Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Week 7

2,177 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Week 7

 1. 1. WEEK 7 : DIALOG TAMADUN DAN ISU-ISU SEMASA<br /><ul><li>TeoriPertembunganTamadun.
 2. 2. Dialog PeradabansebagaiMekanisme</li></ul>MenyahutCabaran.<br /><ul><li>PemupukanNilai-nilaiSepunyaMenerusi</li></ul> Dialog Tamadun.<br /><ul><li>Isu-isudalam Dialog Tamadun.
 3. 3. Dialog Tamadun : DimensiDalamandan</li></ul>DimensiLuaran.<br />
 4. 4. 6.4 : TEORI PERTEMBUNGAN BUDAYA<br />Padatahun 1989, Francis Fukuyama mengemukakanteori ‘The End of History’ - duniaakanmenjadihomogendengandicirikanolehpemikiranliberalismedandemokrasi Barat.<br />Menurutnya, liberalismedandemokrasi ala Barat akanmencorakkanhalatujusosial, ekonomidanpolitikseluruhdunia.<br />
 5. 5. AkantetapisetelahkejatuhanKesatuan Soviet, teori Fukuyama inidicabaroleh Samuel Huntington dalamteorinyaThe Clash of Civilization.<br />Menurut Huntington, politikduniaakandicorakkandenganpertembungantamadun-tamadun yang berbeza yang tidakakandapatdielakkanlagi.<br />PertembunganutamaadalahdiantaraTamadun Barat danjugaTamadun Islam.<br />BeliaumenyatakanperistiwaPerangTeluk 1990 sebagaipetandaawal.<br />
 6. 6. <ul><li>1996 - Huntington telahmengembangkanteoriinimelaluibukubertajuk ‘The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order’.
 7. 7. Bukuinimenghuraikanlebihmendalamtentangteoribeliaudanjugamenjawabkritikanterhadapteoriasalnya.
 8. 8. Secaraumum, teori Huntington inibolehdirumuskankepada : </li></ul>Selepasperangdingin, perbezaan yang paling nyataantaramasyarakatduniabukanlagiideologi, politikatauekonomitetapidarisegibudaya.<br />
 9. 9. Olehkeranatamadunmerupakanentitibudaya yang terbesar, makakonflik yang bakaltimbuladalahdisebabkanolehperbezaan yang wujuddiantarapelbagaitamadun. <br />Terasutamakepadaisu-isu yang berkaitandengan agenda antarabangsasebenarnyaberkaitandenganperbezaan yang wujudantarapelbagaitamadun.<br />Walaupunteori Huntington inidisanggaholehpelbagaipihak, namunrealiti yang berlakusepertiPerang Bosnia-Herzgovinadanjugasiri-siriketenteraan yang dilancarkanolehAmerika Syarikat sepertiterhadap Afghanistan dan Iraq telahmenunjukkansebaliknya.<br />
 10. 10. Teorikonfliktamadunantara Barat-Islam semakinkelihatanrealitinyaselepasperistiwa 11 September 2001.<br />
 11. 11. Serangan 11 September adalahperistiwa yang sangatpentingdalamsejarahdunia - kesan yang berlakuakibatperistiwainimemberiimpak yang besarkepadaseluruhdunia.<br />Konflik Barat-Islam telahdisemarakkanolehperistiwaini.<br />Perasaancurigaterhadap Islam (Islamophobia) telahmelandahampirseluruhdunia.<br />Di negara-negarasepertiAmerikadanEropah, banyakmasjid-masjidtelahdibakardanorang-orang Islam menerimapelbagaidiskriminasi.<br />
 12. 12. Banyakpergerakan Islam diseluruhduniatelahdianggapsebagaipengganasolehAmerika, sebagaicontoh; perjuanganrakyatPalestin yang menentangpenjajahan Israel telahdilabelsebagaipengganas.<br />Serangankeatas Afghanistan dan Iraq padaawalkurun ke-21 telahdilihatsebagaikesinambungankonflik Barat-Islam.<br />“whether you’re with west or the rest” – George W. Bush (ketikamemintanegara-negara lain diduniamenyokongoperasiketenteraanAmerika).<br />
 13. 13. Selepaskejadian 11 September danjugaoperasiketenteraandi Afghanistan dan Iraq, perhatianduniakepadadunia Islam dan agama Islam meningkat.<br />Perasaaningintahutelahmengatasiperasaancurigaterhadap Islam daninitelahmenyumbangkepadapeningkatanpenganut agama Islam terutamanyadinegara-negaraEropahdanAmerikasendiri.<br />
 14. 14. 6.5 : Dialog PeradabansebagaiMekanismeMenghadapiCabaran<br />Situasipolitikduniadankonflikberterusanmembawakepadapemikiran – kekerasantidakakandapatmenyelesaikanmasalah.<br />Padatahun 2001, diatascadanganPresiden Iran ketikaitu, Muhammad Khatami, PertubuhanBangsa-BangsaBersatu (United Nation) telahmengisytiharkanTahun Dialog Tamadun.<br />Dialog inipentinguntukmengatasisalahfaham, prejudis, jurangkomunikasidanjugakonfrontasidalamhubunganantaratamadun.<br />
 15. 15. Masalah-masalahinitidakdapatdiatasimelaluikonflikataukeganasan, sebaliknyamelaluipersetujuanbersamadankefahamanantarasatusama lain.<br />Manusiamestilahsedarbahawasetiap agama, budayadantamadunmempunyainilai-nilaidanpandangansemesta yang menekankankesatuan, kejujuran, maruahdankebebasanmanusia.<br />Semuanilaidanpandangansemestatersebutbertentangandengantindakandominasi.<br />
 16. 16. 6.6 : PEMUPUKAN NILAI-NILAI SEPUNYA MENERUSI DIALOG TAMADUN<br />Dialog antaramasyarakat Islam dan Asia pentingkerana :<br />Masyarakat Islam dan Asia mencarikatasepakatsesamasendiriantaratamadunMelayu, Cinadan India.<br />Inikeranamerekamempunyaipersamaanantara agama, budayadantamadunmasyarakatTimur.<br />Setiap agama menekankankebaikansesamamanusia, memuliakanmanusiadankebebasanmanusia.<br />
 17. 17. Masyarakat yang berbilangkaum, budayadan agama hendaklahbergauldanmemahamiantarasatusama lain.<br />Denganini, sensitivitisesebuahkaumdapatdipelihara.<br />Kaum yang berlainanadatresamjugadapatmempelajariadatresamkaum-kaum yang lain selagitidakmelanggarperintah agama mereka.<br />
 18. 18. 6.7 : ISU-ISU DALAM DIALOG TAMADUN<br />Isu-isu yang perludisentuhdalam dialog-dialog tamadunialah :<br />Keganasandanketidakadilan– iniberpuncadaripadakegagalanbeberapapihakuntukmencapaipersamaandankatasepakatdalamrundingan.<br />Perebutankuasapolitikdanekonomi– perebutansumber-sumberekonomisepertiperebutantelagaminyakdiTelukParsi.<br />Kejahilantentangtamadun lain – gagalmemahamidanmelihattamadun lain darisudutsendiri (ethnocentric).<br />Layananburuk/diskriminasi– layananburukdandiskriminasiinimenyebabkantindakbalas yang tidakterkawal.<br />
 19. 19. Jikakefahamanbersamadapatdicapai, makajurang yang wujudituakandapatdikurangkanataupundirapatkandemimasadepanmanusia yang lebihbaik.<br />Pilihan yang diberikankepadamasyarakatantarabangsaadalahsamadamencapaikefahamanbersamauntukkeharmonianseduniaataupunterusbertelingkahuntukselama-lamanya.<br />
 20. 20. 6.8 : DIALOG ANTARA TAMADUN<br />6.8.1 : DIALOG ANTARA TAMADUN DI MALAYSIA<br />Iamelibatkangolonganetnik yang berlainanbudayadi Malaysia.<br />Antaraperkara yang perludiambilperhatian :<br />Persefahamanantarakaum yang berasaskannilaibudayadantamadunsepunya.<br />Rukun Negara sebagaiasastamadun Malaysia.<br />Mengambilkirakepercayaandanamalansetiapbudayadantamadundi Malaysia.<br />
 21. 21. 6.8.2 : Dialog antaraTamadun Barat denganTamadun Islam danTamadun Asia<br />Dialog yang melibatkantamadun Islam dantamadun Asia dengantamadun Barat perlumengambilkiraperkara-perkaraberikut :<br />Nilai-nilaisepunya.<br />Menghormatirealitiduniaberbilangkaum.<br />Salingbergantungdalampembangunanketamadunan.<br />Memahamiisu-isu yang memisahkanantaratamadun Barat dantamadun Islam.<br />Memahamiisu-isukeganasanbukansahajadariperspektif Barat tetapijugadariperspektifmasyarakat Islam dan Asia.<br />
 22. 22. Deklarasimengenai dialog tamaduntelahdipanduberdasarkanajaran-ajarandannilai-nilai agama mengenaimaruahmanusia, keadilan, toleransidansalingmenghormati.<br />Dialog global yang bertujuanmengukuhkanhubunganduahalaantaramanusiaakanmembantumemeliharakeamanandanmengembangkanhubungandarisegisosial, kebudayaan, ekonomidansebagainya.<br />

×