Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Petroleum adulteration and law

Adulteration of petroleum products

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Petroleum adulteration and law

 1. 1. AADDUULLTTEERRAATTIIOONN OOFF PPEETTRROOLLEEUUMM PPRROODDUUCCTTSS Presented by Mahesh.S. Lone
 2. 2. LLEEGGIISSLLAATTIIOONNSS 11.. EESSSSEENNTTIIAALL CCOOMMMMOODDIITTIIEESS AACCTT,, 11995555.. 22.. TTHHEE PPEETTRROOLLEEUUMM AACCTT,, 11993344.. 33.. MMoottoorr SSppiirriitt && HHiigghh SSppeeeedd DDiieesseell ((RReegguullaattiioonn ooff SSuuppppllyy,, DDiissttrriibbuuttiioonn aanndd PPrreevveennttiioonn ooff MMaallpprraaccttiicceess )) OOrrddeerr 22000055.. 44..KKeerroosseennee((RReessttrriiccttiioonn oonn uussee && ffiixxaattiioonn ooff CCeeiilliinngg pprriiccee)) oorrddeerr 11999933.. 55..NNaapphhtthhaa((AAccqquuiissiittiioonn,, SSaallee,, SSttoorraaggee && PPrreevveennttiioonn ooff uussee iinn AAuuttoommoobbiilleess)) OOrrddeerr 22000000.. 66..SSoollvveenntt,, RRaaffffiinnaattee NNaapphhtthhaa((AAccqquuiissiittiioonn,, SSaallee,, SSttoorraaggee && PPrreevveennttiioonn ooff uussee iinn AAuuttoommoobbiilleess)) OOrrddeerr 22000000..
 3. 3. COMMON PPEETTRROOLLEEUUMM PPRROODDUUCCTTSS CCNNGG LLPPGG NNaapphhtthhaa GGaassoolliinnee KKeerroosseennee DDiieesseell LLuubbrriiccaattiinngg OOiillss WWaaxx
 4. 4. CCNNGG CCNNGG iiss tthhee ccoommpprreesssseedd ffoorrmm ooff tthhee nnaattuurraall ggaass aanndd iitt iiss uusseedd mmaaiinnllyy aass aann aalltteerrnnaattiivvee ffuueell ffoorr IICC eennggiinneess((ssuucchh aass aauuttoommoobbiillee eennggiinneess)).. IItt ccoonnssiissttss mmaaiinnllyy ooff mmeetthhaannee,, aa ccoolloorrlleessss,, ooddoouurrlleessss aanndd ttaasstteelleessss ggaass.. IItt ggeenneerraatteess llooww hhyyddrrooccaarrbboonn eemmiissssiioonnss..
 5. 5. LLPPGG TThhoossee hhyyddrrooccaarrbboonnss wwhhiicchh aarree ggaasseeoouuss aatt nnoorrmmaall aattmmoosspphheerriicc pprreessssuurree,, bbuutt mmaayy bbee ccoonnddeennsseedd ttoo tthhee lliiqquuiidd ssttaattee aatt nnoorrmmaall tteemmppeerraattuurree,, bbyy tthhee aapppplliiccaattiioonn ooff tthhee mmooddeerraattee pprreessssuurreess.. LLPPGG iiss aa pprreeddoommiinnaanntt mmiixxttuurree ooff pprrooppaannee aanndd BBuuttaanneess ((nnoorrmmaall bbuuttaannee oorr iissoo--bbuuttaannee)) wwiitthh aa ssmmaallll ppeerrcceennttaaggee ooff uunnssaattuurraatteess((pprrooppyylleennee aanndd bbuuttyylleennee)) aanndd ssoommee lliigghhtteerr CC22 aass wweellll aass hheeaavviieerr CC55 ffrraaccttiioonnss..
 6. 6. NNAAPPTTHHAA PPeettrroolleeuumm NNaapphhtthhaa iiss aa ggeenneerraall tteerrmm uusseedd ttoo ddeessccrriibbee ssppeecciiaall bbooiilliinngg ppooiinntt ssppiirriittss hhaavviinngg aa bbooiilliinngg rraannggee ooff aapppprrooxxiimmaatteellyy 3300 ttoo 117700 ooCC.. TThheerree aarree ttwwoo ttyyppeess ooff NNaapphhtthhaa mmaarrkkeetteedd,, nnaammeellyy,, HHiigghh AArroommaattiicc NNaapphhtthhaa ((HHAANN)) aanndd LLooww AArroommaattiicc NNaapphhtthhaa ((LLAANN)).. NNaapphhtthhaa iiss wwiiddeellyy uusseedd iinn ffeerrttiilliizzeerr ppllaannttss aanndd ppeettrroocchheemmiiccaall iinndduussttrriieess aass aa ffeeeedd ssttoocckk..
