Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2008
VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐ...
a) Kế hoạch đào tạo Mẫu số 12
b) Sổ cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề Mẫu số 13
c) Sổ cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề M...
Trường TCN Kinh tế - Kỹ thuật CĐ BR-VT Mẫu số 1. (Khổ A2)
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
TIẾN ĐỘ ĐÀO T...
Trường TCN Kinh tế - Kỹ thuật CĐ BR-VT
Phòng đào tạo
Mẫu số 2 (Khổ A2)
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
...
Võ Thị Hoài
Hương
VSATTP;
Phòng chống
BHNK (30t)
Lớp Bảo mẫu
K1;K2;K3;K4
120
Võ Thị Hoài
Hương
Công tác CSGD
trẻ 5 mặt ( 1...
thực phẩm.
Nguyễn Thị
Huyền Nhi
Phương pháp
xây dựng thực
đơn cho trẻ bậc
tiểu học.
15
Nguyễn Thị
Huyền Nhi
Kỹ thuật chế
b...
Võ Thị Hoài
Hương
Sinh lý DD;
( 15t)
VSATTP;
Phòng chống
BHNK (30t)
Lớp cấp
dưỡng MN
K1;K2;K3
135
Nguyễn Thị
Huyền Nhi
XD ...
tiểu học.
Võ Thị Hòai
Hương
Phòng chống
các nguy cơ gây
nguy hiểm cho
học sinh trong
sinh hoạt, và
hướng dẫn các
phương ph...
HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)
Trang bìa 1 Mẫu số 3 (Khổ 26x38,5)
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-
BLĐTBXH
(
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)...
Mục lục
Số
TT
Nội dung Trang
1 Danh sách giáo viên
2 Thời khoá biểu
3 Theo dõi ngày học tập
4 Bảng ghi tóm tắt nội dung
5 ...
Mẫu số 3.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Danh sách giáo viên giảng dạy
TT Họ và tên giáo viên
Giảng dạ...
3
Mẫu số 3.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
THỜI KHOÁ BIỂU
( Thực hiện từ ngày tháng năm đến ngày tháng n...
Mẫu số 3.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP Tháng……Năm…….
TT HỌ VÀ TÊN
HỌC SINH/
SI...
Mẫu số 3.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
BẢNG GHI TÓM TẮT NỘI DUNG HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:..................
Mẫu số 3.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Bảng ghi điểm
Môn học/mô-đun.........................
TT
Họ v...
Mẫu số 3.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Xếp loại kết quả rèn luyện
học kỳ.......................
Số
T...
Mẫu số 3.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Tổng hợp kết quả học tập
Số
TT
Họ và tên
Kết quả học tập môn ...
Mẫu số 3.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Tổng hợp đánh giá cuối năm học/cuối khoá
Số
TT
Họ và tên Số g...
Mẫu số 3.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Sổ lên lớp dùng để theo dõi toàn bộ quá trì...
Trang bìa Mẫu số 4. (Khổ 19x26,5)
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(ph...
Mẫu số 4.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
THÔNG TIN VỀ LỚP HỌC/KHOÁ
1. Nghề đào tạo:…………………………………………………...
Mẫu số 4.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Kết quả học tập
Số
TT
Họ và tên học
sinh/sinh viên
Kiểm tra đ...
Mẫu số 4.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
SỐ GIỜ NGHỈ TRONG THÁNG:........
SỐ
TT
HỌ VÀ TÊN
HỌC
SINH/SIN...
Mẫu số 4.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
TỔNG HỢP SỐ GIỜ NGHỈ CHO MÔN HỌC/MÔ - ĐUN
SỐ
TT
HỌ VÀ TÊN
HỌC...
Mẫu số 4.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
QUẢN LÝ HỌC SINH/SINH VIÊN CÁ BIỆT
(Tên học sinh, đặc điểm, h...
Mẫu số 4.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC/MÔ-ĐUN
(đánh giá chung q...
Mẫu số 4.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Sổ tay giáo viên là sổ ghi chép của giáo vi...
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
.......................
GIÁO ÁN SỐ:............................. Thời gian thực hiện:.............................................
Tên chương:.......
........................................ .
..........................................
.......................................
Trang bìa 1 Mẫu số 6 ( Khổ 19x26,5)
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(...
Mẫu số 6.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
GIÁO ÁN SỐ:............................. Thời gian thực hiện:...
( Hướng dẫn thực hiện
công nghệ; Phân công vị trí
luyện tập)
..........................................
.....................
........................................
......................................
.......................................
5 ...
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
.......................
GIÁO ÁN SỐ:............................. Thời gian thực hiện:.................................................
Tên bài học...
đề cần giải quyết: yêu
cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn
kiến thức kỹ năng)
.........................................
................
cách khắc phục, kế hoạch
hoạt động tiếp theo)
........................................
......................................
Mẫu số 8 (Khổ 29,5x42).
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
( Tên cơ sở dạynghề)
.............................
Mẫu số 8.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
9. Phân bổ thời gian đào tạo.
Số
TT
MÔN HỌC/ MÔ-
ĐUN
THỜI GIA...
Mẫu số 8.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bảng kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp nghề ...
Trang bìa 1 Mẫu số 9 (Khổ 24x32).
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
TTTªnĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có...
Mẫu số 9.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
C¬ quan
SỔ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ
Quyển số :
CHỨNG NHẬN CH...
Trang ..............
SỐ
TT
HỌ TÊN
HỌC
SINH
NGÀY
THÁNG
NĂM SINH
NƠI
SINH
NGHỀ
ĐÀO
TẠO
KHOÁ:…..
TỪ …/../…
ĐẾN…./../..
QUYẾT
...
Trang bìa 1 Mẫu số 10 ( Khổ 24x32).
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
Tªn c¬ së d¹y nghÒ
…………………..
Sæ cÊp...
Mẫu số 10.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
SỔ CẤP BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP
NGHỀ TỪ SỔ GỐC
Quyển số :
CH...
SỐ
TT
HỌ TÊN
HỌC
SINH
NGÀY
THÁNG
NĂM
SINH
NƠI SINH
SỐ
QUYẾT
ĐỊNH
CÔNG
NHẬN
TỐT
NGHIỆP
SỐ HIỆU
CHỨNG
CHỈ
SỐ
LƯỢNG
BẢN SAO
H...
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỔ QUẢN LÝ HỌC SINH
...
SỔ QUẢN LÝ HỌC SINH
TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ
Quyển số :
CHỨNG NHẬN CHỨNG NHẬN
Sổ Quản lý học sinh này có: ............trang Số...
Mẫu số 11.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
Số đăng ký
...................
Họ và tên ...
...../......../..............
Mẫu số 12 (Khổ 29,5x84)
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
( Tên cơ sở dạynghề) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...
Mẫu số 12.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bảng kế hoạch đào tạo trình độ trung cấp n...
Mẫu số 12
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
I. LỊCH HỌC TOÀN KHOÁ
Tháng
Tuần 1 2 3 4 5 .....................
