Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ภาพรวมโครงการอบรมจิตอาสา

2,485 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ภาพรวมโครงการอบรมจิตอาสา

 1. 2. สำรวจพื้นที่วัดใหญ่ชัยมงคล <ul><li>ค้นหา </li></ul><ul><li>บันทึก </li></ul><ul><li>สะท้อน </li></ul><ul><li>( เสริม ) บันทึกทุกครั้งที่ตนเองเปลี่ยนกิจกรรม </li></ul>
 2. 3. กิจกรรมจัดดอกไม้ <ul><li>ถาดดอกไม้กลางวง </li></ul><ul><li>เลือกดอกไม้ / ใบไม้ คนละชิ้น </li></ul><ul><li>เลือกปักโดยไม่พูดคุยกัน </li></ul><ul><li>สะท้อนความคิดวิธีเลือก </li></ul><ul><li>ค้นหาความงามของถาด </li></ul>
 3. 4. บรรยาย <ul><li>จิตสำนึก </li></ul><ul><li>จิตสาธารณะ </li></ul><ul><li>จิตอาสา </li></ul><ul><li>Logical Framework </li></ul>
 4. 5. นำเสนอโครงการ <ul><li>ให้เวลา ๑๕ นาที / กลุ่ม </li></ul><ul><li>กรรมการ ๖ คน ซักถาม และแสดงความคิดเห็น </li></ul><ul><li>ตัดสินโครงการ ( ให้รวมทุกโครงการเป็นชุดโครงการเดียว ) </li></ul>
 5. 6. ปรับปรุงชุดโครงการ <ul><li>พูดคุย วิเคราะห์ วางแผน </li></ul><ul><li>เรียบเรียง </li></ul><ul><li>นำเสนอ </li></ul>
 6. 7. ปฏิบัติโครงการของตน <ul><li>เตรียมสถานที่ </li></ul><ul><li>เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูล </li></ul><ul><li>ฝึกการประสานงาน </li></ul><ul><li>แก้ปัญหาเฉพาะหน้า </li></ul>
 7. 8. ประเมินความคืบหน้า <ul><li>แต่ละทีมนำเสนอความคืบหน้า </li></ul><ul><li>ทำวีดีโอแสดงความคืบหน้า </li></ul><ul><li>สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งวัน </li></ul>
 8. 9. กำหนดเส้นตาย และสร้างเครื่องมือวัดผล <ul><li>๑๒ ชั่วโมง </li></ul><ul><li>ความพึงพอใจ ๑๐๐ ยิ้ม </li></ul><ul><li>การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว </li></ul>
 9. 10. ผลงานปรากฏต่อสาธารณะ <ul><li>จุดบริการนักท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>น้ำดื่ม ผ้าเย็น นวดไหล่ </li></ul><ul><li>หนังสือทำมือ </li></ul><ul><li>กิจกรรมวาดรูปสำหรับเด็กๆ </li></ul>
 10. 11. สภากาแฟ ( World Cafe` ) <ul><li>แบ่งกลุ่มย่อย </li></ul><ul><li>สิ่งที่ประทับใจ </li></ul><ul><li>เปลี่ยนกลุ่ม </li></ul><ul><li>สิ่งที่ได้เรียนรู้ </li></ul><ul><li>สะท้อนในวงใหญ่ </li></ul>
 11. 12. ประเมินโครงการ และรายงานผล <ul><li>อิงเครื่องมือที่นักศึกษาออกแบบเอง </li></ul><ul><li>ฉายวีดีโอ ๑๐๐ รอยยิ้ม ( watyai smiles ) </li></ul><ul><li>งบประมาณ </li></ul>
 12. 13. กรรมการประเมินโครงการ <ul><li>ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li>กิจกรรมมอบของขวัญ </li></ul><ul><li>มอบวุฒิบัตร </li></ul>
 13. 14. ถอดบทเรียน <ul><li>ผลที่ได้รับ </li></ul><ul><li>ปัญหา และอุปสรรค </li></ul><ul><li>ข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li>รวบรวม </li></ul><ul><li>เผยแพร่ </li></ul>

×