2554 ค่ายความรู้สู่ชนบทครั้งที่ ๒๒

1,151 views

Published on

ชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอทุนทำค่ายความรู้สู่ชนบทครั้งที่ ๒๒ มายัง "สายลมแห่งอาสา" http://fund4volunteer.blogspot.com

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2554 ค่ายความรู้สู่ชนบทครั้งที่ ๒๒

 1. 1. 1   ชื่อโครงการ “คายความรูสูชนทบครั้งที่ 22”หลักการและเหตุผล ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขนุนคลี่ เปนโรงเรียนในสังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทองผาภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ มีที่ตั้งกระจายอยูตามแนวพื้นทีภูเขาสูง ่ทุรกันดาร หางไกลการคมนาคมทั่วทุกภาคของประเทศ การจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขาแตเดิมใชหลักสูตรประถมศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา พุทธศักราช 2524 ถูกยกเลิกไปและใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยจัดการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนเวลา 9 ปตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พุทธศักราช 2545 โดยมีครูอาสาสมัครดูแลและจัดการศึกษาอยูเพียง 2 คนในขณะที่เด็กและชุมชนในเขตเมืองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจนกาวหนาไปมาก แตยังมีพนที่ชายแดน ื้หางไกลการคมนาคม ที่มีประชาชนกลุมเล็กกลุมนอยยังรอโอกาสที่จะไดรบความเสมอภาคทางการศึกษา ัและการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี แตยงไมมหนวยงานใดเขาไปจัดการ ดังนั้นการจัดการดูแลการศึกษาจึงอยูใน ั ีความรับผิดชอบของศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนตอไป ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขนุนคลี่ ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีเปนโรงเรียนหนึ่งในสังกัดศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอทองผาภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีนกเรียนตั้งแตชนอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 72 คน และ ั ั้บุคลากรครู 2 คน ชมรมโรตาแรคท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาและสุขภาพของเยาวชนและชาวบานในถิ่นทุรกันดาร และไดตระหนักถึงภาระหนาที่และความรับผิดชอบในการมีสวนรวมที่จะสรางสรรคสังคมไทย จึงไดจัดทําโครงการ "คายความรูสูชนบท ครั้งที่ 22" โดยจะดําเนินการสรางหองพยาบาล เพื่อใชประโยชนในการดูแลและรักษาสุขภาพ อนามัยขั้นมูลฐาน ของชุมชนอีกทั้งเหตุในชุมชนบานขนุนคลี่ ประกอบดวยชาวบาน 311 คน มีที่ตั้งหางไกลจากสถานที่บริการดานสาธารณสุขที่สามารถตอบสนองตอความตองการเขาถึงตอการรักษาสุขภาพ ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดหองพยาบาลประจําโรงเรียนที่สามารถรองรับตอความตองการดานสาธารณสุขของโรงเรียนและชุมชนได จึงมีความตองการสถานพยาบาลขึ้น ซึ่งการกอสรางอาคารพยาบาลนี้ นอกจากใชประโยชนในการดูแลสุขภาพของนักเรียนแลว ยังเปนสถานพยาบาลของหมูบานอีกดวย ดวยเหตุนี้กิจกรรมคายจะเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะเขาไปชวยเหลือกอสรางอาคารพยาบาลใหกับชุมชนบานขนุนคลี่ และจะเปนกิจกรรมที่จะปลูกจิตสํานึกที่มีตอสวนรวมใหแกเยาวชนของชาติ