Mẫu số 12.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
THI TỐT NGHIỆP
Số
TT
NỘI DUNG THI TỐT
NGHIỆP
Dự kiến thời gi...
Trang bìa 1 Mẫu số 13. (Khổ 24x32)
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(p...
Mẫu số 13.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
SỔ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP
TRUNG CẤP NGHỀ
Quyển số :
CHỨNG NHẬN ...
Mẫu số 13.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
SỐ
TT
HỌ TÊN
HỌC SINH
NGÀ
Y
SINH
NƠI
SINH
NGHỀ ĐÀO
TẠO
KHOÁ
...
Trang bìa 1 Mẫu số 14(Khổ 24x32)
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(phô...
Mẫu số 14.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
SỔ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP
CAO ĐẲNG NGHỀ
Quyển số :
CHỨNG NHẬN C...
Mẫu số 14.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
SỐ
TT
HỌ TÊN
SINH VIÊN
NGÀ
Y
SINH
NƠI
SINH
NGHỀ ĐÀO
TẠO
KHOÁ...
Trang bìa 1 Mẫu số 15 (Khổ A4).
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(phôn...
Mẫu số 15.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
SỔ QUẢN LÝ HỌC SINH
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
Quyển số :
CHỨNG...
Mẫu số 15.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
II. Kết quả học tập từng năm
NĂM THỨ:..........................
Khen thưởng, kỷ luật: ....................................
………………………………………………….
Khen thưởng, kỷ luật: .......................
Trang bìa 1 Mẫu số 16 (Khổ A4).
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(phôn...
Mẫu số 16.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
SỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
Quyển số :
CHỨNG...
Mẫu số 16.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
II.KẾT QUẢ HỌC TẬP TỪNG NĂM
NĂM THỨ:...........................
Xếp loại học tập:.................... Xếp loại học tập:....................
Xếp loại rèn luyện:..............................
Điểm xếp loại rèn luyện:................................
Trang bìa 1 Mẫu số 17 (Khổ 24x32)
Ban hành kèm theo Quyết định số...
Mẫu số 17.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
SỔ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP
TRUNG CẤP NGHỀ TỪ SỔ GỐC
Quyể...
Trang bìa 1 Mẫu số 18 (Khổ 24x32)
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(ph...
`
Mẫu số 18.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
SỔ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP
CAO ĐẲNG NGHỀ TỪ SỔ GỐC
Quy...
Mẫu số 17.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
SỐ
TT
HỌ TÊN
HỌC
SINH
NGÀY
THÁNG
NĂM
SINH
NƠI SINH
SỐ
QUYẾT
...
Mẫu số 18.
Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
SỐ
TT
HỌ TÊN
SINH
VIÊN
NGÀY
THÁNG
NĂM
SINH
NƠI SINH
SỐ
QUYẾT...
622008 qdbldtbxh
622008 qdbldtbxh
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

622008 qdbldtbxh

QD

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

622008 qdbldtbxh

 1. 1. QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 62/2008/QĐ-BLĐTBXH NGÀY 04 THÁNG 11 NĂM 2008 VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG BIỂU MẪU, SỔ SÁCH QUẢN LÝ DẠY VÀ HỌC TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề để áp dụng thống nhất đối với các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học, doanh nghiệp, cơ sở khác có hoạt động dạy nghề (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) trong phạm vi cả nước, bao gồm: 1. Biểu mẫu dùng chung trong các cơ sở dạy nghề: a) Tiến độ đào tạo Mẫu số 1 b) Kế hoạch giáo viên Mẫu số 2 c) Sổ lên lớp Mẫu số 3 d) Sổ tay giáo viên Mẫu số 4 đ) Sổ giáo án lý thuyết Mẫu số 5 e) Sổ giáo án thực hành Mẫu số 6 g) Sổ giáo án tích hợp Mẫu số 7 2. Biểu mẫu dùng cho đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề a) Kế hoạch đào tạo Mẫu số 8 b) Sổ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề Mẫu số 9 c) Sổ cấp bản sao chứng chỉ sơ cấp nghề từ sổ gốc Mẫu số 10 d) Sổ quản lý học sinh trình độ sơ cấp nghề Mẫu số 11 3. Biểu mẫu dùng cho đào tạo nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
 2. 2. a) Kế hoạch đào tạo Mẫu số 12 b) Sổ cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề Mẫu số 13 c) Sổ cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề Mẫu số 14 d) Sổ quản lý học sinh trình độ trung cấp nghề Mẫu số 15 đ) Sổ quản lý sinh viên trình độ cao đẳng nghề Mẫu số 16 e) Sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp nghề từ sổ gốc Mẫu số 17 g) Sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề từ sổ gốc Mẫu số 18 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 830/1999/QĐ- BLĐTBXH ngày 20 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong các cơ sở dạy nghề. Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương các Tổ chức chính trị – xã hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; Người đứng đầu cơ sở dạy nghề và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đàm Hữu Đắc
