Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. komt er een wereldregering

446 views

Published on

Komt er een wereldregering onder een hoofd? Het lijkt er aan te komen. We zien steeds meer regios zich bundelen in mega blokken.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2. komt er een wereldregering

  1. 1. Youth2Youth Bijbelstudies - De laatste Dagen - Les 2Zal er een wereldregering komen?1. Waarom vertelt God ons Zijn plannen op voorhand?Johannes 14:29: "En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt,wanneer het geschiedt."2. Wie is een van de profeten waarover Jezus sprak?Matteus 24:15, 16 : "Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeetDaniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geve er acht op, laten dan wie inJudea zijn, vluchten naar de bergen."Lees Daniel 2:1-30. Vindt antwoorden op de volgende vragen.3. Waarom was Koning Nebukadnezar verontrust?Daniel 2:3: "De koning zeide tot hen: Ik heb een droom gehad, enmijn geest is verontrust, zodat ik die droom wil verstaan."4. Wat vroeg hij aan de wijzen?Daniel 2:6 : " geeft mij dus de droom met zijn uitlegging te kennen."5. Wie had de droom aan de koning gegeven?Daniel 2:28: " Maar er is een God in de hemel, die verborgenheden openbaart; Hij heeftde koning Nebukadnessar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschiedenzal."6. Wat werd in de droom getoond?Daniel 2:29: "bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legerstede laagt, gedachten op over wat er nadezen geschieden zou, en Hij, die verborgenheden openbaart, heeft u bekendgemaakt water geschieden zal."Lees de verzen 31-35. Vindt de antwoorden op de volgende vragen.7. Wat zag Nebukadnesar in zijn droom?Daniel 2:31: "Gij, o koning, had een gezicht, en zie, er was een groot beeld! Dit beeld was
  2. 2. hoog, en de glans ervan was buitengewoon; het stond voor u, en de aanblik ervan was schrikwekkend." 8. Van wat was het beeld gemaakt? Daniel 2:32: "Het hoofd van dat beeld was van gedegen goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem." 9.Wat stelde het hoofd van het beeld voor? Daniel 2:36-38: Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, ja, in wiens hand Hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemelsheeft gegeven, en die Hij tot heerser over die alle heeft gemaakt, gij zijt datgouden hoofd.10. Over welk koninkrijk regeerde Nebukadnezar?Daniel 1:1: "In het derde jaar der regering van Jojakim, de koning van Juda,kwam Nebukadnessar, de koning van Babel, naar Jeruzalem enbelegerde het."11. Wat zal er volgens de verklaring na het gouden koninkrijk vannebukadnezar komen?Daniel 2:39: "Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe..." 12. Welke twee naties, voorgesteld door de zilveren borst en armen van het beeld zouden na de val van Babylon de wereldse heerschappij delen? Daniel 5:28: "uw koninkrijk is gebroken en aan de Meden en Perzen gegeven." 13.Door welk dier wordt Medio-Perzië in hoofdstuk 8 voorgesteld? Daniel 8:3, 4, 20: "De ram met de tweehorens die je zag, duidt op de koningen van de Meden en dePerzen." 14. Door welk dier werd de ram verpletterd? Daniel 8:5-7 : "Terwijl ik ernaar keek, zag ik vanuit het westen een geitenbok aankomen, hij snelde over de uitgestrekte vlakte zonder de grond te raken. De bok had een opvallende horen tussen zijn ogen. Hij naderde de ram met de twee horens die ik bij het kanaal had zien staan, en schoot met een razende kracht op hem af. Ik zag hoe hij op de ram afstormde, hem woedend aanviel en al stotend beide horens van de ram wist te breken. De ram had te weinig kracht om weerstand te bieden. De bok wierp hem omver en vertrapte hem; er wasniemand die de ram uit zijn macht kon redden."15. Naar welke natie verwijst de geitebok?Daniel 8:21: "De harige geitenbok is de koning van Griekenland."