 2. 2. 2  วัตถุประสงค 1. เพื่อสรางหองพยาบาลใหกับศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขนุนคลี่ และ สําหรับใชเปนศูนยรวมการรักษาพยาบาลของชาวบานในชุมชนบานขนุนคลี่ 2. เพื่อบรรเทาปญหาความแรนแคนของหมูบานใหบางเบาลง ตามกําลังความสามารถของนิสิต 3. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหนิสิตและชาวบาน ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการพัฒนาชุมชน 4. เพื่อสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางนิสิตและชาวบานในชุมชน 5. เพื่อใหนิสิตเรียนรูสภาพการดํารงชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อรวมทั้ง คานิยมของชาวบานในชุมชนเปาหมายของโครงการ 1. ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขนุนคลี่และชาวบานในชุมชนมีศูนยรวม การรักษาพยาบาล 2. ชาวบานในชุมชนไดรับความรู ความเขาใจตอการเสริมสรางสุขภาพของตนเองอยางถูกตองและ นําไปปฏิบัติจริงตอไป 3. นิสิตและชาวบานในชุมชนไดศึกษาเรียนรูรวมกันในการสงเสริม และพัฒนาชีวิตความเปนอยู ดานตางๆ ของชุมชน 4. นิสิตมีเวลาในการเรียนรูตนเองและบมเพาะจิตสํานึกในการทําประโยชนเพื่อผูอื่น สืบทอด เจตนารมณ ความรูสกที่ดี แกนองรุนหลังเพื่อเปนกําลังของ “ชาวคาย” สืบตอไป ึ  5. นิสิตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสภาพการดํารงชีวิต ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ รวมทั้งคานิยมของชาวบานในชุมชน
 3. 3. 3  รายละเอียดงบประมาณการดําเนินโครงการ ตารางที่ 1 งบประมาณกิจกรรมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ เสริมสรางสุขอนามัยและพัฒนาการศึกษาเด็ก รายการ จํานวน ราคาตอหนวย (บาท) เปนเงิน (บาท)ยาเม็ดพาราเซตามอล 400 เม็ด 0.5 200ยาลดไขชนิดน้ําเชื่อมสําหรับเด็ก 50 ขวด 35 1,750ยาเม็ดแกแพ 400 เม็ด 0.5 200ยาหมอง 200 กลอง 5 1,000ยาธาตุน้ําแดง 50 ขวด 18 900ยาแอมโมเนีย 300 ขวด 20 6,000ผงน้ําตาลเกลือแร 300 ซอง 6 1,800แอลกอฮอลเช็ดแผล 50 ขวด 20 1,000ทิงเจอรไอโอดีน 50 ขวด 25 1,200ยากันยุง 400 กลอง 20 8,000ปาสเตอรยา 100 แผน 0.5 50คาราไมล 50 ขวด 15 750แปรงสีฟนสําหรับเด็ก 50 อัน 15 750กระดาษสี 20 แผน 5 100กระดาษกาวสองหนา 4 มวน 24 96ฟวเจอรบอรด 20 แผน 14 280สกอตเทปใหญ 5 มวน 20 100เทปกาว 5 มวน 24 120ดินน้ํามัน 50 กอน 5 250กาว 3 ขวด 24 72ซีร็อกซเอกสาร 8 แผน 20 160เชือกฟาง 2 มวน 20 40สมุด 150 เลม 10 1,500ดินสอสี สีไม 12 กลอง 25 300สีเมจิก 20 กลอง 45 900รวมเปนเงิน 27,518งบประมาณกิจกรรมที่ 2 : โครงการสวัสดิการ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย (บาท) เปนเงิน (บาท)คาอาหาร 9 วัน 80 คน/9 วัน 75 54,000 * หมายเหตุ คาอาหารคิดคาใชจายเปนมื้ออาหารในแตละวันรวมเปนเงิน 54,000
 4. 4.   งบประมาณกิจกรรมที่ 3 : สรางหองพยาบาล รายการ จํานวน ราคาตอหนวย (บาท) เปนเงิน (บาท) กระเบื้องลอนคู 400 แผน 55 22,000 อิฐบล็อก 780 กอน 4 3,120 ตะขอยึดกระเบื้อง 425 ตัว 4 1,700 ไมฝา 80 แผน 80 6,400 ไมขื่อ 42 เมตร 265 11,200เหล็กรูปตัว c 3" x 11 / 2x 2.3 ม.ม. 36 เสน 195 7,020เหล็กรูปตัว c 4" x 11 / 2x 2.3 ม.ม. 20 เสน 250 5,000เหล็กเสน 9 ม.ม. 10 เสน 50 500วงกบประตูไมเนื้อแข็ง(2x1 m.) 1 บาน 1300 1,300วงกบหนาตางไมเนื้อแข็ง 10 บาน 780 7,800ปูนซีเมนต 100 ลูก 110 11,000ทรายหยาบ 15 ลบ.ม 480 7,200ทรายละเอียด 9 ลบ.