Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ        MINH       CHƯƠNG 3TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ  HỘI VÀ ...
NỘI DUNG I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ỞVIỆT NAM 1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 2. Quan n...
II. CON ĐƯỜNG, BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊNCHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM  1.Đặc điểm, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lênchủ nghĩa xã h...
I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ỞVIỆT NAM1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam- Hồ Chí Minh đã đưa r...
Hồ Chí Minh khẳng định: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và n...
2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chấtcủa chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam  a) Cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về c...
b) Đặc trưng bản chất tổng quát của chủ nghĩa xã hội ở ViệtNam - Quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...
+ Hồ Chí Minh quan niệm về chủ nghĩa xã hội ở nước ta bằng cách nhấn mạnh đó là một xã hội vì lợi ích của Tổ quốc, của nhâ...
- Đặc trưng bản chất tổng quát của chủ nghĩa xãhội ở Việt Nam: Đó là một chế độ chính trị do nhân dân làm chủ Chủ nghĩa xã...
3. Quan điểm Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực củachủ nghĩa xã hội ở Việt Nam a) Mục tiêu  - Mục tiêu chung: + Ở Hồ Chí...
- Mục tiêu cụ thể:        Chế độ chính trị phải do nhân dân lao động        làm chủ, Nhà nước là của dân, ...
Mục tiêu kinh tế         Cách bóc lột theoCông – nông             chủnghiệp      nghĩa tư bản đ...
Mục tiêu văn hóa – xã hội:Theo Hồ Chí Minh, văn hóa là một mục tiêu cơ bản củacách mạng xã hội chủ nghĩa. Văn hóa thể hiện...
Về bản chất của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ViệtNam, Người khẳng định: “phải xã hội chủ nghĩa về nộidung”.Phương châm xây...
b) Động lực  Theo Hồ Chí Minh động lực đó biểu hiện  ở những phương diện: vật chất và tinh  thần, nội sinh và ngoại ...
Hệ thống       Văn hóa, khoaCon người        Kinh tế      chính trị       học, giáo dục
- Ngoại lực:  Ngoài các động lực bên trong, theo Hồ Chí  Minh, phải kết hợp được với sức mạnh thời  đại, tăng cường ...
Giữa nội lực và ngoại lực, Hồ Chí Minh xác định rất rõnội lực là quyết định nhất, ngoại lực là rất quan trọng. Chínhvì thế...
II. CON ĐƯỜNG, BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊNCHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM   1.Đặc điểm, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩaxã...
- Theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác –Lênin, có hai con đường lên chủ nghĩa xã hội. Con đường thứ nhất...
- Quan điểm của Hồ Chí Minh:   + Hồ Chí Minh đã khẳng định con đường cách mạng ViệtNam là tiến hành giải phóng dân tộc, ...
b) Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ởViệt Nam   - Thực chất thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ...
- Nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội:   Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ởViệt Na...
- Tính chất thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội:  Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến tính chất tuần tự, dần dần củathời kỳ quá độ ...
+ Thứ hai, Đây là công việc hết sức mới mẻ đối với Đảngta nên phải vừa làm, vừa học và có thể vấp váp, thiếu sót. Xâydựng ...
Từ việc chỉ rõ tính chất của thời kỳ quá độ, Hồ Chí Minh luônluôn nhắc nhở cán bộ đảng viên trong xây dựng chủ nghĩa xã hộ...
c) Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung xâydựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ    Công cuộc xây dựng...
Trong lĩnh            vực chính trị                 Củng cố và tăng cường vai tròNội dung quan ...
- Nội dung kinh tế:   + Hồ Chí Minh đề cập đến trên các mặt: lực lượng sảnxuất, quan hệ sản xuất, cơ chế quản lý kinh tế...
+ Bên cạnh chế độ và quan hệ sở hữu, Hồ ChíMinh rất coi trọng quan hệ phân phối và quản lý kinh tế.Quản lý kinh tế phải dự...
+ Đối với kinh tế vùng, lãnh thổ, Hồ Chí Minh lưu ýphải phát triển đồng đều giữa kinh tế đô thị và kinh tếnông thôn. Người...
- Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội:  Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng conngười mới. Đặc biệt, Hồ Chí Minh đề cao...
2. Những chỉ dẫn có tính định hướng về nguyêntắc, bước đi, biện pháp thực hiện trong quá trình xâydựng chủ nghĩa xã hội  ...
- Quán triệt hai nguyên tắc phương pháp luận:  + Hồ Chí Minh xác định phương châm thực hiện bướcđi trong xây dựng chủ ng...
- Hồ Chí Minh chỉ đạo một số biện pháp cụ thể:  + Thực hiện cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kếthợp cải tạo với x...
KẾT LUẬNTrong bối cảnh mới hiện nay, vận dụng tư tưởng HồChí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độlên chủ nghĩa xã ...
Trong đó, cần tập trung giải quyết những vấn đề quantrọng nhất là:   Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã ...
Chương 3,ttuong
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Dccthp nnl1
Next
Upcoming SlideShare
Dccthp nnl1
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Chương 3,ttuong

