SlideShare a Scribd company logo

نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf

برخی از سازمان ها برای پیگیری مناسب از کارمندان و فعالیت های آنها استفاده از نرم افزار نظارت را ترجیح می دهند. این نرم‌افزار مانیتورینگ به تعداد زیادی از سیستم‌های سازمان مرتبط است و ردیابی مناسبی از آنچه در کدام سیستم اتفاق می‌افتد را حفظ می‌کند. این نرم افزارها برای نظارت بر هر فعالیتی که در سیستم های کارمند انجام می شود و نمایش آن به مدیر طراحی شده اند. درست مانند هر نرم افزار مهم دیگری، این نرم افزار نیز هزینه دارد. با این حال، این هزینه منجر به سود شرکت می شود. در این وبلاگ قصد داریم با استفاده از نرم افزارهای مانیتورینگ هزینه های متحمل شده به سازمان را مورد بحث قرار دهیم.

1 of 2
Download to read offline
‫نرم‬
‫افزار‬
‫های‬
‫نظارت‬
‫بر‬
‫کارمند‬
‫برخی‬
‫از‬
‫سازمان‬
‫ها‬
‫برای‬
‫پیگیری‬
‫مناسب‬
‫از‬
‫کارمندان‬
‫و‬
‫فعالیت‬
‫های‬
‫آنها‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫نظارت‬
‫را‬
‫ترجیح‬
‫می‬
.‫دهند‬
‫این‬
‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬
‫مانیتورینگ‬
‫به‬
‫تعداد‬
‫زیادی‬
‫از‬
‫‌های‬
‫م‬‫سیست‬
‫سازمان‬
‫مرتبط‬
‫است‬
‫و‬
‫ردیابی‬
‫مناسبی‬
‫از‬
‫آنچه‬
‫در‬
‫کدام‬
‫سیستم‬
‫اتفاق‬
‫‌افتد‬
‫ی‬‫م‬
‫را‬
‫حفظ‬
.‫‌کند‬
‫ی‬‫م‬
‫این‬
‫نرم‬
‫افزارها‬
‫برای‬
‫نظارت‬
‫بر‬
‫هر‬
‫فعالیتی‬
‫که‬
‫در‬
‫سیستم‬
‫های‬
‫کارمند‬
‫انجام‬
‫می‬
‫شود‬
‫و‬
‫نمایش‬
‫آن‬
‫به‬
‫مدیر‬
‫طراحی‬
‫شده‬
.‫اند‬
‫درست‬
‫مانند‬
‫هر‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫مهم‬
،‫دیگری‬
‫این‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫نیز‬
‫هزینه‬
.‫دارد‬
‫با‬
‫این‬
،‫حال‬
‫این‬
‫هزینه‬
‫منجر‬
‫به‬
‫سود‬
‫شرکت‬
‫می‬
.‫شود‬
‫در‬
‫این‬
‫وبالگ‬
‫قصد‬
‫داریم‬
‫با‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫نرم‬
‫افزارهای‬
‫مانیتورینگ‬
‫هزینه‬
‫های‬
‫متحمل‬
‫شده‬
‫به‬
‫سازمان‬
‫را‬
‫مورد‬
‫بحث‬
‫قرار‬
.‫دهیم‬
‫داشتن‬
‫یک‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫نظارتی‬
‫به‬
‫شما‬
‫این‬
‫امکان‬
‫را‬
‫می‬
‫دهد‬
‫که‬
‫نگاهی‬
‫به‬
‫سیستم‬
‫کارمندان‬
‫بیندازید‬
‫و‬
‫در‬
‫نهایت‬
‫باعث‬
‫می‬
‫شود‬
‫اشتباهاتی‬
‫که‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫مرتکب‬
‫شوند‬
‫به‬
‫شما‬
‫اطالع‬
‫می‬
.‫دهد‬
‫دانستن‬
‫اشتباهاتی‬
‫که‬
‫کارکنان‬
‫شما‬
‫مرتکب‬
‫می‬
‫شوند‬
‫می‬
‫تواند‬
‫آن‬
‫را‬
‫در‬
‫همان‬
‫لحظه‬
‫اصالح‬
‫کند‬
‫و‬
‫از‬
‫بسیاری‬
