Advertisement

More Related Content

Advertisement

Kuldvillak VESI

 1. VVEESSII PPIILLVVEEDD SSAADDEEMMEEDD SSEEGGUU,, LLAAHHUUSS VVAARRIIAA 5500 5500 5500 5500 5500 110000 110000 110000 110000 110000 220000 220000 220000 220000 220000 330000 330000 330000 330000 330000 440000 440000 440000 440000 440000 550000 550000 550000 550000 550000
 2. VVEESSII 5500 KKUUIIDDAASS NNIIMMEETTAATTAAKKSSEE KKOOHHTTAA,, KKUUSS PPÕÕHHJJAAVVEESSII AAVVAANNEEBB MMAAAAPPIINNNNAALLEE?? VVAASSTTUUSS
 3. VVEESSII 5500 KKUUIIDDAASS NNIIMMEETTAATTAAKKSSEE KKOOHHTTAA,, KKUUSS PPÕÕHHJJAAVVEESSII AAVVAANNEEBB MMAAAAPPIINNNNAALLEE?? VVAASSTTUUSS:: AALLLLIIKKAASS
 4. VVEESSII 110000 KKUUII KKAAUUAA SSUUUUDDAABB IINNIIMMEENNEE EELLAADDAA VVEETTTT JJOOOOMMAATTAA?? VVAASSTTUUSS
 5. VVEESSII 110000 KKUUII KKAAUUAA SSUUUUDDAABB IINNIIMMEENNEE EELLAADDAA VVEETTTT JJOOOOMMAATTAA?? VVAASSTTUUSS:: 44--55 PPÄÄEEVVAA
 6. VVEESSII 220000 KKUUII SSUUUURREE OOSSAA KKAATTAABB VVEESSII MMAAAAPPIINNNNAASSTT?? VVAASSTTUUSS
 7. VVEESSII 220000 KKUUII SSUUUURREE OOSSAA KKAATTAABB VVEESSII MMAAAAPPIINNNNAASSTT?? VVAASSTTUUSS:: 22//33
 8. VVEESSII 330000 RRAASSKKUUSSJJÕÕUUDD KKUUUULL OONN 66 KKOORRDDAA VVÄÄIIKKSSEEMM KKUUII MMAAAALL.. MMIILLLLIINNEE OOLLEEKKSS SSEEAALL JJÕÕEE VVOOOOLLUUKKIIIIRRUUSS?? VVAASSTTUUSS
 9. VVEESSII 330000 RRAASSKKUUSSJJÕÕUUDD KKUUUULL OONN 66 KKOORRDDAA VVÄÄIIKKSSEEMM KKUUII MMAAAALL.. MMIILLLLIINNEE OOLLEEKKSS SSEEAALL JJÕÕEE VVOOOOLLUUKKIIIIRRUUSS?? VVAASSTTUUSS:: VVÄÄKKSSEEMM (( VVOOOOLLAAMMIISSTT PPÕÕHHJJUUSSTTAAVV KKUUUU KKÜÜLLGGEETTÕÕMMBBEEJJÕÕUUDD
 10. VVEESSII 440000 PPÄÄRRAASSTT SSUUPPLLUUSSTT VVEEEESSTT VVÄÄLLJJAA TTUULLLLEESS NNÄÄEEMMEE OOMMAA KKEEHHAALL VVEEEEPPIIIISSKKUU.. SSUUPPEELLTTRRIIKKOOOOLL VVEEEEPPIIIISSKKUU EEII OOLLEE.. KKUUIIDDAASS SSEEDDAA SSEELLEETTAADDAA?? VVAASSTTUUSS
 11. VVEESSII 440000 PPÄÄRRAASSTT SSUUPPLLUUSSTT VVEEEESSTT VVÄÄLLJJAA TTUULLLLEESS NNÄÄEEMMEE OOMMAA KKEEHHAALL VVEEEEPPIIIISSKKUU.. SSUUPPEELLTTRRIIKKOOOOLL VVEEEEPPIIIISSKKUU EEII OOLLEE.. KKUUIIDDAASS SSEEDDAA SSEELLEETTAADDAA?? VVAASSTTUUSS:: VVEESSII IINNIIMMEESSEE NNAAHHKKAA PPEEAAAAEEGGUU EEII MMÄÄRRGGAA,, MMÄÄRRGGAABB
 12. VVEESSII 550000 MMIISS PPÕÕHHJJUUSSTTAABB VVEEEEKKOOGGUU PPIINNNNAA KKUUMMEERRUUSSTT?? VVAASSTTUUSS
 13. VVEESSII 550000 MMIISS PPÕÕHHJJUUSSTTAABB VVEEEEKKOOGGUU PPIINNNNAA KKUUMMEERRUUSSTT?? VVAASSTTUUSS:: RRAASSKKUUSSJJÕÕUUDD
 14. PPIILLVVEEDD 5500 MMIILLLLEESSTT PPIILLVVEEDD KKOOOOSSNNEEVVAADD?? VVAASSTTUUSS
 15. PPIILLVVEEDD 5500 MMIILLLLEESSTT PPIILLVVEEDD KKOOOOSSNNEEVVAADD?? VVAASSTTUUSS:: VVEEEEPPIIIISSKKAADDEESSTT JJAA JJÄÄÄÄKKRRIISSTTAALLLLIIDDEESSTT
 16. PPIILLVVEEDD 110000 MMIISS PPIILLVVEEDD OONN PPIILLDDIILL?? VVAASSTTUUSS
 17. PPIILLVVEEDD 110000 MMIISS PPIILLVVEEDD OONN PPIILLDDIILL?? VVAASSTTUUSS:: KKIIUUDDPPIILLVVEEDD
 18. PPIILLVVEEDD 220000 MMIISS PPIILLVVEEDD TTEEKKIIVVAADD TTAAVVAALLIISSEELLTT TTAAEEVVAASSSSEE SSUUVVEELL SSOOOOJJAA IILLMMAAGGAA?? VVAASSTTUUSS
 19. PPIILLVVEEDD 220000 MMIISS PPIILLVVEEDD TTEEKKIIVVAADD TTAAVVAALLIISSEELLTT TTAAEEVVAASSSSEE SSUUVVEELL SSOOOOJJAA IILLMMAAGGAA?? VVAASSTTUUSS:: RRÜÜNNKKPPIILLVVEEDD
 20. PPIILLVVEEDD 330000 MMIISSSSUUGGUUSSEEIIDD PPIILLVVII MMEE NNIIMMEETTAAMMEE VVIIHHMMAA-- VVÕÕII LLUUMMEEPPIILLVVEEDDEEKKSS?? VVAASSTTUUSS
 21. PPIILLVVEEDD 330000 MMIISSSSUUGGUUSSEEIIDD PPIILLVVII MMEE NNIIMMEETTAAMMEE VVIIHHMMAA-- VVÕÕII LLUUMMEEPPIILLVVEEDDEEKKSS?? VVAASSTTUUSS:: KKIIHHTTPPIILLVVII
 22. PPIILLVVEEDD 440000 MMIISSSSUUGGUUNNEE TTÄÄHHTTSSUUSS OONN LLOOOODDUUSSEESS PPIILLVVEEDDEELL?? VVAASSTTUUSS
 23. PPIILLVVEEDD 440000 MMIISSSSUUGGUUNNEE TTÄÄHHTTSSUUSS OONN LLOOOODDUUSSEESS PPIILLVVEEDDEELL?? VVAASSTTUUSS:: SSUUVVEELL VVAARRJJAAVVAADD TTUUGGEEVVAATT PPÄÄIIKKEESSEEKKIIIIRRGGUUSSTT,, TTAALLVVEELL
 24. PPIILLVVEEDD 550000 IILLMMAA JJAALLUUTTAA KKÄÄIIBB,,IILLMMAA TTIIIIVVUUTTAA LLEENNDDAABB?? VVAASSTTUUSS
 25. PPIILLVVEEDD 550000 IILLMMAA JJAALLUUTTAA KKÄÄIIBB,,IILLMMAA TTIIIIVVUUTTAA LLEENNDDAABB?? VVAASSTTUUSS:: PPIILLVV
 26. SSAADDEEMMEEDD 5500 KKUUIIDDAASS NNIIMMEETTAATTAAKKSSEE MMIISS TTAAHHEESS KKUUJJUULL MMAAAAPPIINNNNAALLEE LLAANNGGEENNUUDD VVEETTTT?? VVAASSTTUUSS
 27. SSAADDEEMMEEDD 5500 KKUUIIDDAASS NNIIMMEETTAATTAAKKSSEE MMIISS TTAAHHEESS KKUUJJUULL MMAAAAPPIINNNNAALLEE LLAANNGGEENNUUDD VVEETTTT?? VVAASSTTUUSS:: SSAADDEEMMEEDD
 28. SSAADDEEMMEEDD 110000 MMIISSSSUUGGUUSSEEDD SSAADDEEMMEEDD TTEEKKIIVVAADD,,KKUUII PPIILLVVEE ÜÜLLEEMMIISSEESS OOSSAASS VVEESSII KKÜÜLLMMUUBB JJAA PPIILLVVEE AALLUUMMIISSEESS OOSSAASS JJÄÄLLLLEE ÄÄRRAA SSUULLAABB?? VVAASSTTUUSS
 29. SSAADDEEMMEEDD 110000 MMIISSSSUUGGUUSSEEDD SSAADDEEMMEEDD TTEEKKIIVVAADD,,KKUUII PPIILLVVEE ÜÜLLEEMMIISSEESS OOSSAASS VVEESSII KKÜÜLLMMUUBB JJAA PPIILLVVEE AALLUUMMIISSEESS OOSSAASS JJÄÄLLLLEE ÄÄRRAA SSUULLAABB?? VVAASSTTUUSS:: RRAAHHEE
 30. SSAADDEEMMEEDD 220000 MMIISSSSUUGGUUSSEEDD SSAADDEEMMEEDD TTEEKKIIVVAADD,,KKUUII VVEEEEAAUURR KKOOGGUUNNEEBB TTIILLKKAADDEENNAA JJAAHHEEDDAATTEELLEE EESSEEMMEETTEELLEE??.. VVAASSTTUUSS
 31. SSAADDEEMMEEDD 220000 MMIISSSSUUGGUUSSEEDD SSAADDEEMMEEDD TTEEKKIIVVAADD,,KKUUII VVEEEEAAUURR KKOOGGUUNNEEBB TTIILLKKAADDEENNAA JJAAHHEEDDAATTEELLEE EESSEEMMEETTEELLEE VVAASSTTUUSS:: KKAASSTTEE
 32. SSAADDEEMMEEDD 330000 MMIISSSSUUGGUUSSEEDD SSAADDEEMMEEDD TTEEKKIIVVAADD,, KKUUII NNIIIISSKKEE JJAA KKÜÜLLMM ÕÕHHKK JJAAHHTTUUBB?? SSEEDDAA VVÕÕIIBB NNÄÄHHAA KKAA JJÄÄÄÄLLIILLLLEEDDEENNAA AAKKNNAALL.. VVAASSTTUUSS
 33. SSAADDEEMMEEDD 330000 MMIISSSSUUGGUUSSEEDD SSAADDEEMMEEDD TTEEKKIIVVAADD,, KKUUII NNIIIISSKKEE JJAA KKÜÜLLMM ÕÕHHKK JJAAHHTTUUBB?? SSEEDDAA VVÕÕIIBB NNÄÄHHAA KKAA JJÄÄÄÄLLIILLLLEEDDEENNAA AAKKNNAALL.. VVAASSTTUUSS:: HHÄÄRRMMAATTIISS
 34. SSAADDEEMMEEDD 440000 MMIISS SSAADDEEMMEEDD MMOOOODDUUSSTTUUVVAADD SSIIIISS,, KKUUII TTEEMMPPEERRAATTUUUURR MMAAAAPPIINNNNAA LLÄÄHHEEDDAALL JJÄÄRRSSUULLTT LLAANNGGEEBB,, KKUUIIDD KKÕÕRRGGEEMMAALL ÕÕHHUUSS PPÜÜSSIIVVAADD VVEEEELL PPLLUUSSSSKKRRAAAADDIIDD?? VVAASSTTUUSS
 35. SSAADDEEMMEEDD 440000 MMIISS SSAADDEEMMEEDD MMOOOODDUUSSTTUUVVAADD SSIIIISS,, KKUUII TTEEMMPPEERRAATTUUUURR MMAAAAPPIINNNNAA LLÄÄHHEEDDAALL JJÄÄRRSSUULLTT LLAANNGGEEBB,, KKUUIIDD KKÕÕRRGGEEMMAALL ÕÕHHUUSS PPÜÜSSIIVVAADD VVEEEELL PPLLUUSSSSKKRRAAAADDIIDD?? VVAASSTTUUSS:: JJÄÄIIDDEE