 3. 3. Trường TCN Kinh tế - Kỹ thuật CĐ BR-VT Mẫu số 1. (Khổ A2) Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO NĂM HỌC: 201 TT LỚP Tháng Ghi chú Tuần Từ ngày đến ngày Khai bế giảng Văn hoá THPT Môn chung Môn học /mô- đun đào tạo nghề Thi tốt nghiệp (kiểm tra kết thúc khoá học) Nghỉ hè, lễ Lao động/ngoại khoá Thực tập tại doanh nghiệp Ghi chú: Các cơ sở quy định các ký hiệu cụ thể cho từng nội dung sao cho không trùng lặp. HIỆU TRƯỞNG/ GIÁM ĐỐC TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ( Ký tên, đóng dấu)
 4. 4. Trường TCN Kinh tế - Kỹ thuật CĐ BR-VT Phòng đào tạo Mẫu số 2 (Khổ A2) Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH KẾ HOẠCH GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2014 -2015 Số TT HỌ VÀ TÊN giáo viên BỐ TRÍ GIẢNG DẠY Số giờ giảng Các nhiệm vụ khác Tổng số giờ giảng trong học kỳ Giờ tiêu chuẩn theo quy định SO SÁNH Tháng 112 NỘI DUNG Quy đổi thành giờ giảng Giờ thừa Giờ thiếu Tuần 1 2 3 ....... 25 26 Môn học, Mô- đun Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2014 Lớp câp dưỡng MN Lê Thị Bích Mai Đặc điểm sinh lý trẻ Lớp cấp dưỡng MN K1;K2;K3;K4 60 Võ Thị Hoài Hương Sinh lý DD; ( 15t) VSATTP; Phòng chống BHNK (30t) Lớp cấp dưỡng MN K1;K2;K3;K4 480 Nguyễn Thị Huyền Nhi XD thực đơn; ( 26t)THCB món ăn( 30t) Lớp cấp dưỡng MN K1;K2;K3;K4 224 Lớp bảo mẫu MN Nguyễn Thị Hoài Thu Tâm lý đại cương ( 15) Lớp Bảo mẫu K1;K2;K3;K4 60 Nguyễn Chí Tăng Tâm lý lứa tuổi ( 15) Lớp Bảo mẫu K1;K2;K3;K4 60
 5. 5. Võ Thị Hoài Hương VSATTP; Phòng chống BHNK (30t) Lớp Bảo mẫu K1;K2;K3;K4 120 Võ Thị Hoài Hương Công tác CSGD trẻ 5 mặt ( 15t) Lớp Bảo mẫu K1;K2;K3;K4 60 Nguyễn Chí Tăng Luật ( 15T) Lớp Bảo mẫu K1;K2;K3;K4 60 Trần Thị Thu Hiền Tổ chức HĐVCC trẻ ( 26t) Lớp Bảo mẫu K1;K2;K3;K4 104 Lớp cấp dưỡng tiểu học Cô Trần Thị Mai Nhi Đặc điểm phát triển sinh lý trẻ từ 6 – 10 tuổi. Lớp cấp dưỡng K1 15 Vũ Thị Vân Nguyên tắc dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm. Lớp cấp dưỡng K1 30 Võ Thị Hòai Hương Cách phòng chống một số bệnh lây qua đường tiêu hóa và đường hô hấp, sơ cấp cứu. Lớp cấp dưỡng K1 15 Vũ Thị Vân Tổng quát kiến thức lựa chọn 15
 6. 6. thực phẩm. Nguyễn Thị Huyền Nhi Phương pháp xây dựng thực đơn cho trẻ bậc tiểu học. 15 Nguyễn Thị Huyền Nhi Kỹ thuật chế biến thực phẩm. 40 Lớp Trồng chăm sóc cây cảnh Nguyễn Nhật Quang Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh 120 Nguyễn Gia Hộ Kỹ thuật bonsai 70 Kế toán chuyên nghiệp Đinh Thị Liệu Kê toán đại cương 60 Nguyễn Ngọc Diệu Kế toán tài chính doanh nghiệp 90 Đinh Thị Liệu Hướng dẫn lập BCTC 45 Nguyễn Ngọc Diệu Hướng dẫn thực hành khai báo thuế 45 Năm 2015 Lê Thị Bích Mai Đặc điểm sinh lý trẻ Lớp cấp dưỡng MN K1;K2;K3 45
 7. 7. Võ Thị Hoài Hương Sinh lý DD; ( 15t) VSATTP; Phòng chống BHNK (30t) Lớp cấp dưỡng MN K1;K2;K3 135 Nguyễn Thị Huyền Nhi XD thực đơn; ( 26t)THCB món ăn( 30t) Lớp cấp dưỡng MN K1;K2;K3 168 Lớp bảo mẫu MN Nguyễn Thị Hoài Thu Tâm lý đại cương ( 15) Lớp Bảo mẫu K1;K2;K3 45 Nguyễn Chí Tăng Tâm lý lứa tuổi ( 15) Lớp Bảo mẫu K1;K2;K3 45 Võ Thị Hoài Hương VSATTP; Phòng chống BHNK (30t) Lớp Bảo mẫu K1;K2;K3 90 Võ Thị Hoài Hương Công tác CSGD trẻ 5 mặt ( 15t) Lớp Bảo mẫu K1;K2;K3 45 Lớp BM tiểu học K1; K2 Huỳnh Thị Thùy Trang Tâm lý học lứa tuổi ( 15t) Lớp BM tiểu học K1; K2 30 Trần Thị Mai Nhi Sinh lý học bậc tiểu học (15) Lớp BM tiểu học K1; K2 30 Nguyễn Trí Tăng Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Lớp BM tiểu học K1; K2 30 Nguyễn Thị Huyền Nhi Vệ sinh an toàn thực phẩm, Chế độ dinh dưỡng cho học sinh bậc Lớp BM tiểu học K1; K2 30
 8. 8. tiểu học. Võ Thị Hòai Hương Phòng chống các nguy cơ gây nguy hiểm cho học sinh trong sinh hoạt, và hướng dẫn các phương pháp sơ cấp cứu. Lớp BM tiểu học K1; K2 60 Huỳnh Thị Thùy Trang Kỹ năng xử lý các tình huống ( biếng ăn, khó ngủ…) Lớp BM tiểu học K1; K2 80 Lớp Trồng chăm sóc cây cảnh Nguyễn Nhật Quang Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cảnh 120 Nguyễn Gia Hộ Kỹ thuật bonsai 70 Kế toán chuyên nghiệp Đinh Thị Liệu Kê toán đại cương 60 Nguyễn Ngọc Diệu Kế toán tài chính doanh nghiệp 90 Đinh Thị Liệu Hướng dẫn lập BCTC 45 Nguyễn Ngọc Diệu Hướng dẫn thực hành khai báo thuế 45
 9. 9. HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu)
 10. 10. Trang bìa 1 Mẫu số 3 (Khổ 26x38,5) Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ- BLĐTBXH ( ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ LÊN LỚP Lớp : ……………………….. Trình độ: ................................. Nghề :……………………….. Khoá:....................................... Năm học:...................