‫از‬
‫موقعیت‬
‫های‬
‫ناخواسته‬
‫جلوگیری‬
.‫کند‬
‫نه‬
‫به‬
‫طور‬
،‫مستقیم‬
‫اما‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫نظارت‬
‫بر‬
‫عملکرد‬
‫کارمندان‬
‫نیز‬
‫به‬
‫افزایش‬
‫مهارت‬
‫های‬
‫کارکنان‬
‫کمک‬
‫می‬
.‫کند‬
‫چگونه؟‬
‫هنگامی‬
‫که‬
،‫کارکنان‬
‫کار‬
‫آنها‬
‫را‬
‫زیر‬
‫نظر‬
،‫میگیرید‬
‫با‬
‫اشتباهات‬
‫آنها‬
‫یا‬
‫زمینه‬
‫بهبود‬
‫آنها‬
‫آشنا‬
‫می‬
‫شوید‬
‫که‬
‫در‬
‫نهایت‬
‫منجر‬
‫به‬
‫افزایش‬
‫مجموعه‬
‫مهارت‬
‫های‬
‫کارکنان‬
‫می‬
.‫شود‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫نظارت‬
‫نه‬
‫تنها‬
‫به‬
‫شما‬
‫کمک‬
‫می‬
‫کند‬
‫تا‬
‫کار‬
‫کارکنان‬
‫خود‬
‫را‬
‫به‬
‫درستی‬
‫بررسی‬
،‫کنید‬
‫بلکه‬
‫بار‬
‫مدیریت‬
‫را‬
‫نیز‬
‫کاهش‬
‫می‬
.‫دهد‬
‫هنگامی‬
‫که‬
‫کارمندان‬
‫برای‬
‫ساعات‬
‫خاصی‬
‫کار‬
‫می‬
،‫کنند‬
‫ابزار‬
‫آن‬
‫را‬
‫یادداشت‬
‫می‬
‫کند‬
‫و‬
‫در‬
‫نهایت‬
‫زمان‬
‫بندی‬
‫کار‬
‫را‬
‫برای‬
‫تیم‬
‫حقوق‬
‫و‬
‫دستمزد‬
‫واضح‬
‫و‬
‫آسان‬
‫می‬
.‫کند‬
‫اگر‬
‫به‬
‫مزایای‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫مانیتورینگ‬
‫اشاره‬
،‫کنیم‬
‫پایانی‬
‫نخواهد‬
.‫داشت‬
‫اما‬
‫به‬
‫طور‬
‫خالصه‬
‫میتوان‬
‫گفت‬
‫که‬
‫برای‬
‫بهتر‬
‫کردن‬
‫سازمان‬
،‫ها‬
‫ارتقای‬
‫محیط‬
‫کاری‬
‫و‬
‫قابلیت‬
‫های‬
‫آنها‬
‫کار‬
‫می‬
.‫کند‬
‫برنامه‬
AnyControl
‫یک‬
‫‌افزار‬
‫م‬‫نر‬
‫نظارتی‬
‫است‬
‫که‬
‫به‬
‫شما‬
‫امکان‬
‫‌دهد‬
‫ی‬‫م‬
‫‌های‬
‫ت‬‫فعالی‬
‫روی‬
‫صفحه‬
‫کارمندان‬
‫خود‬
‫را‬
‫زیر‬
‫نظر‬
‫داشته‬
.‫باشید‬
‫این‬
‫فقط‬
‫یک‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫نظارتی‬
‫دیگر‬
.‫نیست‬
‫ویژگی‬
‫های‬
‫منحصر‬
‫به‬
‫فرد‬
‫و‬
‫فناوری‬
‫پیشرفته‬
‫آن‬
‫را‬
‫به‬
‫اولین‬
‫انتخاب‬
‫سازمان‬
‫ها‬
‫تبدیل‬
‫می‬
.‫کند‬
‫به‬
‫ویژگی‬
‫های‬
‫منحصر‬
‫به‬
‫فرد‬
‫آن‬
‫نگاهی‬
:‫بیندازید‬
1
.
‫محاسبه‬
‫ساعت‬
‫کارکرد‬
2
.
‫اندازه‬
‫گیری‬
‫بهره‬
‫وری‬
3
.
‫حضور‬
‫و‬
‫غیاب‬
4
.
‫محاسبه‬
‫ساعت‬
‫کاری‬
‫مفید‬
5
.
‫ببینید‬
‫کارمندان‬
‫شما‬
‫به‬
‫صورت‬
‫لحظه‬
‫ای‬
‫در‬
‫حال‬
‫انجام‬
‫چه‬
‫کاری‬
‫هستند‬
6
.
‫محدود‬
‫کردن‬
‫دسترسی‬
‫به‬
‫داده‬
‫ها‬
7
.
‫سازماندهی‬
‫کارمندان‬
8
.
‫گزارش‬
‫های‬
‫روزانه‬
‫در‬
‫مورد‬
‫فعالیت‬
‫های‬
‫خود‬
‫با‬
‫جزئیات‬
‫کامل‬
9
.
‫اسکرین‬
‫شات‬
‫از‬
‫فعالیت‬
‫های‬
‫روزانه‬
‫کارمندان‬
10
.
‫محدودیت‬
‫برای‬
‫دسترسی‬
‫به‬
‫برخی‬
‫سایت‬
‫ها‬
‫یا‬
‫نرم‬
‫افزار‬
‫ها‬
11
.
‫مشاهده‬
‫زمان‬
‫کارکرد‬
‫مفید‬
‫و‬
‫بیکاری‬
12
.
‫به‬
‫صورت‬
‫لحظه‬
‫ای‬
13
.
.…‫و‬
Ad

