Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curriculum design(new)

1,758 views

Published on

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

Curriculum design(new)

 1. 1. SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE 12/14/10
 2. 2.  Pengenalan  Kurikulum Ujian/Pentaksiran  Kurikulum Kandungan  Penilaian  Kurikulum Pendidikan  Formatif & Sumatif  Pemilihan Kandungan Kurikulum  Ujian  Kriteria Pemilihan Isi Kandungan  Pentaksiran Alternatif  Kurikulum Pengalaman  Kesimpulan  Kurikulum & Pengalaman  Kriteria Kurikulum Pengalaman  Persekitaran Pendidikan  Kurikulum Persekitaran  Kriteria Pemilihan PersekitaranSGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 3. 3. PEMBANGUNAN KURIKULUM  Terdapat empat kompenan dalam pembangunan kurikulum iaitu;- i. Tujuan, Matlamat dan Objektif ii. Kandungan iii. Pembelajaran Pengalaman iv. Kaedah PenilaianSGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 4. 4.  Bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Selari dengan objektif kurikulum yang merangkumi pengetahuan dan kemahiran, nilai dan ilmu.SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 5. 5.  Pandangan Islam, # Hassan Langggulung (1989), “Ilmu atau knowledge adalah satu keseluruhan yang mutlak atau ilmu itu adalah satu ‘Complete Whole’.” Ilmu atau pengetahuan (knowledge) yang berasaskan kepada wahyu adalah ilmu yang mutlak dan perlu diketahui oleh umat Islam.SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 6. 6.  Hassan Langgulung (1989), # Simposium “Falsafah Islam” bertajuk:- Dari Falsafah ke Teori Pendidikan Sudut Pandangan Islam menyatakan bahawa, “Ilmu tebahagi kepada 3 dan ilmu perlu ada pada kurikulum”, iaitu;- i. Kata yang diwahyukan. ii. Ilmu atau bidang yang meliputi kajian tentang manusia sebagai individu dan anggota masyarakat contohnya, dalam bidang psikologi, sosiologi, sejarah dan bidang- bidang lain berkaitan. iii. Bidang yang mengkaji alam tabii seperti biologi dan botani.SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 7. 7.  Segala aspek yang meliputi keseluruhan aktiviti pendidikan yang berlaku dalam satu-satu sistem pendidikan.  Pendukung matlamat dan dasar kerajaan.  Perlu relevan dengan keadaan semasa untuk satu tempoh yang panjang.  Kandungan dalam sesuatu kurikulum dilihat dari dua aspek iaitu: i. Aspek Umum ii. Aspek Satu Mata PelajaranSGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 8. 8.  Kedua-dua kandungan ini merupakan asas dalam menentukan kandungan kurikulum.  Eaggleston (1977), # Sekolah tidak dapat mengelakkan perhubungan dengan masyarakat. # Kurikulum merupakan salah satu kawasan di mana nilai dan sistem kuasa sekolah dan masyarakat itu bertembung.  Contohnya, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, unsur sastera telah dimasukkan dalam silibus atau sukatannya.SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 9. 9.  Manisfestasi ke arah merealisasikan misi dan visi negara yang dapat dicapai melalui proses pendidikan.  Perkara perlu dititikberatkan: i. Keseimbangan antara unsur kognitif, afektif dan psikomotor ii. Situasi negara iii. Faktor politikSGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 10. 10.  Taba (1962), # terdapat beberapa persoalan pemilihan kandungan mata pelajaran yang perlu diberi perhatian, iaitu: i. Setakat mana kandungan dalam sesebuah mata pelajaran sesuai dengan keadaan semasa? ii. Bagaimanakah kepentingan mata pelajaran mengikut keadaan? iii. Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran menggalakkan proses inquiry? iv. Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran selari dengan keadaan masyarakat dan kebudayaan? v. Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran mempunyai keluaran dan kedalaman yang sesuai? vi. Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran membolehkan objektif dicapai? vii. Bolehkah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran dipelajari oleh pelajar? viii. Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran sesuai dengan kebudayaan dan norma pelajar? ix. Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran mengambil kira kehendak pelajar? x. Adakah kandungan dalam sesebuah mata pelajaran mengambil kira minat pelajar?SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 11. 11.  Kandungan Kurikulum – pendekatan pemusatan pelajar.  Mengikut John Dewey (1938), # Kurikulum merupakan ciptaan sosial, iaitu pendidikan merupakan kaedah asas bagi reformasi masyarakat dan menimbulkan konsep pendidikan progresif. # Prinsip kurikulum perlu dibina dari dua asas, iaitu bakat kanak-kanak dan kehendak-kehendak alam sekeliling. # Keadaan ini memerlukan guru memainkan peranan sebagai pembimbing akademik kepada pelajar.SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 12. 12.  