Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteisöllinen TVT:n käyttö opetuksessa

2,781 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yhteisöllinen TVT:n käyttö opetuksessa

 1. 1. Keijo Sipilä 2007
 2. 2. Esityksen rakenne 1. Sosiaalinen media/ web 2.0 2. TVT:n käyttö kouluissa 3. Ristiriita? 4. Vertailua 5. Kehitysnäkymiä 6. TVT- oppimisen tukena 7. Yhteisöllinen oppiminen verkossa
 3. 3. Suurin osa oppimisesta tapahtuu epämuodollisesti Koulu Media Koti Piha Ystävät TVT Harrastukset Matkat Koulu opettaa formaalisti ja laitosmaisesti
 4. 4. kooste uusia ideoita, vanhoja konsepti tekniikoita, ilmaantuneita ominaisuuksia ja havaittuja piirteitä julkaisualustasta toiminta-alustaksi verkko= alusta kollektiivinen älykkyys palveluita, ei ohjelmistoja laajakaistayhteydet ja riittävä www-tallennustila mahdollistivat kehityksen
 5. 5. Sosiaalinen verkko ja informaaliset oppimismenetelmät • Tekniikka kaksisuuntainen ”putki” • Tietoverkko= sisältöjen ja yhteisöjen tila • Oppiminen on sosiokulttuurista – tiedonhankinta, argumentointi, soveltaminen – reflektoi ja kommentoi -> ”älyllinen proteesi” – asiantuntijayhteisöt – tiedon jakaminen • ”Oppimateriaali” koostetaan aktiivisesti eri lähteistä, oppimispolulta saa ja pitää harhautua ☺
 6. 6. TVT:n käyttö kouluissa = uusi tekniikka, vanhat menetelmät • Laite- ja ohjelmistokantaa on • Koulutusta tarjolla • Tekniikan ehdoilla, pedagogiikka unohtuu • Tiedon siirtämisen metafora • Tekniikka jakelukanavana Yksisuuntaista informaation jakoa
 7. 7. Aktiivisuus Vuorovaikutteisuus Opettaja Oppilas Oppilas Oppilas Sisä Sisäinen motivaatio Oppiminen on prosessi
 8. 8. • Toistetaan • Miksi ja kuinka- ”päntättyä” kysymykset informaatiota ja – Mistä puut ovat mekanismeja niitä tulleet? ymmärtämättä – Miksi ne kasvavat? – Kuinka puu elää niin • ”Laivassa on kuusi kauan? traktoria ja seitsemän • Opitaan uutta oman puimuria. Kuinka ajattelun kautta, vanha on kapteeni?” niveltyy aiemmin – totuttu toimimaan opittuun ajattelematta
 9. 9. e-oppimisympäristöistä • nykyisellään ei vastaavuutta työelämässä tai elinikäisen oppimisen tukemisessa • kurssisidonnainen oppimisympäristöajattelu ei toimi • tarvitaan – kognitiivisia työkaluja – tiedonhallintaa automatisoivia agentteja – kommunikointivälineitä – kytkentä henkilökohtaiseen opp.ympäristöön
 10. 10. Henkilökohtainen opp.ympäristö • auttaa oppijaa ohjaamaan ja hallinnoimaan omaa oppimistaan – omien oppimistavoitteiden asettaminen – oppimissisältöjen ja oppimisprosessien hallinnointi – kommunikaatio toisten oppijoiden kanssa • silta formaalisen ja nonformaalisen oppimisen välillä
 11. 11. • suunniteltu tekemään • tarjolla erilaisia työkaluja ”kaikki” • käyttäjä valitsee – työkalut integroitu – työkalut järjestelmään – oppimispolun – jäykkä, monimutkainen • integroitavissa eri • sisällöt ”pakkosyöttönä” lähteisiin • ei muokattavissa • kevyt, yksinkertainen
