Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak uzyskać zgodę na mural?

1,883 views

Published on

Prosta instrukcja obsługi miasta. Jak zdobyć pozwolenie na mural?

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jak uzyskać zgodę na mural?

  1. 1. JAK UZYSKAĆ ZGODĘ NA MURAL? masz już ścianę nie masz ściany Zwróć się do Zarządu Zasobu Komunalnego Miasta Wrocław lub spółki Wrocławskie Mieszkania z prośbą o wyznaczanie budynków, na których można wykonać mural. Uzyskaj pisemną zgodę na wykonanie muralu. Zwróć się do Plastyka Miejskiego z prośbą o zatwierdzenie projektu muralu p. Beata Urbanowicz, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 234 (II piętro) tel. 71 777 71 14 e-mail: wab@um.wroc.pl Zwróć się do Miejskiego Konserwatora Zabytków z prośbą o zatwierdzenie projektu muralu ul. Bernardyńska 5, pok. 01, tel.: 71 777 94 51, e-mail: mkz@um.wroc.pl. Rodzaj zgody jest uzależniony od statusu budynku, a szczegółowe informacje można znaleźć na stro- nie Urzędu Miasta: http://bip.um.wroc.pl/cases/ content/8940 pisemna zgoda właściciela budynku pisemna zgoda plastyka miejskiego pisemna zgoda miejskiego konserwatora zabytków stwórz projekt muralu wykonaj mural! Dowiedz się, kto jest właścicielem budyn- ku i uzyskaj pisemną zgodę na wykonanie muralu. To nie będzie łatwe, jeśli właścicielem budynku jest wspólnota – konieczna będzie uchwała podjęta przez wszystkich mieszkańców Jeśli w trakcie prac chcesz korzystać z przyległych budynków i terenów mu- sisz również uzyskać zgodę właścicieli Obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków Obiekt nie znajduje się w gminnej ewidencji zabytków Koszt wyko- nania muralu zależny jest od projektu. Opłata skarbo- wa za wydanie decyzji wynosi 82zł. Składaj za- wsze poświad- czone kopie dokumentów, a oryginały zachowaj.

×