Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Main Disaster in Iran

3,451 views

Published on

فاجعه ای بزرگتر از فرار مغزها در ایران
ببینید و اگر موافق بودید در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

Main Disaster in Iran

 1. 1. ‫از‬‫مغسىا‬ ‫فرار‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫فاجع‬ ‫بسرگتر‬
 2. 2. ‫طبق‌گفته‌نخست‌وزیر‌کانادا‬
 3. 3. ‫طبق‌گفته‌نخست‌وزیر‌کانادا‬ ‫مهاجر‬ ‫هزاران‬‫ایرانی‬ ‫نخبه‬‫کانادا‬‫را‬
 4. 4. ‫طبق‌گفته‌نخست‌وزیر‌کانادا‬ ‫مهاجر‬ ‫هزاران‬‫ایرانی‬ ‫نخبه‬‫کانادا‬‫را‬ ‫سال‬‫پیشرفت‬‫انذ‬ ‫داده‬
 5. 5. ‫این‌در‌حالی‌است‌که‬
 6. 6. ‫این‌در‌حالی‌است‌که‬ ‫فقط‬
 7. 7. ‫این‌در‌حالی‌است‌که‬ ‫فقط‬ ‫ایرانی‬ ‫نخبو‬ ‫التحصیالن‬ ‫فارغ‬ ‫از‬ ‫درصذ‬ ‫ایران‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬‫کننذ‬‫می‬ ‫زنذگی‬
 8. 8. ‌‫بنابراین‬
 9. 9. ‌‫بنابراین‬ ‫چرا‬
 10. 10. ‌‫بنابراین‬ ‫درصذ‬‫ایران‬ ‫در‬ ‫مانده‬‫باقی‬‫تٌاننذ‬‫نمی‬ ‫پیشرفت‬ ‫باعث‬75‫شٌنذ‬ ‫ایران‬ ‫سالو‬ ‫؟‬ ‫چرا‬
 11. 11. ‫چرا‬ ‫؟‬
 12. 12. ‫از‬‫دست‬‫دادن‬‫آنيایی‬‫ـــست‬‫کو‬‫ماندند‬ ‫فاجعه‌اصلی‬ ‫آنيایی‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬‫نیـست‬‫کو‬‫رفتند‬
 13. 13. ‫را‬ ‫اسالید‬ ‫ایه‬ ‫موافقید‬ ‫مه‬ ‫با‬ ‫اگز‬‫بگذارید‬ ‫اشتزاک‬ ‫به‬ ‫تان‬‫دوستان‬ ‫با‬
 14. 14. ‫کار‬ ‫حاصل‬ ‫ایده‬ ‫ایه‬«‫کارآفرینی‬ ‫مرکس‬ ‫مطالعو‬ ‫گرًه‬»‫است‬ ‫بهایی‬ ‫شیخ‬ ‫داوشگاه‬ ‫کتاب‬ ‫اصول‬ ‫اس‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫که‬«‫مستذام‬ ‫عالی‬ ‫ایذه‬»‫شده‬ ‫ساخته‬‫است‬ ‫ومایید‬ ‫مزاجعه‬ ‫سیز‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫مطالعاتی‬ ‫گزوه‬ ‫ایه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بیشتز‬ ‫اطالعات‬ ‫بزای‬ http://blog.mnasseri.ir/?p=290

×