ม 350 3,150ตะปู 3 นิ้ว 1 ลัง 500 500ประตูไม 2 บาน 700 1,400หนาตางไม 10 บาน 480 4,800ขอ 6 นิ้ว 400 ตัว 5 2,000ขอ 7 นิ้ว 100 ตัว 5 500รวมเปนเงิน 96,590งบประมาณกิจกรรมที่ 4 : โครงการสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร สงเสริมเรียนรูอาชีพและภูมิปญญาชาวบาน รายการ จํานวน ราคาตอหนวย (บาท) เปนเงิน (บาท)เมล็ดพันธุผักสวนครัว 30 กระปอง 20 600เมล็ดพันธุไมดอก 20 ซอง 25 500เชื้อเรงยอยสลาย 4 ขวด 150 600ปุยคอก 30 ถุง 30 900ปุย 10 ถุง 50 500น้ําตาลทราย 10 กก. 20 200ถังน้ํา 3 ถัง 100 300มูลวัว 5 ถุง 20 100ถุงมือ 10 อัน 15 150ถังดํา 2 ถัง 70 140ขอตอ PVC 2 ชุด 350 700หัวเชื้อสบู 2 หัว 250 500เทียนแผน 4 แผน 100 400รวมเปนเงิน 5,590 
 5. 5.  งบประมาณกิจกรรมที่ 5 : โครงการสวนกลาง รายการ จํานวน ราคาตอหนวย (บาท) เปนเงิน (บาท)คารถไฟ จากธนบุรี –น้ําตก - เหมาจาย 6,000คารถขนของ - เหมาจาย 6,400คาสํารวจสถานที่(คาอาหาร,คาเดินทาง) - เหมาจาย 4,200รวมเปนเงิน 16,600งบประมาณกิจกรรมที่ 6 : โครงการสานความสัมพันธชุมชน-ชาวคาย ( เยี่ยมคาย ) รายการ จํานวน ราคาตอหนวย (บาท) เปนเงิน (บาท)คาอาหาร 3 วัน 80 คน/3 วัน 75 18,000คาเดินทาง - เหมาจาย 5,000รวมเปนเงิน 23,000รวมเปนเงินสุทธิ 223,298ระยะเวลาในการดําเนินงาน เริ่ม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 สิ้นสุด 30 เมษายน พ.ศ. 2554แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาในการดําเนินงาน กิจกรรม 2553 2554 ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน สํารวจพื้นที่ เขียนโครงการ เสนอโครงการ ประชุมคณะกรรมการ จัดหาทุนรับสมัครผูเขารวมโครงการ จัดหาวัสดุอุปกรณ ออกคาย สรุปผลงาน จัดทําหนังสือขอบคุณ 
 6. 6.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 1. สํารวจพื้นที่ดาเนินงาน ํ 2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมติจัดทํา “คายความรูสูชนบท ครั้งที่ 22” จากทางมหาวิทยาลัย ั 3. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 4. ติดตอขอความอนุเคราะหสนับสนุนโครงการจากสวนราชการ องคกรเอกชน บริษัทตางๆ 5. เปดรับสมัครผูเขารวมโครงการ 6. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและเครื่องมือตางๆ ที่จะใชในการปฏิบัติงาน 7. ออกปฏิบัติงานตามโครงการที่กําหนดในวันที่ 12-20 มีนาคม 2554 (ปดภาคเรียน) 8. สรุปและประเมินผลการดําเนินงานวีธีการดําเนินการ 1. ดานอาคาร - กอสรางอาคารพยาบาล ขนาด 6x8 เมตร 2. ดานการสงเสริมความรู - จัดกิจกรรมในการฝกอบรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ก. ดานการเกษตร ข. ดานสาธารณสุขและอนามัย ค. ดานพัฒนาการศึกษาและนันทนาการเด็ก 3. ดานอื่นๆ - จัดใหมีกจกรรมมวลชนสัมพันธ ิ - จัดกิจกรรมสันทนาการตางๆ เพื่อความสัมพันธระหวางสมาชิก ชาวคายและชาวบานในชุมชน - ดานสวัสดิการ 
 7. 7.  สถานที่ดําเนินงาน ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขนุนคลี่ ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ภาพที่ 1 บริเวณทางเขาหมูบาน ภาพที่ 2 บริเวณสนามฟุตบอลหนาอาคารเรียน ภาพที่ 3 บริเวณอาคารกิจกรรม ภาพที่ 4 บริเวณภายในหองเรียน ภาพที่ 5 บริเวณพื้นที่ในการสรางหองพยาบาล ภาพที่ 6 บริเวณพื้นที่ที่อยูอาศัยในหมูบาน 
 8. 8.  แบบแปลนกอสราง 
 9. 9.   
 10. 10.   