 11. 11. Mục lục Số TT Nội dung Trang 1 Danh sách giáo viên 2 Thời khoá biểu 3 Theo dõi ngày học tập 4 Bảng ghi tóm tắt nội dung 5 Bảng ghi điểm 6 Xếp loại kết quả rèn luyện 7 Tổng hợp kết quả học tập 8 Tổng hợp đánh giá cuối năm - cuối khoá 9 Kiểm tra tình hình dạy học 10 Hướng dẫn sử dụng
 12. 12. Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Danh sách giáo viên giảng dạy TT Họ và tên giáo viên Giảng dạy môn học/ mô-đun Số giờ giảng dạy 1 Nguyễn Chí Tăng Tâm lý; Luật 45 60 2 Nguyễn Thị Hoài Thu Tâm Lý 15 3 Vũ Thị Vân VSATTP 30 4 Võ Thị Hoài Hương Sinh lý; VSATTP, phòng chống bệnh nhi khoa 60 120 5 Huỳnh Thị Thùy Trang TCHĐVC; Tâm lý 40 6 Trần Thị Thu Hiền TCHĐVC 92 7 Lê Thị Bích Mai Sinh lý dinh dưỡng 60 8 Cô Trần Thị Mai Nhi Tâm lý 15 9 Nguyễn Thị Huyền Nhi XD thực đơn; THCB món ăn 244 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 TT Giáo viên chủ nhiệm 1 2
 13. 13. 3
 14. 14. Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH THỜI KHOÁ BIỂU ( Thực hiện từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm ) THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Nội dung Thời gian Nội dung Thời gian Nội dung Thời gian Nội dung Thời gian Nội dung Thời gian Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… Từ… Đến… TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO (GIÁM ĐỐC)
 15. 15. Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH THEO DÕI NGÀY HỌC TẬP Tháng……Năm……. TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH/ SINH VIÊN NGÀY Số giờ nghỉ có phép Số giờ nghỉ không phép GHI CHÚ1 2 3 ….. 29 30 31 ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. Cộng Không phép Có phép
 16. 16. Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH BẢNG GHI TÓM TẮT NỘI DUNG HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN:...................... MÔN HỌC/MÔ-ĐUN............................ NGÀY LÊN LỚP SỐ GIỜ TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI DẠY, KIỂM TRA SỐ HỌC SINH/SINH VIÊN VẮNG MẶT CHỮ KÝ GIÁO VIÊN Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
 17. 17. Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Bảng ghi điểm Môn học/mô-đun......................... TT Họ và tên học sinh Ngày kiểm tra Điểm tổng kết Ghi chú Điểm kiểm tra định kỳ Môn học/Mô-đun Điểm kiểm tra kết thúc Môn học/Mô-đun lần 1 lần 2
 18. 18. Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Xếp loại kết quả rèn luyện học kỳ....................... Số TT Họ và tên nhận xét Tóm tắt Xếp loại Xuất sắc Tốt Khá Trung bình khá Trung bình Yếu Kém
 19. 19. Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Tổng hợp kết quả học tập Số TT Họ và tên Kết quả học tập môn học/mô-đun Môn học/ Mô- đun phải học lại Tên MH/MĐ:... Hệ số :...... Tên MH/MĐ:... Hệ số :...... Tên MH/MĐ:... Hệ số :...... Điểm tổng Kết Điểm tổng Kết Điểm tổng Kết
 20. 20. Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Tổng hợp đánh giá cuối năm học/cuối khoá Số TT Họ và tên Số giờ nghỉ học Điểm trung bình chung Kết quả rèn luyện môn học/ mô-đun phải học lại Ghi chú Tổng số Có phép Không phép
 21. 21. Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Sổ lên lớp dùng để theo dõi toàn bộ quá trình học tập và kết quả học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên trong toàn khoá học. Sổ được đặt tại Phòng đào tạo hoặc bộ phận phụ trách đào tạo ( gọi chung là phòng đào tạo). Phòng đào tạo quy định hình thức nhận sổ trước khi lên lớp và trả sổ sau khi kết thúc ngày học đối với người giáo viên sử dụng. Phương pháp ghi sổ: 1. Danh sách giáo viên giảng dạy và thời khoá biểu do Phòng đào tạo ghi trong một năm học ( đối với trung cấp nghề, cao đẳng nghề) một khoá học ( đối với sơ cấp nghề). 2. Theo dõi ngày học tập của học sinh - Học sinh có mặt : để trống - Học sinh vắng mặt: + Vắng mặt có lý do, ghi: P + Vắng mặt không lý do, ghi: K Trong thời gian học sinh nghỉ một số giờ học trong ngày thì giáo viên ghi số giờ nghỉ của học sinh, sinh viên. 3. Ghi điểm theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ- BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy. Điểm ghi trong sổ là điểm kiểm tra định kỳ, điểm kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun, điểm tổng kết môn học/mô-đun. 4. Quyết định học lại môn học/mô-đun là tên các môn học/mô-đun học sinh, sinh viên phải học theo hình thức: học lại bổ sung môn học/mô-đun (đối với môn học/mô-đun không phải là tiền đề để học các môn học/ mô-đun tiếp theo) học lại với khoá sau (đối với các môn học/mô-đun là điều kiện tiền đề của các môn học/mô-đun tiếp theo). 5. Phần tổng hợp đánh giá cuối năm - cuối khoá sử dụng cho quản lý lớp học theo năm học và cả khoá học tuỳ theo thời gian của khoá học. Riêng đối với đào tạo nghề trình độ sơ cấp chỉ sử dụng cho khoá học. 6. Hướng dẫn ghi điểm lần 1 ( lần 2).
 22. 22. Trang bìa Mẫu số 4. (Khổ 19x26,5) Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ TAY GIÁO VIÊN Môn học/mô - đun :…………………………….. Lớp:....................... Khoá:........................................ Họ và tên giáo viên:................................................. Năm học:..................................................................
 23. 23. Mẫu số 4. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH THÔNG TIN VỀ LỚP HỌC/KHOÁ 1. Nghề đào tạo:……………………………………………………. 2. Trình độ đào tạo nghề:…………………………………………... 3. Trình độ đầu vào và hình thức đánh giá đầu vào:........................... ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 4. Quyết định thành lập lớp học: ........................................................ ……………………………………………………………………………… 5. Tổ chức lớp học a) Sĩ số lớp học:.................................................................................. b) Bộ máy quản lý lớp: - Giáo viên chủ nhiệm: ………………………………………. - Lớp trưởng: ………………………………………………… - Lớp phó và các tổ trưởng: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. c) Phương thức tổ chức đào tạo: ........................................................................................................................ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ..................................................................................................................................
 24. 24. Mẫu số 4. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Kết quả học tập Số TT Họ và tên học sinh/sinh viên Kiểm tra định kỳ MH/mĐ Kiểm tra kết thúc MH/MĐ Điểm tổng kết Lần 1 Lần 2
 25. 25. Mẫu số 4. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH SỐ GIỜ NGHỈ TRONG THÁNG:........ SỐ TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH/SINH VIÊN NGÀY TỔNG SỐ1 2 3 4 5 ....... . 27 28 29 30 31
 26. 26. Mẫu số 4. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH TỔNG HỢP SỐ GIỜ NGHỈ CHO MÔN HỌC/MÔ - ĐUN SỐ TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH/SINH VIÊN THÁNG TỔNG SỐ
 27. 27. Mẫu số 4. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH QUẢN LÝ HỌC SINH/SINH VIÊN CÁ BIỆT (Tên học sinh, đặc điểm, hình thức quản lý giáo dục, đánh giá phát triển) ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ..................................................................................................................................
 28. 28. Mẫu số 4. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC/MÔ-ĐUN (đánh giá chung quá trình tổ chức đào tạo, quản lý lớp học và kết quả học tập của lớp học, kinh nghiệm giảng dạy môn học/mô-đun) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
 29. 29. Mẫu số 4. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Sổ tay giáo viên là sổ ghi chép của giáo viên trong quá trình quản lý giảng dạy trên lớp học. Nội dung phản ánh kế hoạch học tập và các quá trình diễn ra trong triển khai kế hoạch học tập môn học/mô-đun mà giáo viên tham gia giảng dạy. Phương pháp ghi : 1. Thông tin lớp học và thời khoá biểu được xác định khi bắt đầu tổ chức giảng dạy môn học/mô-đun. - Phần trình độ đầu vào và hình thức đánh giá đầu vào ghi yêu cầu trình độ đầu vào quy định chung của học sinh tham gia học tập môn học/mô-đun hoặc yêu cầu các môn học/mô-đun học sinh phải phải tham gia trước khi học tập môn học/mô-đun ; hình thức đánh giá đầu vào là hình thức tuyển sinh hoặc đánh giá kết quả các môn học/mô-đun học sinh đã học làm tiền đề cho việc học tập môn học/mô-đun. - Phần phương thức tổ chức đào tạo ghi dự kiến những nét cơ bản của phương thức tổ chức lớp học, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập trong giảng dạy môn học/mô-đun. 2. Kết quả học tập ghi kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học/mô-đun theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ- BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy. 3. Đánh giá quá trình giảng dạy môn học/mô-đun ghi đặc điểm chung các hoạt động của lớp học, các phương thức tổ chức đào tạo đã đưa ra, đánh giá tác động của các phương thức tổ chức đào tạo, nội dung đào tạo đến kết quả học tập chung của lớp học . 4. Theo dõi giờ lên lớp của học sinh/sinh viên. 5. Ghi học sinh/sinh viên cá biệt.
