Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Waarde van Bijbelonderzoek.

5 views

Published on

2 Timoteus3:16 zegt: Elk van God ingegeven schriftwoordis ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Leer welke voordelen het onderzoeken van Gods woord meer heeft.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Waarde van Bijbelonderzoek.

 1. 1. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org Bijbelonderzoek De heilige Schrift
 2. 2. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 1. Onder welke naam zijn de heilige boeken van de Bijbel algemeen bekend?  Matteus 21: 42 Jezus zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen in de Schriften: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden;
 3. 3. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 2. Welke andere titel wordt aan deze openbaring van God aan de mens gegeven?  Lucas 8:21 Hij antwoordde echter en zeide tot hen: Mijn moeder en mijn broeders zijn dezen, die het woord Gods horen en doen.
 4. 4. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 3. Hoe zijn ons de Schriften geworden.  2 Timoteus 3:16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid
 5. 5. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 4. Door wie werden de mannen geleid, die namens God gesproken hebben?  2 Petrus 1:21 want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
 6. 6. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 5. Welke bijzonder geval wordt door Petrus aangehaald? Handelingen 1: 16 Mannen broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de heilige Geest voorheen bij monde van David gesproken heeft aangaande Judas die de gids is geweest van hen, die Jezus gevangen namen;
 7. 7. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 6. Hoe drukt David dezelfde waarheid uit? 2 Samuel 23:2 De Geest des Heren spreekt door mij, zijn woord is op mijn tong;
 8. 8. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 7. Wie was het dan die door deze mannen sprak? Hebreeen 1:1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten
 9. 9. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 8. Met welk doel warden de Schriften opgesteld? Romeinen 15:4 Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden.
 10. 10. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 9. Waarvoor is zijn de Geschriften nuttig?  2 Timoteus 3:16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid
 11. 11. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 10. Wat was Gods doel met de Schriften?  2 Timoteus 3:17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
 12. 12. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 11. Wat zag Job Gods woord?  Job 23:12 het gebod zijner lippen deed ik niet wijken, in mijn binnenste verborg ik de woorden van zijn mond.
 13. 13. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 12. Op welk getuigenis baseerde Jezus Zijn Messiasschap?  Lucas 24:27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.
 14. 14. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 13. Onder welke drie gebieden rangschikte Jezus als de geschriften van het Oude Testament?  Lucas 24:44 Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.
 15. 15. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 14. Wat kan God vanwege wie Hij is niet doen?  Titus 1:2 in de hoop des eeuwigen levens, dat God, die niet liegt, vóór eeuwige tijden beloofd heeft
 16. 16. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 15. Wat wordt God in de geschriften genoemd?  Deuteronomium 32:4 de Rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen recht zijn; een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij.
 17. 17. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 16. Wat is dan het karakter van Zijn woord?  Johannes 17:17 Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.
 18. 18. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 17. Welke toets moet een ieder die zegt de waarheid te onderwijzen, ondergaan?  Jesaja 8:20 Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.
 19. 19. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 18. Wat is het woord van God voor ons in deze duisteren, zondige wereld?  Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
 20. 20. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 19. In hoeverre heft God Zijn woord verheerlijkt?  Paslm 138: 2 want Gij hebt vanwege Uw gansen Naam Uw woord groot gemaakt. (Statenvertaling)
 21. 21. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org 20. Hoe lang zal Gods woord blijven bestaan?  Jesaja 40: 8 Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.
 22. 22. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org Samenvatting
 23. 23. Youth2Youth Ministries |http://radio7.interamerica.org Gods Zegen Maikel Veldkamp

×