Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ac32 feudalisme

2,153 views

Published on

Material de compensatòria. Feudalisme.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ac32 feudalisme

 1. 1. Europa a l’edat mitjana 2. El feudalisme NOM: CURS: IES: PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 2. 2. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 2 - 1. El feudalisme L’edat mitjana va del segle V fins el segle XV. Durant aquests anys es va formar a l’Europa occidental un nou sistema que es coneix com a feudalisme. Aquest sistema va canviar l’economia, la societat i la política. Al camp es va imposar de manera més forta perquè l’agricultura i la ramaderia eren les principals activitats econòmiques. La majoria de la gent treballava de pagès. 1. Situa l’edat mitjana en aquest eix cronològic que va des de l’any 0 fins a l’actualitat: 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2. Completa les frases: • El feudalisme es va formar a l’Europa occidental durant els segles ___________. • El feudalisme va suposar canvis importants en l’__________________, la ________________ i la _________________. • Les activitats econòmiques eren l’_______________ i la ______________. 3. Relaciona amb fletxes les següents llistes de paraules: pobles i viles economia diners govern societat agricultura pagesos política Les Corts 4. Assenyala amb una creu si l’activitat és agrícola o ramadera: Activitat agrícola Activitat ramadera portar els xais a pasturar x segar el blat plantar mongetes munyir les cabres esquilar els xais PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 3. 3. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 3 - regar els camps PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 4. 4. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 4 - 2. Feu i vassallatge El feudalisme es defineix en dos conceptes: feu i vassallatge. El feu era un territori que el rei havia cedit a un noble o un eclesiàstic. El vassallatge és la relació pactada entre dues persones de diferent rang (el senyor i el vassall). El pacte podia ser entre un rei i un noble, un noble poderós i un noble menys poderós, un noble i un pagès, un religiós i un pagès). El pacte es feia mitjançant un jurament de fidelitat, amb el compromís de servir en la guerra a canvi d’un domini territorial (feu), si el vassall era un noble. Si el vassall era un pagès aquest es comprometia a donar productes de la terra o treballar per al noble a canvi de protecció. 5. Completa les següents frases: • Feu i vassallatge són dues paraules que defineixen una època històrica que anomenem ________________, i que va dels segles _____ fins el segle _____. • El feu era un territori que el rei havia cedit a un ________ o un ____________. • El vassallatge és un pacte entre dues persones: el __________ i el __________. 6. Fes una llista de coses que podia fer un pagès i la seva família al seu senyor a canvi de protecció, per exemple donar-li una part de la seva collita. Donar-li una part de la seva collita. 7. Fes una llista de les maneres que un noble podia donar protecció a un pagès i la seva família, per exemple deixar-lo entrar en el seu castell si l’enemic atacava la seva casa. Deixar-lo entrar en el seu castell si l’enemic atacava la seva casa. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 5. 5. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 5 - PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 6. 6. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 6 - 3. La societat medieval La societat medieval estava estructurada en tres estaments: Els qui feien la guerra i defensaven la població en cas de guerra (rei i nobles), els qui pregaven a Déu i dirigien la cristiandat (religiosos) i els qui treballaven i amb el seu treball mantenien els altres estaments (principalment pagesos). Els nobles i els religiosos eren els “privilegiats”. Representaven una petita part de la població. Els privilegis eren: no haver de treballar, cobrar i no haver de pagar impostos i fer servir armes. Els pagesos i els que vivien a les ciutats eren els “no privilegiats” (no tenien cap privilegi). Es pertanyia a cada estament per naixement i era molt difícil accedir a l’estament dels privilegiats. 8. Observa la piràmide de la població a l’edat mitjana. • Omple els requadres amb les següents paraules: privilegiats, no privilegiats • Encercla i assenyala amb fletxes els següents personatges: rei nobles religiosos pagesia PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 7. 7. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 7 - 4. Els nobles Els nobles eren cavallers guerrers; vivien als seus castells que estaven envoltats de fortes muralles i torres. Tenien com a ideals la valentia, la lleialtat al senyor, la fidelitat a la paraula donada i la defensa de vídues i pobres. Els nobles havien d’estar preparats per a la guerra i havien de tenir una armadura i un cavall. Com eren molt cars d’adquirir i de mantenir, només arribaven a cavallers els nobles que tenien feus, els seus fills i els seus parents. Abans d’arribar a ser cavallers eren patges i escuders. A partir dels 18 anys els nomenaven cavallers i podien participar en torneigs i entrar en combat. En temps de pau organitzaven torneigs i caceres per ensinistrar-se. 9. Sobre els nobles, digues si és Veritat (V) o Fals (F): Els nobles eren guerrers. Els nobles vivien en pobles desprotegits. Els castells dels nobles estaven protegits per torres i muralles. Tothom podia ser cavaller si s’esforçava prou. 10. Completa el següent text: • Els nobles havien d’estar preparats per a la _________. • Necessitaven una ________ i un ____________. • Només arribaven a cavallers els nobles que tenien _______, els seus ________ i els seus __________. Això vol dir que havien de ser ________ (rics o pobres?) 11. Observa els següents escuts d’armes i dibuixa un escut per a tu i la teva família: PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 8. 8. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 8 - 5. El castell El castell medieval era una fortalesa i un habitatge alhora. El senyor feudal hi vivia amb la seva família i els seus servents. En temps de guerra servia de refugi als vassalls del senyor. Es construïa en un lloc dominant del terreny per controlar els camins i les terres del voltant. 12. Posa en número que correspongui en els buits del dibuix de la plana següent: 1 Casa dels servidors: Davant de l’estable. A la part de dalt, a l’esquerra del full. 2 Estable: Davant de la casa dels servidors. Servia per guardar-hi els cavalls. 3 Torre: Construcció cilíndrica alta per veure-hi a gran distància i protegir el castell. 4 Pont llevadís: Pont per travessar el fossat. S’aixeca amb cordes o cadenes. 5 Torre barbacana: Torres situades davant de les muralles que protegien la porta d’accés principal. 6 Fossat: Excavació que envolta el castell per fora, sovint plena d’aigua. 7 Gran sala: Sala principal del castell on el senyor rebia les visites i feia festes. 8 Ferreria: Taller on es forgen espases, llances, fletxes i més objectes de ferro. 9 Forn: Obrador de forma semiesfèrica on es feia foc i es coïa el pa. 10 Masmorra: Habitacle tancat i fosc on tancaven els presoners. 11 Cuina: Lloc on es preparava i es cuinava el menjar. 12 Pou: Excavació vertical acabada amb un bocal rodó per facilitar treure l’aigua 13 Capella: Petita església situada dins del castell. En el dibuix es coneix pel campanar. 14 Merlets: Petits pilars quadrats posats dalt de la muralla que servien per protegir els soldats de les fletxes de l’enemic. 15 Sagetera: Obertura estreta i alta per on disparaven les sagetes o fletxes. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 9. 9. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 9 - PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 10. 10. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 10 - 6. Els pagesos Els pagesos vivien en cases fetes amb troncs, branques o fang. Vivien amb els seus animals domèstics i tenien un mobiliari molt senzill: algun bagul, una taula, algun banc… Eren autosuficients, produïen tot el que necessitaven: cereals, llegums (mongetes i cigrons), tenien vinya, hort (cebes i enciams) i alguns arbres fruiters. Acostumaven a menjar poc i malament i només menjaven carn algun dia de festa. Homes, dones, vells i nens, tots participaven en les feines del camp. Es feien els vestits amb la llana de les ovelles i també filaven i teixien. 13. Copia cada paràgraf en el dibuix que correspongui: PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 11. 11. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 11 - 7. La vida a pagès Els pagesos vivien en cases aïllades o petites viles. N’hi havia que vivien prop del castell i quan hi havia guerra hi anaven a buscar refugi. 14. Posa en número que correspongui en els buits del dibuix de la plana següent: 1 Masos aïllats: Cases solitàries situades als fores del poble. 2 Boscos del senyor: Boscos propietat del senyor del castell. 3 Castell: Edifici situat en una posició dominant del terreny on vivia el senyor. 4 Prats del senyor: Prats propietat del senyor. 5 Església de la vila: Edifici al voltant del qual s’agrupaven les casetes del poble. 6 Ferrer: Home que treballa el ferro. Produeix espases, llances, arades, etc. 7 Vila: Conjunt de cases agrupades al voltant d’una església. 8 Pont del senyor: Pont propietat del senyor. 9 Molí del senyor: Molí propietat del senyor. En el dibuix n’hi ha dos. 10 Camp de cereals: En el dibuix situat a la dreta de la vila. 11 Arada: Eina per a llaurar el camp. 12 Camp de vinyes: En el dibuix a la part baixa i dreta. 13 Bestiar del senyor: Porcs i xais propietat del senyor. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 12. 12. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 12 - PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 13. 13. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 13 - 8. Els religiosos L’església era l’edifici central de qualsevol poble o ciutat. Les seves campanes marcaven els moments d’oració, alertaven d’un perill o convocaven a reunions o assemblees. Als monestirs vivien comunitats d’homes o dones dedicats al treball i a la pregària. Les terres que envoltaven el monestir eren de la seva propietat. Les cedien en vassallatge als pagesos a canvi dels productes. Es regien per una norma que anomenaven “regla”. La màxima autoritat era un abat o una abadessa. Tots els membres de la comunitat seguien el mateix horari per llevar-se, fer els àpats, les pregàries, fer la feina i anar a dormir. La feina dels monjos podia ser manual al camp o bé intel·lectual a la biblioteca, on copiaven i escrivien llibres. També tenien cura dels malalts. 