 30. 30. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN BÀ RỊA – VŨNG TÀU ................................................... SỔ GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Môn học: ………………………................... Lớp : …………………Khoá : ……………… Họ và tên giáo viên : ………………………. Năm học:....................................................... QuyÓn sè:.......
 31. 31. GIÁO ÁN SỐ:............................. Thời gian thực hiện:............................................. Tên chương:......................................................... .............................................................................. Thực hiện ngày........tháng......năm............ TÊN BÀI: ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: ................................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.............................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIANHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ........................................ 2 Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng)
 32. 32. ........................................ . .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 3 Củng cố kiến thức và kết thúc bài ......................................... ......................................... ........................................ ........................................ 4 Hướng dẫn tự học ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... Nguồn tài liệu tham khảo ........................................................................................ ........................................................................................ ....................................................................................... TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày.....tháng ........năm........ GIÁO VIÊN
 33. 33. Trang bìa 1 Mẫu số 6 ( Khổ 19x26,5) Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ GIÁO ÁN THỰC HÀNH Môn học : ………………………................ Lớp : ………………………………………. Họ và tên giáo viên : ………………………. Năm học:.......................................................
 34. 34. Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH GIÁO ÁN SỐ:............................. Thời gian thực hiện:............................................. Bài học trước:......................................................... .............................................................................. Thực hiện từ ngày..............đến ngày…………… TÊN BÀI: ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: ................................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:..................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.............................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. II. THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .......................................... ......................................... ......................................... ........................................ 2 Hướng dẫn ban đầu
 35. 35. ( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... 3 Hướng dẫn thường xuyên (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng) ......................................... ......................................... ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ......................................... ........................................ ........................................ ........................................ ....................................... ........................................ ....................................... ........................................ ........................................ ....................................... 4 Huớng dẫn kết thúc (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
 36. 36. ........................................ ...................................... ....................................... 5 Hướng dẫn tự rèn luyện ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... IV. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày.....tháng ........năm........ GIÁO VIÊN
 37. 37. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN BÀ RỊA – VŨNG TÀU ................................................... SỔ GIÁO ÁN TÍCH HỢP Môn học/ Mô-đun : ……………………….. Lớp : …………………Khoá :……………... Họ và tên giáo viên : ………………………. Năm học:....................................................... QuyÓn sè:.......
 38. 38. GIÁO ÁN SỐ:............................. Thời gian thực hiện:................................................. Tên bài học trước:..................................................... .............................................................................. Thực hiện từ ngày........ đến ngày ........... TÊN BÀI: ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: ................................................................. ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:..................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:.............................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. II. THỰC HIỆN BÀI HỌC. TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1 Dẫn nhập ( Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ........................................ 2 Giới thiêu chủ đề ( Giới thiệu nội dung chủ
 39. 39. đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng) ......................................... ........................................ .......................................... .......................................... ......................................... ........................................ ........................................ ........................................ .......................................... 3 Giải quyết vấn đề (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy) ......................................... ......................................... ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ ......................................... ........................................ ........................................ ........................................ ....................................... ........................................ ....................................... ........................................ ........................................ ....................................... 4 Kết thúc vấn đề - Củng cố kiến thức ....................................... ....................................... ...................................... - Củng cố kỹ năng rèn luyện (Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và
 40. 40. cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo) ........................................ ...................................... ....................................... 5 Hướng dẫn tự học ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: .................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN Ngày.....tháng ........năm........ GIÁO VIÊN
 41. 41. Mẫu số 8 (Khổ 29,5x42). Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ( Tên cơ sở dạynghề) .................................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 1. Nghề đào tạo:...............................Mã nghề: ........................ Lớp:....................... 2. Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề 3. Đối tượng tuyển sinh: (trình độ học vấn làm căn cứ để xét tuyển) 4. Mục tiêu đào tạo: ............................................................................................................................ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ...... 5. Thời gian khoá học: ...........tháng ( từ ……/…../…..đến …/…../……) 6. Thời gian học tập:……..tuần, trong đó thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô- đun, thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: ……..tuần. 7. Thời gian khai, bế giảng:…………..tuần. 8. Quyết định phê duyệt chương trình: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
 42. 42. Mẫu số 8. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH 9. Phân bổ thời gian đào tạo. Số TT MÔN HỌC/ MÔ- ĐUN THỜI GIAN ĐÀO TẠO (giờ) LỊCH KIỂM TRA HẾT MH/MĐ Lý thuyết Thực hành Ôn, Kiểm tra .../..../.../ .../..../.../ .../..../.../ .../..../.../ .../..../.../ .../..../.../ .../..../.../ .../..../.../ .../..../.../ KIỂM TRA KẾT THÚC KHOÁ HỌC Từ ngày .../..../.... đến ...../....../...... 10.Quy định kiểm tra kết thỳc khoỏ học. BÀI TẬP KỸ NĂNG TỔNG HỢP ĐIỀU KIỆN KIỂM TRA PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ GHI CHÚ ...................................... ....................................... ...................................... ....................................... ....................................... ..................................... .................................... .................................... ....................... ........................ ....................... ....................... ......................... ........................ ....................... ....................... ......................... ........................ ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ...................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ....................... ...........Ngày...........tháng.........năm........... HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC ( ký tên, đóng dấu)
 43. 43. Mẫu số 8. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Bảng kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp nghề được Phòng đào tạo hoặc bộ phận phụ trách đào tạo ( gọi chung là phòng đào tạo) xây dựng vào đầu khoá học và được Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở dạy nghề phê duyệt và thông báo công khai cho giáo viên và học sinh vào thời điểm mở đầu của khoá học. Phương pháp ghi 1. Mục tiêu đào tạo ghi đúng như mục tiêu đào tạo trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp đã được phê duyệt. 2. Quyết định tổ chức khoá học: ghi số và tên Quyết định của người đứng đầu cơ sở dạy nghề phê duyệt tổ chức khoá học. 3. Lịch kiểm tra hết môn học/mô-đun ghi thời điểm dự kiến kiểm tra hết môn học/mô-đun 4. Bài tập kỹ năng tổng hợp ghi dự tóm tắt bài tập kiểm tra kết thúc khoá học hoặc yêu cầu tiêu chuẩn kỹ năng cơ bản, cần thiết phải đạt được của người học sau khi kết thúc khoá học. 5. Điều kiện kiểm tra ghi các điều kiện cần thiết để kiểm tra kết thúc khoá học ( địa điểm, máy móc, vật tư, tài liệu...).
 44. 44. Trang bìa 1 Mẫu số 9 (Khổ 24x32). Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH TTTªnĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ Quyển số :
 45. 45. Mẫu số 9. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH C¬ quan SỔ CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ Quyển số : CHỨNG NHẬN CHỨNG NHẬN Sổ cấp chứng chỉ này có: ............trang Số thứ tự đăng ký từ số: ........ Đánh số trang từ số:........................ Đến số:.......... Đến số:.......... Mở sổ ngày: ......tháng.......năm....... Khoá sổ ngày:.....tháng.......năm...... HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC ( ký tên, đóng dấu) HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC ( ký tên, đóng dấu)
 46. 46. Trang .............. SỐ TT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY THÁNG NĂM SINH NƠI SINH NGHỀ ĐÀO TẠO KHOÁ:….. TỪ …/../… ĐẾN…./../.. QUYẾT ĐỊNH TỐT NGHIỆP SỐ HIỆU CHỨNG CHỈ NGÀY CẤP CHỨNG CHỈ NGÀY NHẬN CHỨNG CHỈ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI NHẬN GHI CHÚ Mẫu số 9. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
 47. 47. Trang bìa 1 Mẫu số 10 ( Khổ 24x32). Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH Tªn c¬ së d¹y nghÒ ………………….. Sæ cÊp chøng chØ s¬ cÊp nghÒ Sao tõ sæ gèc QuyÓn sè : ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ CẤP BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ TỪ SỔ GỐC Quyển số :
 48. 48. Mẫu số 10. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH SỔ CẤP BẢN SAO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP NGHỀ TỪ SỔ GỐC Quyển số : CHỨNG NHẬN CHỨNG NHẬN Sổ cấp bản sao CCSCN có: ............trang Số thứ tự đăng ký từ số: ........ Đánh số trang từ số:........................ Đến số:.......... Đến số:.......... Mở sổ ngày: ......tháng.......năm....... Khoá sổ ngày:.....tháng.......năm...... HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC ( ký tên, đóng dấu) HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC ( ký tên, đóng dấu)
 49. 49. SỐ TT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY THÁNG NĂM SINH NƠI SINH SỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP SỐ HIỆU CHỨNG CHỈ SỐ LƯỢNG BẢN SAO HÌNH THỨC CẤP BẢN SAO NGÀY CẤP BẢN SAO SAO LỤC TỪ SỔ BẢN CHÍNH CHỮ KÝ NGƯỜI NHẬN Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… /trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Mẫu số 10. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH
 50. 50. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG ĐOÀN BÀ RỊA – VŨNG TÀU SỔ QUẢN LÝ HỌC SINH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ Quyển số :
 51. 51. SỔ QUẢN LÝ HỌC SINH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ Quyển số : CHỨNG NHẬN CHỨNG NHẬN Sổ Quản lý học sinh này có: ............trang Số thứ tự đăng ký từ số: ........ Đánh số trang từ số:........................ Đến số:.......... Đến số:.......... Mở sổ ngày: ......tháng.......năm....... Khoá sổ ngày:.....tháng.......năm...... HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC ( ký tên, đóng dấu) HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC ( ký tên, đóng dấu)
 52. 52. Mẫu số 11. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH Số đăng ký ................... Họ và tên khai sinh:......................................... Tên thường gọi: ............................................... Nam, nữ:................... Ảnh 3 X 4 Sinh ngày …...tháng…..năm…......... Nơi sinh:……………………………………………………………. Quê quán: …………………………………………………………. Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………… Dân tộc: ……………………………………. Tôn giáo: ………… Trình độ học vấn trước khi vào học: ………………………………… Ngày tham gia Đảng CSVN: …............... Ngày chính thức:…………. Ngày kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:………………………… Họ và tên bố:................................................ Nghề nghiệp: .................. Họ và tên mẹ:............................................... Nghề nghiệp:................... Họ và tên vợ ( chồng):................................... Nghề nghiệp:.................. Đối tượng thuộc diện chính sách:.............................................................. Nghề nghiệp làm trước khi vào học: ......................................................... .................................................................................................................... Địa chỉ liên lạc:............................................... Điện thoại:...................... Nơi làm việc sau khi kết thúc khoá học (nếu có):....................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... II. KẾT QUẢ HỌC TẬP TOÀN KHOÁ Lớp:………………Khoá:………………….. Thời gian đào tạo: …..............................tháng ( Từ ,,,,,,/…/….đến……/…../……) Kết quả học tập cuối khoá Số TT Tên mô-đun/ môn học Kiểm tra hết MĐ/MH Điểm tổng kết MĐ/MH Điểm kiểm tra kết thúc khoá học Xếp loại kết quả rèn luyện: .................... . Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Tóm tắt nhận xét: ............ ............................ ............................ ............................ ........................ Điểm xếp loại tốt nghiệp: Quyết định công nhận tốt nghiệp số: ...........................ngày.../..../........ Chứng chỉ sơ cấp nghề số:.............. Ngày cấp chứngchỉ sơ cấp nghề: ..
 53. 53. ...../......../..............
 54. 54. Mẫu số 12 (Khổ 29,5x84) Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ( Tên cơ sở dạynghề) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM .................... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 1. Nghề đào tạo:...............................Mã nghề: ................................... 2. Trình độ đào tạo: 3. Đối tượng tuyển sinh: (trình độ học vấn làm căn cứ tuyển sinh) 4. Mục tiêu đào tạo: ............................................................................................................................ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .......5. Khoá học: …......................................................................................................... 6. Thời gian khoá học: …......năm ( từ ……/…../…..đến …/…../……) 7. Thời gian học tập:……..tuần, trong đó thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô- đun, thời gian ôn, thi tốt nghiệp: ……..giờ. 8. Thời gian khai, bế giảng, nghỉ lễ, nghỉ hè và dự phòng:…………..tuần 9. Quyết định phê duyệt chương trình: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..
 55. 55. Mẫu số 12. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Bảng kế hoạch đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề được Phòng đào tạo hoặc bộ phận phụ trách đào tạo ( gọi chung là phòng đào tạo) xây dựng vào đầu khoá học và được Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở dạy nghề phê duyệt và thông báo công khai cho giáo viên và học sinh vào thời điểm mở đầu của khoá học. Phương pháp ghi 1. Mục tiêu đào tạo ghi đúng như mục tiêu đào tạo trong chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp đã được phê duyệt. 2. Quyết định tổ chức khoá học: ghi số và tên Quyết định của người đứng đầu cơ sở dạy nghề phê duyệt tổ chức khoá học. 3. Lịch học toàn khoá các cơ sở quy định các ký hiệu cụ thể cho từng nội dung sao cho không trùng lặp. 4. Phân bổ thời gian học tập theo từng trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề 5. Lịch thi tốt nghiệp phải cụ thể, thông báo đầy đủ nội dung thi tốt nghiệp, dự kiến thời gian thi, hình thức, phương pháp đánh giá cho giáo viên và học sinh/sinh viên vào thời điểm mở đầu khoá học.
 56. 56. Mẫu số 12 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH I. LỊCH HỌC TOÀN KHOÁ Tháng Tuần 1 2 3 4 5 ...................... 46 47 48 49 50 51 52 Năm học I II III IV Khai bế giảng Văn hoá THPT Môn chung Môn học /mô- đun đào tạo nghề Thi tốt nghiệp (kiểm tra kết thúc khoá học) Nghỉ hè, lễ Lao động/ngoại khoá Thực tập tại doanh nghiệp Ghi chú: Các cơ sở quy định các ký hiệu cụ thể cho từng nội dung sao cho không trùng lặp. II.PHÂN BỔ THỜI GIAN HỌC TẬP TT Các môn học Tổng số (giờ) Lý thuyế t (giờ) Thực hành (giờ) Thi (giờ - học kỳ) Kế hoạch giảng dạy Năm 1 Năm 2 Năm 3 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5 Học kỳ 6 Tổng số
 57. 57. Mẫu số 12. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH THI TỐT NGHIỆP Số TT NỘI DUNG THI TỐT NGHIỆP Dự kiến thời gian thi tốt nghiệp Hình thức Phương pháp đánh giá Ghi chúThời gian ôn thi (ngày) Thời gian thi (Giờ) Kế hoạch thi (từ…..đến..) 1 …… …… …… …… …… …… …… 2 …… …… …… …… …… …… …… 3 …………..ngày……..tháng………năm……….. HIỆU TRƯỞNG (Ký, đóng dấu)
 58. 58. Trang bìa 1 Mẫu số 13. (Khổ 24x32) Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ Quyển số :
 59. 59. Mẫu số 13. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH SỔ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ Quyển số : CHỨNG NHẬN CHỨNG NHẬN Sổ cấp bằng TNTCN có: ...........trang Số thứ tự đăng ký từ số: ........ Đánh số trang từ số:........................ Đến số:.......... Đến số:.......... Mở sổ ngày: ......tháng.......năm....... Khoá sổ ngày:.....tháng.......năm...... HIỆU TRƯỞNG ( ký tên, đóng dấu) HIỆU TRƯỞNG ( ký tên, đóng dấu)
 60. 60. Mẫu số 13. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH SỐ TT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀ Y SINH NƠI SINH NGHỀ ĐÀO TẠO KHOÁ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP SỐ HIỆU BÀNG NGÀ Y CẤP BẰNG NGÀ Y NHẬ N BẰNG CHỮ KÝ NGƯỜI NHẬN GHI CHÚ
 61. 61. Trang bìa 1 Mẫu số 14(Khổ 24x32) Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ Quyển số :
 62. 62. Mẫu số 14. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH SỔ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ Quyển số : CHỨNG NHẬN CHỨNG NHẬN Sổ cấp bằng TNCĐN này có: ............trang Số thứ tự đăng ký từ số: ........ Đánh số trang từ số:........................ Đến số:.......... Đến số:.......... Mở sổ ngày: ......tháng.......năm....... Khoá sổ ngày:.....tháng.......năm...... HIỆU TRƯỞNG ( ký tên, đóng dấu) HIỆU TRƯỞNG ( ký tên, đóng dấu)
 63. 63. Mẫu số 14. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH SỐ TT HỌ TÊN SINH VIÊN NGÀ Y SINH NƠI SINH NGHỀ ĐÀO TẠO KHOÁ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP SỐ HIỆU BÀNG NGÀ Y CẤP BẰNG NGÀ Y NHẬ N BẰNG CHỮ KÝ NGƯỜI NHẬN GHI CHÚ
 64. 64. Trang bìa 1 Mẫu số 15 (Khổ A4). Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ QUẢN LÝ HỌC SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Quyển số :
 65. 65. Mẫu số 15. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH SỔ QUẢN LÝ HỌC SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ Quyển số : CHỨNG NHẬN CHỨNG NHẬN Sổ Quản lý học sinh này có: ............trang Số thứ tự đăng ký từ số: ........ Đánh số trang từ số:........................ Đến số:.......... Đến số:.......... Mở sổ ngày: ......tháng.......năm....... Khoá sổ ngày:.....tháng.......năm...... HIỆU TRƯỞNG ( ký tên, đóng dấu) HIỆU TRƯỞNG ( ký tên, đóng dấu)
 66. 66. Mẫu số 15. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH II. Kết quả học tập từng năm NĂM THỨ:..............................NIÊN KHOÁ:............ NĂM THỨ:..............................NIÊN KHOÁ:............ Môn học/ Mô-đun Kết quả học tập Môn học/Mô-đun Môn học / Mô-đun Kết quả học tập Môn học/Mô- đun Kiểm tra định kỳ Kiểm tra hết MH/ MĐ Tổng kết Kiểm tra định kỳ Kiểm tra hết MH/ MĐ Tổng kết Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Xếp loại học tập:.................... Xếp loại học tập:.................... Xếp loại rèn luyện:............................. Xếp loại rèn luyện:............................. Số đăng ký .................. . Họ và tên khai sinh:......................................... Tên thường gọi: ............................................... Nam, nữ:................... ảnh 3 X 4 Sinh ngày ......tháng.....năm............ Nơi sinh:……………………………………………………………. Quê quán: …………………………………………………………. Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………… Dân tộc: ……………………………………. Tôn giáo: ………… Trình độ học vấn trước khi vào học: ………………………………… Ngày tham gia Đảng CSVN:.................. Ngày chính thức:…………. Ngày kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:………………………… Họ và tên bố:................................................ Nghề nghiệp: .................. Họ và tên mẹ:............................................... Nghề nghiệp:................... Họ và tên vợ ( chồng):................................... Nghề nghiệp:.................. Đối tượng thuộc diện chính sách:.............................................................. Nghề nghiệp làm trước khi vào học: ......................................................... .................................................................................................................... Địa chỉ liên lạc:............................................... Điện thoại:...................... Nguyện vọng việc làm sau khi kết thúc khoá học:....................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
 67. 67. Khen thưởng, kỷ luật: .................................... …………………………………………………. Khen thưởng, kỷ luật: .................................... …………………………………………………. Mẫu số 15. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH III. KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP Số TT THI TỐT NGHIỆP Nhận xét tóm tắt quá trình học tập, rèn luyện: ........ .................................................................................. .................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................... ................................................................................ Nội dung thi Kết quả thi Lần 1 Lần 2 Quyết định công nhận tốt nghiệp: ........................... .................................................................................. Cấp ngày.....tháng..... năm ................ Bằng tốt nghiệp số: ............................ Xếp loại tốt nghiệp:............................................ Ngày cấp:....../......./........... Người tổng hợp (ký, ghi rõ họ tên)Điểm trung bình chung: ................................. Điểm xếp loại tốt nghiệp: ............................. Điểm xếp loại rèn luyện:................................ NĂM THỨ:..............................NIÊN KHOÁ:............ NĂM THỨ:..............................NIÊN KHOÁ:............ Môn học/ Mô-đun Kết quả học tập Môn học/Mô-đun Môn học / Mô-đun Kết quả học tập Môn học/Mô- đun Kiểm tra định kỳ Kiểm tra hết MH/ MĐ Tổng kết Kiểm tra định kỳ Kiểm tra hết MH/ MĐ Tổng kết Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Xếp loại học tập:.................... Xếp loại học tập:.................... Xếp loại rèn luyện:............................. Xếp loại rèn luyện:............................. Khen thưởng, kỷ luật: .................................... …………………………………………………. Khen thưởng, kỷ luật: .................................... ………………………………………………….