Download to read offline

Chương 3,ttuong

 1. 1. GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG 3TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
 2. 2. NỘI DUNG I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ỞVIỆT NAM 1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chấtcủa chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 3. Quan điểm Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủnghĩa xã hội ở Việt Nam
 3. 3. II. CON ĐƯỜNG, BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊNCHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 1.Đặc điểm, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lênchủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 2. Những chỉ dẫn có tính định hướng vềnguyên tắc, bước đi, biện pháp thực hiện trongquá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
 4. 4. I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI ỞVIỆT NAM1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam- Hồ Chí Minh đã đưa ra quan điểm: Tiến lên chủ nghĩa xã hội là bước phát triển tất yếu ở Việt Nam sau khi nước nhà đã giành được dộc lập theo con đường cách mạng vô sản.- Mục tiêu giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản mà Hồ ChíMinh đã lựa chọn cho dân tộc Việt Nam là nước nhà được độc lập, nhândân được hưởng cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.
 5. 5. Hồ Chí Minh khẳng định: “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc, nói tóm lại là nền cộng hòa thế giới chân chính, xóa bỏ những biên giới tư bản chủ nghĩa cho đến nay chỉ là những vách tường dài ngăn cản những người lao động trên thế giới hiểu nhau và yêu thương nhau”.
 6. 6. 2. Quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng, bản chấtcủa chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam a) Cách tiếp cận của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội - Hồ Chí Minh tiếp thu lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học củalý luận Mác – Lênin trước hết là từ yêu cầu tất yếu của công cuộcgiải phóng dân tộc Việt Nam. - Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội ở một phương diện nữalà đạo đức, hướng tới giá trị nhân đạo, nhân văn mácxít. - Bao trùm lên tất cả là Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hộitừ văn hóa.
 7. 7. b) Đặc trưng bản chất tổng quát của chủ nghĩa xã hội ở ViệtNam - Quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: + Hồ Chí Minh có quan niệm tổng quát khi coi chủ nghĩa cộngsản, chủ nghĩa xã hội như là một chế độ xã hội bao gồm các mặt rấtphong phú, hoàn chỉnh, trong đó con người được phát triển toàndiện, tự do. + Hồ Chí Minh diễn đạt quan niệm của mình về chủ nghĩa xãhội chủ nghĩa ở Việt Nam trên một số mặt nào đó của nó như:chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…
 8. 8. + Hồ Chí Minh quan niệm về chủ nghĩa xã hội ở nước ta bằng cách nhấn mạnh đó là một xã hội vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.+ Hồ Chí Minh nêu chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong ý thức, động lực của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 9. 9. - Đặc trưng bản chất tổng quát của chủ nghĩa xãhội ở Việt Nam: Đó là một chế độ chính trị do nhân dân làm chủ Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự phát triển của khoa học kỹ thuật Chủ nghĩa xã hội là chế độ không còn người bóc lột người Chủ nghĩa xã hội là một xã hội phát triển cao về văn hóa, đạo đức
 10. 10. 3. Quan điểm Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực củachủ nghĩa xã hội ở Việt Nam a) Mục tiêu - Mục tiêu chung: + Ở Hồ Chí Minh, mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội và mục tiêu phấn đấu của Người là một, đó là độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân. + Hồ Chí Minh quan niệm mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là nâng cao đời sống nhân dân.
 11. 11. - Mục tiêu cụ thể: Chế độ chính trị phải do nhân dân lao động làm chủ, Nhà nước là của dân, do dân và vì dân.Mục tiêuchính trị Nhà nước có hai chức năng: dân chủ với nhân dân, chuyên chính với kẻ thù của nhân dân.
