Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modul matematik kssr tahun 3

21,136 views

Published on

 • Login to see the comments

Modul matematik kssr tahun 3

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 3MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (SEKOLAH KEBANGSAAN) BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM i
 2. 2. Cetakan Pertama 2012© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-manabahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jugabentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi,mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulisdaripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KementerianPelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks PentadbiranKerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. ii
 3. 3. ISI KANDUNGAN TAJUK MUKASURATPendahuluan vPenjelasan dan Penggunaan Modul vi STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: Perwakilan DataMengumpul, mengelas dan menyusun data. 1 – 10 iii
 4. 4. iv
 5. 5. PENDAHULUANKurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mendukung cita-cita murni dan unggul selarasdengan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaanbertujuan melahirkan murid yang seimbang serta berkembang secara menyeluruh dari segiintelek, rohani, emosi dan jasmani serta menyediakan mereka untuk menghadapi arusglobalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21.Matematik di peringkat sekolah rendah adalah satu mata pelajaran asas yang menegaskankepada penguasaan bahasa matematik, kefahaman konsep, penguasaan kemahiranmengira, menaakul dan kemahiran menyelesaikan masalah serta penerapan nilai-nilaimurni. Elemen kreativiti, keusahawanan dan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)perlu diterapkan melalui konteks yang sesuai bagi setiap standard pembelajaran.Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaran inidisediakan bagi membantu guru merealisasikan tuntutan dan hasrat KSSR melaluipendidikan matematik. Keberkesanan pelaksanaan KSSR memerlukan guru menghayatikehendak dan semangat pendidikan matematik sepertimana yang tersurat dalam dokumenKSSR Matematik dan diterjemahkan dalam modul ini. Adalah diharapkan modul ini dapatmembantu guru melaksanakan kurikulum matematik yang dihasratkan dapat menyediakanmurid yang lebih berdaya saing, membentuk insan yang seimbang dan dapat menyumbangkepada keharmonian serta kesejahteraan negara.Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standardpembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan latihan. Modul ini bolehdigunapakai sebagai pencetus idea. Namun begitu, guru juga boleh mengubahsuai danmengembangkan lagi aktiviti dan latihan yang dicadangkan.Dalam proses penyediaan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 3, banyakpihak yang turut sama terlibat. Kepada semua pihak yang telah memberi sumbangankepakaran, masa dan tenaga hingga terhasilnya modul ini, Kementerian Pelajaranmerakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih. v
 6. 6. vi
 7. 7. PENJELASAN MODULModul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Iamerupakan contoh yang boleh digunakan di dalam bilik darjah. Pengubahsuaian bolehdilakukan berdasarkan situasi persekitaran pembelajaran murid. Modul ini dibangunkanberdasarkan kepada empat fasa kreativiti yang menjadi teras kepada pengajaran danpembelajaran di bilik darjah.PENGGUNAAN MODUL Standard minima yang perlu dicapai oleh setiap murid. Cadangan latihan atau kerja bertulis yang boleh dilakukan. Merupakan contoh pengajaran, guru boleh mengubahsuai berdasarkan situasi dan aktiviti tambahan yang difikir perlu bagi mencapai standard pembelajaran. Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi Merupakan cadangan bentuk soalanMerupakan pemeringkatan pengajaran dan atau pertanyaan yang dikemukakan.pembelajaran berdasarkan elemen kreativitidan inovasi. vii
 8. 8. viii
 9. 9. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 3Bidang: Statistik dan KebarangkalianTajuk: Perwakilan DataStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 15.1 Mengumpul, mengelas dan menyusun data.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Mengumpul data berdasarkan situasi harian.Masa: 60 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Minta murid memerhati objek di dalam i. Lihat objek berupa kelas. bentuk di dalam Pemerhatian Contoh: kelas dan senaraikan dan Analisis Papan tulis, meja, jam dinding, buku. apa yang kamu nampak. b. Terima semua senarai objek yang diberi oleh murid. c. Perkukuhkan kefahaman murid berkaitan ii. Lukis bentuk asas dengan perbincangan dengan melukis bagi objek yang bentuk objek yang disenaraikan. disenaraikan. Contoh: Jam Almari Kotak pensel warna d. Murid menyatakan bilangan bentuk berdasarkan senarai yang dikumpul. iii. Berapa bilangan Contoh: objek berbentuk Bulatan segiempat tepat? Segiempat tepat Segiempat sama 1