 68. 68. Trang bìa 1 Mẫu số 16 (Khổ A4). Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Quyển số :
 69. 69. Mẫu số 16. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH SỔ QUẢN LÝ SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ Quyển số : CHỨNG NHẬN CHỨNG NHẬN Sổ Quản lý sinh viên này có: ............trang Số thứ tự đăng ký từ số: ........ Đánh số trang từ số:........................ Đến số:.......... Đến số:.......... Mở sổ ngày: ......tháng.......năm....... Khoá sổ ngày:.....tháng.......năm...... HIỆU TRƯỞNG ( ký tên, đóng dấu) HIỆU TRƯỞNG ( ký tên, đóng dấu)
 70. 70. Mẫu số 16. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH II.KẾT QUẢ HỌC TẬP TỪNG NĂM NĂM THỨ:..............................NIÊN KHOÁ:............ NĂM THỨ:..............................NIÊN KHOÁ:............ Môn học/ Mô-đun Kết quả học tập Môn học/Mô-đun Môn học / Mô-đun Kết quả học tập Môn học/Mô- đun Kiểm tra định kỳ Kiểm tra hết MH/ MĐ Tổng kết Kiểm tra định kỳ Kiểm tra hết MH/ MĐ Tổng kết Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Số đăng ký .................. . Họ và tên khai sinh:......................................... Tên thường gọi: ............................................... Nam, nữ:................... ảnh 3 X 4 Sinh ngày ......tháng.....năm............ Nơi sinh:……………………………………………………………. Quê quán: …………………………………………………………. Nơi đăng ký thường trú: …………………………………………… Dân tộc: ……………………………………. Tôn giáo: ………… Trình độ học vấn trước khi vào học: ………………………………… Ngày tham gia Đảng CSVN:.................. Ngày chính thức:…………. Ngày kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:………………………… Họ và tên bố:................................................ Nghề nghiệp: .................. Họ và tên mẹ:............................................... Nghề nghiệp:................... Họ và tên vợ ( chồng):................................... Nghề nghiệp:.................. Đối tượng thuộc diện chính sách:.............................................................. Nghề nghiệp làm trước khi vào học: ......................................................... .................................................................................................................... Địa chỉ liên lạc:............................................... Điện thoại:...................... Nguyện vọng việc làm sau khi kết thúc khoá học:....................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
 71. 71. Xếp loại học tập:.................... Xếp loại học tập:.................... Xếp loại rèn luyện:............................. Xếp loại rèn luyện:............................. Khen thưởng, kỷ luật: .................................... …………………………………………………. Khen thưởng, kỷ luật: .................................... …………………………………………………. Mẫu số 16. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH III. KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP Số TT THI TỐT NGHIỆP Nhận xét tóm tắt quá trình học tập, rèn luyện: ........ .................................................................................. .................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................... ................................................................................ Nội dung thi Kết quả thi Lần 1 Lần 2 Quyết định công nhận tốt nghiệp: ........................... .................................................................................. Cấp ngày.....tháng..... năm ................ Bằng tốt nghiệp số: ............................ Xếp loại tốt nghiệp:............................................ Ngày cấp:....../......./........... Người tổng hợp (ký, ghi rõ họ tên)Điểm trung bình chung: ................................. Điểm xếp loại tốt nghiệp: ............................. NĂM THỨ:..............................NIÊN KHOÁ:............ NĂM THỨ:..............................NIÊN KHOÁ:............ Môn học/ Mô-đun Kết quả học tập Môn học/Mô-đun Môn học / Mô-đun Kết quả học tập Môn học/Mô- đun Kiểm tra định kỳ Kiểm tra hết MH/ MĐ Tổng kết Kiểm tra định kỳ Kiểm tra hết MH/ MĐ Tổng kết Lần 1 Lần 2 Lần 1 Lần 2 Xếp loại học tập:.................... Xếp loại học tập:.................... Xếp loại rèn luyện:............................. Xếp loại rèn luyện:............................. Khen thưởng, kỷ luật: .................................... …………………………………………………. Khen thưởng, kỷ luật: .................................... ………………………………………………….
 72. 72. Điểm xếp loại rèn luyện:................................ Trang bìa 1 Mẫu số 17 (Khổ 24x32) Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ TỪ SỔ GỐC Quyển số :
 73. 73. Mẫu số 17. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH SỔ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ TỪ SỔ GỐC Quyển số : CHỨNG NHẬN CHỨNG NHẬN Sổ cấp bản sao bằng TNTCN này có: .........trang Số thứ tự đăng ký từ số: ........ Đánh số trang từ số:........................ Đến số:.......... Đến số:.......... Mở sổ ngày: ......tháng.......năm....... Khoá sổ ngày:.....tháng.......năm...... HIỆU TRƯỞNG ( ký tên, đóng dấu) HIỆU TRƯỞNG ( ký tên, đóng dấu)
 74. 74. Trang bìa 1 Mẫu số 18 (Khổ 24x32) Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có) (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14) .................................................... CƠ SỞ DẠY NGHỀ (phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm) ................................................... SỔ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ TỪ SỔ GỐC Quyển số :
 75. 75. ` Mẫu số 18. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH SỔ CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ TỪ SỔ GỐC Quyển số : CHỨNG NHẬN CHỨNG NHẬN Sổ cấp bản sao bằng TNCĐN này có: .........trang Số thứ tự đăng ký từ số: ........ Đánh số trang từ số:........................ Đến số:.......... Đến số:.......... Mở sổ ngày: ......tháng.......năm....... Khoá sổ ngày:.....tháng.......năm...... HIỆU TRƯỞNG ( ký tên, đóng dấu) HIỆU TRƯỞNG ( ký tên, đóng dấu)
 76. 76. Mẫu số 17. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH SỐ TT HỌ TÊN HỌC SINH NGÀY THÁNG NĂM SINH NƠI SINH SỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP SỐ HIỆU BẰNG SAO LỤC TỪ SỔ BẢN CHÍNH HÌNH THỨC CẤP BẢN SAO NGÀY CẤP BẢN SAO SỐ LƯỢNG BẢN SAO CHỮ KÝ NGƯỜI NHẬN Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… /trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang…
 77. 77. Mẫu số 18. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH SỐ TT HỌ TÊN SINH VIÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH NƠI SINH SỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP SỐ HIỆU BẰNG SAO LỤC TỪ SỔ BẢN CHÍNH HÌNH THỨC CẤP BẢN SAO NGÀY CẤP BẢN SAO SỐ LƯỢNG BẢN SAO CHỮ KÝ NGƯỜI NHẬN Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… /trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang… Số sổ… trang…

×