Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สายลมแห่งอาสา

1,269 views

Published on

โครงการสายลมแห่งอาสา เป็นโครงการหนึ่งของ mahaoath.com โดย พระมหานัธนิติ สุมโน หรือ หลวงพี่โอ๊ท เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการให้การสนับสนุนแก่โครงการจิตอาสาของเยาวชนทั้งด้านทุน และด้านความรู้

Published in: Education
  • Be the first to comment

สายลมแห่งอาสา

  1. 1. โครงการสายลมแห่งอาสา http://fund4volunteer.blogspot.com อีกหนึ่ งกิจกรรมดี ๆ ที่อยากทำา ถ้าอยากทำา แล้วไม่รบทำา อาจจะไม่ได้ทำา เพราะชีวิตเป็ นของไม่เที่ยง ี ความตายเป็ นของเที่ยง ความเป็ นมาของการให้ทุน แจกทุน ทำาค่ายอาสาพัฒนา http://fund4volunteer.blogspot.com/2009/10/blog-post_4067.html ย้อนกลับไปในอดีตราว ๆ ๑๘ ปี ก่อนหน้านี้ มีเด็ก หน่่มคนหนึ่ งก้าวเข้ าส่่ ร้ วมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ั ความใฝ่ ฝั นที่จะได้เป็ นส่วนหนึ่ งของค่ายอาสาพัฒนาชนบท เช่นเดียวกับที่ได้ฟังพ่อเล่าประสบการณ์ สมั ย เรีย นมหาวิท ยาลั ย แต่ ด้ ว ยเหต่ ผ ลหลาย ๆ ประการโดยเฉพาะความตื่ นเต้ น จากการใช้ ชี วิ ต ใน มหาวิทยาลัยทำากิจกรรมในคณะ มากมายเสียจนลืมความใฝ่ ฝั นนั้ นไปสิ้น เวลาล่วงไปอย่างไม่รรอ ๔ ปี ผ่านไป เด็กหน่่มไม่ได้ทำา ตามความฝั นนั้ นสักครั้งเดียว และที่แย่กว่านั้ น ี คือ เขาลืมความฝั นนั้ นไป เหมือนกับไม่เคยมีอย่่ ชีวิตการทำางาน การท่องเทียว การหาความสน่ กสนาน ่ ใส่ตัว ทำาให้เด็กหน่่มที่เริมเติบโตขึ้น ไม่ได้เหลียวแลความฝั นของเขาอีกเลย ่ เหมือนที่ใคร ๆ ชอบกล่าวว่าชะตาเล่นตลก ชายหน่่มได้ละจากสิ่งต่าง ๆ ที่เคยค้่น หันหน้าเข้าส่่เพศ บรรพชิต เข้าส่่ร่มกาสาวพัตร์ และได้พานพบกับกัลยาณมิตร ที่ได้จ่ดประกายความฝั นในครั้งยังเยาว์วย ั ให้หวนกลับคืนมาอีกครั้ง บ้านโตแฮ บ้านป่ ่คำา บ้านป่ ่คำาน้อย ( http://blog.mahaoath.com/page-3 ) และอีกหลาย ๆ หม่่บ้านใน อำา เภอสบเมย จังหวัด แม่ฮ่อ งสอน เป็ นจ่ด เริมต้ น แววตาของเด็ ก ๆ วิถี ชี วิ ต ของชาวบ้ า น หรือ แม่ ่ กระทังความเป็ นอย่่ของคร่ท่โรงเรียน ต.ช.ด. ที่ได้ไปเห็นที่ได้สัมผัส ช่างตราติดตรึงอย่่ในใจเหลือเกิน ่ ี
