Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. hoe kunnen we de toekomst kennen

441 views

Published on

2012! Dit is het jaar waarvan sommigen zeggen dat de wereld zal vergaan. Zogenaamde profetieen van de Hopi bevolking en de Maya kalender zouden het einde van de wereld aanduiden. Wetenschappers maken zich ook enorme zorgen over het klimaat.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

1. hoe kunnen we de toekomst kennen

  1. 1. Youth2Youth Bijbelstudies - De laatste dagen - Les 1Hoe kunnen we de toekomst kennen? 1. Wie heeft de loop van de menselijke gebeurtenissen in handen? Daniel 2:20, 21: Daniel hief aan en zeide: Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. "...dat de levenden mogen weten, dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie Hij wil, ja, zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstelt." Daniel 4:17. Een negentiende eeuwse schrijver beschreef Gods soevereiniteit met de volgende woorden: "Hij troont boven alle aardse verwarring; alles is Hem bekend; en vanuit Zijn grote en vredige eeuwigheid schikt Hij alles naar wat Hij in Zijn voorzienigheid het beste acht." En God heeft Zijn plannen niet geheim gehouden: "Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten." Amos 3:7 2. Hoe lang geleden openbaarde of verkondigde God Zijn plannen? Jesaja 46:10: Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen 3. Van waar kregen de heilige profeten uit de Bijbel hun informatie? 2 Petrus 1:21: want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest
  2. 2. gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.Daarom mag men de Bijbel beschouwen " als een woord van God, dat ook werkzaam is in u, die gelooft." 1 Thessalonicenzen 2:13.4. Welke garantie gaf de Psalmist dat Gods woorden van weleer ook nog waarachtig zouden zijn in de laatstedagen?Psalm 12:6, 7 : "De woorden des HEREN zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aardezevenvoudig gelouterd. Gij, HERE, zult ze gestand doen..."De apostel Petrus sprak zijn vertrouwen uit in de oude profetieen en wees op hun belang voor onze tijd:"Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uwaandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dagaanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart." 2 Petrus 1:19De gelovigen te Berea schonken bijzondere aandacht aan het zekere woord van de profetie:"en dezen onderscheidden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheidaannamen en dagelijks de Schriften nagingen of deze dingen zo waren." Handelingen 17:115. Door wat zullen we leven? Matteus 4:4 : Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. "Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid." 2 Timoteus 2:15 6. Is het veilig om zelf de profetieen te interpreteren? 2 Petrus 1:20 : Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswegegesproken."Behoort het interpreteren niet aan God toe?" Genesis 40:8. Iedereen interpreteert de Bijbel op een anderemanier. Daarom is het niet veilig om te steunen op iemands interpretatie, ook niet op je eigen interpretatie.Interpreteer de Bijbel niet, laat de Bijbel zichzelf verklaren. Wanneer je iets in de Bijbel leest dat je niet begrijpt,vertrouw dan niet op je eigen ideeen, zoek naar andere bijbelverzen die de betekenis van de moeilijke passageverklaren.De Bijbel zelf vertelt ons hoe we haar moeten bestuderen:"Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis opeis, hier wat, daar wat." Jesaja 28:10 Wanneer zo geestelijke onderwerpen vergeleken worden met geestelijkeonderwerpen, de Schrift met de Schrift, laten we de Bijbel toe zichzelf te verklaren. 1 Corinthiërs 2:13.
  3. 3. Misschien komen we in de verleiding om te denken dat we een natuurlijke aanleg hebben om Gods Woord tebegrijpen, maar daarin vergissen we onszelf:"Doch een ongeestelijk mens (de mens zoals hij van nature is) aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is,want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is." 1Corinthiërs 2:147. Aan wie openbaart God dingen die Hij voor zogezegde wijzen verborgen houdt?Matteus 11:25: "Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gijdeze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard.8. Wie hebben we nodig om ons te onderwijzen?Johannes 14:26: "maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u allesleren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb."Voor we beginnen met de studie van de Bijbel zouden we altijd moeten bidden voor de leiding van de Heiligegeest om onze gedachten te leiden en ons te helpen om de Bijbel te verstaan. 9. Het is altijd veilig om dat te volgen wat goed lijkt in eigen ogen? Spreuken 14:12: "Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood." 10. Hoe worden de laatste dagen beschreven? 2 Timoteus 3:1: "Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met eenschijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand."11. Wat zullen slechte mensen en bedriegers doen?2 Timoteus 3:13: "Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden enworden verleid."12. Wat zullen valse profeten doen?Matteus 24:24: "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen enwonderen doen." "13. Wat proberen ze met hun wonderen te bereiken?Matteus 24:24: "zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden."14. Wat moeten we met al onze gedachten doen om niet bedrogen te worden?1 Thessalonicenzen 5:21: "maar toetst alles en behoudt het goede."15. Aan wat moet alles getoetst worden?
  4. 4. Jesaja 8:20: "Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad."16. Welke geschriften moeten we geloven om de woorden van Jezus te kunnen aanvaarden?Johannes 5:46, 47: "Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mijgeschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?""Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren zullen zij ook, indien iemand uit dedoden opstaat, zich niet laten gezeggen." Lucas 16:31. De apostelen beschouwden het Oude Testament als de "heilige schriften, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus." Timoteus 3:15. "Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust." (NBV) 2 Timoteus 3:16, 17.17. Waardoor gaan mensen vandaag ten onder?Hosea 4:6 : "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."18. Wat is Gods woord voor ons?Psalm 119:105 : "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad."19. Wat moeten we doen met licht dat God ons schenkt?Johannes 12:35: "Wandelt, terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalle; en wie in deduisternis wandelt, weet niet, waar hij heengaat."20. Wat moeten we doen om te weten of een leerstelling van God komt?Johannes 7:17:"indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ikuit Mijzelf spreek.""Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend."Psalm 25:14.21. Wat wil God ons tonen?Jeremia 33:3: "Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen,waarvan gij niet weet.""ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft;indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten,dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden."Spreuken 2:3-5.

×