 12. 12. Mục tiêu kinh tế Cách bóc lột theoCông – nông chủnghiệp nghĩa tư bản được Phát triểnhiện bỏ dần, đời sốngđại, khoa vật chất của nhân toàn diện cáchọc – kỹ dân ngành ngày càng được cảithuật tiên thiện.tiến
 13. 13. Mục tiêu văn hóa – xã hội:Theo Hồ Chí Minh, văn hóa là một mục tiêu cơ bản củacách mạng xã hội chủ nghĩa. Văn hóa thể hiện trong mọisinh hoạt tinh thần của xã hội, đó là xóa nạn mù chữ, xâydựng, phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, xâydựng, phát triển văn hóa nghệ thuật, thực hiện nếp sốngmới, thực hành vệ sinh phòng bệnh, giải trí lànhmạnh, bài trừ mê tín dị đoan, khắc phục phong tục tậpquán lạc hậu.
 14. 14. Về bản chất của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ViệtNam, Người khẳng định: “phải xã hội chủ nghĩa về nộidung”.Phương châm xây dựng nền văn hóa mới là: độc lập, khoa học, đại chúng.Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa là đào tạo con người.Hồ Chí Minh luôn luôn nhấn mạnh đến trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng; đồng thời Người cũng rất quan tâm đến mặt tài năng.
 15. 15. b) Động lực Theo Hồ Chí Minh động lực đó biểu hiện ở những phương diện: vật chất và tinh thần, nội sinh và ngoại sinh. Người khẳng định động lực quan trọng và quyết định nhất là con người, là nhân dân lao động nòng cốt là công – nông – trí thức.
 16. 16. Hệ thống Văn hóa, khoaCon người Kinh tế chính trị học, giáo dục
 17. 17. - Ngoại lực: Ngoài các động lực bên trong, theo Hồ Chí Minh, phải kết hợp được với sức mạnh thời đại, tăng cường đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân, phải sử dụng tốt những thành quả khoa học – kỹ thuật thế giới.
 18. 18. Giữa nội lực và ngoại lực, Hồ Chí Minh xác định rất rõnội lực là quyết định nhất, ngoại lực là rất quan trọng. Chínhvì thế, Người thường nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, tự lựccánh sinh là chính nhưng luôn luôn chú trọng tranh thủ sựgiúp đỡ, hợp tác quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sứcmạnh quốc tế tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựngthành công chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở bảo đảm các quyềndân tộc cơ bản của Việt Nam không can thiệp vào công việcnội bộ của nhau, chung sống hòa bình và phát triển.
 19. 19. II. CON ĐƯỜNG, BIỆN PHÁP QUÁ ĐỘ LÊNCHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 1.Đặc điểm, nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩaxã hội ở Việt Nam a) Thực chất, loại hình và đặc điểm của thời kỳ quá độ C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đều khẳng định tính tất yếukhách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chỉ rõ vịtrí lịch sử, nhiệm vụ đặc thù của nó trong quá trình vậnđộng, phát triển của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.
 20. 20. - Theo quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác –Lênin, có hai con đường lên chủ nghĩa xã hội. Con đường thứ nhất làquá độ trực tiếp lên chủ nghĩa xã hội từ những nước tư bản chủ nghĩaphát triển ở trình độ cao. Con đường thứ hai là quá độ gián tiếp lênchủ nghĩa xã hội ở những nước chủ nghĩa tư bản phát triển còn thấp. - V.I.Lênin cho rằng, những nước có nền kinh tế lạc hậu, chưatrải qua thời kỳ phát triển của chủ nghĩa tư bản cũng có thể đi lênchủ nghĩa xã hội được trong điều kiện cụ thể nào đó, nhất là trongđiều kiện đảng kiểu mới của giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo (trởthành đảng cầm quyền) và được một hay nhiều nước tiên tiến giúpđỡ.
 21. 21. - Quan điểm của Hồ Chí Minh: + Hồ Chí Minh đã khẳng định con đường cách mạng ViệtNam là tiến hành giải phóng dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộcdân chủ nhân dân, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. + Theo Hồ Chí Minh, khi bước vào thời kỳ quá độ lên chủnghĩa xã hội, nước ta có đặc điểm lớn nhất là từ một nước nôngnghiệp lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giaiđoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Đặc điểm này chi phối các đặcđiểm khác, thể hiện trong tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội và làmcơ sở nảy sinh nhiều mâu thuẫn.
