SlideShare a Scribd company logo

بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf

چرا باید نگران باشید وقتی فناوری با برنامه های مختلف نظارت بر تلفن یا نرم افزارهای کنترل بر تلفن همراه به شما کمک می کند تا مراقب فرزندتان باشید؟ این نرم افزار کنترل موبایل کودکان به شما در مراقبت از فرزندتان کمک می کند و در نتیجه به شما در حفظ رفاه خانواده کمک می کند. در این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در رابطه با بهترین برنامه‌های کنترل والدینی در اختیارتان قرار دهیم.

1 of 2
Download to read offline
‫بهترین‬
‫‌های‬
‫ه‬‫برنام‬
‫کنترل‬
‫کودکان‬
‫برای‬
‫والدین‬
‫تکامل‬
‫‌های‬
‫ن‬‫تلف‬
‫هوشمند‬
‫و‬
‫‌های‬
‫ی‬‫فناور‬
‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬
‫آنالین‬
‫مانند‬
‫‌های‬
‫ه‬‫رسان‬
‫اجتماعی‬
‫و‬
‫‌های‬
‫ی‬‫باز‬
،‫اعتیادآور‬
‫نسل‬
‫کنونی‬
‫کودکان‬
‫را‬
‫چنان‬
‫دیوانه‬
‫کرده‬
‫است‬
‫که‬
‫حتی‬
‫خوردن‬
‫و‬
‫خوابیدن‬
‫به‬
‫موقع‬
‫را‬
‫فراموش‬
.‫‌کنند‬
‫ی‬‫م‬
‫والدین‬
‫از‬
‫نظر‬
‫کنترل‬
‫فرزندان‬
‫خود‬
‫بسیار‬
‫مشکل‬
‫دارند‬
‫و‬
‫بنابراین‬
‫در‬
‫نظارت‬
‫بر‬
‫فعالیت‬
‫های‬
‫آنها‬
‫کوتاهی‬
‫می‬
.‫کنند‬
‫آیا‬
‫شما‬
‫هم‬
‫درگیر‬
‫همین‬
‫مشکل‬
‫هستید؟آیا‬
‫نگران‬
‫آینده‬
‫فرزندتان‬
‫هستید‬
‫و‬
‫به‬
‫دنبال‬
‫راه‬
‫حلی‬
‫برای‬
‫دور‬
‫نگه‬
‫داشتن‬
‫آنها‬
‫از‬
‫محتوا‬
‫های‬
‫نامناسب‬
‫تلفن‬
‫های‬
‫هوشمند‬
‫و‬
‫فناوری‬
‫هستید؟‬
‫چرا‬
‫باید‬
‫نگران‬
‫باشید‬
‫وقتی‬
‫فناوری‬
‫با‬
‫برنامه‬
‫های‬
‫مختلف‬
‫نظارت‬
‫بر‬
‫تلفن‬
‫یا‬
‫نرم‬
‫افزارهای‬
‫کنترل‬
‫بر‬
‫تلفن‬
‫همراه‬
‫به‬
‫شما‬
‫کمک‬
‫می‬
‫کند‬
‫تا‬
‫مراقب‬
‫فرزندتان‬
‫باشید؟‬
‫این‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫کنترل‬
‫موبایل‬
‫کودکان‬
‫به‬
‫شما‬
‫در‬
‫مراقبت‬
‫از‬
‫فرزندتان‬
‫کمک‬
‫می‬
‫کند‬
‫و‬
‫در‬
‫نتیجه‬
‫به‬
‫شما‬
‫در‬
‫حفظ‬
‫رفاه‬
‫خانواده‬
‫کمک‬
‫می‬
.‫کند‬
‫در‬
‫این‬
‫مقاله‬
‫با‬
‫ما‬
‫همراه‬
‫باشید‬
‫تا‬
‫اطالعات‬
‫بیشتری‬
‫در‬
‫رابطه‬
‫با‬
‫بهترین‬
‫‌های‬
‫ه‬‫برنام‬
‫کنترل‬
‫والدینی‬
‫در‬
‫اختیارتان‬
‫قرار‬
.‫دهیم‬
1
.
‫برنامه‬
(
Any Control
)
‫یکی‬
‫از‬
‫بهترین‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫کنترل‬
‫موبایل‬
‫کودکان‬
‫برنامه‬
(
Any Control
)
.‫میباشد‬
‫اگر‬
‫نگران‬
‫فعالیت‬
‫های‬
‫فرزندتان‬
‫در‬
‫شبکه‬
‫های‬
‫مجازی‬
‫هستید‬
‫برنامه‬
(
Any Control
)
‫به‬
‫کمکتان‬
‫می‬
.‫آید‬
(
Any Control
)
‫میتواند‬
‫‌های‬
