Doktor

1,818 views

Published on

yolyordam

Published in: Education
 • Be the first to comment

Doktor

 1. 1. Kendi Hastalığını Teşhis Edebilen Bahtiyar Doktor!
 2. 2. “ Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor! Samimî ve aziz dostum…
 3. 3. Senin hararetli mektubunun gösterdiği intibah-ı ruhî (ruhi uyanış) şâyân-ı tebriktir…
 4. 4. Biliniz ki, mevcudat (yaratılmışlar) içinde en kıymettar, hayattır…
 5. 5. Ve vazifeler içinde en kıymettar, hayata hizmettir.
 6. 6. … Ve hidemat-ı hayatiye (hayata hizmetler) içinde en kıymettarı, hayat-ı fâniyenin (geçici hayatın) hayat-ı bâkiyeye (sonsuz hayata) inkılâp etmesi için sa'y etmektir (çalışmaktır).
 7. 7. Şu hayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti ise, hayat-ı bâkiyeye (ebedi hayata) çekirdek ve mebde ve menşe (esas) olması cihetindendir.
 8. 8. Yoksa, hayat-ı ebediyeyi zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu hayat-ı fâniyeye hasr-ı nazar etmek, ânî bir şimşeği sermedî bir güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir.
 9. 9. Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan, maddî ve gâfil doktorlardır.
 10. 10. Eğer eczahane-i kudsiye-i Kur'âniyeden (Kur’an’ın kudsi eczanesinden) tiryâk-misâl imanî ilâçları alabilseler,
 11. 11. … hem kendi hastalıklarını, hem beşeriyetin (insanlığın) yaralarını tedavi ederler, inşallah.
 12. 12. Senin şu intibahın (uyanışın) senin yarana bir merhem olduğu gibi, seni dahi doktorların marazına (hastalığına) bir ilâç yapar…
 13. 13. Hem bilirsin, meyus ve ümitsiz bir hastaya manevî bir tesellî, bazan bin ilâçtan daha ziyade nâfidir (faydalıdır).
 14. 14. Halbuki, tabiat bataklığında boğulmuş bir tabip, o biçare marîzin (hastanın) elîm ye'sine (ümitsizliğine) bir zulmet daha katar.
 15. 15. İnşallah bu intibahın (imani uyanışın) seni öyle biçarelere medar-ı tesellî eder, nurlu bir tabip yapar.
 16. 16. Bilirsin ki, ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur.
 17. 17. Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen, malûmatın içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi câmid (cansız) şeyleri bulursun…
 18. 18. Çünkü ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum...
 19. 19. İşte o fennî malûmatı, o felsefî maarifi (bilgileri) faydalı, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lâzımdır.
 20. 20. Sen dahi Cenab-ı Hak’tan bir intibah (imani uyanış) iste ki, senin fikrini Hakîm-i Zülcelâlin hesabına çevirsin, tâ o odunlara bir ateş verip nurlandırsın.
 21. 21. Lüzumsuz maarif-i fenniyen (tıpla ilgili bilgilerin), kıymettar maarif-i İlâhiye (Allah’ı tanıtan bilgiler) hükmüne geçsin.”
 22. 22. Metin: Bediüzzaman-Barla Lahikası Sunum: Ahmet Yordam
 23. 23. Facebook: Yolyordamsayfam www.yolyordam.com

×