Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pozwolenie na ogródek

774 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pozwolenie na ogródek

  1. 1. opracuj projekt i opis funkcjonowania ogródka uzyskaj plan sytuacyjny ulicy i najbliższego otoczenia lokalu w skali 1:10000 lub 1:500 Wydawanie mapy zasadniczej do celów opiniodawczych odbywa się w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego (al. M. Krome- ra 44). Sprawę załatwisz „od ręki” uzyskaj opinię plastyka miejskiego złóż wniosek z projektem do Biura Architektury i Budownictwa UM Wrocław; koordynator: p. Beata Urbanowicz, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 234 (II piętro), tel. 71 777 71 14, e-mail: wab@um.wroc.pl wystąp z wnioskiem do wydziału inżynierii miejskiej ▶Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Zarządzania Ruchem, ul. G. Zapolskiej 1, sekretariat wydziału, pol. 405 ▶Zgoda wydawana jest wyłącznie na sezon letni (od 15 marca do 15 li- stopada). Wnioski można składać przez cały okres sezonu letniego, począwszy od 2 stycznia danego roku. ▶Jeśli ogródek wykracza poza długość lokalu, w którym prowadzisz działalność – potrzebne jest pisemne oświadczenie właściciela lub najemcy sąsiadniego lokalu o braku zastrzeżeń do zajęcia przyległej do jego lokalu części pasa drogowego pod ogródek gastronomiczny uzyskaj zgodę konserwatora zabytków wnioski MKZ – 02 i oświadczenie 04 do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej lub w siedzibie Urzędu Miejskiego (pl. Nowy Targ 1-8) złóż wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację obiektu budowlanego/urządzenia niezwiązanego z po- trzebami zarządzania progami Załącznik nr 4 do zarządzenia 22/12 Dyrektora ZDiUM (ul. Długa 49). Do pobrania: www.zdium.wroc.pl złóż zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę Wydział Architektury i Budownictwa UM Wrocław (pl. Nowy Targ 1-8) złóż wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego Załącznik nr 2 do zarządzenia 22/12 Dyrektora ZDiUM (ul. Długa 49). Do pobrania: www.zdium.wroc.pl zbuduj ogródek! JAK UZYSKAĆ ZGODĘ NA OGRÓDEK GASTRONOMICZNY? Poczekaj na pisemną zgodę! Poczekaj na pisemną zgodę! Poczekaj na decyzję! Poczekaj na decyzję! Poczekaj na decyzję! Opłata skarbo- wa wynosi 82zł; kasa w UM, pl. Nowy Targ Opłata za wydanie mapy wynosi od kilku do kilkuna- stu złotych, w zależności od wielkości mapy

×