‫ت‬‫فعالی‬
‫آنالین‬
‫فرزندتان‬
‫را‬
‫در‬
‫بیشتر‬
‫از‬
30
‫برنامه‬
‫اسکن‬
‫کند‬
‫و‬
‫به‬
‫شما‬
‫در‬
‫مورد‬
‫فعالیت‬
‫و‬
‫مشکالت‬
‫احتمالی‬
‫اطالع‬
‫و‬
‫هشدار‬
.‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬
‫این‬
‫برنامه‬
‫شامل‬
‫چندین‬
‫زبان‬
‫از‬
‫جمله‬
‫انگلیسی‬
،
‫عربی‬
‫فارسی‬،
..‫و‬
.‫میباشد‬
(
Any Control
)
‫را‬
‫‌توانید‬
‫ی‬‫م‬
‫روی‬
‫سیستم‬
‫‌های‬
‫ل‬‫عام‬
‫اندرویدی‬
‫و‬
ios
‫نصب‬
‫کرده‬
‫و‬
‫استفاده‬
.‫کنید‬
2
.
‫برنامه‬
(
Spyic Monitoring App
)
‫دومین‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫کنترل‬
‫فرزندان‬
‫نرم‬
‫افزار‬
(
Spyic Monitoring App
)
‫می‬
‫دومین‬.‫باشد‬
‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬
‫و‬
‫برنامه‬
‫نظارت‬
‫بر‬
‫‌ها‬
‫ت‬‫فعالی‬
‫که‬
‫کمک‬
‫به‬
‫دسترسی‬
‫به‬
‫تاریخچه‬
،‫تماس‬
‫تاریخچه‬
،‫مرور‬
،‫‌ها‬
‫م‬‫پیا‬
‫‌های‬
‫ل‬‫فای‬
،‫‌ای‬
‫ه‬‫رسان‬
‫‌های‬
‫م‬‫پیا‬
،‫‌اپ‬
‫س‬‫وات‬
‫‌ها‬
‫ت‬‫چ‬
‫و‬
‫‌ها‬
‫س‬‫عک‬
‫در‬
‫تلفن‬
‫کودک‬
‫شما‬
‫این‬.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫را‬
‫میتوانید‬
‫هم‬
‫برای‬
‫گوشی‬
‫های‬
‫اندروید‬
‫هم‬
ios
‫استفاده‬
.‫کنید‬
‫این‬
‫برنامه‬
‫دارای‬
‫عملکردی‬
‫آسان‬
‫و‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫آن‬
‫بسیار‬
‫راحت‬
‫با‬.‫میباشد‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫ویژگی‬
GPS
،
‫می‬
‫توانید‬
‫مکان‬
‫واقعی‬
‫کودک‬
‫خود‬
‫را‬
‫ردیابی‬
.‫کنید‬
3
.
‫برنامه‬
(
FamiSafe Phone Monitoring
)
‫این‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫یک‬
‫برنامه‬
‫مناسب‬
‫برای‬
‫نظارت‬
‫مناسب‬
‫فرزندان‬
‫است‬
‫که‬
‫به‬
‫حفظ‬
‫رفاه‬
‫خانواده‬
‫و‬
‫اطمینان‬
‫از‬
‫استفاده‬
‫ایمن‬
‫از‬
‫تلفن‬
‫های‬
‫هوشمند‬
‫توسط‬
‫بزرگساالن‬
‫و‬
‫کودکان‬
‫کمک‬
‫می‬
‫این‬.‫کند‬
‫برنامه‬
‫با‬
‫‌ها‬
‫ی‬‫ویژگ‬
‫و‬
‫‌های‬
‫ت‬‫قابلی‬
‫متعددی‬
‫برای‬
‫محافظت‬
‫و‬
‫نظارت‬
‫بر‬
‫‌های‬
‫ت‬‫فعالی‬
‫روزانه‬
‫فرزندان‬
‫شما‬
‫در‬
‫‌های‬
‫ه‬‫دستگا‬
‫اندرویدی‬
‫آپلود‬
‫شده‬
‫این‬.‫است‬
‫برنامه‬
‫دارای‬
‫قابلیت‬
‫اشتراک‬
‫موقعیت‬
‫مکانی‬
‫زنده‬
‫و‬
‫تاریخچه‬
‫موقعیت‬
‫مکانی‬
‫است‬
‫همچنین‬.
‫می‬
‫توانید‬
‫به‬
‫راحتی‬
‫سایت‬
‫ها‬
‫و‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫های‬
‫نامناسب‬
‫را‬
‫مسدود‬
‫با‬.‫کنید‬
‫این‬
‫برنامه‬
‫میتوان‬
‫به‬
‫پیام‬
‫های‬
‫متنی‬
،
‫گالری‬
‫عکس‬
‫ها‬
‫و‬
‫فیلم‬
‫ها‬
‫و‬
‫پیامرسان‬
‫ها‬
‫دسترسی‬
.‫داشت‬