 36. SSAADDEEMMEEDD 550000 KKUUII SSUUUURR OONN EEEESSTTII KKEESSKKMMIINNEE SSAADDEEMMEETTEE HHUULLKK AAAASSTTAASS ((mmmm))?? VVAASSTTUUSS
 37. SSAADDEEMMEEDD 550000 KKUUII SSUUUURR OONN EEEESSTTII KKEESSKKMMIINNEE SSAADDEEMMEETTEE HHUULLKK AAAASSTTAASS ((mmmm))?? VVAASSTTUUSS:: 550000--770000 mmmm
 38. SSEEGGUU,, LLAAHHUUSS 5500 MMIILLLLEE SSAAAAMMEE,, KKUUII SSEEGGAAMMEE KKAAKKSS VVÕÕII EENNAAMMAATT AAIINNEETT?? VVAASSTTUUSS
 39. SSEEGGUU,, LLAAHHUUSS 5500 MMIILLLLEE SSAAAAMMEE,, KKUUII SSEEGGAAMMEE KKAAKKSS VVÕÕII EENNAAMMAATT AAIINNEETT?? VVAASSTTUUSS:: SSEEGGUU
 40. SSEEGGUU,, LLAAHHUUSS 110000 LLÕÕPPEETTAA LLAAUUSSEE.. AAIINNEE LLAAHHUUSSTTUUMMIISSEELL VVEEEESS SSAAAADDAAKKSSEE .............. VVAASSTTUUSS
 41. SSEEGGUU,, LLAAHHUUSS 110000 LLÕÕPPEETTAA LLAAUUSSEE.. AAIINNEE LLAAHHUUSSTTUUMMIISSEELL VVEEEESS SSAAAADDAAKKSSEE .............. VVAASSTTUUSS:: VVEESSIILLAAHHUUSS
 42. SSEEGGUU,, LLAAHHUUSS 220000 MMIILLLLEESSTT KKOOOOSSNNEEBB LLAAHHUUSS?? VVAASSTTUUSS
 43. SSEEGGUU,, LLAAHHUUSS 220000 MMIILLLLEESSTT KKOOOOSSNNEEBB LLAAHHUUSS?? VVAASSTTUUSS:: LLAAHHUUSSTTUUNNUUDD AAIINNEESSTT JJAA LLAAHHUUSSTTIISSTT
 44. SSEEGGUU,, LLAAHHUUSS 330000 MMIILLLLIINNEE TTÄÄHHTTSSUUSS OONN ÕÕHHUU LLAAHHUUSSTTUUVVUUSSEELL VVEEEESS?? VVAASSTTUUSS
 45. SSEEGGUU,, LLAAHHUUSS 330000 MMIILLLLIINNEE TTÄÄHHTTSSUUSS OONN ÕÕHHUU LLAAHHUUSSTTUUVVUUSSEELL VVEEEESS?? VVAASSTTUUSS:: VVEEEESS LLAAHHUUSSTTUUNNUUDD ÕÕHHUUHHAAPPNNIIKKKKUU KKAASSUUTTAAVVAADD OOMMAA EELLUUTTEEGGEEVVUUSSEESS VVEEEEOORRGGAANNIISSMMIIDD
 46. SSEEGGUU,, LLAAHHUUSS 440000 MMIILLLLIISSEESS OOLLEEKKUUSS VVÕÕIIBB OOLLLLAA LLAAHHUUSSTTUUNNUUDD AAIINNEE?? VVAASSTTUUSS
 47. SSEEGGUU,, LLAAHHUUSS 440000 MMIILLLLIISSEESS OOLLEEKKUUSS VVÕÕIIBB OOLLLLAA LLAAHHUUSSTTUUNNUUDD AAIINNEE?? VVAASSTTUUSS:: TTAAHHKKEESS,, VVEEDDEELLAASS VVÕÕII GGAAAASSIILLIISSEESS
 48. SSEEGGUU,, LLAAHHUUSS 550000 MMIISS OONN JJOOOODDIITTIINNKKTTUUUURRIISS LLAAHHUUSSTTIIKKSS JJAA MMIISS LLAAHHUUSSTTUUNNUUDD AAIINNEEKKSS?? VVAASSTTUUSS