Kandungan Kurikulum – pendekatan pemusatan disiplin  Mengikut Jerome Bruner (2001) pula, # Kandungan kurikulum perlu berasaskan disiplin, iaitu kurikulum perlu berpusatkan kepada disiplin. Tujuan pendidikan adalah untuk mendekati struktur mata pelajaran dan memahaminya dan prosesnya adalah melalui pusingan iaitu, mengenali mata pelajaran dan mendalami mata pelajaranSGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 13. 13.  Ornstein & Hunkins (2009), # Terdapat tujuh kriteria yang diutarakan iaitu;- i. Self-Sufficiency ii. Significance (Signifikan/Bermakna) iii. Validity (Kesahan) iv. Interest (Faedah) v. Utility (Utiliti) vi. Learnability (Mudah dipelajari) vii. Feasibility (Boleh dilaksanakan)SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 14. 14.  Abdul Rahim Hamdan (2007), # Terdapat sembilan kriteria yang diguna pakai oleh pakar kurikulum iaitu;- i. Kriteria kegunaaan ii. Kriteria kesewarjagatan iii. Kriteria pulangan maksimum iv. Kriteria kekurangan v. Kriteria kesusahan vi. Kriteria membantu hidup vii. Kriteria kesesuaian viii. Kriteria kualiti ix. Kriteria minat.SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 15. 15.  Pertama, Kesemua pengalaman sama ada terarah atau tidak, terancang atau tidak yang memberi fokus kepada perkembangan individu secara menyeluruh  Kedua, segala pengalaman pendidikan yang disediakan oleh pihak sekolah secara sedar dan bertujuan ke atas murid – murid - Franklin Bobbit (1918)SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 16. 16.  Kurikulum pengalaman merujuk kepada ilmu yang sebenarnya diperoleh oleh murid melalui kurikulum operasional (pengetahuan, sikap, nilai dan kemahiran) - James Ang Jit Eng (2007)  Ornstein dan Hunkins (2009) menegaskan bahawa badan atau individu pembuat kurikulum harus menitik beratkan aspek bagaimana pelajar akan mendapat pengalaman daripada kandungan pembelajaran.  Kurikulum pengalaman berkait rapat dengan kandungan kurikulumSGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 17. 17.  Pengetahuan dan kemahiran sesuai diaplikasikan di dalam dan luar persekitaran sekolah.  Ia sesuai dilaksanakan dari segi masa, kepakaran, kemudahan yang terdapat di dalam dan luar sekolah dan jangkaan komuniti.  Pelajar mempelajari kandungan pembelajaran secara optimum.  Ia membenarkan pelajar untuk membangunkan kemahiran berfikir dan rasional.SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 18. 18.  Dapat merangsang pemahaman pelajar yang lebih mendalam sama ada secara individu ataupun berkumpulan.  Dapat mendorong pelajar ke arah pemikiran terbuka terhadap pengalaman baru dan bertoleransi terhadap kepelbagaian yang ada.  Dapat memudahkan proses pembelajaran dan memotivasikan pelajar untuk meneruskan pembelajaran.  Dapat memenuhi keperluan pelajar.SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 19. 19.  Dapat meningkatkan serta meluaskan minat dan kecenderungan pelajar.  Dapat mendorong kepada pembangunan kognitif, afektif, psikomotor, sosial dan spiritual. - Ornstein dan Hunkins (2009)SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 20. 20.  Guru perlu memainkan peranan yang penting ketika melaksanakan kurikulum pendidikan  Melibatkan aktiviti di luar bilik darjah termasuklah aktiviti – aktiviti yang berkaitan dengan Ko - kurikulum.  Kandungan kurikulum dan pengalaman tidak boleh dipisahkan  Contohnya jika pelajar membaca buku, mereka akan menggabungkan kandungan apa yang dibaca dengan pengalaman mereka yang melibatkan proses pembacaan tersebutSGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 21. 21.  Pendidikan merupakan aktiviti manusia yang sangat dipengaruhi oleh persekitaran. Patrick Slattery (2006)  Persekitaran boleh didefinisikan sebagai ruang di mana letaknya seseorang individu yang mana akan memberi kesan kepada pengalaman diri mereka. Ornstein & Hunkins (2009)SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 22. 22.  Persekitaran juga merupakan reka bentuk pendidik yang memudahkan pelajar menghubungkan pengalaman dan kandungan yang mana mereka telah pilih dan atur. Ia haruslah merangsang aktiviti pelajar serta mendorong kepada kandungan dan pengalaman yang lebih meluas dan mendalam. (Ornstein & Hunkins, 2009).SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 23. 23.  Goodlad (1997) menyatakan Persekitaran Sekolah harus berubah Egocentric EcocentricSGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 24. 24.  Dari perspektif Malaysia  Kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) memberi fokus kepada perpaduan kaum, perpaduan ilmu dan pemikiran, persepaduan unsur – unsur luaran dan dalaman dalam membina insan mulia. (Ishak Ramly, 2005)SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 25. 25. Castaldi (1957) Cukup/ Mampu/ Sesuai Efisien Ekonomi KapasitiSGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 26. 26. 1 •Kapasiti 2 •Pencahayaan 3 •Suhu 4 •Komunikasi 5 •Bentuk & Sifat BahanSGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 27. 27. Penilaian Penilaian sangat penting dalam proses pembangunan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kurikulum. Penilaian dibuat untuk menilai sesuatu program iaitu mengenai kepentingan program tersebut dan sejauh mana program tersebut membantu pelajar mencapai tahap yang diingini (Ornstein & Hunkins, 2009).SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 28. 28. Formatif  Proses menilai kurikulum dari segi aspek kurikulum seperti objektif, kandungan, kaedah pengajaran dan sistem penilaian dalam bilik darjah.  Penilaian ini bertujuan untuk menentukan sama ada sistem pendidikan yang diperkenalkan adalah sebagaimana yang telah dirancangkan.  Penilaian formatif sering dikaitkan dengan ujian diagnostik yang bertujuan supaya pelajar menguasai pembelajaran.SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 29. 29. Sumatif  Proses menilai suatu akitiviti bagi mengesan sejauhmana objektif yang ditentukan telah tercapai.  Penilaian ini terarah kepada penilaian secara menyeluruh, iaitu sejauhmana hasil yang lebih meluas diperoleh daripada keseluruhan kursus atau sebahagian besar daripadanya. (Bloom et. al., 1971)SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 30. 30. Aspek Penilaian Formatif Penilaian SumatifKonsep Ujian yang boleh dibentuk dan Ujian yang dijalankan secara formal ditadbir secara formal atau tidak bagi mengesan pencapaian murid formal bagi mengesan kemajuan dalam tempoh tertentu persekolahan. atau penguasaan murid terhadap sesuatu pembelajaranTujuan Mengenal pasti tahap Mengenal pasti pencapaian pelajar penguasaan dan kemajuan murid untuk beberapa topik pembelajaran dan seterusnya mengambil dan seterusnya memberikan skor dan langkah susulan bagi membaiki gred pencapaian pelajar. kelemahan yang wujud.Waktu Sepanjang pengajaran dan Selepas beberapa topikpenilaian pembelajaran berlangsung pembelajaran atau pada pertengahan atau akhir penggal persekolahan.Selepas Membaiki kelemahan murid serta Menempatkan murid mengikutpenilaian merta dengan mengulang kumpulan pencapaian yang sesuai.dijalankan semula topik pembelajaran – pemulihan Memberikan pengiktirafan – sijil, hadiah dsb. Menjalankan aktiviti pengukuhan – pengayaan Membaiki kurikulum / mata pelajaranSGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 31. 31.  Ujian merupakan alat, kaedah, tugas atau prosedur yang digunakan untuk memperolehi maklumat atau pemerhatian yang sistematik tentang sifat atau peribadi seseorang berhubung dengan aspek pendidikan dan psikologi (Mokhtar Ismail, 2009).  Menurut Ornstein dan Hunkins (2009), ujian merupakan cara untuk menilai tahap sejauhmana pelajar menguasai kandungan sesuatu kurikulum. Mereka turut berpendapat bahawa ujian terdiri daripada beberapa jenis iaitu;SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 32. 32. UJIAN Kertas dan Prestasi Pensel Produk/hasil Objektif Subjektif TindakanSGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 33. 33.  Merupakan ujian yang paling banyak digunakan.  Ujian ini membandingkan prestasi pelajar dalam ujian tertentu dengan pelajar lain. Contoh Ujian Rujukan Norma adalah seperti peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia.  Perkara yang menjadi isu utama bagi ujian jenis ini adalah sama ada sesuatu ujian itu dapat mengukur kualiti sesuatu kurikulum atau pengajaran yang telah dibuat terhadap pelajar.SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 34. 34.  Ujian ini merupakan ujian alternatif yang paling banyak digunakan selepas Ujian Rujukan Norma.  Ujian ini dibentuk untuk menunjukkan bagaimana pelajar melaksanakan kemahiran, tugasan atau memahami konsep berasaskan kepada kriteria yang telah ditetapkan (Ornstein & Hunkins, 2009).SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 35. 35.  Mokhtar Ismail (2009) pula menyatakan bahawa Ujian ini bertujuan bukan melihat perbezaan prestasi antara pelajar atau kumpulan tetapi melihat sama ada kriteria yang ditetapkan sudah dicapai oleh pelajar atau tidak.  Ujian ini digunakan untuk menentukan status pelajar berbanding dengan domain tingkahlaku yang telah didefinisikan.  Kelebihan ujian ini adalah dapat menentukan dengan jelas tentang apa kandungan kurikulum yang sudah diajar dan sebaliknya.SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 36. 36.  Penilaian berasaskan pemerhatian dan subjektif tetapi profesional.  Penilaian lebih kepada penilaian unik.  Memfokuskan terhadap pembelajaran pelajar secara individu.  Contoh:eksperimen, kajian kes, portfolio, projekSGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE
 37. 37.  MUET ?  SPM ?  FOLIO SEJARAH ?  PAFA ?SGD 5043 CURRICULUM DESIGN & DEVELOPMENT: THEORY & PRACTICE

×