Recommended

هک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfهک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfmahdidibaeii
 
هک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfهک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfmahdidibaeii
 
رديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfرديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfmahdidibaeii
 
مراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfمراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfmahdidibaeii
 
کنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfکنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfmahdidibaeii
 
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfکی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfmahdidibaeii
 
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdf
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdfنظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdf
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdfmahdidibaeii
 
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdfچگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdfmahdidibaeii
 

More Related Content

More from mahdidibaeii

آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfmahdidibaeii
 
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfmahdidibaeii
 
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfmahdidibaeii
 
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfmahdidibaeii
 
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfmahdidibaeii
 
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfمعرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfmahdidibaeii
 
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfشنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfmahdidibaeii
 
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfچگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfmahdidibaeii
 
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdfاسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdfmahdidibaeii
 
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfاختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfmahdidibaeii
 
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfچگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfmahdidibaeii
 
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfهک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfmahdidibaeii
 
هک وایبر.pdf
هک وایبر.pdfهک وایبر.pdf
هک وایبر.pdfmahdidibaeii
 
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdfچطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdfmahdidibaeii
 
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdfربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdfmahdidibaeii
 
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdfنحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdfmahdidibaeii
 
روش های هک پیامک گوشی.pdf
روش های هک پیامک گوشی.pdfروش های هک پیامک گوشی.pdf
روش های هک پیامک گوشی.pdfmahdidibaeii
 

More from mahdidibaeii (17)

آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
 
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
 
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdfنرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf
 
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
 
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
 
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfمعرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
 
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfشنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
 
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfچگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
 
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdfاسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
 
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfاختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
 
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfچگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
 
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfهک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
 
هک وایبر.pdf
هک وایبر.pdfهک وایبر.pdf
هک وایبر.pdf
 
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdfچطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
 
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdfربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
ربات هک واتساپ چیست ؟.pdf
 
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdfنحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
نحوه نظارت بر چت ها و پیام های صوتی تلگرام.pdf
 
روش های هک پیامک گوشی.pdf
روش های هک پیامک گوشی.pdfروش های هک پیامک گوشی.pdf
روش های هک پیامک گوشی.pdf
 

بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf