Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

God houdt van me

4 views

Published on

De Bijbel vertelt ons dat er een liefhebbende en medelevende God is, die onze wereld heeft geschapen. Vanwege de grote liefde van God voor jou, nam Jezus gewillig het loon van de zonde op Zich opdat jij gelukkig kan zijn.

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

God houdt van me

  1. 1. Radio7Suriname MAIKEL VELDKAMP 1 http://radio7.interamerica.org God houdt van mij De Bijbel zegt ons: "God is liefde!" (1 Johannes 4: 8). De Heer is onze Schepper en geeft veel om ons. “Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). 1 Johannes 3:1. God wil dat je een gelukkig leven hebt. “Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven” (Jeremia 29:11). Misschien heb je momenten in je leven gehad waarop je je afvroeg: "Is dit alles wat er is?" Misschien heb je gevoeld dat er iets ontbrak en voelde je een verlangen om het doel van het leven - jouw leven - te begrijpen! Sommige mensen voelen een leegte in hun hart dat door niets gevuld lijkt te worden. Anderen vragen zich af: "Waar kom ik vandaan?" Of "Waarom is er zoveel haat en kwaad in de wereld?" De Bijbel vertelt ons dat er een liefhebbende en medelevende God is, die onze wereld heeft geschapen opdat Hij een zinvolle en vreugdevolle relatie met ons kan hebben. Onze planeet is oorspronkelijk volmaakt gemaakt. Er was geen dood of pijn; er werden geen tranen vergoten over verbroken relaties. Alles functioneerde harmonieus. Mijn zonde scheidt mij van God De zonde heeft onze verbinding met God verbroken. “…maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort (Jesaja 59:2). Iedereen heeft Gods volmaakte wet van liefde verbroken. “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods (Romeinen 3:23). Tenzij er iets gebeurt, zijn we allemaal gedoemd om te sterven. “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 6:23). Een vijand genaamd Satan kwam naar onze wereld en verleidde het eerste paar, Adam en Eva, om een leugen te geloven. De vijand kreeg ze zover om God als onvriendelijk te zien. Ze kozen ervoor om zich
  2. 2. Radio7Suriname MAIKEL VELDKAMP 2 http://radio7.interamerica.org van God af te keren en Satan te geloven. Dit was een ernstige fout omdat ze zichzelf afsneden van de bron van alle licht en leven. Hun keuze bracht onze planeet en alle mensen onder een nieuwe heerser, Satan, die uiteindelijk alle mensen zou vernietigen. Tenzij iemand in de bres zou springen. Jezus verbindt me weer met God Vanwege de grote liefde van God voor jou, nam Jezus gewillig het loon van de zonde op Zich. Christus stierf zodat mensen eeuwig konden leven en niet hoeven te sterven. Jezus' leven zonder zonde bedekt mijn leven van zonde zodat ik eeuwig kan leven - redding heb. Christus’ dood werd door God aanvaard als volledige betaling voor al mijn zonden uit het verleden. “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem” (2 Korintiërs 5:21). Iemand heeft voor ons bemiddeld. Hoewel onze eerste ouders zich van God afkeerden en een leugen geloofden, voorzag de Heer in een uitweg, een plan om mensen te redden van vernietiging en eeuwige dood. Jezus Christus, de Zoon van God, koos ervoor om de straf op zich te nemen om van God te scheiden. Zonde is het zich afkeren van Gods wet van liefde en Gods manier van leven. Het resultaat van zonde is de dood. Jezus, die aan God gelijk was, legde gewillig zijn leven neer, en stierf voor de zonden van de hele wereld. Hij biedt Zijn volmaakte leven en offer voor onze zondige en gebroken levens. Jezus biedt de gave van redding gratis aan. Het is niet iets dat we kunnen kopen, maar alleen accepteren. We verdienen de dood omdat we allemaal gezondigd hebben en van God zijn afgeweken. Jezus schenkt ons het eeuwige leven. Mensen hoeven geen zinloze levens te leiden die eindigen in hopeloosheid en dood. God wil de mensheid in een leven gevende relatie herstellen en mensen nieuwe harten geven die naar God zoeken en zich wenden tot Zijn manier van leven. Dit gratis geschenk van redding kan van ons zijn als we het maar accepteren. Hoe accepteer ik Jezus in mijn leven? Wanneer ik de dood van Christus als een geschenk aanvaard, word ik een kind van God. “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here (Romeinen 6:23). Wat betekent de dood van Jezus aan het kruis voor mijn leven? “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven (Johannes 1:12). Als je Christus in je leven zou willen ontvangen, volg deze eenvoudige stappen:
  3. 3. Radio7Suriname MAIKEL VELDKAMP 3 http://radio7.interamerica.org 1. Erken dat je moet sterven. “Het loon dat de zonde geeft, is de dood…” (Romeinen 6:23). 2. Realiseer je dat je jezelf niet kunt redden. “Zonder Mij (God), kunt gij niets doen (Johannes 15:5). 3. Bekeer je en zeg aan God dat je een zondaar bent. "Allen hebben gezondigd ..." (Romeinen 3:23). 4. Geloof dat Jezus voor je zonden stierf. "Want alzo lief had God de wereld…" (Johannes 3:16). 5. Geloof dat Jezus je vergeeft van zonde. "Als we onze zonden belijden, is Hij getrouw en rechtvaardig om ons van onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid" (1 Johannes 1: 9). 6. Geloof dat je het eeuwige leven hebt. "Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven" (Johannes 6:47). Leef nu elke dag in geloof in je nieuwe manier van leven. "Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem (Colossenzen 2:6). Als iemand je een geschenk geeft, is het niet van jou totdat je het ontvangt. Jezus houdt het kado van redding voor je, maar hoe ga je daarmee om? De Bijbel vertelt ons dat we eerst onze behoefte aan Christus moeten voelen. Dit komt als de Heilige Geest tot ons geweten spreekt en we beseffen dat onze zonden ons van God hebben gescheiden. Dan worden we ertoe gebracht berouw te tonen van onze zonden, wat betekent dat we in onze harten erkennen dat onze verkeerde keuzes op Christus zijn gezet en Zijn leven aan het kruis werd geofferd. Bekeren betekent walgen van onze oude manier van leven; dat we ons daarvan afkeren en een nieuwe weg zoeken in Jezus. We belijden in gebed onze zondigheid aan God, en vertellen de Heer dat het ons zeer spijt. Als we voor God komen met een gebroken hart vanwege onze zondige keuzes en onze zondigheid belijden, kunnen we de belofte van de Here claimen om ons te vergeven en onze harten schoon te maken. We kunnen worden hersteld in een juiste relatie met God; een vriendschap die ons leven, liefde en vreugde brengt. Je weet dat je deze gift van verlossing hebt ontvangen, zodra je het door geloof accepteert. Nieuw leven in Christus Hoe verandert Gods liefde mijn leven wanneer ik lid word van Gods gezin? “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” (2 Korintiërs 5:17). Wanneer een persoon Christus aanvaardt, wordt de oude zondige natuur vernietigd. Jezus geeft de nieuwe Christen een nieuw geestelijk leven. Dan haat de Christen het oude leven van de zonde. De nieuwe Christen begint vrijheid van schuld te ervaren en beseft hoe leeg zijn leven was zonder Christus. In één minuut bewijst God meer geluk dan een heel leven van het dienen van de duivel. Waarom heb ik zo lang gewacht om Gods liefde te accepteren? Nadat we oprecht onze zonden aan God hebben beleden en de Heer hebben gevraagd om ons hart schoon te maken, moeten we ervoor kiezen om te geloven dat dit echt is gebeurd. We moeten geloof hebben en zeggen: "God beloofde om mijn zonden weg te nemen. Ik geloof dat dit is gebeurd
  4. 4. Radio7Suriname MAIKEL VELDKAMP 4 http://radio7.interamerica.org en ik dank Jezus voor het werk dat Hij in mijn hart doet." Ook wanneer ons geloof in God zwak of klein is, wil God dat we geloof oefenen in het cadeau van verlossing. Terwijl we in dit nieuwe geloof wandelen, zal het elke dag sterker worden. Zoals elke aardse relatie die sterk blijft, moeten we onze band met God bewaren. Dit gebeurt door de Bijbel, de belangrijkste manier waarop de Heer ons is geopenbaard, te bestuderen. We kunnen ook in gebed met God praten en nadenken over de manier waarop Jezus ons leven leidt. Ontmoeting met andere Christenen en het delen van hoe God in ons leven met andere mensen werkt, zal ook ons geloof in de Heer sterk houden. Dus, als je je hart nog niet aan de Heer hebt gegeven en je klaar voelt om die stap te zetten, kun je voor je neerknielen en dit gebed vanuit je hart bidden: "Liefdevolle Heer, ik besef dat je van me houdt en een relatie met mij wilt hebben. Maar ik heb geleerd dat ik een zondaar ben en dat mijn slechte keuzes en handelingen tot de dood leiden. Ik beken mijn zondigheid aan U. Kom alsjeblieft in mijn hart en verwijder alle zonden en vervul me met Uw liefde. Omdat Jezus Christus mijn zonden op Zich nam en voor mij leed, aanvaard ik vrijelijk Zijn aanbod van eeuwig leven. Bedankt voor wat U hebt gedaan en wat U nu aan het doen bent in mijn leven! Ik accepteer Uw geschenk van redding! Dit bid ik in de naam van Jezus Christus, Amen! " Ga nu iemand vertellen wat je hebt gedaan!

×