Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tcvn 5040 1990

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tcvn 5040 1990

  1. 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5040 : 1990 ISO 6790 : 1986 ThiÕt bÞ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y - KÝ hiÖu h×nh vÏ dïng trªn s¬ ®å phßng ch¸y - Yªu cÇu kÜ thuËt Fire prevention and protection equipments - Graphical symbols used for protection schemes - Specifications Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng kÝ hiÖu dïng trªn s¬ ®å phßng ch¸y trong c¸c lÜnh vùc thiÕt kÕ kiÕn tróc, x©y dùng, kÜ thuËt vµ trong c¸c lÜnh vùc cã liªn quan nh»m quy ®Þnh c¸c chi tiÕt cña c¸c thiÕt bÞ phßng ch¸y, chèng ch¸y vµ nh÷ng ph|¬ng tiÖn tho¸t n¹n trªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, x©y dùng, phôc håi hay cÊp giÊy chøng nhËn cho nh÷ng vô háa ho¹n. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng h×nh d¸ng h×nh häc cña nh÷ng kÝ hiÖu c¬ b¶n sao cho ph©n biÖt ®|îc tõng lo¹i thiÕt bÞ phßng ch¸y vµ chèng ch¸y, ®ång thêi còng quy ®Þnh nh÷ng kÝ hiÖu bæ sung kÌm theo nh÷ng kÝ hiÖu c¬ b¶n vµ ý nghÜa cña tõng kÝ hiÖu. Khi cÇn thiÕt cã thÓ quy ®Þnh thªm nh÷ng h×nh vÏ, sè hay ch÷ viÕt t¾t kÌm theo c¸c kÝ hiÖu. Nh÷ng kÝ hiÖu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn ¸p dông cho nh÷ng ®èi t|îng sau : - B×nh dËp ch¸y x¸ch tay; - HÖ thèng dËp ch¸y cè ®Þnh; - Vßi dËp ch¸y; - ThiÕt bÞ dËp ch¸y hçn hîp; - ThiÕt bÞ kiÓm tra vµ chØ dÉn; - ThiÕt bÞ b¸o ®éng ban ®Çu ; - ThiÕt bÞ b¸o ch¸y; - ThiÕt bÞ thæi khÝ dËp ch¸y; - Vïng cã nguy c¬ ch¸y vµ næ; - Lèi tho¸t n¹n. Tiªu chuÈn nµy hoµn toµn phï hîp víi ISO 6790 : 1986
  2. 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5040 : 1990
  3. 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5040 : 1990
  4. 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5040 : 1990
  5. 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5040 : 1990 (1) Sè l|îng nh¸nh x¸c ®Þnh theo sè l|îng häng n|íc ra, vÝ dô: Trô n|íc cã 3 häng ra cßn trô n|íc ngÇm cã 1.
  6. 6. tiªu chuÈn viÖt nam 4. tcvn 5040 : 1990 Phèi hîp c¸c kÝ hiÖu Chó thÝch: ViÖc phèi hîp sö dông nh÷ng kÝ hiÖu c¬ b¶n vµ nh÷ng kÝ hiÖu bæ sung cã thÓ rÊt ®a d¹ng, tïy thuéc vµo môc ®Ých ¸p dông nh÷ng kÝ hiÖu ®ã.

×