Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga pananaw sa proseso ng pagbasa

teoryang top-down. teoryang bottom up. teoryang iskema. teoryang interaktiv. Katangian ng proseso ng masining na pagbasa. Ang aklat at ang halaga sa pagbasa.

grade11 lessson batch 2k16. curriculum of k12

 • Be the first to comment

Mga pananaw sa proseso ng pagbasa

 1. 1. Mga Pananaw sa Proseso ng Pagbasa
 2. 2. Dapat na mabatid ang mga pananaw sa proseso ng pagbasa na dapat mong matutuhan. Ang layunin nito ay mabigyan ang mga mag-aaral na tulad mo ng gabay sa pagbabasa upang maunawaan mong lalo ang mga binabasa at mapalawak ang iyong pananaw sa pag-aaral sa mga naturang teksto.
 3. 3. Teoryang Top-Down Ang pag-unawa sa binasa ay nagsisimula sa isip ng mga mambabasa (top) tungo sa teksto (down). Naimpluwensiyahan ang teoryang ito ng sikolohiyang Gestalt na nagsabing ang pagbabasa ay isang holistic
 4. 4. Itinataguyod din ni Goodman ang paniniwalang ito sa kanyang kaalaman, ang mahusay na pagbasa ay gumagamit lamang ng kaunting panahon at oras sa pagpili ng makabuluhang hudyat (clues) sa pag-unawa at pagbibigay-kahulugan sa teksto sa pamamagitan ng impormasyong semantiks; impormasyong sintaktik, at impormasyong grapo-phonic.
 5. 5. Tinatawag ding inside- out o conceptually driven ang teoryang ito sa dahilang ang pag- unawa ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa teksto.
 6. 6. Teoryang Bottom-up Ang pagbasa ay apgkilala sa mga serye ng mga nakasulat na simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tunog. Ang pagkatuto sa pagbasa ay sa yugto-yugtong pagkilala ng mga titik sa salita, sa parirala, sa pangungusap, at buong teksto, bago pa man ang pagpapakahulugan dito.
 7. 7. Tinatawag ito ni Smith (1983) na outside-in o data driven sapagkat ang impormasyon sa pag- unawa ay hindi nagmula o nanggaling sa tagabasa kundi sa teksto.
 8. 8. Teoryang Iskema Pinaniniwalaang ang teksto ay walang kahulugang taglay sa sarili. Ito ay nagbibigay lamang ng direksiyon sa nakikinig o nagbabasa kung paanong gagamitin at mabibigyan ng pagpapakahulugan mula sa kanilang dating kaalaman. Ang dati nang ang siyang saligang lalaman at ang kayariang balangkas ng dating kaalaman ang iskemata.
 9. 9. Teoryang Interaktiv Binibigyang diin ng teorya ang pag- unawa bilang proseso at hindi bilang isang produkto, Sinusuri ang naging proseso sa kasagutan ang mag-aaral. Sa teoryang ito, mahalaga ang larangan ng metakognisyon na nahihinggil sa kamalayan at kabatiran sa taglay na kaalaman at sa angking kasanayan ng mambabasa.
 10. 10. Katangian ng Proseso ng Masining na Pagbasa
 11. 11. 1. Isang komplikadong proseso (complex process) ang pagbasa/pagbabasa. Tunay na ang abilidad at kahusayan ng isang indibidwal sa pagbasa ay apektado ng mga bagay na may kaugnayan sa kabuoan ng kanyang sarili kaya di kataka- takang may ibang mahina at di kalugod-lugod ang pagbasa.
 12. 12. 2. May dalawang klaseng proseso (two-way process) sa pagbasa. Ito ang komunikasyon ng mambabasa at may-akda. Ito rin ang saligan ng tinatawag na reader- response theory sa pagbasa.
 13. 13. 3. Napapaloob sa malawak na paglalarawan (visual process) ang pagbasa. Nangangahulugan na ang malinaw na paningin ay malinaw na pagbabasa.
 14. 14. 4. Isang masiglang proseso (active process) ang pagbabasa. Ito ay isang prosesong pangkaisipan na kumikilos ayon sa siglang ibinibigay ng katawan, emosyon, at kakayahan na kailangan sa masiglang pagbabasa.
 15. 15. 5. Gumagamit ang pagbasa ng sistmemang panglinggwistika (linguistic system) na nakatutulong upang maging magaan at mabisa sa paggamit ng nakalimbag na kaisipan ng may-akda.
 16. 16. 6. Nakasalalay ang mabisang pagbasa sa mga nakaraang kaalaman (prior knowledge). Gayundin, nakasandig din ang kakayahan, kahusayahan, at kasanayan sa epekto ng sumusunod na mga salik: pampisikal, pangkaisipan, pangkapaligiran, panlipunan, at kaalamang pangwika.
 17. 17. Ang Aklat at ang Halaga Nito sa Pagbasa
 18. 18. Ayon kay Carl Woodward, ang aklat ay isang lunsaran para maabot ang makabagong kaalaman at karunungang bumabalot sa kahiwagaan ng sangkatauhan simula sa mga nakalipas na panahon hanggang sa kasalukuyang panahon.
 19. 19. Ang napapanahong karanasan, kaalaman, at karunugan sa ating kapaligiran ay maibibgay na ng kahanga-hangang makabagong teknolohiya tulad ng computer, e-mail, e-book, fax machine, internet, beeper, cellphone, text messaging, at tulad din ng makasayantipikong gamit ng calculator na naroon na sa loob ang memory, correct spelling, process, dictionary, at iba pa.
 20. 20. Bagama’t sa paaralan ay may nakatakdang tekstong gagamitin sa pagbabasa ng takdang-aralin ay binibigyan pa rin ng kalayaan ang mga mag-aaral sa pananaliksik sa makabagong teknolohiya sa pag- aaral ng aralin sa iba’t ibang disiplina.
 21. 21. Anumang pamamaraang gagamitin o aklat na babasahin, ito ay dapat makatulong sa mag-aaral ayon sa mga sumusunod:
 22. 22. 1. Naayon sa layunin 2. Naaayon sa kanyang interes 3. Naaayon sa mga materyales na mayroon 4. Naaayon sa kanyang kakayahang maunawaan ang binabasa
 23. 23. Karaniwang Suliranin sa Pagbabasa
 24. 24. 1.Malabong paningin 2.Kakulangan sa kaalamang panglingguwistika
 25. 25. 3. Kakulangan sa kaalaman sa pagsusuri at pag-unawa sa bagong salita o malalim na salita na ginamit sa loob ng parirala, sugnay, pangungusap, talata, kuwento, at sanaysay
 26. 26. 4. Kakulangan sa kaalaman, Impormasyon, at karanasang may kaugnayan sa impluwensyang pampisikal, pangkapaligiran, panlipunan, at kaalamang pangwika

×