 7. 7. GGAASSOOLLIINNEE MMoottoorr ggaassoolliinnee oorr mmoorree ggeenneerraallllyy kknnoowwnn aass ppeettrrooll iinn oouurr ccoouunnttrryy,, iiss tthhee ffuueell uussuuaallllyy uusseedd iinn SSII eennggiinneess.. IItt ccoonnssiissttss eesssseennttiiaallllyy ooff CC44 ttoo CC1111 hhyyddrrooccaarrbboonnss,, hhaavviinngg bbooiilliinngg ppooiinntt iinn tthhee rraannggee ooff aapppprrooxxiimmaatteellyy 3300 ooCC ttoo 221155 ooCC.. OObbttaaiinneedd bbyy bblleennddiinngg ccoommppoonneennttss ffrroomm ddiiffffeerreenntt rreeffiinneerryy pprroocceesssseess..
 8. 8. KKEERROOSSEENNEE KKeerroosseenneess aarree ddiissttiillllaattee ffrraaccttiioonnss ooff ccrruuddee ooiill iinn tthhee bbooiilliinngg rraannggee ooff 115500-- 225500 ooCC((mmaaxx 330000 ooCC)) aanndd ccoonnssiissttss ooff CC1100--CC1166 hhyyddrrooccaarrbboonnss.. PPaarraaffffiinnss aarree tthhee pprreeffeerrrreedd ccoommppoonneennttss ooff KKeerroosseennee bbeeccaauussee ooff tthheeiirr eexxcceelllleenntt bbuurrnniinngg qquuaalliittyy aanndd hhiigghh ssmmookkee ppooiinntt.. BBlluuee DDyyee ((2200 ppppmm)) iiss aaddddeedd ttoo PPDDSS kkeerroosseennee ttoo ddiiffffeerreennttiiaattee iitt ffrroomm nnoonn ssuubbssiiddiisseedd kkeerroosseennee
 9. 9. DDIIEESSEELL PPeettrroolleeuumm ddeerriivveedd ddiieesseell iiss aa mmiixxttuurree ooff ssttrraaiigghhtt rruunn pprroodduucctt((115500 ooCC ttoo 440000 ooCC)) wwiitthh vvaarryyiinngg aammoouunntt ooff sseelleecctteedd ccrraacckkeedd ddiissttiillllaatteess aanndd ccoommppoosseedd ooff ssaattuurraatteedd aanndd aarroommaattiicc hhyyddrrooccaarrbboonnss.. IItt ccoonnssiissttss ooff CC1100 ttoo CC2255 hhyyddrrooccaarrbboonnss..
 10. 10. LLUUBBRRIICCAATTIINNGG OOIILLSS PPeettrroolleeuumm bbaasseedd lluubbrriiccaattiinngg ooiillss aarree mmaaiinnllyy ccoonnssiissttss ooff ppaarraaffffiinnss,, nnaapphhtthheenneess aanndd aarroommaattiiccss.. IItt ccoonnssiissttss ooff CC2266-- CC4400 HHyyddrrooccaarrbboonnss.. AA ggoooodd ooiill hhaass ddiiffffeerreenntt cchhaarraacctteerriissttiiccss,, wwhhiicchh iinncclluuddee HHiigghh VViissccoossiittyy IInnddeexx,, LLooww ppoouurr ppooiinntt,, CCoorrrroossiioonn pprreevveennttiioonn,, TThheerrmmaall ssttaabbiilliittyy aanndd rreessiissttaannccee ttoo ooxxiiddaattiioonn..
 11. 11. AADDUULLTTEERRAATTIIOONN AAdduulltteerraattiioonn iiss ddeeffiinneedd aass tthhee iilllleeggaall oorr uunnaauutthhoorriizzeedd iinnttrroodduuccttiioonn ooff ffoorreeiiggnn ssuubbssttaannccee iinnttoo ggaassoolliinnee oorr ssiimmiillaarr ssuubbssttaannccee,, wwiitthh tthhee rreessuulltt tthhaatt tthhee pprroodduucctt ddooeess nnoott ccoonnffoorrmm ttoo tthhee rreeqquuiirreemmeennttss aanndd ssppeecciiffiiccaattiioonnss ooff tthhee pprroodduucctt..