 11. 11.  งบประมาณ คาวัสดุอุปกรณ 96,590 บาท (รายละเอียดตามตารางที่ 1 งบประมาณกิจกรรมที่ 3)ผูควบคุมการกอสราง นายสิรวิชญ ศิริบุตร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เบอรโทรศัพทติดตอ : 085-7006296 E-mail : sirawitsad_pangkung@hotmail.com 
 12. 12.  ขอมูลศูนยการเรียนรูชมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขนุนคลี่ ุ 1. สถานที่ตั้ง หมู 4 (บานขนุนคลี่) ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 2. แผนที่ 3. เจาหนาที่รบผิดชอบ ั นางสาวชนากานต นาโสก ครูผูรับผิดชอบ 4. ขอมูลพื้นฐานชุมชน - ที่ตั้ง บานขนุขคลี่ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอทองผาภูมิ จากทางอําเภอ ทองผาภูมิสามารถใชรถยนต จักรยานยนต และเรือยนตในการสัญจรไปมาได เสนทางสวน ใหญเปนถนนลูกรังและถนนดิน มีลําธารและลําหวยผานกลางหมูบาน เปนแหลงทําการ เกษตรกรรมและกสิกรรม - เนื้อที่ ประมาณ 3,000 ไร - ภูมิประเทศ มีพื้นที่เปนเขาสลับซับซอนเปนสวนใหญ มีพ้ืนที่ราบตามแนวระหวางภูเขา และพื้นที่ราบลุมริมเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งไหลผานกลางหมูบาน - ประชากร รวมทั้งสิ้น 311 คน แยกเปน ชาย 176 คน หญิง 135 คน 
 13. 13.   - ด า นเศรษฐกิ จ ประชากรส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ ด า นการเกษตรกรรม ทํ า ไร มันสําปะหลัง พืชหลัก ไดแก สมโอ เงาะ ลําไย และมีการกสิกรรมบางเปนบางสวน ไดแก เลี้ยงโค สุกร ไก มีพ้ืนที่ทางการเกษตรประมาณ 80 เปอรเซ็นของพื้นที่ทั้งหมด สภาพพื้นที่ สวนที่เหลือเปนพื้นที่ปาเขา หมูบานเปนที่นคมสหกรณ เขตอุทยานแหงชาติเขาแหลม ิ - ดานการศึกษา ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขนุนคลี่ 1 แหง มี จํานวนนักเรียน 72 คนผูประสานงานโครงการ นางสาวชนากานต นาโสก ศูนยการเรียนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขนุนคลี่ หมู 4 บานขนุนคลี่ ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เบอรโทรศัพทติดตอ : 089-0509734 (ติดตอไดเฉพาะวันเสาร-อาทิตย) 
 14. 14.  การเดินทางเสนทางการเดินทางไป ศศช.บานขนุนคลี่ ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ออกเดินทางจากตัวเมืองกาญจนบุรี ไปอําเภอทองผาภูมิตามทางหลวงหมายเลข 323 จนถึงสามแยกทองผาภูมิ ระยะทาง 145 กม.เลี้ยวขวา ไปตามเสนทาง 323 เขาเขต ตําบลชะแล จนถึงทางเขาหมูบานระยะทางจากสามแยกทองผาภูมิประมาณ 25 กม. เลี้ยวซายเขาหมูบาน (สังเกตกอนจะถึงทางเขาหมูบานจะเห็นพระพุทธรูปองคใหญทางขวามือ เลยไปอีกประมาณ 2 กม. จะเห็นศาลเจาปูเขาโทน ทางขวามือ เลี้ยวซายตรงแยกนั้น) ขับรถไปตามเสนทางหลัก(โดยเสนทางจะเปนถนนลูกรัง ) ประมาณ 25 กม. จะถึงหมูบานขนุนคลี่ 
 15. 15.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 1. นิสิตและชุมชนไดศึกษาเรียนรูรวมกันในการสงเสริม และพัฒนาชีวิตความเปนอยูดานตางๆ ของ ชุมชน ทั้งยังไดมีโอกาสทํางานรวมกับชาวบาน หนวยงานราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ กอใหเกิดไมตรี และความสัมพันธอันดีตอกัน และนําสิ่งตางๆ เหลานั้น ไปปรับปรุงใชตอไป 2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนและชาวคาย 3. ชุมชนไดรับการชวยเหลือในสิ่งที่ตองการและเปนความขาดแคลนหรือที่เปนปญหาแทจริง 4. ชุมชนมีความรู ความเขาใจตอการเสริมสรางสุขภาพของตนเองและนําไปปฏิบัติจริงตอไป 5. โรงเรียนและมีหองพยาบาล เพื่อใชประโยชนในการพยาบาลรักษาสุขภาพอนามัยขั้นมูลฐานของ ชุมชน 