  2. 2. การให้ท่น แจกท่น ทำา ค่ายอาสาพัฒนา นี้ ก็เพื่อทดแทนความฝั นที่หายไป คล้า ย ๆ กั บจะขอแรงให้ "ชาวค่าย" ได้ช่วย ทำาในสิ่งที่อาตมาไม่เคยได้ทำา ช่วยเติมเต็มความฝั นในวัยเด็กให้อาตมาด้วย อย่ารีรอ ถ้าค่ายใด กล่่มใด คณะใด ใครมีโครงการทำาค่ายอาสาพัฒนา ไม่ว่าค่ายสร้าง ค่ายสอน หรือค่าย ร่ ปแบบไหน ๆ และต้อ งการท่น โปรดบอกมา แล้ วอาตมา และกั ลยาณมิต รจะพิ จารณาให้ ต ามหลั ก เกณฑ์ หลักเกณฑ์การให้ทนค่ายอาสา ุ http://fund4volunteer.blogspot.com/2009/10/blog-post_91.html รายละเอียดที่ต้องเตรียมในการขอท่นทำาค่าย อาสาพัฒนา 1. รายละเอียดของการทำางานในทีมนั กเรียน นิ สิต นั กศึกษาที่นำาเสนอโครงการ * รายชื่อผ้่ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ( ไม่จำาเป็ นต้องเป็ นชมรม อาจจะเป็ นกล่่มนั กเรียน นิ สิต นั กศึกษา ก็ได้ ) * ชี้แจงวิธีการทำางาน และการแบ่งหน้าที่ของผ้่เข้าร่วมค่าย พร้อมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ * ระยะเวลาในการดำาเนิ นการ ( ตั้งแต่สำารวจพื้ นที่จนกระทังสร่ปงานหลังออกค่ายแล้ว ) ่ 2. รายละเอียดของการก่อสร้าง ( กรณี ค่ายสร้าง ส่วนค่ายร่ปแบบอื่นเช่นค่ายสอน ให้ข้ามไปข้อ 3. เลย ) * แบบแปลนก่อสร้าง พร้อมงบประมาณ * ชื่อ อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ของผ้่ควบค่มการก่อสร้าง ( ควรมีความร้่พนฐานทาง ื้ วิศวกรรม ) 3. รายละเอียดของกิจกรรมอื่นนอกเหนื อจากการก่อสร้าง * ชื่อผ้่รบผิดชอบกิจกรรม ั * ร่ปแบบ วิธีการ วัตถ่ประสงค์ และประโยชน์ท่คาดว่าจะได้รบจากกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ี ั * ตารางเวลาทำากิจกรรม 4. รายละเอียดของพื้ นที่
  3. 3. * แผนที่เส้นทางการเดินทางโดยละเอียด และถ่กต้องตามจริง ( พร้อมระบ่ระยะทางโดยประมาณ ) * ภาพถ่ายบริเวณหม่่บ้าน และพื้ นที่โครงการทั้งหมด ประวัติของหม่่บ้าน พร้อมจำานวนประชากร * หากทำากิจกรรมเฉพาะพื้ นที่โรงเรียน หรือวัด ให้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียน หรือวัดแทนก็ได้ 5. รายชื่อ อีเมลแอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ ( ทั้งมือถือและที่ทำางาน ) ของอาจารย์ท่ปรึกษาของ ี โครงการ ฯ ( โดยเฉพาะท่านที่จะลงพื้ นที่ร่วมกับชาวค่าย ) 6. จดหมายรับรองการอน่ มัติให้ทำากิจกรรมออกค่ายอาสาฯในครั้งนี้ จากกองกิจการนั กศึกษา หรือ โรงเรียน 7. จดหมายตอบรับจากพื้ นที่ ( ผ้่นำาช่มชน หรือ ผ้่อำานวยการโรงเรียน หรือ เจ้าอาวาส ) 8. สำาเนาบัตรประจำาตัวนั กเรียน นิ สิต นั กศึกษา ของประธานค่าย 9. ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผ้่ท่จะให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการได้ หากกรรมการต้องการ ี สัมภาษณ์ ( นั กเรียน นิ สิต นั กศึกษา ) 10. หนั งสือขอรับท่นลงนามโดยประธานค่าย และรับรองโดยอาจารย์ท่ปรึกษา ี 11. สำาเนาหน้าแรกของสม่ดบัญชีธนาคาร ที่จะให้โอนเงินหากได้รบท่น ต้องเป็ นบัญชีในนามชมรม ฯ ั หรือชื่อโครงการ ฯ หรือบ่คคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป และต้องรับรองโดยอาจารย์ท่ปรึกษาด้วย ี *** เอกสารทั้งหมดต้องส่งเป็ นเอกสาร ๑ ช่ด และสแกนเป็ นไฟล์ร่ปภาพ ( .jpg หรือ .jpeg เท่านั้ น ) บรรจ่ลงในแผ่นซีดีรอม ๑ ช่ด *** หมายเหต่ : ์ ี 1. เกณฑ์การตัดสิน หลวงพี่โอ๊ท และกัลยาณมิตร มีผ้่มีสิทธิช้ ขาด ์ 2. ขอสงวนสิทธิไม่รบพิจารณาโครงการที่ได้รบท่นสนั บสน่ นจากโครงการ กระดานดำาแล้ว ( แบ่งให้ ั ั ค่ายอื่นบ้าง ) แต่โครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากโครงการกระดานดำา สามารถใช้เอกสารช่ดเดียวกัน ยื่นขอรับท่นได้ 3. ไม่รบพิจารณาโครงการที่ต้ งขึ้น และดำาเนิ นการโดยคร่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบัน เราต้องการ ั ั โครงการโดยนั กเรียน นิ สิต นั กศึกษาเท่านั้ น วิธีการส่งเอกสารขอรับท่นทำาค่ายอาสาพัฒนา 1. ส่งด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณี ย์ ( ควรลงทะเบียน ) ได้ท่ี พระมหานั ธนิ ติ ส่มโน ( หลวงพี่โอ๊ท ) วัดใหญ่ชัยมงคล 40/3 หม่ท่ี 3 ต.คลองสวนพล่ อ.พระนครศรีอย่ธยา ่ จ. พระนครศรีอย่ธยา 13000
  4. 4. สำาหรับโครงการจากสถาบันในเขตจังหวัดพระนครศรีอย่ธยา โปรดมาส่งด้วยตัวเองเท่านั้ น 2. ส่งเอกสารก่อนวันออกค่าย 1 - 3 เดือน *** เอกสารทั้งหมดต้องส่งเป็ นเอกสาร ๑ ช่ด และสแกนเป็ นไฟล์ร่ปภาพ ( .jpg หรือ .jpeg เท่านั้ น ) บรรจ่ลงในแผ่นซีดีรอม ๑ ช่ด *** การประกาศผล และการรับท่น * ประกาศผลทางบล็อก http://fund4volunteer.blogspot.com ( บล็อกนี้ ) และทางอีเมล โดยจะส่ง อีเมลถึงประธานค่าย และอาจารย์ท่ปรึกษาค่าย ี * โครงการค่ายที่ได้รบท่น จะได้รบโอนเงินเข้าบัญชีก่อนวันออกค่าย ฯ ไม่นอยกว่า ๗ วัน ั ั ้ ข้อควรทราบ * หลังจากจบ โครงการ ผ้่ดำาเนิ นโครงการต้องทำารายงาน สร่ป พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมระหว่างทำา โครงการ และหลังจากทำาเสร็จแล้ว ส่งให้หลวงพี่โอ๊ท อน่ ญาตให้ส่งทางอีเมล mahaoath@gmail.com ได้ * ชมรม ฯ กล่่ม ฯ หรือ โครงการที่ได้รบท่น แต่ไม่สามารถดำาเนิ นโครงการจนสำาเร็จได้ หรือทำา ั สำาเร็จแต่ไม่ส่งรายงานสร่ปพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม จะไม่ได้รบการพิจารณาให้ทนในโอกาสต่อไป ั ่ * ช่องทางที่สามารถติดต่อหลวงพี่โอ๊ทได้คอ 1) เขียนเป็ นความเห็นไว้ในบล็อกนี้ 2) ที่อย่ทาง ื ่ ไปรษณี ย์ตามที่ปรากฏแล้วข้างต้น 3) อีเมล mahaoath@gmail.com 4) เว็บไซต์มหาโอ๊ทดอทคอม