Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

هیچ کس میانگین نیست و میانگین هیچ کس

در این سخنرانی با استفاده از تجربیاتم در حوزه تحلیل داده سعی کردم نشان دهم که چطور مغز ما در درک و تفسیر دنیای پیرامون خطاهایی را مرتکب می‌شود که ممکن است منجر به تعارضات روحی و روانی برای ما شود.
این سخنرانی در سال ۹۷ در تداکس نقش‌جهان ایراد شده است. فیلم آن را می‌توانید در لینک زیر ببینید:

https://www.ted.com/talks/mahdi_nasseri_nobody_is_average_and_average_is_nobody

یا آپارات:
https://www.aparat.com/v/2c3ES

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

هیچ کس میانگین نیست و میانگین هیچ کس

 1. 1. ‌‫‌کس‬‫چ‬‫هی‬‫‌کس‬‫چ‬‫میانگین‌نیست‌و‌میانگین‌هی‬ TedxNaghshejahan Isfahan – 1397 Mahdi Nasseri
 2. 2. ‫جنسیت‬ ‫سن‬ ‫روش‌آشنایی‬ ‫ساعت‌ثبت‌نام‬ ‫‌نام‬‫ت‬‫هزینه‌ثب‬
 3. 3. ‫مرد‬ ‫جنسیت‬ ‫سن‬ ‫روش‌آشنایی‬ ‫ساعت‌ثبت‌نام‬ ‫‌نام‬‫ت‬‫هزینه‌ثب‬ ۳۰‫ساله‬ ‫معرفی‌دوستان‬ ‌‫ساعت‬۱۴ ۴۷۰۰۰‫تومان‬
 4. 4. ‫کنید‬ ‫تماشا‬ ‫یوتیوب‬ ‫در‬ ‫اصفهان‬ ‫تداکس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اسالید‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫سخنرانی‬ ‫فیلم‬ ‫کلیک‌کنید‬
 5. 5. ‌‫مرد‬۳۰‌‫ساله‌که‌از‌طریق‌دوستان‌با‌تداکس‌آشنا‌شده‌و‬ ‌‫در‌ساعت‬۲‌‫بعد‌از‌ظهر‌با‌هزینه‬۴۷۰۰۰‫تومان‌ثبت‌نام‌کرده‬
 6. 6. Credit: thisdayinaviation.com
 7. 7. Credit: faceresearch.org
 8. 8. Credit: faceresearch.org
 9. 9. Credit: faceresearch.org
 10. 10. ۱‌.‫‌ک‬‫چ‬‫‌کس‌میانگین‌نیست‌و‌میانگین‌هی‬‫چ‬‫هی‬‫س‬
 11. 11. ‫میانگین‌واقعی‬ ‫میانگین‌حدس‌شم‬‫ا‬
 12. 12. ۷۲.۵ ‫؟؟‬ ‫میانگین‌واقعی‬ ‫میانگین‌حدس‌شم‬‫ا‬ ‫وزن‬
 13. 13. ۷۲.۵ ۷۲.۳ ‫میانگین‌واقعی‬ ‫میانگین‌حدس‌شم‬‫ا‬ ‫وزن‬
 14. 14. ۷9٪ ‫؟؟‬ ‫میانگین‌واقعی‬ ‫میانگین‌حدس‌شم‬‫ا‬ ‌‫احساس‬ ‫خوشبختی‬
 15. 15. ۷9٪ ۵۲٪ ‫میانگین‌واقعی‬ ‫میانگین‌حدس‌شم‬‫ا‬ ‌‫احساس‬ ‫خوشبختی‬
 16. 16. ‫اینستاگرام‬‫توییتر‬
 17. 17. ۲.‫در‬ ‫ما‬ ‫مغز‬‫پیرامون‬ ‫درک‬‫و‬‫خودمان‬ ‫اجتماعی‬ ‫ابراز‬ ‫‌گیر‌ناواردی‬‫ن‬‫میانگی‬‫ست‬
 18. 18. ‫امید‬ ‫رفاه‬ ‫خانواده‬ ‫دوستان‬ ‫سالمت‬‫ی‬ ‫شادی‬ ‫میانگین‌خوب‬ ‫تحصی‬‫ل‬ ‫هنر‬ ‫کار‬ ‫مسافرت‬ ‫میانگین‌ب‬‫د‬
 19. 19. ‫امید‬ ‫رفاه‬ ‫خانواده‬ ‫دوستان‬ ‫سالمت‬‫ی‬ ‫شادی‬ ‫تحصی‬‫ل‬ ‫هنر‬ ‫کار‬ ‫مسافرت‬ ‫میانگین‌خوب‬ ‫میانگین‌ب‬‫د‬
 20. 20. ‫کنید‬ ‫تماشا‬ ‫یوتیوب‬ ‫در‬ ‫اصفهان‬ ‫تداکس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اسالید‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫سخنرانی‬ ‫فیلم‬ ‫کلیک‌کنید‬

×