 12. 12. CCAAUUSSEESS EEaassyy aanndd llooww ccoosstt aavvaaiillaabbiilliittyy ooff aadduulltteerraannttss.. LLaacckk ooff mmoonniittoorriinngg aanndd ccoonnssuummeerr aawwaarreenneessss.. SSaammpplliinngg aanndd tteessttiinngg pprroocceessss ccuummbbeerrssoommee.. LLooww rraattee ooff ccoonnvviiccttiioonn.. DDiiffffeerreennttiiaall lleevveellss ooff ttaaxx..
 13. 13. EEFFFFEECCTTSS LLeeaaddss ttoo sshhoorrttaaggee ooff ssuubbssiiddiizzeedd pprroodduuccttss.. LLeeaaddss ttoo aaiirr ppoolllluuttiioonn.. CCuurrttaaiillss lliiffee ooff eennggiinnee ooff vveehhiiccllee.. LLeeaaddss ttoo mmaarrkkeettiinngg aanndd hhooaarrddiinngg..
 14. 14. IIMMPPOORRTTAANNTT SSEECCTTIIOONNSS OOFF EECC AACCTT SSeecc--22AA :: PPoowweerr ttoo CCeennttrraall GGoovvtt.. ttoo aadddd oorr ddeelleettee aannyy ccoommmmooddiittyy.. SSeecc--33:: PPoowweerrss ttoo ccoonnttrrooll PPrroodduuccttiioonn,, SSuuppppllyy,, DDiissttrriibbuuttiioonn eettcc.. SSeecc--55:: DDeelleeggaattiioonn ooff PPoowweerrss.. SSeecc--66AA:: CCoonnffiissccaattiioonn ooff FFoooodd ggrraaiinnss.. SSeecc--77:: PPeennaallttiieess.. SSeecc--1100AA:: OOffffeenncceess ttoo bbee ccooggnniizzaabbllee.. SSeecc--1155:: PPrrootteeccttiioonn ooff AAccttiioonn ttaakkeenn uunnddeerr AAcctt..
 15. 15. PPEENNAALLTTIIEESS CCoonnttrraavveennttiioonn ooff aannyy oorrddeerr mmaaddee uunnddeerr SSeeccttiioonn 33,, iiss ppuunniisshhaabbllee wwiitthh:: IImmpprriissoonnmmeenntt ffoorr aa tteerrmm nnoott lleessss tthhaann 33 mmoonntthhss wwhhiicchh mmaayy eexxtteenndd uupp ttoo 77 yyeeaarrss aanndd aallssoo lliiaabbllee ttoo ffiinnee.. FFoorrffeeiitt ooff pprrooppeerrttyy.. FFoorrffeeiitt ooff ppaacckkiinngg,, ccoovveerriinngg oorr rreecceeppttaaccllee,, aanniimmaall,, vveehhiiccllee,, vveesssseell oorr ootthheerr ccoonnvveeyyaannccee oonn tthhee oorrddeerr ooff ccoouurrtt.. AAllll tthhee ooffffeenncceess ppuunniisshhaabbllee uunnddeerr tthhiiss AAcctt aarree ccooggnniizzaabbllee..
 16. 16. PPRREEVVEENNTTIIOONN MMaakkee pprroocceedduurree ooff sseeiizzuurree aanndd ssaammpplliinngg eeaassiieerr.. SSiimmppllee pprroocceedduurree ttoo ffiillee ccoommppllaaiinntt.. EEaassiieerr tteessttiinngg mmeetthhooddss.. CCoonnssuummeerr aawwaarreenneessss.. Special Courts. PPuunniisshhmmeenntt ooff hheeaavvyy ppeennaallttyy mmaayy bbee ffiinnee iinn llaaccss..
 17. 17. TTHHAANNKK YYOOUU

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • vishalkhandelwal54

  Apr. 14, 2021
 • ShivuMourya1

  Apr. 14, 2021

Adulteration of petroleum products

Views

Total views

1,144

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

15

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×