 12. 12. Ei vastausta nykytiedon valossa, epävarmuuden kohtaaminen Kompleksiset, yhteiset Erehtyminen sallittua, ongelmat vertaisarviointia Näkemyserojen vertailu Yhteinen päämäärä Ajatteluprosessit julki Jaettu asiantuntijuus Ulkoistetaan ennakko-oletukset: ”Aika tulee kellosta?” Korkeampitasoista oppimista kuin yksin työskennellessä Prosessikeskeisyys Lopputulos avoin, matka tärkeää
 13. 13. e-oppimisympäristö ja yhteisöllisyys? Wikit, jaettu muokkaus, yksil. opp.polku Oppilaskeskeisyys Prosessi - yhteisöllisyys, avoimuus Keskustelut, blogit - joustavuus, vuorovaikutus Käsitekartat, vertaispalaute, julkaisupohjat - oppilas tuottaa Opettajajohtoisuus Produkti Valmiit opetusaihiot, yksi oppimispolku - ohjattua, yksilöllisyys
 14. 14. TVT oppimisen tukena • Ihmisellä rajalliset sisäisen tiedonkäsittelyn voimavarat – keinotekoinen laajennus – kulttuurin luomia älyllisen toiminnan välineitä käyttöön • Tieto- ja viestintätekniikasta älyllisen toiminnan proteesi tai tekoraaja – auttaa meitä pääsemään saavutuksiin, jotka muutoin eivät mahdollisia. – virtuaalinen aivohalvaus tai kognitiivinen amputaatio. Hakkarainen
 15. 15. Virtuaalinen työpöytä • ajatteluprosessien ulkoistaminen kirjoittamalla, kysyminen, selittäminen, reflektiivinen kommentointi ym. • tiedon jäsentäminen (käsitekartat, ei- lineaarisuus, esitysmuotojen moninaisuus, vaihtoehtoiset polut) ja yhdistely • oppimisprosessi, työskentelyhistoria jää näkyviin • kollektiivinen muisti
 16. 16. TVT sosiaalistajana Toiminta Abstraktio ja yleistys Wiki, jaettu muokkausoikeus Ulkopuoliset Sisäiset lähteet lähteet Blogi, oppimispäiväkirja käsitekartta Ajatukset, kokemukset, tulkinnat, johtopäätökset Keskustelua, kommentointia
 17. 17. TVT oppimisen tukena • apua käsitteellisten • yksilöllisempi muutosten luomiseen oppimispolku • ei tiedon toistamista • mediajälki vaan tiedon luomista • ei vastauksia • sosiaalista toimintaa kysymyksiin vaan ratkaisuja ongelmiin • prosessointia • simulointi • yhteisöllisyyttä • kontekstisidonnaisuus • valinnaisuutta • pelinomaisuus – oppimistyylit – lähestymistavat • multimedia
 18. 18. Opetusjakso web2.0- tyyliin • Tietolähteitä varastoon • Mediajälki – aktiivisuus, ajattelun kehittyminen • Portfolio • Tiedonhankintataidot – Tiedon muokkausta – tiivistelmät, kaaviot, taulukot, muistiinpanot • Huomio tehtävänantoihin; aktivoivia tehtäviä – Arvele, vertaa, taulukoi, luokittele, miellekartta yms. • Tukikysymyksiä ja rakenteita tarjolle • Keskeisten käsitteiden selvittäminen
 19. 19. Opetusjakso web2.0- tyyliin • Blogia (oppimispäiväkirjaa) täydennetään koko prosessin ajan – yksi jakson arviointiin vaikuttavista tekijöistä • Formatiivinen arviointi jakson lopuksi • Muita arviointikohteita – Taito luoda kysymyksiä ja teorioita – Tiedonhankkimisen taidot – Yhteisöllisyys – Taito syventää tutkimustyötä – Vastuullisuus
 20. 20. Loppukaneetteja • web 2.0 on jakamista – kokemuksia (YouTube, Eyespot) – ääniä (Podcasting) – linkkejä (del.icio.us) – kuvia (Flickr, Picasa) – ajatuksia (Blogger) – tietoa (Wikipedia) – julkaisuja (Googlepages) • hyvät puolet oppimisen edistämiseen

×