 22. 22. b) Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ởViệt Nam - Thực chất thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội + Theo Hồ Chí Minh, thực chất thời kỳ quá độ lên chủ nghĩaxã hội ở nước ta là quá trình cải biến nền sản xuất lạc hậu thànhnền sản xuất tiên tiến, hiện đại. + Thực chất của quá tình cải tạo và phát triển nền kinh tếquốc dân cũng là cuộc đấu tranh giai cấp gay go, phức tạp trongđiều kiện mới.
 23. 23. - Nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ởViệt Nam bao gồm hai nội dung lớn: Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật cho chủ nghĩa xã1 hội, xây dựng các tiền đề về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng cho chủ nghĩa xã hội. Cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới kết hợp cải tạo và xây2 dựng, trong đó lấy xây dựng làm trọng tâm, làm nội dung cốt yếu nhất, chủ chốt, lâu dài.
 24. 24. - Tính chất thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến tính chất tuần tự, dần dần củathời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tính chất phức tạp và khókhăn của nó được Người lý giải trên các điểm sau: + Thứ nhất, đây thực sự là một cuộc cách mạng làm đảo lộnmọi mặt đời sống xã hội, cả lực lượng sản xuất và quan hệ sảnxuất, cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Nó đặt ra và đòi hỏiđồng thời giải quyết hàng loạt mâu thuẫn khác nhau.
 25. 25. + Thứ hai, Đây là công việc hết sức mới mẻ đối với Đảngta nên phải vừa làm, vừa học và có thể vấp váp, thiếu sót. Xâydựng xã hội mới bao giờ cũng khó khăn, phức tạp hơn đánh đổxã hội cũ lỗi thời. + Thứ ba, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước taluôn luôn bị các thế lực phản động trong và ngoài nước tìmcách chống phá.
 26. 26. Từ việc chỉ rõ tính chất của thời kỳ quá độ, Hồ Chí Minh luônluôn nhắc nhở cán bộ đảng viên trong xây dựng chủ nghĩa xã hội phảithận trọng, tránh nôn nóng, chủ quan, đốt cháy giai đoạn. Vấn đề cơ bản là phải xác định đúng bước đi và hình thức phùhợp với trình độ của lực lượng sản xuất, biết kết hợp các khâu trunggian, quá độ, tuần tự từng bước, từ thấp đến cao. Vì vậy, xây dựng chủ nghĩa xã hội đòi hỏi một năng lực lãnh đạomang tính khoa học, vừa hiểu biết các quy luật vận động xã hội, phảicó nghệ thuật khôn khéo cho thật sát với tình hình thực tế.
 27. 27. c) Quan điểm của Hồ Chí Minh về nội dung xâydựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta là sự nghiệp cách mạng mang tính toàn diện. Hồ Chí Minh đã xác định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng lĩnh vực.
 28. 28. Trong lĩnh vực chính trị Củng cố và tăng cường vai tròNội dung quan trọng nhất quản lý của Nhà nước trong sựlà phải giữ vững và phát nghiệp xây dựng chủ nghĩa xãhuy vai trò lãnh đạo của hội ngày càng trở thành nhiệmĐảng. vụ rất quan trọng.
 29. 29. - Nội dung kinh tế: + Hồ Chí Minh đề cập đến trên các mặt: lực lượng sảnxuất, quan hệ sản xuất, cơ chế quản lý kinh tế. Người nhấn mạnhđến việc tăng năng suất lao động trên cơ sở tiến hành công nghiệphóa xã hội chủ nghĩa. Đối với cơ cấu kinh tế, cơ cấu kinh tếvùng, lãnh thổ. + Người quan niệm hết sức độc đáo về cơ cấu kinh tế nông –công nghiệp, lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, củng cố hệthống thương nghiệp làm cầu nối tốt nhất giữa các ngành sản xuấtxã hội, thỏa mãn nhu cầu thiết yếu của nhân dân.
 30. 30. + Bên cạnh chế độ và quan hệ sở hữu, Hồ ChíMinh rất coi trọng quan hệ phân phối và quản lý kinh tế.Quản lý kinh tế phải dựa trên cơ sở hạch toán, đem lạihiệu quả cao, sử dụng tốt các đòn bẩy trong phát triểnsản xuất. +Người chủ trương và chỉ rõ các điều kiện thựchiện nguyên tắc phân phối theo lao động: làm nhiềuhưởng nhiều , làm ít hưởng ít, không làm không hưởng.Gắn liền với nguyên tắc phân phối theo lao động, HồChí Minh bước đầu đề cập vấn đề khoán trong sảnxuất.