6. นิสิตและเยาวชนในพื้นที่ไดเห็นและตระหนักถึงวิถีชีวิตของชาวบาน และเกิดความหวงแหนใน วัฒนธรรมอันดีเหลานั้น ไมใหสูญหายไปจากชุมชนและแผนดินไทย 7. นิสิตไดตระหนักถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง และนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 8. นิสิตมีเวลาในการเรียนรูตนเองและบมเพาะจิตสํานึกในการทําประโยชนเพื่อผูอื่น สืบทอด เจตนารมณ ความรูสึกที่ดี แกนองรุนหลังเพื่อเปนกําลังของ “ชาวคาย” สืบตอไป 9. นิสิตไดใชเวลาวางกอใหเกิดประโยชน ทั้งแกตนเอง ชุมชนและสังคม และลดความเห็นแก ประโยชนสวนตนใหนอยลง เพิ่มความเสียสละแกประโยชนสวนรวมใหมากขึ้น 
 16. 16.  รายชื่อคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 1. นายเอกพงษ พันนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธานคาย 2. นายณัฐนัย ศรีแสงออน คณะวิศวกรรมศาสตร รองประธาน 3. นางสาวตรีเนตร สันตรัตติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รองประธาน 4. นายอธิภัทร รวมทรัพย คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 5. นางสาวณัฐนิติ จันทรเสรีรักษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 6. นายธนัช รุงรัตนาอุบล คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 7. นายสิรวิชญ ศิริบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 8. นายธิติวฒิ ุ องอาจอภิชาติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 9. นายวรุณชัย กอเทียนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 10. นายปริญญา อยูยืน คณะเกษตร กรรมการ 11. นายภูมินันท เลาหเรณู คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 12. นางสาวภารดี เหมกิตติเกียรติ์ คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 13. นางสาวสุนิสา จันทรรอด คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 14. นางสาวกานตสิรี กาญจนธานี คณะมนุษยศาสตร กรรมการ 15. นางสาวทรอยด วงศวิเศษ คณะมนุษยศาสตร กรรมการอาจารยที่ปรึกษาโครงการ ดร.ชนะ รักษศริ ิ รองผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสากรรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เบอรโทรศัพทติดตอ : 089-7685595 E-mail : chana_raksiri@yahoo.comผูที่จะใหสมภาษณ ั นายเอกพงษ พันนา นิสิตชั้นปที่ 2 คณะอุตสหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เบอรโทรศัพทตดตอ : 085-6318818 ิ E-mail : namo_501@hotmail.com 
 17. 17.   กําหนดการ “คายความรูสชนบท ครั้งที่ 22” ู ณ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขนุนคลี่ ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ระหวางวันที่ 12 มีนาคม 2553 ถึง 20 มีนาคม 2553 เวลา กิจกรรม วันที่ 12 มีนาคม 2554 05.00 น. ลงทะเบียน 07.45 น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟธนบุรี 12:35 น. ถึงสถานีรถไฟน้ําตก 15.00 น. ถึงโรงเรียนบานขนุนคลี่ จ.กาญจนบุรี 17.00 น. แจงกําหนดการ 18.00 น. รับประทานอาหารและเขาที่พก ั วันที่ 13 มีนาคม 2554 06.00 น. ตื่นนอน + ทําธุระสวนตัว 07.00 น. ออกกําลังกาย 08.00 น. พิธีเปด 09.00 น. รับประทานอาหารเชา 10.00 น. เริ่มทํางานตามฝาย 1.ฝายโครงงาน (ปฏิบัติงานดานอาคารกอสรางตามแผนงาน) 2.ฝายสวัสดิการ (ควบคุมและเตรียมอาหารสําหรับรับประทาน) 3.ฝายสาธารณสุขพัฒนาชุมชนสัมพันธ (ใหความรูดานสุขภาพและการ ใชชีวิตพรอมทั้งดูแลสุขภาพของลูกคาย) 4.ฝายพัฒนาศักยภาพและนันทนาการเด็ก 5.ฝายเกษตร (ใหความรูดานการเกษตรและลงมือปฏิบัติ) 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. เริ่มทํางานตามฝาย 1.ฝายโครงงาน (ปฏิบัติงานดานอาคารกอสรางตามแผนงาน) 2.ฝายสวัสดิการ (ควบคุมและเตรียมอาหารสําหรับรับประทาน) 3.ฝายสาธารณสุขพัฒนาชุมชนสัมพันธ (ใหความรูดานสุขภาพและการ ใชชีวิตพรอมทั้งดูแลสุขภาพของลูกคาย) 
