR! LoYm ùLôiÓ ùTÚûUV¥dÏm GYûWÙm ApXôy ®ÚmT UôhPôu. (§ÚdÏoBu 31:18) 1 7 4 . Yô]eL°p Es[ûRÙm, 骫p Es[ûRÙm EeLÞdLôL ApXôy TVuTPf ùNnRûRÙm, R]Õ AÚhùLôûPLû[ ùY°lTûPVôLÜm, AkRWeLUôLÜm Yô¬ YZe¡«Úl TûRÙm ¿eLs LôQ®pûXVô? A±Ü, úSo Y¯, J°ÅÑm úYRm GÕÜm Cu± ApXôyûYl Tt± RodLm ùNnúYôÚm U²RoL°p Es[]o. (§ÚdÏoBu 31:20) 1 7 5 . U²RoLú[! EeLs CûYû] AgÑeLs! RkûR ULû]d LôdL Ø¥VôR, ULu RkûRûVf £±Õm LôlTôt CVXôR Sôû[ AgÑeLs! ApXôy®u YôdÏߧ EiûUVô]Õ. CqÜXL YôrdûL EeLû[ HUôt±®P úYiPôm! HUôtßTYàm ApXôyûYl Tt± EeLû[ HUôt± ®PúYiPôm. (§ÚdÏoBu 31:33) AojRØs[ U²Ru 56
 57. 57. 1 7 6 . Sôm ¨û]j§ÚkRôp JqùYôÚYÚdÏm AYÚdLô] úSo Y¯ûVd ùLôÓj§ÚlúTôm. UôôL Aû]jÕ U²RoL[ôÛm, ´uL[ôÛm SWLjûR ¨Wl×úYu Guß Gu²PªÚkÕ ùNôp Øk§®hPÕ. (§ÚdÏoBu 32:13) 1 7 7 . VôÚdÏ ApXôy AÚs ׬kÕ (ØamUúR!) ¿Úm AYÚdÏ AÚs ׬k¾úWô! AY¬Pm EUÕ Uû]®ûV EmªPúU ûYjÕdùLôs! ApXôyûY Ag£dùLôs Guß ¿o á± VûR Gi¦l TôolÀWôL! ApXôy ùY°lTÓjR CÚk RûR EUÕ U]ÕdÏs UûjÕd ùLôi¼o. U²RÚdÏ Ag£Éo! ¿o AgÑYRtÏ ApXôyúY RϧVô]Yu. û^j GuTôo AY¬Pm Ru úRûYûV Ø¥jÕd ùLôiPúTôÕ EUdÏ AYûW UQØ¥jÕd ùLôiPôp (®YôL WjÕf ùNnRôp) AYoLû[ (Y[ol×j RkûRVWô]) Sm©dûL ùLôiúPôo UQkÕ ùLôsYÕ ÏtUôL BLd áPôÕ GuTRtLôL (CqYôß ùNnúRôm). ApXôy®u LhPû[ ùNnÕ Ø¥dLlTP úYi¥VRôL CÚd¡Õ. (§ÚdÏoBu 33:37) 1 7 8 . (ØamUúR!) AkR úSWm Tt± UdLs EmªPm úLh¡u]. AÕ Tt±V A±Ü ApXôy®PúU Es[Õ. G] áßÅWôL! AkR úSWm NÁTj§p CÚdLd áÓm GuTÕ EUdÏ GlT¥j ùR¬Ùm? (§ÚdÏoBu 33:63) AojRØs[ U²Ru 57
 58. 58. 179. (ØamUúR!) StùNn§ áßTYWôLÜm, GfN¬dûL ùNnTY WôLÜm U²RoLs Aû]YÚdÏúU EmûU Aàl©Ùs ú[ôm. G²àm U²RoL°p A§LUôú]ôo A±V UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 34:28) 1 8 0 . Gu CûYu Rôu Sô¥úVôÚdÏ ùNpYûRj RôWô[UôL YZeÏ¡ôu. ÏûjÕm YZeÏ¡ôu. G²àm U²RoL°p A§LUôú]ôo A±V UôhPôoLs Guß áßÅWôL! (§ÚdÏoBu 34:36) 181. U²RoLÞdLôL ApXôy §kÕ®hP GkR AÚû[Ùm RÓlTYu GYàm CpûX. AYu RÓjRûR AYàdÏl ©u Aàl×Yàm CpûX. AYu ªûLjRYu, Oô] ªdLYu. (§ÚdÏoBu 35:2) 1 8 2 . U²RoLú[! ApXôy®u YôdÏߧ EiûUVô]Õ. Cq ÜXL YôrÜ EeLû[ HUôt±®P úYiPôm. HUôtßTYu, ApXôy ®`Vj§p EeLû[ HUôt±®P úYiPôm. (§ÚdÏoBu 35:5) 1 8 3 . U²RoLú[! ¿eLs ApXôy®Pm úRûYÙûPVYoLs. ApXôyúY úRûYVtYu. ×LÝdϬVYu. (§ÚdÏoBu 35:15) 1 8 4 . CqYôú U²RoLs, FoY] Utßm LôpSûPL°p Uôß ThP ¨eLû[d ùLôiPûY Es[]. ApXôy®u A¥VôoL°p AYû] AgÑúYôo A±OoLú[. ApXôy ªûLjRYu. Uu²lTYu. (§ÚdÏoBu 35:28) AojRØs[ U²Ru 58