 31. 31. + Đối với kinh tế vùng, lãnh thổ, Hồ Chí Minh lưu ýphải phát triển đồng đều giữa kinh tế đô thị và kinh tếnông thôn. Người đặc biệt chú trọng chỉ đạo phát triểnkinh tế vùng núi, hải đảo, vừa tạo tiền đề không ngừng cảithiện và nâng cao đời sống của đồng bào, vừa đảm bảoan ninh, quốc phòng cho đất nước. + Ở nước ta, Hồ Chí Minh là người đầu tiên chủtrương phát triển cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trongsuốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Người xác địnhrõ vị trí và xu hướng vận động của từng thành phần kinhtế.
 32. 32. - Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội: Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng conngười mới. Đặc biệt, Hồ Chí Minh đề cao vai trò củavăn hóa, giáo dục và khoa học – kỹ thuật trong xã hộichủ nghĩa. Hồ Chí Minh rất coi trọng việc nâng cao dântrí, đào tạo và sử dụng nhân tài, khẳng định vai trò tolớn của văn hóa trong đời sống xã hội.
 33. 33. 2. Những chỉ dẫn có tính định hướng về nguyêntắc, bước đi, biện pháp thực hiện trong quá trình xâydựng chủ nghĩa xã hội - Hồ Chí Minh đề ra hai nguyên tắc có tính chất phươngpháp luận: Một là, xây dựng chủ nghĩa xã hội là một hiện tượng phổbiến mang tính chất quốc tế, cần quán triệt các nguyên lý cơbản của chủ nghĩa Mac – Lênin về xây dựng chế độ mới, cóthể tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước anh em Hai là, xác định bước đi và biện pháp xây dựng chủnghĩa xã hội chủ yếu xuất phát từ điều kiện thực tế, đặc điểmdân tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân.
 34. 34. - Quán triệt hai nguyên tắc phương pháp luận: + Hồ Chí Minh xác định phương châm thực hiện bướcđi trong xây dựng chủ nghĩa xã hội: dần dần, thận trọngtừng bước một, từ thấp đến cao, không chủ quan nôn nóngvà việc xác định các bước đi phải luôn căn cứ vào các điềukiện khách quan quy định. + Hồ Chí Minh nhận thức về phương châm “Tiếnnhanh , tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội”không có nghĩa là làm bừa, làm ẩu, “đốt cháy giaiđoạn”, chủ quan duy ý trí, mà phải làm vững chắc từngbước, phù hợp với diều kiện thực tế.
 35. 35. - Hồ Chí Minh chỉ đạo một số biện pháp cụ thể: + Thực hiện cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, kếthợp cải tạo với xây dựng, lấy xây dựng làm chính. + Kết hợp xây dựng và bảo vệ, đồng thời tiến hành hainhiệm vụ chiến lược ở hai miền Nam – Bắc khác nhau trongphạm vi một quốc gia. + Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có kế hoạch, biệnpháp, quyết tâm để thực hiện thắng lợi kế hoạch. + Trong điều kiện nước ta, biện pháp cơ bản, quyếtđịnh, lâu dài trong xây dựng chủ nghĩa xã hội là đem củadân, tài dân, sức dân làm lợi cho dân, dưới sự lãnh đạo củaĐảng Cộng sản Việt Nam.
 36. 36. KẾT LUẬNTrong bối cảnh mới hiện nay, vận dụng tư tưởng HồChí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độlên chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần tập trung thực hiệnthắng lợi các nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng.Đại hội XI và Cương lĩnh xây dựng đất nước trongthời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, pháttriển năm 2011).
 37. 37. Trong đó, cần tập trung giải quyết những vấn đề quantrọng nhất là: Kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mễ tất cả các nguồn lực, trước hết là nội lực để đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, làm trong sạch bộ máy Nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư để xây dựng chủ nghĩa xã hội.
 • DuongNguyenDai2

  Aug. 14, 2021
 • ValerieVo2

  May. 10, 2021
 • LeTruong45

  Jan. 8, 2021
 • luanphamvu

  May. 22, 2020
 • LongNguyn496

  May. 11, 2020
 • VnThanh66

  Apr. 22, 2020
 • LunTrnCng

  Jan. 15, 2020
 • phiho972000

  Nov. 22, 2019
 • hohuyhoang17072000

  Oct. 9, 2019
 • NgnBo4

  Feb. 26, 2019
 • MoonMoon59

  Oct. 8, 2018
 • LinhPhngNguyn1

  Jun. 17, 2018
 • BrianaDang88

  May. 11, 2018
 • ducly5815

  Mar. 4, 2018
 • dinhnguyendv16

  Dec. 17, 2017
 • BnhBT

  Dec. 6, 2017
 • NghipBi

  Nov. 5, 2017
 • HongNgc29

  Nov. 2, 2017
 • huynhmai981225

  Sep. 30, 2017
 • NguynThnh186

  Jul. 24, 2017

Views

Total views

67,518

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

83

Actions

Downloads

1,327

Shares

0

Comments

0

Likes

35

×