 18. 18.   4.ฝายพัฒนาศักยภาพและนันทนาการเด็ก 5.ฝายเกษตร (ใหความรูดานการเกษตรและลงมือปฏิบัติ) 16.00 น. สรุปงานที่ไดทํา 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น 19.00 น. กลับที่พัก วันที่ 14 -19 มีนาคม 2554 6.00 น. ตื่นนอน 7.00 น. ออกกําลังกาย 8.00 น. รับประทานอาหารเชา 9.00 น. เริ่มทํางานตามฝาย 1.ฝายโครงงาน (ปฏิบัติงานดานอาคารกอสรางตามแผนงาน) 2.ฝายสวัสดิการ (ควบคุมและเตรียมอาหารสําหรับรับประทาน) 3.ฝายสาธารณสุขพัฒนาชุมชนสัมพันธ (ใหความรูดานสุขภาพและการ ใชชีวิตพรอมทั้งดูแลสุขภาพของลูกคาย) 4.ฝายพัฒนาศักยภาพและนันทนาการเด็ก 5.ฝายเกษตร (ใหความรูดานการเกษตรและลงมือปฏิบัติ) 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. เริ่มทํางานตามฝาย 1.ฝายโครงงาน (ปฏิบัติงานดานอาคารกอสรางตามแผนงาน) 2.ฝายสวัสดิการ (ควบคุมและเตรียมอาหารสําหรับรับประทาน) 3.ฝายสาธารณสุขพัฒนาชุมชนสัมพันธ (ใหความรูดานสุขภาพและการ ใชชีวิตพรอมทั้งดูแลสุขภาพของลูกคาย) 4.ฝายพัฒนาศักยภาพและนันทนาการเด็ก 5.ฝายเกษตร (ใหความรูดานการเกษตรและลงมือปฏิบัติ) 16.00 น. สรุปงานที่ไดทํา 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น 19.00 น. กลับที่พัก 20.00 น. พิธีปด 21.00 น. กิจกรรมสันทนการรอบกองไฟ 22.00 น. กิจกรรมสานความสัมพันธระหวางชาวคาย 23.00 น. กลับที่พัก 
 19. 19.   วันที่ 20 มีนาคม 2554 06.00 น. ตื่นนอน 07.00 น. เก็บของใชสวนตัว 08.00 น. เดินทางออกจากหมูบาน 12.50 น. เดินทางกลับจากสถานีนําตก ้ 17.35 น. ถึงสถานีปลายทางธนบุรี 19.00 น. ถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร* หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 20. 20.  ที่ ส.รตร.251/2553-54 31 มกราคม 2554เรื่อง ขอความอนุเคราะหทนทรัพยสนับสนุนโครงการ ุเรียน พระมหานัธนิติ สุมโน (หลวงพี่โอต) วัดใหญชยมงคล พระนครศรีอยุธยา ัสิ่งที่แนบมาดวย 1. สําเนาหนังสืออนุมัตโครงการ 1 ฉบับ ิ เนื่องดวยทางชมรมโรตาแรคท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดทําโครงการ “คายความรูสชนบท ูครั้งที่ 22” ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานขนุนคลี่ ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในระหวางวันที่ 12-20 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานและโรงเรียนที่หางไกลตามกําลังความสามารถของนิสิต จึงใครขอความอนุเคราะหทุนทรัพยสนับสนุนโครงการดังกลาวเปนจํานวนเงิน 30,000 บาท ดังนั้นทางสโมสรโรตาแรคทหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการพิจารณาและความอนุเคราะหจากทานในการปฏิบัติกจกรรม “คายความรูสูชนบทครั้งที่ 22” ครั้งนี้ ิ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ ( นายเอกพงษ พันนา ) ประธานคาย (อาจารย ดร.ชนะ รักษศิริ) อาจารยที่ปรึกษาชมรม ติดตอกลับ นางสาวตรีเนตร สันตรัตติ เบอรโทรศัพท : 086-2954971 
 21. 21.   
 22. 22.   
 23. 23.   สมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) ชื่อบัญชี ชมรมโรตาแรคท เลขบัญชี 235-222090-0 

×