 59. 59. 1 8 5 . U²RoLû[ AYoLs ùNnRYtßdLôL ApXôy ©¥lTRôL CÚkRôp 骫u úUp GkR E«¬]jûRÙm ®hÓ ûYj §ÚdLUôhPôu. UôôL ϱl©hP RYûQ YûW AYo LÞdÏ AYLôNm A°jÕs[ôu. AYoL°u AYLôNm YÚmúTôÕ ApXôy R]Õ A¥VôoLû[l TôolTY]ôL CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 35:45) 1 8 6 . RôîúR! EmûUl 骫p Y¯júRôuXôL Sôm Bd¡ ú]ôm. G]úY UdLs Uj§«p ¨VôVUô] ¾ol× YZeÏ ÅWôL! Uú]ô CfûNûVl ©uTtô¾o! AÕ ApXôy®u TôûRûV ®hÓm EmûU Y¯ ùLÓjÕ®Óm. ApXôy®u TôûRûV ®hÓm Y¯ ùLÓlúTôo ®NôWûQ Sôû[ UkRRôp AYoLÞdÏ úYRû]EiÓ. (§ÚdÏoBu 38:26) 187. AYoLs T¥l©û]l ùTßYRtLôL CkR ÏoB²p U²Ro LÞdLôL JqùYôÚ Øu ERôWQeLû[Ùm á±Ùsú[ôm. (§ÚdÏoBu 39:27) 1 8 8 . Yô]eLû[Ùm, éªûVÙm TûPlTÕ U²RoLû[l TûPl TûR ® P l ù T ¬ V Õ . G ² à m U²RoL°p A § L U ô ú ] ô o A±VUôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 40:57) AojRØs[ U²Ru 59
 60. 60. 1 8 9 . AkR úSWm YWdá¥VÕ. A§p GkR NkúRLØm CpûX. G²àm U²RoL°p A§LUôú]ôo Sm©dûL ùLôs[ UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 40:59) 1 9 0 . ¿eLs AûU§ ùTßYRtLôL CWûYÙm, TôodLd á¥V ¨ûX«p TLûXÙm ApXôyúY HtTÓj§]ôu. ApXôy U²RoLs ÁÕ AÚÞûPVYu. G²àm U²RoL°p A§LUôú]ôo Su± ùNÛjÕY§pûX. (§ÚdÏoBu 40:61) 191. UdLÞdÏ A¿§ CûZjÕ ¨VôVªu± 骫p YWm× Áß úYôÚdÏ G§WôLúY Ïtm ©¥dL Y¯ EiÓ. AYoLÞdÏ Õu×ßjÕm úYRû]EiÓ. (§ÚdÏoBu 42:42) 1 9 2 . UdLs JúW NØRôVUôL (HL CûYû] UßlúTôWôL) B¡ ®ÓYôoLs Guß CpXô®hPôp A[Yt AÚ[ô[û] UßlúTôÚdÏ AYoL°u ÅÓL°p, áûWLû[Ùm, AYoLs H±f ùNpÛm T¥Lû[Ùm ùYs°VôÛm, ReLjRôÛm AûUjÕ, AYoL°u ÅÓLÞdÏ TX YôNpLû[Ùm, AYo Ls NônkÕ ùLôsÞm Lh¥pLû[Ùm AûUj§ÚlúTôm. CûYVôÜm CqÜXL YôrdûL«u YN§VôÏm. (Cû Yû]) AgÑúYôÚdÏ EUÕ CûY²Pm UßûU CÚd¡Õ. (§ÚdÏoBu 43:33) 1 9 3 . AÕ UdLû[ ê¥d ùLôsÞm. CÕúY Õu×ßjÕm úYRû]. (§ÚdÏoBu 44:11) AojRØs[ U²Ru 60
 61. 61. 1 9 4 . CûY U²RoLÞdÏ ùR°Yô] NôußLs. EߧVôL Sm×m NØRôVj§tÏ úSoY¯Ùm, AÚÞUôÏm. (§ÚdÏoBu 45:20) 1 9 5 . ApXôyúY EeLû[ YôZf ùNn¡ôu. ©u]o EeLû[ UW¦dLf ùNn¡ôu. ©u]o NkúRLm £±Õm CpXôR UßûU Sô°p EeLû[ Juß úNolTôu Guß áßÅWôL! G²àm U²RoL°p A§LUôú]ôo A±VUôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 45:26) 1 9 6 . UdLs Juß §WhPlTÓmúTôÕ AYoLs CYoLÞdÏ TûLYoL[ôL BYôoLs. CYoLs RmûU YQe¡VûRÙm UßlTôoLs. (§ÚdÏoBu 46:6) 1 9 7 . (HL CûYû]) UßlúTôo ùTônûV ©uTt±]ôoLs Gu TÕm, Sm©dûL ùLôiúPôo RUÕ CûY²PªÚkÕ YkR EiûUûV ©uTt±]ôoLs GuTÕm, CRtÏd LôWQm. CqYôú U²RoLÞdÏ AYoLÞdϬV ERôWQeLû[ ApXôy áß¡ôu. (§ÚdÏoBu 47:3) 1 9 8 . úTôodL[j§p G§¬Ls ®hÓf ùNu HWô[Uô] ùTôÚh Lû[ GÓlÀoLs G] ApXôy EeLÞdÏ YôdL°d¡ôu. AûR AojRØs[ U²Ru 61
 62. 62. EeLÞdÏ ®ûWYôLúY ¨ûúYt±]ôu. Sm©dûL ùLôiúPôÚdÏ NôuôL BLÜm, EeLÞdÏ úSWô] Y¯ûVd LôhPÜm, U²RoL°u ûLLû[ EeLû[ ®hÓm RÓjzRôu. (§ÚdÏoBu 48:20) 1 9 9 . U²RoLú[! EeLû[ JÚ Bi, JÚ ùTi¦­ÚkúR Sôm TûPjúRôm. ¿eLs JÚYûW JÚYo A±kÕ ùLôsYRtLôL EeLû[ ¡û[L[ôLÜm, úLôj§WeL[ôLÜm Bd¡ú]ôm. EeL°p (CûYû]) AgÑúYôúW ApXôy®Pm A§Lm £kRYo. ApXôy A±kRYu. SuL±TYu. (§ÚdÏoBu 49:13) 2 0 0 . úYÚPu ©Óe¡ G±VlThP úT¬fûN UWeLû[l úTôp U²RoLû[ AÕ ©Óe¡G±kRÕ. (§ÚdÏoBu 54:20) 2 0 1 . AYoLs RôØm LgNjR]m ùNnÕ, UdLÞdÏm LgNj R]jûR HÜYôoLs. Vôo ×dL¦d¡ôoLú[ô ApXôy úRûYVtYu. ×LÝdϬVYu. (§ÚdÏoBu 57:24) 2 0 2 . SUÕ çRoLû[ ùR°Yô] NôußLÞPu Aàl©ú]ôm. AYoLÞPu úYRjûRÙm, UdLs ¿§ûV ¨ûXSôhP RWôûNÙm AÚ°ú]ôm. CÚmûTÙm AÚ°ú]ôm. A§p LÓûUVô] AojRØs[ U²Ru 62
 63. 63. BtÛm, UdLÞdÏ TVuLÞm Es[]. R]d Ïm, Ru çRÚdÏm UûYôL ER® ùNnúYôûW ApXôy AûPVô[m LôhÓYôu. ApXôy Y­ûUÙs[Yu. ªûLjRYu. (§ÚdÏoBu 57:25) 2 0 3 . CkR ÏoBû] JÚ UûX«u ÁÕ Cd¡«ÚkRôp AÕ ApXôy®u AfNjRôp T¦kÕ ùSôße¡®ÓYûRd LôiÀo. U²RoLs £k§lTRtLôL CkR ERôWQeLû[ AYoLÞdÏ áß¡úôm. (§ÚdÏoBu 59:21) 2 0 4 . ëRoLú[! Ut U²RoLs Cu± ¿eLsRôu ApXôy®u úSNoLs Guß ¿eLs LÚ§, A§p ¿eLs EiûUVô[o L[ôL CÚkRôp NôYRtÏ BûNlTÓeLs G] (ØamUúR!) áßÅWôL! (§ÚdÏoBu 62:6) 2 0 5 . Sm©dûL ùLôiúPôúW! EeLû[Ùm, EeLs ÏÓmTj §]ûWÙm SWûL ®hÓ LôjÕd ùLôsÞeLs. ARu G¬ ùTôÚs U²RÚm, LtLÞm BYo. ARu úUp LÓûUÙm, ùLôåWØm ùLôiP Yô]YoLs Es[]o. RUdÏ ApXôy H®V§p Uôß ùNnV UôhPôoLs. LhPû[«PlThPûRf ùNnYôoLs. (§ÚdÏoBu 66:6) AojRØs[ U²Ru 63
 64. 64. 2 0 6 . AYoLs UdL°Pm A[kÕ YôeÏmúTôÕ ¨ûYôL Yôe¡d ùLôs¡u]o. (§ÚdÏoBu 83:2) 2 0 7 . AkSô°p UdLs RUÕ ùNVpLû[d LôiTRtLôL TX ©¬®]oL[ôL BYôoLs. (§ÚdÏoBu 99:6) 2 0 8 . AkR Sô°p U²RoLs £R¥dLlThP DNpLû[l úTôp BYôoLs. (§ÚdÏoBu 101:4) 2 0 9 . (ØamUúR!) ApXôy®u UôodLj§p UdLs áhPUôL ÖûZYûR ¿o LôÔmúTôÕ.... (§ÚdÏoBu 110:2) AojRØs[ U²Ru 64