  3. 3. 16. Hoe groot zou dit derde koninkrijk worden?Daniel 2:39: "Na u (Babylon)zal een ander koninkrijk opkomen, minder machtig dan het uwe, endaarna nog een, van brons, dat zal heersen over de hele aarde."17. In hoeveel verschillende delen zou het koninkrijk van Griekenland na de val van deeerste koning verdeeld worden?Daniel 8:8, 21, 22: "De geitenbok maakte zich bijzonder groot, maar op het toppunt van zijn machtbrak zijn grote horen af. Daarvoor in de plaats kwamen vier opvallende horens, die naarde vier windrichtingen wezen. De harige geitenbok is dekoning van Griekenland. De grote horen tussen zijn ogen is deeerste koning. De horen brak af en er kwamen vierandere voor in de plaats; dat betekent dat er vierkoninkrijken uit het volk zullen ontstaan, maar niet met dezelfdekracht."De grote horen tussen de ogen van de geitebok verwees naarAlexander de Grote. Alexander stierf op jonge leeftijd zondergezorgd te hebben voor een opvolger om te heersen over zijnkoninkrijk. Naar het woord van de profetie werd zijn gebiedverdeeld in vier kleinere koninkrijken en dat bleef zo tot de komst van het volgende wereldrijk.18. Wat kwam er vervolgens op?Daniel 8:9 : "Uit één daarvan kwam nog een horen op ..."19. Naar welk soort koning verwees deze kleine horen?Daniel 8:23: "En in het laatst van hun koningschap (de vier horens), als de boosdoeners de maathebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen."Na Griekenland kwam het laatste grote wereldrijk; het Romeinse rijk.20. De ram was groot (v.4), de geit was zeer groot (v.8). Hoe groot was de kleine horenin vergelijking met die twee?Daniel 8:9: "Uit één daarvan kwam nog een horen op, die eerst klein was, maar geweldiguitgroeide..."21. Naar welke richting verspreidde dit koninkrijk zich?Daniel 8:9 : "En uit een daarvan kwam weer een horen voort, die klein begon, maar die zeer groot werd tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het Sieraad" Rome kwam van het westen en overheerste Egypte, Syrie en Palestina(Sieraad) 22. Aan welk metaal werd volgens de droom van Nebukadnezar haar sterkte vergeleken? Daniel 2:40: "en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen."23. Wat zou er vervolgens met dit koninkrijk gebeuren?Daniel 2:41: "En dat gij de voeten en de tenen gezien hebt deels van pottenbakkersleem en deels vanijzer, betekent, dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal"Het Romeinse rijk was het laatste wereldrijk. Het werd door Germaanse stammen opgedeeld.Daaruit kwamen later de Europese naties.
  4. 4. 24. Hoe beschrijft de profetie de pogingen van latere koningen om zich te verenigen?Daniel 2:42, 43: "en de tenen der voeten deels van ijzer en deels van leem; ten dele zal dat koninkrijkhard zijn, en ten dele zal het broos zijn.Dat gij gezien hebt ijzer vermengd met kleiachtig leem,betekent: zij zullen zich doorhuwelijksgemeenschap vermengen, maar metelkander geen samenhangend geheel vormen,zoals ijzer zich niet vermengt met leem."25. Welke profetische uitspraak heeft demoderne heersers verhinderd om eenwereldrijk te stichten?Daniel 2:43: "Dat gij gezien hebt ijzer vermengd metkleiachtig leem, betekent: zij zullen zich doorhuwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkandergeen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zichniet vermengt met leem."Sinds de val van Rome heeft de mens steeds opnieuw geprobeerd om de wereld onder een bestuur te brengen. Het woord van God zegt dat dat niet kan gedaan worden. Daarom zijn alle pogingen tot het stichten van een wereldrijk mislukt. 26. Wanneer zal God Zijn eeuwig koninkrijk opzetten? Daniel 2:44: "Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan." 27. Wat zal Gods koninkrijk met de koninkrijken van de mens doen?Daniel 2:44: "het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelfzal het bestaan in eeuwigheid"28. Door wat wordt Gods koninkrijk in de droom van Nebukadnezar voorgesteld?Daniel 2:45: "juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde." 29. Wat zei Daniel over de getrouwheid van de droom en de verklaring ervan? Daniel 2:45: "De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar." “ De koning gaf Daniel ten antwoord: In waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen, en Hij openbaart verborgenheden: daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren." Daniel 2:47.
  5. 5. De symboliek van Daniel 2Hoofd van Goud--------------Babylon------(605-539 VC)Borst en armen van zilver---Medo-Perzie--(539-331 VC)Buik en heuoen van koper---Griekse rijk-------(331-168 VC)Benen van ijzer--------------Romeinse rijk---------(168VC-AD476)Voeten van ijzer en klei-----Moderne naties-(Sinds AD476)Steen---------------Gods koninkrijkHoofdstuk 8Ram-----------Medo PerzieGeit---------Griekse rijkVier horens----Griekse verdeelde rijk

×