15. Completa les frases següents: • L’església era l’edifici ___________ de qualsevol __________ o ___________. • La gent dels monestirs es dedicava al __________ i a la ______________. • Tots els membres de la _______________ seguien el mateix ____________. 16. Sobre els religiosos digues si és Veritat (V) o Fals (F): Quan sonaven les campanes era el moment de fer alguna cosa. Als monestirs vivien homes, dones i nens, tots junts. Al monestir manava l’abat o abadessa. Els monjos copiaven i escrivien llibres d’informàtica 17. Assenyala amb una creu si l’activitat és manual o intel·lectual: Activitat manual Activitat intel·lectual Escriure llibres Plantar cebes Preparar un sermó Treballar la terra Regar les plantes PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 14. 14. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 14 - 9. El monestir El monestir era un conjunt d’edificis com l’església, el claustre, la sala capitular, etc. i altres dependències amb estables, graners, horts i molins. 18. Posa en número que correspongui en els buits del dibuix de la plana següent: 1 Hospederia: Edifici al costat de l’entrada del castell. Servia per acollir els viatgers i els peregrins que anaven de camí. 2 Claustre: Recinte quadrat, voltat de galeries cobertes. Al mig hi ha un jardí. 3 Refectori: Lloc on els monjos mengen. 4 Cuina: Lloc on es preparava i cuinava el menjar. 5 Casa dels serfs del monestir: Habitatge fora del recinte del monestir. 6 Celler: Lloc on es guardava el vi. 7 Dormitoris: Lloc on dormien els monjos del monestir. 8 Biblioteca: Lloc on es guardaven, es llegien i s’escrivien els llibres. 10 Habitatge del servei: Edifici al costat de l’entrada del castell. Servia per hostatjar la gent que treballava al monestir. 9 Sala capitular: Sala per a les reunions dels monjos importants. 11 Església: Edifici destinat al culte religiós on es feia missa. 12 Quadres: Edifici destinat a l’estatge de cavalls. 13 Cementiri: Lloc on enterraven els morts, al costat de l’església. 14 Molí: Petit edifici situat fora del monestir, al costat d’un riu, per aprofitar l’aigua com a força motriu i moldre el blat per fer farina. 15 Casa de l’abat: Edifici on vivia l’abat. En el dibuix està a la part dreta del monestir, davant de l’hort gran. 16 Infermeria: Edifici on eren atesos els malalts. Si estaven greus també s’hi quedaven a dormir. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 15. 15. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 15 - PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES Sabies que als monestirs feien còpies dels llibres antics a mà, un a un? Si, però devia ser molt cansat sense fotocopiadora Poc que ho faria ara jo.
 16. 16. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 16 - 10. La vida a les ciutats Durant els primers segles les ciutats havien quedat reduïdes a nuclis petits. A partir de l’any 1000 les ciutats velles van començar a créixer i se’n van crear de noves. Les ciutats van créixer perquè va augmentar la població i el comerç. Van haver de fer muralles noves i primer, el mercat estava situat fora de les muralles i després al centre de la vila. Si a la ciutat hi vivia un bisbe hi havia una catedral que estava a la vora del mercat. El castell o el monestir estaven situats a la part més alta. Hi havia un edifici destinat a l’administració de la ciutat: la Casa de la Vila. També solia haver-hi convents, esglésies i hospitals. 19. Completa el text següent: • Al principi de l’edat mitjana les ciutats havien quedat (grans o petites?) _______, però a partir de l’any 1000 van començar a ___________. Tot això va passar perquè va créixer la ____________ i el ____________. • Van haver de fer __________ noves i el mercat, que primer estava (dins o fora?) __________, va quedar (a fora o al mig?) _________ de la ciutat. • Als convents hi vivien ____________, i als hospitals era el lloc on portaven els _____________ per _____________. 20. Al mercat s’hi podien trobar productes variats. Classifica’ls segons el seu origen: enciam, porc, taronges, cebes, blat, mongetes, raïm, formatge, espases, gallines, sal, oli, pomes, cuir per fer cinturons, botes de vi, sardines, Origen animal Origen vegetal Origen mineral PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 17. 17. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 17 - 11.La ciutat Les ciutats medievals creixien sense cap ordre aparent. Les cases s’amuntegaven a l’interior de la muralla. Els carrers, estrets i laberíntics, eren plens de vida. 21. Omple els buits del dibuix de la plana següent amb les paraules de la llista: 1 Mercat: Lloc on anava la gent per intercanviar, vendre i comprar productes. 2 Carrer d’artesans: Carrer on vivien i treballaven els artesans. En el dibuix està situat al costat del mercat. 