 65. 65. 3. (Cuv) U²R C]m 1. CqYôú U²RoL°Ûm, ´uL°Ûm Es[ û`jRôuLû[ JqùYôÚ S©dÏm TûLYoL[ôL Bd¡ú]ôm. HUôtßYRt LôL LYof£LWUô] ùNôtLû[ AYoL°p JÚYo Ut ùôÚYÚdÏ A±®d¡u]o. (ØamUúR!) EUÕ CûYu Sô¥«ÚkRôp AYoLs CûRf ùNn§ÚdL UôhPôoLs. AYoLs ChÓdLhÓYúRôÓ AYoLû[ ®hÓ®ÓÅWôL! (§ÚdÏoBu 6:112) 2. AYoLs Aû]YûWÙm AYu Juß úNodÏm SôhL°p ´uL°u áhPj§]úW A§LUô] U²RoLû[ Y¯ ùLÓjÕ ®h¼oLs (Guß áßYôu) ARtÏ U²RoL°p Es[ AYoL°u SiToLs GeLs CûYô! GeL°p JÚ Yo UtùôÚYo êXm TV]ûPkR]o. ¿ GeLÞdÏ ®ÓjR ùLÓûYÙm AûPkÕ ®húPôm Guß áßYôoLs. SWLúU EeLs ReϪPm. A§p ¨WkRWUôL CÚlÀoLs. ApXôy SôÓYûRj R®W (Guß áßYôu) EUÕ CûYu Oô] ªdLYu. A±kRYu. (§ÚdÏoBu 6:128) 3. ´u Utßm U²R NØRôVúU! EeLÞdÏ Gu YN]eLû[ GÓjÕd á± CkR Sôû[ ¿eLs Nk§dL ®ÚlTûR EeL ÞdÏ GfN¬dûL ùNnÙm çRoLs EeL°p CÚkÕ EeL° Pm YW®pûXVô? (Guß CûYu úLhTôu) GeLÞdÏ G§WôL SôeLú[ Nôh£ áß¡úôm Guß AYoLs áß YôoLs. CqÜXL YôrÜ AYoLû[ UVd¡ ®hPÕ. (HL CûYû]) UßjúRôWôL CÚkúRôm G] ReLÞdÏ G§WôL AYoLs Nôh£VU°lTôoLs. (§ÚdÏoBu 6:130) AojRØs[ U²Ru 65
 66. 66. 4. EeLÞdÏ Øu ùNuß ®hP NURôVeL[ô] ´uLs Ut ßm U²RoLÞPu ¿eLÞm SWLj§p ÖûZÙeLs Guß (AYu) áßYôu. JqùYôÚ NØRôVØm A§p ÖûZÙm úTôÕ Rm NúLôRW NØRôVjûR N©lTôoLs. Ø¥®p AYo Ls Aû]YÚm SWLjûR AûPkRÜPu GeLs CûYô! CYoLú[ GeLû[ Y¯ ùLÓjR]o. G]úY CYoLÞdÏ SWLùUàm úYRû]ûV CÚUPeÏ A°lTôVôL! Guß AYo zL°p ©k§úVôo, Øk§úVôûWl Tt± áßYôoLs. Jq zùYôÚYÚdÏm CÚ UPeÏ Es[Õ. G²àm ¿eLs A±V Uôh¼oLs Guß (AYu) áßYôu. (§ÚdÏoBu 7:38) 5. CkR ÏoBu úTôuûRd ùLôiÓ YÚYRtLôL U²RoL Þm, ´uLÞm Juß §WiPôÛm CÕ úTôuûRd ùLôiÓ YW Ø¥VôÕ. AYoL°p JÚYo UtYÚdÏ ER® Vô[WôL CÚkRôÛm N¬úV Guß áßÅWôL! (§ÚdÏoBu 17:88) 6. ´uLs, U²RoLs, TûYLs B¡VYt±u TûPLs ^ýûX UôàdLôLj §WhPlThÓ, AYoLs A¦YÏdLlThP]o. (§ÚdÏoBu 27:17) 7. CYoLÞdÏ úRôZoLû[ ¨VªjÕsú[ôm. CYoLÞdÏ Øuú]Ùm, ©uú]Ùm Es[ûR AYoLs AZLôd¡ LôhÓ¡u]o. G]úY CYoLÞdÏ Øu ùNuß®hP ´uLs Utßm U²RoL°p Es[ (¾V) áhPeLÞPu úNokÕ CYoLÞdÏ G§WôLÜm LhPû[ EߧVô¡®hPÕ. CYoLs SxPUûPk úRôWô¡®hP]o. (§ÚdÏoBu 41:25) AojRØs[ U²Ru 66