http://mahaoath.com และ 5) บล็อกสายลมแห่งปั ญญา http://blog.mahaoath.com 6) ทวิตเตอร์ http://twitter.com/mahaoath * ท่นที่ได้รบอาจไม่มากมายนั ก อาจน้อยกว่าที่ขอมา หรือได้ตามที่ขอ โปรดเข้าใจว่าให้เพื่อเป็ น ั กำาลังใจ และต้องการให้นักเรียน นิ สิต นั กศึกษาได้หัดทำางาน ได้ทำากิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมต่อไป * ท่นที่ได้รบ เรียกได้ว่าเป็ นท่นที่เกิดจากความศรัทธาในพระพ่ทธศาสนา ดังนั้ น ในระหว่างออก ั ค่าย ชาวค่ายควรตั้งตนอย่่ในศีลธรรมอันดี อย่างน้อยคือ รักษาศีล ๕ ตัวอย่างค่ายอาสาที่ได้รับทุนจากโครงการสายลมแห่งอาสา http://fund4volunteer.blogspot.com/search/label/ให้ท่น ค่ายอาสาเศรษฐศาสตร์ปริทัศน์ มรภ.เลย http://fund4volunteer.blogspot.com/2009/11/blog-post.html
  5. 5. โครงการค่ายอาสาเศรษฐศาสตร์ปริทศน์ เป็ นโครงการของนั กศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธ่รกิจ คณะ ั วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนั กถึงการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาช่มชน ร้่จักเสียสละ แบ่งปั น วางแผนงาน และแก้ปัญหาเป็ น พื้ นที่ออกค่ายอาสาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ คือ โรงเรียนบ้านกกสะตี หม่ท่ี ๕ ตำาบลวังยาว อำาเภอด่านซ้าย ่ จังหวัดเลย เปิ ดการเรียนการสอนชั้นอน่ บาล ๑ - ป.๖ จำานวนนั กเรียน ๙๗ คน เป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก ห่างไกลความเจริญ ตั้งในถิ่นธ่รกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ผ้่ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพทำาไร่ข้าวโพดอย่างเดียว การออกค่ายอาสาครั้งนี้ ชาวค่ายจะดำาเนิ นการปรับปร่งโรงอาหารที่ทร่ดโทรม ให้อย่่ในสภาพมันคง แข็ง ่ แรง ทนทาน และป้ องกันไม่ให้มีสัตว์เข้ามาพล่กพล่านในโรงอาหาร โดยใช้งบประมาณเฉพาะค่าวัสด่ อ่ปกรณ์ ๑๖,๙๗๐.- บาท ( หนึ่ งหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) นอกจากนั้ นยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับช่มชนเช่น การสันทนาการกับนั กเรียน พิธีบายศรีส่ขวัญ และ การแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ รวมแล้วใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐.- บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) รายละเอียดปรากฏตามโครงการค่ายเศรษฐศาสตร์ปริทศน์ท่นักศึกษาส่งมา ( ั ี http://www.scribd.com/doc/23173744 ) คณะกรรมการโครงการสายลมแห่งอาสา ได้พิจารณาโครงการค่ายอาสาเศรษฐศาสตร์ปริทัศน์แล้ว มี ความเห็นว่า 1. เนื่ องจากท่นที่แจกเป็ น ท่นจากพระภิกษ่ ดังนั้ นควรมีการบ่รณาการด้านศีลธรรมเข้าไปในการ ออกค่ายครั้งนี้ ด้วย 2. ขาดข้อม่ลแหล่งที่มาของท่นอื่น ๆ กรณี ที่ไม่ได้รบท่นจากโครงการสายลมแห่งอาสา หรือได้รบไม่ ั ั เต็มงบประมาณ 3. ต้องการทราบว่า ชาวค่ายพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความร้่ และความร้่สึกที่ได้จากการออกค่ายครั้งนี้ หรือไม่ และได้ทำาการสอบถามกลับไปยังนั กศึกษา จึงได้ข้อม่ลเพิ่มเติมดังนี้ 1. การระบ่กฎค่ายไว้ชัดเจน ว่า ชาวค่ายต้องรักษาศีล ๕ รายละเอียดด่ได้จากเอกสารเพิ่มเติมนี้ http://docs.google.com/Doc?docid=0AZsKgkXi4P2hZGRrZnI1d3NfNTNjeHFtcnpkdA&hl=en 2. แหล่งท่นอื่นได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธ่รกิจ 3. ชาวค่ายจะรายงานสร่ปผล ให้กับโครงการสายลมแห่งปั ญญาหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้ว
  6. 6. คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ว่าโครงการนี้ สมควรได้รบการสนั บสน่ นจาก "สายลมแห่งอาสา" จึงมอบ ั ท่นสนั บสน่ นโครงการนี้ จำานวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน ) ความคิดแรกๆ ของโครงการอบรมการจัดการโครงการจิตอาสาฯ http://fund4volunteer.blogspot.com/2010/06/blog-post.html เตรียมการจัดอบรมให้นักกิจกรรมจาก มรภ.พระนครศรีอยุธยา วัตถ่ประสงค์หลักอย่างหนึ่ งของการทำาโครงการสายลมแห่งอาสานี้ คือต้องการให้นักกิจกรรม และชาว ค่ายได้เรียนร้่ในเรื่องของการจัดการโครงการ ตั้งแต่การคิด การเขียน การนำาเสนอ การดำาเนิ นการ การ บริหาร และการประเมินผลโครงการ ซึ่งต่อไปในอนาคตเมื่อเรียนจบกันแล้ว จะเป็ นประโยชน์อย่างมาก ในการทำางานไม่ว่าเป็ นงานราชการ เอกชน หรืองานส่วนตัว หลังจากที่ค่ยกับคณบดี และรองกิจฯ ของ คณะคร่ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอย่ธยาใน เรื่องดังกล่าวได้ไม่ก่วัน อ .ดร.ส่ภัทรา รองกิจฯ ได้นิมนต์ให้ช่วยออกแบบกิจกรรมสำาหรับเสริมศักยภาพ ี ของนั กศึกษาที่เป็ นกรรมการ สโมสรนั กศึกษาคณะคร่ศาสตร์ โดยมีวัตถ่ประสงค์ให้ได้รบประโยชน์ใน ๓ ั ด้านด้วยกัน ได้แก่ * การจัดการโครงการ * จิตอาสา * ภาวะความเป็ นผ้่นำา ด้ ว ยความช่ ว ยเหลื อ จากกั ล ยาณมิ ต รคน สำา คั ญ คื อ อ .ดร.