 10. 10. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 32. Imaginasi a. Murid diminta menyenaraikan kenderaan i. Bagaimana kamu yang mereka naiki untuk ke sekolah. datang ke sekolah? Penjanaan Contoh: Idea Kereta Motosikal Berjalan kaki Basikal Sintesis Idea b. Murid ditanya secara rawak dan guru ii. Berapa orang datang mencatatkan bilangan murid berdasarkan ke sekolah menaiki kenderaan yang mereka naiki secara kereta? gundal. Kenderaan Gundal Bilangan Kereta llll l 6 Motosikal Berjalan kaki Basikal3. Perkembangan a. Bentuk kumpulan murid yang terdiri i. Lihat dengan teliti daripada lima atau enam orang. dan lengkapkan Penambahbaikan Lembaran 1 yang Menilai b. Guru mengedarkan satu gambar buah- diberi. buahan. c. Setiap kumpulan diminta menyenaraikan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar yang diberikan dan diminta mengasingkan buah-buahan tersebut mengikut warna. d. Sila rujuk Lembaran Kerja 1.4. Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 2 kepada i. Selesaikan tugasan setiap murid. yang diberi Pelaksanaan Amalan b. Bincangkan hasil kerja murid. BerterusanPentaksiran Berdasarkan hasil kerja murid mengumpul maklumat dengan betul pada lembaran kerja yang diberikan.Nilai dan Sikap Menerapkan sifat bekerjasama, dan ketelitian.2
 11. 11. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 3 Lembaran Kerja 1Nama: ______________________________ Kelas: _____________Senarai dan asingkan buah-buahan mengikut warna. Senarai Warna Gundal Bilangan buah-buahan Merah Hijau Kuning Jingga 3
 12. 12. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 3 Lembaran Kerja 2Nama: ______________________________ Kelas: _____________Warnakan gambar mengikut panduan warna diberi danlengkapkan jadual di bawah. Warna Gundal Bilangan4
 13. 13. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 3Bidang: Statistik dan KebarangkalianTajuk: Perwakilan DataStandard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 15.1 Mengumpul, mengelas dan menyusun data.Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual.Masa: 60 minit Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi1. Persediaan a. Tunjukkan 21 biji bola pelbagai warna i. Perhatikan bola dan kepada murid. asingkan mengikut Pemerhatian warna. dan Analisis b. Minta murid memerhati dan menceritakan apa yang dilihat. c. Beberapa orang murid diminta mengasingkan bola mengikut warna. Contoh: 5
 14. 14. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 3 d. Murid diminta mengira dan mencatatkan ii. Lengkapkan jadual di bilangan bola mengikut warna ke dalam hadapan kelas jadual di hadapan kelas. berdasarkan permerhatian. Warna Gundal Bilangan Biru IIII II 7 Hijau IIII 5 Kuning IIII 5 Merah IIII 42. Imaginasi a. Murid diminta menyenaraikan bulan-bulan i. Berapa bulan dalam dalam setahun. setahun? Penjanaan Senaraikan. Idea b. Murid diminta menyatakan bulan kelahiran mereka. ii. Berapa orang yang lahir dalam bulan c. Berdasarkan data yang diperolehi, Januari? beberapa orang murid diminta membina jadual yang bersesuaian dengan iii. Bina jadual yang maklumat yang diperolehi. sesuai berdasarkan maklumat yang Sintesis Idea d. Terima semua idea yang diberi oleh awak perolehi. murid dan memilih satu jadual yang sesuai. e. Setiap murid diberikan pelekat bergambar f. Murid diminta melekatkannya mengikut iv. Berapakah bilangan bulan kelahiran mereka di dalam jadual. murid yang lahir Contoh: dalam bulan Februari? Bulan Bilangan v. Berapakah perbezaan bilangan Januari murid yang lahir pada bulan Januari dan Februari? Februari g. Murid menjawab secara lisan beberapa soalan berdasarkan jadual.6
 15. 15. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 33. Perkembangan a. Bentuk kumpulan murid yang terdiri i. Senaraikan warna daripada sepuluh orang. kegemaran kamu Penambahbaikan pada kertas yang b. Setiap kumpulan diedarkan sehelai diedarkan. kertas. ii. Bincang dan bina c. Murid dikehendaki menyenaraikan jadual yang sesuai warna kegemaran masing-masing. dengan maklumat yang diberi. d. Secara berkumpulan murid dikehendaki berbincang dan membina jadual yang iii. Tunjukkan hasil kerja sesuai dengan maklumat yang di hadapan kelas. dikumpulkan. Menilai e. Ketua kumpulan dikehendaki menunjukkan hasil kerja kumpulan masing-masing di hadapan kelas. Contoh: Warna Gundal Bilangan III 34. Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 3 dan 4 i. Selesaikan tugasan kepada setiap murid. yang diberi Pelaksanaan Amalan b. Bincangkan hasil kerja murid. BerterusanPentaksiran Berdasarkan hasil kerja murid mengumpul maklumat dan melengkapkan jadual dengan betul pada lembaran kerja yang diberikan.Nilai dan Sikap Bekerjasama, ketelitian, kreatif 7
 16. 16. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 3 Lembaran Kerja 3Nama: ______________________________ Kelas: _____________Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan gambar haiwan danjawab soalan diberi. Jenis Haiwan Gundal Bilangan Berenang Terbang Merayap8
 17. 17. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 31. Berapakah bilangan haiwan yang berenang? ________________________________________2. Berapakah bilangan haiwan yang terbang? _______________________________________3. Berapakah jumlah haiwan yang berenang dan merayap? _______________________________________4. Berapakah perbezaan antara haiwan yang terbang dan merayap? ________________________________________ 9
 18. 18. STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 3 Lembaran Kerja 4Nama: ______________________________ Kelas: _____________Jawab perkataan berdasarkan perkataan diberi. PERWAKILAN DATA 1. Berapakah huruf yang berbeza di dalam perkataan di atas? ___________________________________ 2. Berapakah bilangan huruf A di atas? ____________________________________ 3. Berapakah jumlah huruf di dalam perkataan tersebut? ____________________________________ 4. Berapakah perbezaan huruf antara huruf A dan N? ____________________________________10

×