 67. 67. 8. GeLs CûYô! ´uL°Ûm, U²RoL°Ûm GeLû[ Y¯ ùLÓjúRôûW GeLÞdÏd LôhÓ. AYoLs C¯kúRôo B¡P AYoLû[ GeL°u TôReL°u ¸úZ BdÏ¡úôm. (HL CûYû]) UßjúRôo áßYôoLs. (§ÚdÏoBu 41:29) 9. AYoLÞdÏ Øu ùNu ´uLs Utßm U²RoLÞPu úNokÕ CYoLÞdÏ G§WôLÜm CûY²u LhPû[ EߧVô¡ ®hPÕ. CYoLs SxPUûPkR]o. (§ÚdÏoBu 46:18) 10. ´uû]Ùm, U²Rû]Ùm Guû] YQeÏYRtLôLúY R®W (úYß GRtLôLÜm) Sôu TûPdL®pûX. (§ÚdÏoBu 51:56) 11. U²R, ´u áhPúU! Yô]eLs Utßm 骫u ®°m× Lû[d LPkR ùNpX ¿eLs Nd§ ùTtôp LPkÕ ùNpÛe Ls. Btp êXm R®W ¿eLs LPkÕ ùNpX Uôh¼oLs. (§ÚdÏoBu 55:33) 12. AkSô°p GkR U²R²PØm, ´u²PØm AYWÕ Ïtm ϱjÕ ®Nô¬dLj úRûY«ÚdLôÕ. (§ÚdÏoBu 55:39) 13. AYt±p TôoûYLû[j Rôrj§V Lu²Vo CÚlTôoLs. CYoLÞdÏ Øu]o AYoLû[ GkR U²Ràm, ´uàm ¾i¥V§pûX. (§ÚdÏoBu 55:56) AojRØs[ U²Ru 67
 68. 68. 14. CYoLÞdÏ Øu AYoLû[ GkR U²Ràm, ´uàm ¾i¥V§pûX. (§ÚdÏoBu 55:74) 15. U²RoLÞm, ´uLÞm ApXôy®u ÁÕ ùTôn áúY UôhPôoLs Guß Gi¦d ùLôi¥ÚkúRôm. (§ÚdÏoBu 72:5) 16. U²RoL°p Es[ BiL°p £Xo, ´uL°p Es[ £X BiLû[d ùLôiÓ TôÕLôl×j úR¥d ùLôi¥ÚkR]o. G]úY CYoLÞdÏ LoYjûR AYoLs A§LUôd¡ ®hP]o. (§ÚdÏoBu 72:6) AojRØs[ U²Ru 68
 69. 69. 4. (E]ôv) UdLs 1. ê^ô RUÕ NØRôVj§tLôL (SmªPm) Ri½o úYi¥V úTôÕ EUÕ ûLjR¥Vôp AkRl Tôû«p A¥lÀWôL! Guß á±ú]ôm. EPú] A§p 12 FtßdLs À±hP]. JqùYôÚ áhPjRôÚm RjRUÕ ¿ojÕûûV A±kÕ ùLôiP]o. ApXôy YZe¡VûR EiÔeLs. TÚÏeLs. 骫p ÏZlTm ®û[®jÕj §¬Vô¾oLs. (§ÚdÏoBu 2:60) 2. CYoLû[ EeLs FûW ®hÓ ùY°úVtßeLs. CYoLs ÑjRUô] U²RoL[ôL Es[]o GuTúR AYWÕ NØRôVj§u T§XôL CÚkRÕ. (§ÚdÏoBu 7:82) 3. AYoLû[ Tu²WiÓ ¡û[L[ôLd ùLôiP NØRôVe L[ôLl ©¬júRôm. ê^ô®u NØRôVj§]o AY¬Pm Ri½o úLhPúTôÕ EUÕ ûLjR¥Vôp ClTôû«p A¥lÀWôL! Guß AYÚdÏ A±®júRôm. EPú] A§p Tu²WiÓ ¿o FtßdLs HtThP]. JqùYôÚ áhPj§]Úm RUdϬV ¿ojÕûûV A±kÕ ùLôiP]o. AYoLs ÁÕ úULjûR ¨Z­Pf ùNnúRôm. AYoLÞdÏ Uuà, ^pYô(Gàm EQ)ûY Cd¡ú]ôm. EeLÞdÏ Sôm YZe¡V çnûUVô]Ytû EiÔeLs (Guúôm) AYoLs SUdÏ ¾eÏ CûZdL®pûX. UôôL RUdúL ¾eÏ CûZjR]o. (§ÚdÏoBu 7:160) AojRØs[ U²Ru 69
 70. 70. 4. JqùYôÚ NØRôVjûRÙm AYWY¬u RûXYÚPu Sôm AûZdÏm Sô°p RUÕ T§úYÓ YXÕ ûL«p ùLôÓdLlTÓúYôo RUÕ T§úYhûP Yô£lTôoLs. AÔY[Üm AYoLs A¿§ CûZdLlTP UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 17:71) 5. AYoLs çnûUVô] UdL[ôL Es[]o GuTúR AYWÕ NØRôVj§]¬u T§XôL CÚkRÕ. (§ÚdÏoBu 27:56) AojRØs[ U²Ru 70
 71. 71. 5. ê@ªu (Cû Sm©dûLVô[o) 1. CûQ Lt©dÏm ùTiLs Sm©dûL ùLôsÞm YûW AYo Lû[j §ÚUQm ùNnVô¾oLs. CûQ Lt©jRYo GqY[Ü Rôu EeLû[d LYokRôÛm AYû[ ®P Sm©dûL ùLôiP A¥ûUl ùTi £kRYs. CûQ Lt©dÏm Bi Ls Sm©dûL ùLôsÞm YûW AYoLÞdÏ (EeLs ùTi Lû[) UQØ¥jÕd ùLôÓdLô¾oLs. CûQ Lt©lTYu EeLû[ GqY[ÜRôu LYokRôÛm AYû]®P Sm©dûL ùLôiP A¥ûU £kRYu. AYoLs SWLj§tÏ AûZd ¡u]o. ApXôy R]Õ ®ÚlTlT¥ ùNôodLm Utßm Uu²l©tÏ AûZd¡ôu. T¥l©û]l ùTßYRtLôL (CûYu) R]Õ YN]eLû[ U²RoLÞdÏ ùR°ÜTÓjÕ¡ôu. (§ÚdÏoBu 2:221) 2. Sm©dûL ùLôiPYo Cuù]ôÚ Sm©dûL ùLôiPYûWj RYßRXôLúYô R®W ùLôûX ùNnRp RLôÕ. Sm©dûL ùLôiPYûW VôúWàm RYßRXôLd ùLôuß ®hPôp Sm©dûL ùLôiP A¥ûUûV ®ÓRûX ùNnV úYiÓm. AY]Õ (ùLôpXlThPYWÕ) ÏÓmTjRôo RoUUôL ®hÓd ùLôÓjRôp R®W AYoLÞdÏ SxP DÓ JlTûPdLlTP úYiÓm. AYo EeLÞdÏ G§WôL Es[ NØRôVjûRf úNokRYWôLÜm, Sm©dûL ùLôiPYWôLÜm Es[ôo. Sm©dûL ùLôiP A¥ûUûV ®ÓRûX ùNnV úYiÓm. AYo EeLÞPu EPuT¥dûL ùNnR NØRôVjûRf úNokR YWôL CÚkRôp, AYWÕ ÏÓmTj§tÏ SxP DÓ YZe¡ Sm©dûL ùLôiP AojRØs[ U²Ru 71
 72. 72. A¥ûUûVÙm ®ÓRûX ùNnV úYiÓm. (C§p GÕÜm) ¡ûPdLôúRôo ùRôPokÕ CWiÓ UôReLs úSôu× úSôtL úYiÓm. (CÕ) ApXôy®u Uu²lTôÏm. ApXôy A±kRY]ôLÜm, Oô]ªdL Y]ôLÜm CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 4:92) 3. BiL°úXô, ùTiL°úXô Sm©dûL ùLôiÓ, SpXeLs ùNnúRôo ùNôodLj§p ÖûZYôoLs. £±R[Üm AYoLs A¿§ CûZdLlTP UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 4:124) 4. Sm©dûL ùLôiúPôo ®`Vj§p EûYúVô, EPu T¥dûLûVúVô AYoLs ùTôÚhTÓjR UôhPôoLs. AYoLú[ YWm× Á±VYoLs. (§ÚdÏoBu 9:10) 5. GeLs RkûRúV! SôeLs úTôh¥ úTôhÓ K¥ú]ôm. Ge Ls ùTôÚÞdLÚ¡p ë^ý@ûT ®hÓf ùNuúôm. Al úTôÕ AYûW KSôn §uß ®hPÕ. SôeLs EiûU áß úYôWôL CÚkR úTôÕm ¿eLs GeLû[ Sm×TYWôL CpûX Gu]o. (§ÚdÏoBu 12:17) 6. EiûU áßúYôWôL CÚkR úTôÕm ¿eLs GeLû[ Sm×T YWôL CpûX Gu]o. (§ÚdÏoBu 12:17) 7. Sm©dûL ùLôiP ¨ûX«p UßûUûV ®Úm©, ARtLôL ØVt£lúTô¬u ØVt£dÏ Su± ùNÛjRlTÓm. (§ÚdÏo Bu 17:19) AojRØs[ U²Ru 72
 73. 73. 8. Sm©dûL ùLôiP ¨ûX«p SpXeLû[f ùNnTYo A¿§ CûZdLlTÓm Guúô, ÏûYôL YZeLlTÓm Guúô AgNUôhPôo. (§ÚdÏoBu 20:112) 9. Sm©dûL ùLôiPYWôL, SpXeLû[f ùNnúRô¬u EûZl©tÏ GkR Ußl×m CpûX. CûR Sôm T§Ü ùNn¡úôm. (§ÚdÏoBu 21:94) 10. ApXôyÜm, AY]Õ çRÚm JÚ Lô¬VjûR Ø¥Ü ùNnÙmúTôÕ Sm©dûL ùLôiP BÔdÏm, ùTiÔdÏm RUÕ AdLô¬Vj§p ÑV ®ÚlTm ùLôsÞRp CpûX. Ap XôyÜdÏm, AY]Õ çRÚdÏm Uôß ùNnTYo ùR°YôL Y¯ùLhÓ®hPôo. (§ÚdÏoBu 33:36) 11. Gu CûYu ApXôyúY! Guß áßm JÚ U²RûW ùLôpXl úTô¡ÈoL[ô? EeLs CûY²PªÚkÕ ùR° Yô] NôußLû[ AYo EeL°Pm ùLôiÓ YkÕs[ôo. AYo ùTônVWôL CÚkRôp, AYWÕ ùTôn AYûWúVf úNÚm. AYo EiûUVô[WôL CÚkRôp AYo EeLÞdÏ GfN¬lT§p HúRàm EeLÞdÏ HtThÓ ®Óm. YWm× Áßm ùTÚm ùTônVÚdÏ ApXôy úSoY¯ LôhP Uôh Pôu Guß @©oAqàûPV NØRôVj§]¬p R]Õ Sm©d ûLûV UûjÕd ùLôi¥ÚkR Sm©dûL ùLôiP JÚYo á±]ôo. (§ÚdÏoBu 40:28) AojRØs[ U²Ru 73
 74. 74. 12. VôúWàm JÚ ¾ûUûVf ùNnRôp, AÕ úTôuûRj R®W AYo á­ ùLôÓdLlTPUôhPôo. BiL°úXô, ùTi L°úXô Sm©dûL ùLôiPYWôL SpXm ùNnúYôo ùNôod Lj§p ÖûZYoLs. A§p LQd¡u± YZeLlTÓYôoLs. (§ÚdÏoBu 40:40) 13. AYú] ApXôy. AYû]j R®W YQdLj§tϬVYu úYß VôÚm CpûX. (AYu) úTWWNu. çVYu. ¨mU§ V°lTYu. AûPdLXm RÚTYu. LiLô¦lTYu. ªûLj RYu. B§dLm ùNÛjÕTYu. ùTÚûUdϬVYu. AYoLs CûQ Lt©lTûR ®hÓm ApXôy çVYu. (§ÚdÏoBu 59:23) 14. AYú] EeLû[l TûPjRôu. EeL°p (HL CûYû]) UßlúTôÚm Es[]o. EeL°p Sm©dûL ùLôiúPôÚm Es[]o. ¿eLs ùNnYûR ApXôy TôolTYu. (§ÚdÏoBu 64:2) 15. Sm©dûL ùLôiPYû] úYiÓùUuß ùLôûX ùNnTY ]Õ á­ - SWLUôÏm. A§p AYu ¨WkRWUôL CÚlTôu. AYu ÁÕ ApXôy úLôTm ùLôs¡ôu. AYû]f N©d ¡ôu. AYàdÏ LÓûUVô] úYRû]ûVj RVô¬jÕs[ôu. (§ÚdÏoBu 4:93) 16. Sm©dûL ùLôiúPôúW! ¿eLs ApXôy®u TôûR«p (úTôÚdÏ) ùNuôp ùR°ÜTÓj§d ùLôsÞeLs. EeL ÞdÏ ^Xôm Y±VYoL°Pm CqÜXL YôrdûL«u ùTôÚhLû[l AojRØs[ U²Ru 74
 75. 75. T±lTRtLôL ¿ Sm©dûL ùLôiPY]pX Guß á± ®Pô¾oLs. ApXôy®Pm HWô[Uô] ùNpYe Ls Es[]. CRtÏ Øu ¿eLÞm CqYôú CÚk¾oLs. ApXôy EeLÞdÏ AÚs׬kRôu. G]úY ùR°ÜTÓj§d ùLôsÞeLs. ApXôy ¿eLs ùNnYûR SuL±kRY]ôL CÚd¡ôu. (§ÚdÏoBu 4:94) 17. SpXeLs ׬kÕ, Sm©dûL ùLôiPY]ôL AY²Pm YÚ úYôÚdúL EVoYô] TR®Ls Es[]. (§ÚdÏoBu 20:75) 18. Sm©dûL ùLôiPYo Ïtm ùNnRYûWl úTôp BYôWô? AYoLs NUUôL UôhPôoLs. (§ÚdÏoBu 31:18) 19. Gu CûYô! Guû]Ùm, G]Õ ùTtúôûWÙm Sm©dûL ùLôiÓ G]Õ Åh¥p ÖûZkRYûWÙm, Sm©dûL ùLôiP BiLû[Ùm, ùTiLû[Ùm Uu²lTôVôL! A¿§ CûZlTYÚdÏ A¯ûYj R®W úYß GûRÙm A§L UôdLôúR! (G]Üm ©Wôoj§d¡ôo) (§ÚdÏoBu 71:28) 2 0 . AkR CûO²u ùTtúôo Sm©dûL ùLôi¥ÚkR]o. AYu Aq®ÚYûWÙm (Cû) Ußl©Ûm, Y¯ úLh¥Ûm Rs°®ÓYôu Guß Ag£ú]ôm. (§ÚdÏoBu 18:80) 21. CjçRo (ØamUj) RUÕ CûY²PªÚkÕ RUdÏ AÚ[lThPûR Sm©]ôo. Sm©dûL ùLôiúPôÚm (CûR Sm©]ôoLs) ApXôyûYÙm, Yô]YoLû[Ùm, úYRe AojRØs[ U²Ru 75