มนตรา เลี่ ย วเส็ ง จากสำา นั กวิ ช า สถาปั ตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ ทำาให้กิจกรรมนี้ เป็ นร่ปเป็ นร่างขึ้นภายในเวลา ๑ คืนเท่านั้ น กิจกรรมนี้ ถ่กออกแบบให้แบ่งออกเป็ น ๓ ช่วงคือ ปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ตามหลักของการศึกษา ทางพระพ่ทธศาสนา โดยมีระยะเวลาดำาเนิ นกิจกรรมทั้งสิ้น ๘ วัน วันแรก ช่วงเช้ าให้นักศึกษาได้สำา รวจพื้ นที่ในอาณาเขต ๒๐๐ ไร่ ของวั ดใหญ่ชั ยมงคลเพื่อ เป็ นข้ อม่ล จากนั้ นช่วงบ่ายเป็ นการบรรยาย ( ปริยัติ ) ในหัวข้อการจัดการโครงการ โดย อ.ดร.มนตรา และการ บรรยายเรื่องจิตอาสาพร้อมกับแนะนำากิจกรรมจากพระมหาโอ๊ท วันที่ ๒ ถึงวันที่ ๖ ของกิจกรรม ( ปฏิบัติ ) เป็ นระยะเวลาให้นักศึกษา ๒๕ คน แบ่งกล่่มกัน ๕ กล่่ม
  7. 7. แยกย้ายกันไปคิด เขียน และเตรียมการนำาเสนอโครงการที่จะทำาในพื้ นที่วัดใหญ่ชัยมงคล ตามเงื่อนไข คือ * ประหยัด * ประโยชน์ * ยังยืน ่ * ชื่นใจ วัน ที่ ๗ ของกิ จ กรรม ( ปฏิ บั ติ ) ช่ ว งเช้ า เป็ นเวลานำา เสนอโครงการของนั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะกล่่ ม โดยมี กรรมการผ้่เชี่ยวชาญเป็ นผ้่แนะนำาและตัดสินโครงการที่จะได้รบเลือก ๓ จาก ๕ โครงการ โดยกรรมการ ั อาจจะประกอบด้วย * อ.ดร.ส่ภัทรา รองคณบดีฝ่ายกิจการนั กศึกษา มรภ.พระนครศรีอย่ธยา * พระมหาโอ๊ท วัดใหญ่ชัยมงคล * อ.ดร.มนตรา เลี่ยวเส็ง ผ้่เชี่ยวชาญาการจัดการโครงการ * ผอ.จ่ฑามาศ รอดภัย ผ้อำานวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี ) ่ * คร่ดวงใจ ส่ภาพึ่ง วิทยาลัยเทคนิ กพระนครศรีอย่ธยา ,สถาบันกร่งเก่าเพื่อการพัฒนา * ตัวแทนจากภาคเอกชน ( NGO ) * ตัวแทนจากภาคธ่รกิจเอกชน ช่วงบ่ายเป็ นต้นไปเป็ นเวลาให้ปฏิบัติโครงการ โดยผ้่ท่ีได้ทำา โครงการต้องเชิญชวนให้ผ้่ท่ีไม่ได้รบเลือก ั ตลอดจนอาสาสมัครที่เป็ นนั กศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิ กพระนครศรีอย่ธยา และนั กเรียนจากโรงเรียนวัด ใหญ่ชัยมงคลเข้าร่วมเป็ นอาสาสมัครในโครงการของตน ให้ได้ วัน ส่ ด ท้ ายของกิ จ กรรม ช่ ว งเช้ า ปฏิ บั ติ โ ครงการของตนต่ อ ช่ ว งบ่ า ย ( ปฏิ เวธ ) ให้ ป ระเมิ น ผลการ ดำาเนิ นโครงการของตนเอง และของเพื่อนๆ จากนั้ นกรรมการจะประเมินโครงการทั้งหมด เสร็จแล้วจัด ให้มีการสะท้อนความร้่จากการร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติโครงการของตนเอง ก่อนที่จะมีการประกาศ ผลการประเมินโครงการ และมอบของรางวัลให้โครงการที่ชนะเลิศ ผลจากการจัดโครงการอบรม “การจัดการโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาภาวะความเป็ นผ้้นำา” นั กศึกษา นั กเรียน ตลอดจนผ้่ร่วมกิจกรรมท่กคน ได้เกิดการเรียนร้่แบบพห่ปัญญา ผ่านการปริยัติ และปฏิบัติตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างดี

×