 49. SSEEGGUU,, LLAAHHUUSS 550000 MMIISS OONN JJOOOODDIITTIINNKKTTUUUURRIISS LLAAHHUUSSTTIIKKSS JJAA MMIISS LLAAHHUUSSTTUUNNUUDD AAIINNEEKKSS?? VVAASSTTUUSS:: LLAAHHUUSSTTII-- PPIIIIRRIITTUUSS,, LLAAHHUUSSTTUUNNUUDD AAIINNEE-- JJOOOODD
 50. VVAARRIIAA 5500 KKUUIIDDAASS KKUUTTSSUUTTAAKKSSEE RRAAHHVVAASSUUUUSS ÄÄIIKKEESSTT?? VVAASSTTUUSS
 51. VVAARRIIAA 5500 KKUUIIDDAASS KKUUTTSSUUTTAAKKSSEE RRAAHHVVAASSUUUUSS ÄÄIIKKEESSTT?? VVAASSTTUUSS:: PPIIKKNNEE
 52. VVAARRIIAA 110000 KKUUIIDDAASS NNIIMMEETTAATTAAKKSSEE VVEEEE PPIIDDEEVVAATT RRIINNGGKKÄÄIIKKUU LLOOOODDUUSSEESS?? VVAASSTTUUSS
 53. VVAARRIIAA 110000 KKUUIIDDAASS NNIIMMEETTAATTAAKKSSEE VVEEEE PPIIDDEEVVAATT RRIINNGGKKÄÄIIKKUU LLOOOODDUUSSEESS?? VVAASSTTUUSS:: VVEEEERRIINNGGEE
 54. VVAARRIIAA 220000 NNIIMMEETTAA KKÕÕIIKK VVIIKKEERRKKAAAARREE VVÄÄRRVVIIDD AALLUUSSTTAADDEESS VVÄÄLLIIMMIISSEESSTT.. VVAASSTTUUSS
 55. VVAARRIIAA 220000 NNIIMMEETTAA KKÕÕIIKK VVIIKKEERRKKAAAARREE VVÄÄRRVVIIDD AALLUUSSTTAADDEESS VVÄÄLLIIMMIISSEESSTT.. VVAASSTTUUSS:: PPUUNNAANNEE,, OORRAANNžž,, KKOOLLLLAANNEE,, RROOHHEELLIINNEE,, SSIINNIINNEE,, TTUUMMEESSIINNIINNEE,, VVIIOOLLEETTNNEE
 56. VVAARRIIAA 330000 KKUUIIDDAASS VVÕÕIIBB LLÖÖRRTTSSII VVEEEELL NNIIMMEETTAADDAA?? VVAASSTTUUSS
 57. VVAARRIIAA 330000 KKUUIIDDAASS VVÕÕIIBB LLÖÖRRTTSSII VVEEEELL NNIIMMEETTAADDAA?? VVAASSTTUUSS:: LLOOBBJJAAKKAASS
 58. VVAARRIIAA 440000 MMIIKKSS TTUULLEEVVAADD VVIIHHMMAAUUSSSSIIDD PPEEAALLEE VVIIHHMMAA MMAAAAPPIINNNNAALLEE?? VVAASSTTUUSS
 59. VVAARRIIAA 440000 MMIIKKSS TTUULLEEVVAADD VVIIHHMMAAUUSSSSIIDD PPEEAALLEE VVIIHHMMAA MMAAAAPPIINNNNAALLEE?? VVAASSTTUUSS:: MMAAAASSSSEE TTUUNNGGIIVV VVEESSII UUPPUUTTAABB VVIIHHMMAAUUSSSSII KKÄÄIIGGUUDD MMUULLLLAASS
 60. VVAARRIIAA 550000 KKUUIIDDAASS TTEEKKIIBB KKAATTLLAAKKIIVVII?? VVAASSTTUUSS
 61. VVAARRIIAA 550000 KKUUIIDDAASS TTEEKKIIBB KKAATTLLAAKKIIVVII?? VVAASSTTUUSS:: KKÕÕRRGGEE TTEEMMPPEERRAATTUUUURRII TTOOIIMMEELL HHAAKKKKAAVVAADD MMÕÕNNEEDD LLAAHHUUSSTTUUNNUUDD AAIINNEEDD VVEEEESSTT VVÄÄLLJJAA SSAADDEESSTTUUMMAA
Advertisement