3 Catedral: Església principal. En el dibuix és l’edifici gran que hi ha al mig de la plaça. 4 Ajuntament: Edifici on es reuneixen l’alcalde i els regidors que representen, governen i administren els interessos propis del municipi. 5 Universitat: En el dibuix és l’edifici situat al costat de l’ajuntament. 6 Església:: Edifici destinat al culte religiós on es feia missa. 7 Hospital: Edifici on s’atenien, es curaven i s’estaven els malalts. 8 Muralla: Mur d’alçada considerable que envoltava i protegia la ciutat. 9 Palau: Edifici on vivien els senyors de la ciutat. 10 Convent: Edifici on vivien una comunitat de religioses o religiosos sota les regles de la seva institució. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 18. 18. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 18 - PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 19. 19. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 19 - 12. Els oficis i els gremis A les persones que vivien a la ciutat se’ls anomenava burgesos. Els més rics eren els mercaders i els banquers. Un segon grup de gent menys poderosa estava format per mercaders, artesans i oficis importants com els notaris. La majoria de la població practicava un ofici i eren anomenats artesans. Els artesans s’agrupaven per oficis en associacions que rebien el nom de gremi. Els gremis posaven les normes de cada ofici, vigilaven la qualitat dels productes i fixaven els preus. Establien els seus tallers al mateix carrer, al qual acabarien donant nom. A la ciutat també hi arribava gent pobre sense cap ofici que treballaven del que podien i sovint acabaven demanant caritat. 22. Pensa i escriu una pregunta per a cada resposta: • Pregunta 1: ____________________________________________________. Resposta: Burgesos. • Pregunta 2: ___________________________________________________. Resposta: Els mercaders i els banquers. • Pregunta 3: ___________________________________________________. Resposta: Artesans. • Pregunta 4: ___________________________________________________. Resposta: S’agrupaven per oficis. • Pregunta 5: ___________________________________________________. Resposta: Gremi. • Pregunta 6: ___________________________________________________. Resposta: Posaven les normes de cada ofici, vigilaven la qualitat dels productes i fixaven els preus. • Pregunta 7: ___________________________________________________. Resposta: Treballaven del que podien. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 20. 20. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 20 - 13. La Pesta Negra Durant el segle XIV les ciutats van deixar de créixer com a conseqüència de les epidèmies que van assolar Europa. La més coneguda, la Pesta Negra al 1347. En pocs mesos a Europa va morir un terç de la població. Les epidèmies van afectar tant el camp com la ciutat. A la ciutat no hi havia clavegueres i les aigües brutes es llençaven al mig del carrer. Aquesta manca d’higiene pública va fer que les malalties s’escampessin més ràpidament i encara morís més gent. Van ser uns temps de misèria, manca d’aliments i fam. 23. Completa el text següent: • Durant el segle _______ les ciutats van deixar de __________ a conseqüència de les ___________ que va patir Europa. • La manca _______________________ va ajudar a propagar les epidèmies. La més coneguda va ser la __________________ de l’any __________. En pocs mesos va morir ____________ de la població. 24. Completa el següent quadre i relaciona cada número amb la representació gràfica: En lletres En números 1/3 una meitat un quart 3/4 25. La pesta es van propagar sobretot per la mala alimentació i la manca d’higiene. Indica Si o No a cada afirmació segons pensis que ho feien o no. SI NO Es dutxaven un cop al dia. Tiraven les aigües residuals al carrer. La manera més segura que tenien per desinfectar la roba era cremar-la. S’atipaven de tot i menjaven carn cada dia. Quan hi havia un malalt a casa ho rentaven tot molt bé. PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES
 21. 21. EUROPA A L’EDAT MITJANA: 2. El feudalisme - 21 - 14. El poder del rei El rei convocava les Corts. Les Corts estaven formades per tres braços: el braç militar (els nobles), el braç eclesiàstic (l’església) i el braç reial (els burgesos de la ciutat). Les reunions començaven amb un discurs del monarca on sovint demanava l’aprovació de nous impostos. Els braços s’hi negaven i presentaven les seves demandes, es discutien i s’arribava a un acord. Generalment, quan acabaven, els acords es recollien en un document que se signava. A canvi d’acceptar nous impostos obtenien lleis més favorables per als ciutadans. Després es buscava algú que fes complir el que s’havia acordat. 26. Completa el següent text: El rei convocava les ___________. Les Corts estaven formades per _____ braços: el braç __________, el braç _____________ i el braç ________. 27. Relaciona amb fletxes: braç militar bisbes braç eclesiàstic comtes braç reial comerciants 28. El text diu que els acords de les Corts es recollien en un document i es signava. Si tu fossis el rei o un noble de la Cort, quina podria ser la teva signatura? PROGRAMA D’EDUCACIÓ COMPENSATÒRIA DE LES COMARQUES GIRONINES

×