Successfully reported this slideshow.
‫چگونه شبکه های اجتماعی میتواند‬
‫به تجارت الکترونیکی کمک کند‬
‫مهدی مجیدفر‬
‫فهرست‬
‫‪‬‬

‫مقدمه‬

‫‪‬‬

‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬

‫‪‬‬

‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬

‫...
‫مقدمه‬
‫‪‬‬

‫تجارت و دغدغه های ان‬

‫‪‬‬

‫تجارت الکترونیک‬

‫‪‬‬

‫عدم اعتماد‬

‫‪‬‬

‫تکیه بر هوش اجتماعی‬

‫‪‬‬
...
‫فهرست‬
‫‪‬‬

‫مقدمه‬

‫‪‬‬

‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬

‫‪‬‬

‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬

‫...
‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬
‫‪‬‬

‫اولین بار توسط ‪ !Yahoo‬در سال 5002‬

‫‪‬‬

‫برای توصیف شیوه جدید تجارت...
‫فهرست‬
‫‪‬‬

‫مقدمه‬

‫‪‬‬

‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬

‫‪‬‬

‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬

‫...
‫اجزا تشکیل دهنده سیستم تجارت‬
‫‪‬اجتماعی‬
‫روش بررسی تجارت اجتماعی : جز به کل‬

‫0.2 ‪Web‬‬
‫7‬

‫‪E-commerce‬‬
‫فهرست‬
‫‪‬‬

‫مقدمه‬

‫‪‬‬

‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬

‫‪‬‬

‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬

‫...
‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬
‫‪ ‬شاخص های اصلی طراحی :‬
‫‪‬‬

‫9‬

‫قابلیت استفاده )‪(usability‬‬
‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬
‫‪ ‬شاخص های اصلی طراحی )ادامه( :‬
‫‪‬‬

‫01‬

‫کیفیت خدمات )‪(Service quality‬‬
‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬
‫‪ ‬شاخص های اصلی طراحی )ادامه( :‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫کیفیت سیستم )‪(System quality‬‬

‫‪‬‬

...
‫فهرست‬
‫‪‬‬

‫مقدمه‬

‫‪‬‬

‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬

‫‪‬‬

‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬

‫...
‫وب 0.2‬
‫‪‬‬

‫شاخص های اصلی طراحی :‬
‫‪‬‬

‫31‬

‫مشارکت )‪(Participation‬‬
‫وب 0.2‬
‫‪‬‬

‫شاخص های اصلی طراحی )ادامه( :‬
‫‪‬‬

‫41‬

‫گفتگو )‪(Conversation‬‬
‫وب 0.2‬
‫‪‬‬

‫شاخص های اصلی طراحی )ادامه( :‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫شناسایی شرکت کنندگان )‪Participant‬‬
‫‪(identification‬‬

‫‪...
‫فهرست‬
‫‪‬‬

‫مقدمه‬

‫‪‬‬

‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬

‫‪‬‬

‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬

‫...
‫مدل مفهومی سیستم تجارت‬
‫اجتماعی‬

‫71‬
‫فهرست‬
‫‪‬‬

‫مقدمه‬

‫‪‬‬

‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬

‫‪‬‬

‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬

‫...
‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬

‫انواع سیستم تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫91‬

‫هسته ‪ ، e-commerce‬ادغام با وب 0.2...
‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬

‫سایت آمازون )‪(amazon.com‬‬

‫‪‬‬

‫از نوع : هسته ‪ ، e-commerce‬ادغام با وب 0.2‬...
‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬

‫صفحه ‪ starbucks‬در فیسبوک‬

‫‪‬‬

‫از نوع : هسته وب 0.2 ، ادغام با ‪e-commerce‬‬...
‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬

‫مقایسه دو نوع سیستم‬

‫‪‬‬

‫کدام نوع را انتخاب کنیم؟‬

‫22‬
‫فهرست‬
‫‪‬‬

‫مقدمه‬

‫‪‬‬

‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬

‫‪‬‬

‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬

‫...
‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری‬
‫دیگر‬

‫‪SAM‬‬
‫‪Model‬‬

‫42‬
‫فهرست‬
‫‪‬‬

‫مقدمه‬

‫‪‬‬

‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬

‫‪‬‬

‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬
‫‪‬‬

‫...
‫نتیجه گیری‬
‫‪‬‬

‫رفتار اجتماعی انسان‬

‫‪‬‬

‫تکیه بر هوش اجتماعی‬

‫‪‬‬

‫اینده وب – شبکه های اجتماعی‬

‫62‬
‫نتیجه گیری‬
‫‪‬‬

‫72‬

‫روند رشد تجارت اجتماعی ‪social commerce‬‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

چگونه شبکه های اجتماعی میتواند به تجارت الکترونیکی کمک کند

2,416 views

Published on

امروزه تجارت اجتماعی یا همان
social commerce
با روند رو به رشدی مورد استفاده قرار میگیرد
در این اسلاید در ابتدا تعریف و مقدمه ای از ان ارائه شده
سپس با بررسی اجزای تشکیل دهنده ان یعنی تجارت الکترونیکی و شبکه اجتماعی (یا بصورت جامع تر وب 2) و ویِژگی های انها به مدل مفهومی از تجارت اجتماعی میرسیم.
بعد از ان با استفاده از مدلی که توسط
Wang & Zhang
در مورد نحوه بررسی تجارت اجتماعی مطرح شده ؛ مدل کاملتری را مطرح میکنیم
و در انتها به بررسی این روند رو به رشد میپردازیم

Published in: Social Media

چگونه شبکه های اجتماعی میتواند به تجارت الکترونیکی کمک کند

 1. 1. ‫چگونه شبکه های اجتماعی میتواند‬ ‫به تجارت الکترونیکی کمک کند‬ ‫مهدی مجیدفر‬
 2. 2. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫2‬
 3. 3. ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت و دغدغه های ان‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیک‬ ‫‪‬‬ ‫عدم اعتماد‬ ‫‪‬‬ ‫تکیه بر هوش اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫انگیزه ایجاد حوزه جدیدی به نام‬ ‫تجارت اجتماعی ) ‪(social commerce‬‬ ‫3‬
 4. 4. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫4‬
 5. 5. ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اولین بار توسط ‪ !Yahoo‬در سال 5002‬ ‫‪‬‬ ‫برای توصیف شیوه جدید تجارت الکترونیک‬ ‫‪‬‬ ‫ادغام شبکه اجتماعی با تجارت الکترونیک‬ ‫5‬
 6. 6. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫6‬
 7. 7. ‫اجزا تشکیل دهنده سیستم تجارت‬ ‫‪‬اجتماعی‬ ‫روش بررسی تجارت اجتماعی : جز به کل‬ ‫0.2 ‪Web‬‬ ‫7‬ ‫‪E-commerce‬‬
 8. 8. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫8‬
 9. 9. ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪ ‬شاخص های اصلی طراحی :‬ ‫‪‬‬ ‫9‬ ‫قابلیت استفاده )‪(usability‬‬
 10. 10. ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪ ‬شاخص های اصلی طراحی )ادامه( :‬ ‫‪‬‬ ‫01‬ ‫کیفیت خدمات )‪(Service quality‬‬
 11. 11. ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪ ‬شاخص های اصلی طراحی )ادامه( :‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫کیفیت سیستم )‪(System quality‬‬ ‫‪‬‬ ‫11‬ ‫کیفیت اطلعات )‪(Information quality‬‬ ‫گیرا و جذاب بودن )‪(Playfulness‬‬
 12. 12. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫21‬
 13. 13. ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫شاخص های اصلی طراحی :‬ ‫‪‬‬ ‫31‬ ‫مشارکت )‪(Participation‬‬
 14. 14. ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫شاخص های اصلی طراحی )ادامه( :‬ ‫‪‬‬ ‫41‬ ‫گفتگو )‪(Conversation‬‬
 15. 15. ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫شاخص های اصلی طراحی )ادامه( :‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫شناسایی شرکت کنندگان )‪Participant‬‬ ‫‪(identification‬‬ ‫‪‬‬ ‫51‬ ‫اجتماع )‪(Community‬‬ ‫کیفیت سیستم )‪(System quality‬‬
 16. 16. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫61‬
 17. 17. ‫مدل مفهومی سیستم تجارت‬ ‫اجتماعی‬ ‫71‬
 18. 18. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫81‬
 19. 19. ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫انواع سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫91‬ ‫هسته ‪ ، e-commerce‬ادغام با وب 0.2‬ ‫هسته وب 0.2 ، ادغام با ‪e-commerce‬‬
 20. 20. ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫سایت آمازون )‪(amazon.com‬‬ ‫‪‬‬ ‫از نوع : هسته ‪ ، e-commerce‬ادغام با وب 0.2‬ ‫02‬
 21. 21. ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫صفحه ‪ starbucks‬در فیسبوک‬ ‫‪‬‬ ‫از نوع : هسته وب 0.2 ، ادغام با ‪e-commerce‬‬ ‫12‬
 22. 22. ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫مقایسه دو نوع سیستم‬ ‫‪‬‬ ‫کدام نوع را انتخاب کنیم؟‬ ‫22‬
 23. 23. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫32‬
 24. 24. ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری‬ ‫دیگر‬ ‫‪SAM‬‬ ‫‪Model‬‬ ‫42‬
 25. 25. ‫فهرست‬ ‫‪‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪‬‬ ‫تعریف تجارت اجتماعی )‪(social commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫اجزا تشکیل دهنده تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫تجارت الکترونیکی ‪e-commerce‬‬ ‫‪‬‬ ‫وب 0.2‬ ‫‪‬‬ ‫مدل مفهومی سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫نمونه های سیستم تجارت اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی سیستم تجارت اجتماعی از منظری دیگر‬ ‫‪‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫52‬
 26. 26. ‫نتیجه گیری‬ ‫‪‬‬ ‫رفتار اجتماعی انسان‬ ‫‪‬‬ ‫تکیه بر هوش اجتماعی‬ ‫‪‬‬ ‫اینده وب – شبکه های اجتماعی‬ ‫62‬
 27. 27. ‫نتیجه گیری‬ ‫‪‬‬ ‫72‬ ‫روند رشد تجارت اجتماعی ‪social commerce‬‬

×