Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Goddelijk Oordeel

15 views

Published on

De Bijbel praat over een dag waarop alle mensen geoordeeld zullen worden door God. Hoe en wanneer vindt dit oordeel plaats en wat zal de rol van de kinderen Gods daarin zijn?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het Goddelijk Oordeel

 1. 1. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org Bijbelonderzoek Het Oordeel
 2. 2. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 1. Welke verzekering hebben we, dat er een oordeel is?  Handelingen 17: 30,31. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; 31 omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken..
 3. 3. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 2. Was het oordeel in de tijd van de Apostel Paulus nog in de toekomst?  Handelingen 24: 25. Maar toen hij sprak over rechtvaardigheid en ingetogenheid en het toekomstig oordeel, werd Felix bevreesd...
 4. 4. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 3. Hoevelen van ons zullen in het oordeel vallen?  Prediker 3: 17. Ik zeide bij mijzelf: Over de rechtvaardige en de onrechtvaardige zal God gericht oefenen, want er is voor elke zaak en voor elk werk een bestemde tijd.
 5. 5. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 3. Hoevelen van ons zullen in het oordeel vallen?  2 Korinthiers 5:10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
 6. 6. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 4. Welke redenen gaf Salomo om er bij alle mensen op aan te dringen, dat ze God vrezen en Zijn geboden hpuden zouden?  Prediker 12:14. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgene, hetzij goed, hetzij kwaad.
 7. 7. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 5. Welk visioen van de zitting van dit oordeel werd aan Daniel gegeven ?  Daniel 7: 9,10. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur; 10 en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit; duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend..
 8. 8. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 6. Aan de hand waarvan worden alle mensen geoordeeld? Openbaring 20:12. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.
 9. 9. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 7. Voor wie wordt er een gedenkboek geschreven? Maleachi 3:16. Dan spreken zij die de Here vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De Here bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de Here vrezen en zijn naam in ere houden.
 10. 10. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 8. Wie opent het oordeel, en zit het voor? Daniel 7: 9. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld, en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur;
 11. 11. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 9. Wie dienen God, en helpen in het oordeel?  Openbaring 5: 11. En ik zag, en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon, en van de dieren en de oudsten; en hun getal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen.
 12. 12. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 10. Wie wordt dan voor de Vader gebracht? Daniel 7:13. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon; hij begaf zich tot de Oude van dagen, en men leidde hem voor deze;
 13. 13. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 11. Wat belijdt Christus, als Voorspraak voor Zijn volk, voor de Vader en Zijn engelen?  Openbaring 3:5. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Zie Mattheus 10:32,33 en Marcus 8:38
 14. 14. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 12. Wat wordt er aan Christus gegeven, nadat er vastgesteld is door het onderzoekend oordeel, wie de onderdanen van het koninkrijk zijn?  Daniel 7:14. en hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koningschap is een, dat onverderfelijk is.
 15. 15. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 13. Welke titel zal Hij dragen, wanneer Hij voor de tweede maal komt?  Openbaring 19:16. En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.
 16. 16. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 14. Wat zal Hij dan voor een ieder doen? Mattheus 16:27. Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders, met zijn engelen, en dan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden.
 17. 17. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 15. Waar zal Christus Zijn volk brengen?  Johannes 14:2,3. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.
 18. 18. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 16. Hoevele doden zullen worden opgewekt?  Johannes 5:28,29. Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, 29en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel.
 19. 19. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 17. Hoeveel tijd zit er tussen de twee opstandingen?  Openbaring 20:4,5. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang. 5 De overige doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren.
 20. 20. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 18. Welk werk zag Daniel dat aan de heiligen gegeven zal worden?  Daniel 7:21,22. Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, 22 totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.
 21. 21. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 19. Hoelang zullen de heiligen bezig zijn met dit oordeels werk?  Openbaring 20: 4. En ik zag tronen, en zij zetten zich daarop, en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die noch het beest noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.
 22. 22. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 20. Wie zullen door de heiligen worden geoordeeld?  1 Korinthe 6:2,3. Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? 3 Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?
 23. 23. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 21. Hoe zullen de besluiten van het oordeel worden uitgevoerd?  Openbaring 19: 15. En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods, des Almachtigen.
 24. 24. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 22. Waarom is het houden van het gericht aan Christus gegeven?  Johannes 5:26,27. Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf. 27 En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is.
 25. 25. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 23. Hoe zou het begin van het oordeel aan de werld worden bekendgemaakt?  Openbaring 14: 6,7. En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; 7 en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.
 26. 26. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org Samenvatting
 27. 27. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org Gods Zegen Maikel Veldkamp

×