 76. 76. Lû[Ùm, AY]Õ çRoLû[Ùm Aû]YÚm Sm©]ôoLs. AY]Õ çRoL°p GYÚd¡ûPúVÙm TôWThNm TôodL UôhúPôm. ùN®Ùtúôm. LhÓlThúPôm. GeLs CûYô! E]Õ Uu²lûT (úYiÓ¡úôm) Eu²PúU (GeLs) §Úm×Rp EiÓ G]d áß¡u]o. (§ÚdÏoBu 2:285) 2 2 . Sm©dûL ùLôiúPôo, Sm©dûL ùLôiúPôúW ®hÓ ®hÓ (HL CûYû]) UßlúTôûW ùTôßlTô[oL[ôL BdLd áPôÕ. CqYôß ùNnTYÚdÏ ApXôy®PªÚkÕ (TôÕLôl×) GÕܪpûX. AYoL°PªÚkÕ RtLôjÕd ùLôsYRtLôL R®W, ApXôy Ruû]l Tt± EeLÞdÏ GfN¬d¡ôu. §Úm×Rp ApXôy®PúU Es[Õ. (§ÚdÏoBu 3:28) 2 3 . ¿eLs U²RÏXjÕdLôL úRoÜ ùNnVlThP £kR NØRôV UôL CÚd¡ÈoLs. SuûUûV HÜ¡ÈoLs. ¾ûUûVj RÓd¡ÈoLs. ApXôyûY SmסÈoLs. úYRØûPúVôo Sm©dûL ùLôi¥ÚkRôp AÕ AYoLÞdÏf £kRRôL CÚk§ÚdÏm. AYoL°p Sm©dûL ùLôiúPôÚm Es[ ]o. AYoL°p A§LUôú]ôo Ïtm ׬TYoLs. (§ÚdÏo Bu 3:110) 2 4 . EeL°p CÚ ÏÝ®]o úLôûZLs B¡P Gi¦]o. Aq ®Ú ÏÝ®]ÚdÏm ApXôy ERÜTYu. Sm©dûL ùLôi úPôo ApXôyûYúV Nôok§ÚdL úYiÓm. (§ÚdÏoBu 3:122) 2 5 . G²àm AYoL°p Lp®«p úRokRYoLÞm, Sm©dûL ùLôiúPôÚm (ØamUúR!) EUdÏ AÚ[lThPûRÙm, EUdÏ AojRØs[ U²Ru 76
 77. 77. Øu AÚ[lThPûRÙm Smסu]o. ùRôÝûLûV ¨ûXSôh¥, _Lôj ùLôÓjÕ, ApXôyûYÙm, Cߧ Sôû[Ùm Sm©úVôÚdúL ULjRô] á­ûV YZeÏúYôm. (§ÚdÏoBu 4:162) 2 6 . Sm©dûL ùLôiúPôúW! JÚ NØRôVj§]o EeLÞdÏ G§WôL Rm ûLLû[ ¿hPj §hPªhPúTôÕ, ApXôy EeLÞdÏf ùNnR AÚû[ Gi¦l TôÚeLs. AYoL° ûLLû[ EeLû[ ®hÓm AYu RÓjRôu. ApXôyûY Ag£d ùLôsÞeLs. Sm©dûL ùLôiúPôo ApXôyûYúV Nôok§ÚdL úYiÓm. (§ÚdÏoBu 5:11) 2 7 . Sm©dûL ùLôiúPôúW! ApXôy EeLÞdÏ AàU§jR çVYtû ®XdLlThPûYL[ôd¡ ®Pô¾oLs. YWm× Áô¾oLs. ApXôy YWm× ÁßúYôûW úS£dL UôhPôu. (§ÚdÏoBu 5:87) 2 8 . ^ô­y RUÕ CûY]ôp AàlTlThP çRo Rôu Gu TûR A±ÅoL[ô? Guß AYWÕ NØRôVj§p LoYm ©¥jR ©WØLoLs AYoL°p Sm©dûL ùLôiP TXÅ]oL°Pm (¡iPXôL) úLhP]o. ARtÏ AY¬Pm ùLôÓjÕ Aàl TlThP ùNn§ûV SôeLs Smסúôm Guß (TXÅ]oLs) á±]o. (§ÚdÏoBu 7:75) 2 9 . Sm©dûL ùLôiúPôo Vôo? G²p ApXôyûYl Tt± álThPôp AYoL°u Es[eLs SÓeÏm. AY]Õ YN]eLs AYoLÞdÏ álThPôp AÕ AYoL°u Sm©dûLûV A§LlTÓjÕm. AYoLs R]Õ CûYû]úV Nôok§ÚlTôoLs. (§ÚdÏoBu 8:2) AojRØs[ U²Ru 77

×