Recommended

نرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار حقوق و دستمزدنرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار حقوق و دستمزدJahangostarParsRaden
 
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdf
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdfنظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdf
نظارت بر کارکنان مزایا، معایب و انواع نظارت و ابزار نظارت.pdfmahdidibaeii
 
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfمعرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdf
معرفی ابزارهای قانونی کنترل کارکنان.pdfmahdidibaeii
 
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاهسیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاهchargoon
 
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانافزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانReihan Rabiei
 
اتوماسیون اداری
 اتوماسیون اداری  اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری miladdel
 

More Related Content

More from mahdidibaeii

هک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfهک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfmahdidibaeii
 
هک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfهک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfmahdidibaeii
 
رديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfرديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfmahdidibaeii
 
مراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfمراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfmahdidibaeii
 
کنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfکنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfmahdidibaeii
 
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfکی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfmahdidibaeii
 
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdfچگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdfmahdidibaeii
 
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfmahdidibaeii
 
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfmahdidibaeii
 
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfmahdidibaeii
 
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfmahdidibaeii
 
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfمعرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfmahdidibaeii
 
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfشنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfmahdidibaeii
 
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfچگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfmahdidibaeii
 
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdfاسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdfmahdidibaeii
 
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfاختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfmahdidibaeii
 
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfچگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfmahdidibaeii
 
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfهک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfmahdidibaeii
 
هک وایبر.pdf
هک وایبر.pdfهک وایبر.pdf
هک وایبر.pdfmahdidibaeii
 
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdfچطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdfmahdidibaeii
 

More from mahdidibaeii (20)

هک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdfهک اینستاگرام.pdf
هک اینستاگرام.pdf
 
هک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdfهک واتساپ فرزندان.pdf
هک واتساپ فرزندان.pdf
 
رديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdfرديابي موقعيت مكاني.pdf
رديابي موقعيت مكاني.pdf
 
مراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdfمراقبة ايمو ماسنجر.pdf
مراقبة ايمو ماسنجر.pdf
 
کنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdfکنترل مخفیانه ایمو.pdf
کنترل مخفیانه ایمو.pdf
 
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdfکی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
کی لاگر (KeyLogger) چیست و چه کاربردی دارد؟.pdf
 
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdfچگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
چگونه پیام های اسنپ چت فرزندان را کنترل کنیم ؟.pdf
 
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdfبهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
بهترین برنامه_های کنترل کودکان برای والدین.pdf
 
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdfآیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
آیا برنامه هک تلگرام واقعی است؟ (امکان هک اکانت کاربران تلگرام.pdf
 
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdfنحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
نحوه هک کردن تلفن همراه.pdf
 
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdfآموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
آموزش حذف اکانت اسنپ چت.pdf
 
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdfمعرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
معرفی بهترین برنامه ضبط تماس تلفنی در سال 2023 برای اندروید و آیفون.pdf
 
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdfشنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
شنود و ضبط مکالمات تلفن همراه.pdf
 
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdfچگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام شخصی را هک کنیم.pdf
 
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdfاسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
اسنپ چت چیست و چگونه کار می کند؟.pdf
 
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdfاختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
اختراق كلمة مرور انستغرام.pdf
 
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdfچگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
چگونه اکانت اینستاگرام خود را بدون دسترسی بازیابی کنیم؟.pdf
 
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdfهک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
هک توییتر چگونه انجام میشود؟.pdf
 
هک وایبر.pdf
هک وایبر.pdfهک وایبر.pdf
هک وایبر.pdf
 
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdfچطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
چطور بفهمم اینستاگرامم هک شده.pdf
 

نرم افزار های نظارت بر کارمند.pdf