ศาลจังหวัดสุโขทัย

1,148 views

Published on

ผู้จัดทำ
1.นางสาวศิริขวัญ เกิดโอภาส 52101699
2.นางสาวภคมน คำเผื่อน 52100562
3.นายปกรณ์ ใจภักดี 52100401

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,148
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ศาลจังหวัดสุโขทัย

 1. 2. Aligning Business Strategy and HR Strategy <ul><li>Business Strategy </li></ul><ul><li>พันธกิจ อำนวยความยุติธรรม </li></ul><ul><li>วิสัยทัศน์ ศาลยุติธรรมเป็นสถาบันหลักในการอำนวยความยุติธรรม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน </li></ul><ul><li>Strategic challenges อำนวยความยุติธรรมด้วยความเที่ยงธรรม รวดเร็ว และเสมอภาคภายใต้หลักนิติธรรม </li></ul><ul><li>Business Goals มุ่งมั่นให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ </li></ul><ul><li>Competitive advantages เป็นหน่วยงานรัฐบาล ให้บริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ ในจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ อำเภอเมือง คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย สีสำโรง และอำเภอกงไกรลาศ </li></ul><ul><li>Workforce </li></ul><ul><li>Competencies คณะผู้พิพากษาและ ข้าราชการศาลยุติธรรม รวมไปถึงพนักงานราชการและลูกจ้าง ต้องผ่านการสอบคัดเลือกจากส่วนกลาง และมีการประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>Motivation มีการประเมินผลการทำงาน เพื่อพิจารณาอัตราการเพิ่มเงินเดือนประจำปี มีสวัสดิการ และรายได้พิเศษจากการส่งหมายศาล </li></ul><ul><li>Values ความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อองค์กร มีคุณธรรมจริยธรรม </li></ul><ul><li>Loyalty บุคลากรมีความจงรักภักดีต่อองค์กรมาก เพราะส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ และบุคลากรที่ไม่ใช่ข้าราชการก็มีโอกาสในการสอบภายใน เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการ </li></ul><ul><li>Availability จำนวนบุคลากรขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศาล ปัจจุบันมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 43 คน </li></ul><ul><li>HR Strategy </li></ul><ul><li>Key functions ให้ความสำคัญกับงานเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม หากเกิดการผิดพลาด จะส่งผลกระทบโดยต่ออิสรภาพและทรัพย์สินของประชาชน </li></ul><ul><li>Recruiting บุคลากรส่วนใหญ่มาจากการสอบคัดเลือกจากกระทรวงยุติธรรม ( ยกเว้น ลูกจ้าง ยาม และแม่บ้าน ) </li></ul><ul><li>Development พัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม และเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning ของสำนักงานศาลยุติธรรม </li></ul><ul><li>Communication ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานศาลยุติธรรม </li></ul><ul><li>Reduction บุคลากรของสำนักงานศาลยุติธรรม จะพ้นสภาพก็ต่อเมื่อ ตาย ลาออก ถูกสั่งให้ออก ไล่ออก อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ( ยกเว้นผู้พิพากษาอาวุโส สามารถมีอายุเกิน 60 ปีได้ ) </li></ul>
 2. 3. Phases of Strategic HR Planning Strategic Priorities Key Roles and related Challenges Actual Capabilities Gap Analysis Action Planning ศาลจังหวัดสุโขทัยให้ความสำคัญกับงานที่มีคุณภาพ มีความถูกต้องและยุติธรรม ทำให้บุคลากรมีทักษะเพิ่มมากขึ้นในทุกๆด้าน ไม่ใช่เฉพาะในตำแหน่งงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ บุคลากรมีค่านิยมในการใฝ่หาความรู้ และมีความรู้ความสามารถรอบด้าน บุคลากรมีภาระงานมาก การดำเนินงานจึงล่าช้ากว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ซึ่งกันและกัน และฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงาน
 3. 4. Segmentation and Prioritization of Target Groups Low availability hard to find/get Availability hard of Talents Good availability easy to find/get Required but not mission-critical Mission-critical Labour Market Company Strategy - ข้าราชการศาลยุติธรรม <ul><li>คณะผู้พิพากษา </li></ul><ul><li>แม่บ้าน </li></ul><ul><li>ยามรักษาความปลอดภัย </li></ul><ul><li>ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว </li></ul><ul><li>พนักงานราชการ </li></ul>
 4. 5. Quantitative Succession Planning III 1 II 4 I 36 2009 2010 2011 MA 1 W 0 A0 0 IN 0 OUT 0 A1 0 EE 0 V 0 A2 0 MA 1 W 0 A0 0 IN 0 OUT 0 A1 0 EE 0 V 0 A2 0 MA 1 W 0 A0 0 IN 1 OUT 0 A1 0 EE 0 V 0 A2 0 MA 4 W 0 A0 1 IN 0 OUT 1 A1 0 EE 0 V 0 A2 0 MA 5 W 1 A0 2 IN 1 OUT 0 A1 1 EE 0 V 0 A2 0 MA 5 W 0 A0 1 IN 1 OUT 0 A1 0 EE 0 V 0 A2 0 MA 38 W 0 A0 3 IN 0 OUT 1 A1 1 EE 2 V 1 A2 0 MA 41 W 3 A0 3 IN 0 OUT 1 A1 2 EE 2 V 1 A2 0 MA 41 W 0 A0 4 IN 0 OUT 1 A1 2 EE 3 V 2 A2 0
 5. 6. Employer Attributes เป็นองค์กรของภาครัฐมีความมั่นคง ขึ้นตรงกับกระทรวงยุติธรรม Appealing employer attributes ให้ผลตอบแทนปานกลาง มีความ ก้าวหน้าในอาชีพและสวัสดิการที่ดี Employer Value Proposition เป็นองค์กรของภาครัฐ ที่มีความมั่นคงและเป็นที่ยอมรับของสังคม ให้ผลตอบปานกลาง มีความก้าวหน้าในอาชีพและสวัสดิการที่ดี Attributes relevant for labor competition มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพรวมถึงสวัสดิการที่ดี Target group preferences ค่าตอบแทน สวัสดิการ ชื่อเสียงขององค์กร ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน Company/product brand มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ Competitive position เปิดรับสมัครโดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ Employer Banding Champagne มีการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ และข้าราชการศาลยุติธรรม และมีส่งเสริมสนับสนุน ในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ Communication and interaction candidates มีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานประจำศาลยุติธรรม Employer Image องค์กรแห่งความยุติธรรม ตั้งอยู่ในคุณธรรม และความถูกต้อง Perception as employer พิจารณาคดีด้วยความยุติธรรม รวดเร็วและถูกต้อง มีการบริการประชาชนด้วยความจริงใจ Company image ทีมีความน่าเชื่อถือ ในกระบวนพิจารณาคดี บริการด้วยรอยยิ้ม เต็มใจ และจริงใจ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง Employer Blanding
 6. 7. Brand Element Offers Tasks Company People Values Benefits ผลตอบแทนจากเงินเดือนปานกลาง และสวัสดิการที่ดีจากภาครัฐ Career opportunities มีโครงการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร Work-life-Balance มีสวัสดิการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว ยกตัวอย่างเช่น บ้านพัก ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร Tasks & projects พิจารณาคดีและอำนวยความยุติธรรม Innovation นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น ระบบฐานข้อมูลสำนวนคดี , ระบบการลงเวลาเข้า – ออก , ระบบการส่งข้อมูลคดีผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต , e – learning เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร เป็นต้น Products/Service - การพิจารณาคดีต่างๆ - การบริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย และระเบียบวิธีการในการติดต่อราชการ Leader in Technologic มีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกทั้งงานสำนักงานและการพิจารณาคดี Market leader เป็นศาลชั้นต้นดีเด่น Success ได้รับการยอมรับจากกระทรวงยุติศาลยุติธรรม จนได้รับรางวัลศาลดีเด่น Public Reputation เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ Security มีความมั่นคงเพราะเป็นองค์กรของภาครัฐ Costumers ผู้ที่มีความขัดแย้งจนนำไปสู่การฟ้องร้องเพื่อดำเนินการพิจารณาคดี Employees’ Personality ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งงาน และมีความรู้ด้านอื่นๆด้วย ยกตัวอย่างเช่น การใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน , กฎหมายเบื้องต้น , การติดต่อประสานงานกับเป็นทีม Qualification Level of workforce ผู้มีความรู้ระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ำ และผ่านสอบคัดเลือกให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน Collaboration บุคลากรต้องมีการร่วมมือกันพัฒนาเพื่อให้เกิดความโดนเด่น Diversity พนักงานที่มาจากพื้นฐานแตกต่างกัน แต่จะได้เรียนรู้ถึงหัวใจของงานบริการ Company culture   มีใจรักการบริการ และบริการด้วยความจริงใจ Leadership quality มีความเป็นผู้นำสูง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีรับผิดชอบสูง Famous leader เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 7. 8. Focus on Offer ผลตอบแทนสูง เพิ่มพูนความรู้ ความมั่นคง
 8. 9. การรับสมัครและคัดเลือก (Recruitment & Selection) การอบรมและพัฒนา (Training & Development) การติดตามและประเมินผล (Performance Appraisal & Feedback) การตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation & Benefits) ❖ ❖ ❖ ❖ Human Resource Management Activity
 9. 10. Recruitment & Selection : Job Description Summary ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขององค์กร โดยให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป และผู้ที่มาติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและอำนวยความยุติธรรม ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ Duties and Responsibilities - สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ ในกระบวนการยุติธรรม - แนะนำ ให้ปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบวิธีการในการติดต่อราชการ - บริการประชาชนระหว่างการทำธุรกรรมต่างๆ - รับคำร้องต่างๆ แล้วพิจารณาเพื่อดำเนินการ Qualification/Requirements - มีความรู้ความสามารถทางด้านนิติศาสตร์ และระเบียบวิธีการในการติดต่อราชการ - มีทักษะในการสื่อความและติดต่อกับผู้อื่น - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี - มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก - มีทัศนคติที่ดี มีการวางแผนที่ดี - มีความรับผิดชอบและมีวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ รู้จักกาลเทศะ - สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้ ยกตัวอย่างเช่น Microsoft Office, Internet Explorer เป็นต้น Education/Training Experience - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านนิติศาสตร์ - เคยเป็นนิติกรอย่างน้อย 3 ปี
 10. 11. Passive Active ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรม ประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานศาลยุติธรรม คัดเลือกจากลูกจ้างชั่วคราว คัดเลือกจากบุคคลภายนอก ❖ ❖ ❖ ❖ Methods of Talent Identification and Attraction
 11. 12. Recruitment & Selection พิจารณาจากใบสมัคร การตรวจสอบผู้ถูกอ้างอิง สอบวัดความรู้ความสามารถ สัมภาษณ์ ใช้ระบบคุณธรรม ( Merit System) ในการสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานภายในองค์กร โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเป็นหลัก มีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ ให้โอกาสกับทุกคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่องค์การกำหนด ระบบปิด ( Close Career System ) พิจารณาใบสมัครจากคุณวุฒิเป็นหลัก โดยจะกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ ยกตัวอย่างเช่น ตำแหน่งนี้ต้องจบปริญญาตรีขึ้นไป เป็นต้น และจะเปิดรับสมัครงานต่อเมื่อมีตำแหน่งงานว่างเท่านั้น
 12. 13. ข้อเสีย ( Recruitment & Selection) ข้อเสีย เกิดความล้าช้า ไม่ทันตามสถานการณ์ มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น ประกาศรับสมัครทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ สื่อต่างๆ เป็นระบบที่เป็นทางการ ( Formal) มีหลายขั้นตอน ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเบื่อหน่าย มีหลักการ นโยบาย แต่ในความเป็นจริงอาจจะไม่ดำเนินการตามนั้น
 13. 14. แนวทางแก้ไข ( Recruitment & Selection) แนวทาง แก้ไข เลือกใช้ช่องทางการกระจ่ายข่าวสารที่มีค่าใช่จ่ายในการดำเนินการน้อยหรือไม่เสียค่าใช่จ่ายเลย ยกตัวอย่างเช่น ประกาศทางเว็บไซต์ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการมีความรวดเร็วมากขึ้น ใช้การสรรหาระบบเปิด ( Open Career System) เข้ามาช่วยในบางกรณี ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้ • เปิดโอกาสให้คนที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมมาสมัครงานอย่างเสมอภาค • เปิดรับสมัครตลอดเวลา แม้ไม่มีตำแหน่งว่าง • ไม่ค่อยคำนึงถึงคุณวุฒิการศึกษา แต่จะพิจารณาจากประสบการณ์ และความสามารถ
 14. 15. แผนพัฒนาบุคลากร แนวทางปรับปรุง สมรรถนะของตำแหน่งงาน สมรรถนะหลัก ( Core Competency ) ระดับมาตรฐาน สมรรถนะด้านเทคนิค ( Functional Competency ) ระดับมาตรฐาน การมุ่งผลสัมฤทธิ์     จริยธรรม     ภาวะผู้นำ     การประสานงานและการสื่อสาร     การบริหารการเปลี่ยนแปลง    
 15. 16. แผนพัฒนาบุคลากร ผลการประเมินสมรรถนะ สมรรถนะหลัก มาตรฐาน ผลการประเมิน GAP สมรรถนะด้านเทคนิค มาตรฐาน ผลการประเมิน GAP การมุ่งผลสัมฤทธิ์         จริยธรรม         ภาวะผู้นำ         การประสานงานและการสื่อสาร         การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง         การบริหารการเปลี่ยนแปลง        
 16. 17. แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาสมรรถนะ สมรรถนะที่ต้องพัฒนา วัตถุประสงค์ ประเด็นที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ทรัพยากรที่ใช้ในการพัฒนา แหล่งในการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ( บาท ) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อกำหนดเป้าหมายและตรวจสอบความถูกต้องของงาน           ภาวะผู้นำ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความเป็นผู้นำ           การประสานงานและการสื่อสาร เพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง          
 17. 18. วิธีการพัฒนาบุคลากร (Development Approach) การเรียนรู้ในงาน การสอนงาน และระบบพี่เลี้ยง การประชุมแก้ปัญหา การหมุนเวียนงาน การมอบหมายโครงการพิเศษ การมอบหมายงานเป็นทีม หลักสูตรการฝึกอบรมในองค์กร หลักสูตรการฝึกอบรมภายนอกองค์กร การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 18. 19. การอบรมและพัฒนา (Training & Development) ฝึกงานในสถานการณ์จริง การฝึกอบรมและสัมมนา การประชุม
 19. 20. การติดตามและประเมินผล (Performance Appraisal & Feedback) รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 ผลงาน ปริมาณผลงาน ( พิจารณาจากปริมาณผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ข้อตกลง หรือมาตรฐานของงาน ) คุณภาพของผลงาน ( พิจารณาจากความถูกต้อง ความครบถ้วน ความสมบูรณ์ และความประณีต หรือคุณภาพอื่นๆ ) ความทันเวลา ( พิจารณาจากเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการปฏิบัติงานหรือภารกิจนั้น ) การประหยัดหรือความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ( พิจารณาจากความฟุ่มเฟือยในการใช้ทรัพยากรหรือความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรที่ใช้กับผลผลิตของงานหรือโครงการ ) ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ปฏิบัติได้ ( พิจารณาจากผลผลิตหรือผลลัพธ์ของผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงาน ) องค์ประกอบอื่นๆ 1) ............................................................................................................... 2) ............................................................................................................... 30 30 25 25 30 รวมคะแนนด้านผลงาน 140
 20. 21. การติดตามและประเมินผล (Performance Appraisal & Feedback) รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 2 2.1 2.2 2 .3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 คุณลักษณะการปฏิบัติงาน การวางแผนและการจัดระบบงาน ความเป็นผู้นำ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ คุณลักษณะอื่นๆ 1) ............................................................................................................... 2) ............................................................................................................... 10 10 10 6 6 6 6 6 คะแนนรวมด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 60 คะแนน 1+2 200
 21. 22. การติดตามและประเมินผล (Performance Appraisal & Feedback) แนวทางปรับปรุง สมรรถนะหลัก ( Core Competency ) ( 20 คะแนน ) เปอร์เซ็นต์น้ำหนัก คะแนนประเมิน     5 4 3 2 1 1 . การมีใจรักในการให้บริการและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น             2 . ความซื่อสัตย์ต่อการทำงานในหน้าที่             3 . การทำงานที่มุ่งเน้นความสำเร็จ             4 . ความฉับไวในการตอบสนอง             5 . ความพร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลง             ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อคูณด้วยเปอร์เซ็นต์น้ำหนัก 100 เปอร์เซ็นต์  
 22. 23. การติดตามและประเมินผล (Performance Appraisal & Feedback) สมรรถนะด้านการจัดการงานในความรับผิดชอบ ( Professional Competency ) ( 20 คะแนน ) เปอร์เซ็นต์น้ำหนัก คะแนนประเมิน     5 4 3 2 1 1 . การแก้ปัญหา             2 . การตัดสินใจ             3 . การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์             4 . ความเป็นผู้นำ             5 . ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร             6. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ผลรวมของคะแนนแต่ละข้อคูณด้วยเปอร์เซ็นต์น้ำหนัก 100 เปอร์เซ็นต์  
 23. 24. การตอบแทนและผลประโยชน์ (Compensation & Benefits) ทางตรง ทางอ้อม <ul><li>เงินเดือน </li></ul><ul><li>ค่าเวร </li></ul><ul><li>ค่าส่งหมาย </li></ul><ul><li>เบิกค่ารักษาพยาบาล พ่อ แม่ บุตรได้ </li></ul><ul><li>เบิกค่าเล่าเรียนบุตรได้ </li></ul><ul><li>บ้านพัก </li></ul><ul><li>ทุนการศึกษาต่อ </li></ul>
 24. 25. ระดับ อัตราเงินเดือน โครงสร้างอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
 25. 26. คณะผู้จัดทำ นางสาวศิริขวัญ เกิดโอภาส รหัสนิสิต 52101699 นางสาวภคมน คำเผื่อน รหัสนิสิต 52100562 นายปกรณ์ ใจภักดี รหัสนิสิต 52100401

×