Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

กิจกรรมค่ายเปิดแสงแต้มสี ม รังสิต 2553

1,172 views

Published on

ตารางกิจกรรมของค่ายเปิดแสงแต้มสี ( ได้ทุนสนับสนุนจาก http://fund4volunteer.blogspot.com สายลมแห่งอาสา )

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

กิจกรรมค่ายเปิดแสงแต้มสี ม รังสิต 2553

  1. 1. กาหนดการกิจกรรมโครงการค่ ายบาเพ็ญประโยชน์ เปิ ดแสง แต้ มสี ณ โรงเรียนร่ องกล้าวิทยา จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17 – 23 ตุลาคม 2553 ชมรมบาเพ็ญประโยชน์ เพือสั งคมและสิ่ งแวดล้อม ่ ฝ่ ายสวัสดิการ วัน เวลา กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ พืนที่ ้ ผู้รับผิด หมายเหตุ ประสานงาน ชอบ 14-17 ตุลาคม ที่พก ั เป็ นที่พกให้ กบชาวค่าย ั ั แบ่ ง เป็ นห้ อ งพัก ชาย -หญิ ง โดย ห้ องเรี ยน พื น ที่ ตั ง อยู่ ใ นเขตที่ เ ป็ นส่ ว นตั ว ไม่ ้ ้ 2553 ห้ องอนุบาล 1-2เป็ นทีพกหญิง ่ ั รบกวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม อื่ น และมี ห้ องป.3-4เป็ นบ้ านพักชาย สามารถก าหนดขอบเขตในการดูแ ล ชาวค่าย สร้ างห้ อง เพื่ อ เพิ่ ม จ านวนห้ องและ ต่อเติมห้ องอาบน ้าผู้ชาย 1 หลัง พื ้นที่อยูใกล้ บริ เวณจ่ายน ้า และ ่ อาบน ้า ประหยัดเวลาในการอาบนา ้ สามารถทาทางระบายน ้าได้ กลางแจ้ ง เพื่อรักษาเวลาในการทา เพิ่มเติม กิจรรมอื่นๆ
  2. 2. ทาราว เพื่อเป็ นที่สาหรับตากผ้ า ต่อเติมราวตากผ้ าชาย 1 ราว ราวตากผ้ าชาย 1 พื น ที่ ไ ม่ มี ค นเดิ น พลุ ก พล่ า น ตั ง อยู่ ้ ้ ตากผ้ า สาหรับชาวค่าย และราวตากผ้ าหญิง 1 ราว ราวชายบริ เวณ เบื ้องข้ างที่พก และแสงแดดส่องถึง ั ด้ านข้ างของที่พก ั ที่ล้างจาน เพื่อเป็ นที่สาหรับล้ างภาชนะ หาไม้ มารองกันชื ้น และทาทาง ด้ านข้ างที่พก ั ตังอยูบริ เวณที่มต้นไม้ และสามารถซับ ้ ่ ี และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทา ระบายน ้า น ้าได้ และสะดวกต่อการจ่ายน ้า ครัว หลุมขยะ เพื่อสร้ างวินยในการคัดแยก ั ขุดหลุมแยกเป็ น 2 หลุมคือ หลุม ด้ านข้ างห้ องน ้า อยูนอกบริ เวณสถานที่ประกอบอาหาร ่ ขยะ และสร้ างอนามั ย ใน เปี ยก และหลุมแห้ ง และมีฝาปิ ด พื ้นที่ทากิจกรรม โดยนาไม้ ไผ่มาสานเป็ นฝาปิ ด 18 –23 ตุลาคม 04.00 ประกอบ เ พื่ อ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ท า คัดเลือกนักศึกษาในแต่ละวันมา บริ เวณด้ านหน้ า พื ้นที่ตงอยูใกล้ อาคารห้ องเก็บของและ ั้ ่ 10.30 2553 14.30 อาหาร กิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความ ทาหน้ าที่ ประกอบอาหาร ดูแล ของห้ องครัว มีความสะดวกในการใช้ น ้าและการทิ ้ง และดูแล สามัคคี รู้ จกเสียสละ มีความ ั สุขอนามัยของค่าย หาวัตถุดิบที่ ขยะ รักษา รับผิดชอบ และรู้จกสร้ าง ั มีในพื ้นที่มาประกอบอาหาร เช่น ความ วินยให้ กบตนเอง ั ั หน่อไม้ สมุนไพรต่างๆ สะอาด
  3. 3. ฝ่ ายศึกษาธรรมชาติ วัน เวลา กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ พืนที่ ้ ผู้รับผิ หมายเหตุ ประสานงาน ดชอบ 20 ตุลาคม 53 08.30 เดินศึกษา เรี ย นรู้ เรื่ องราวการกาเนิ ด แบ่งกลุมนักศึกษาออกเป็ น 4 ่ เส้ นเดินศึกษาโลกที่ มีเส้ นทางศึกษาที่มีความเหมาะสมและ ธรรมชาติ ประโยชน์ แ ละผลกระทบ กลุม เดินศึกษาในพื ้นทีจริ ง ่ ่ สาม ตรงวัตถุประสงค์ ของป่ าต้ นน ้า กิจกรรม เพื่อเล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับน ้า บอกเล่าข้ อมูล ตังอยูฐานที่ 1 ของ ้ ่ เป็ นพื ้นที่ที่มีน ้าไหลผ่าน ฐานที่ 1: ประโยชน์การใช้ สอยรวมทัง้ เขตอุทยาน เล่าเรื่ อง การกาเนิด น ้า กิจกรรม เพื่อเรี ยนรู้ถงกระบวนการ แบ่ ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาออกเป็ น 2 บริ เวณรอยต่อของ ึ บริ เวณที่มีหินและมอส ฐานที่ 2: ของการเก็บกังน ้าของต้ นไม้ กลุ่ม กลุ่ม แรกเทน า ใส่หิ น เปล่า ผืนป่ า ้ ป่ าซับน ้า กลุ่มที่สองเทน ้าใส่หินบริ เวณที่มี มอส กิจกรรม เพื่อเรี ยนรู้ถึงผลกระทบของ ให้ นกศึกษาผู้เข้ าร่ วมโครงการทา สามแยกไฟฉาย ั พื ้นที่กว้ างขวางและเป็ นจุดพักและ ฐานที่ 3: สิ่ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด จากการ นาให้ ทานา ที่เตรี ยมไว้ ให้ ขุ่นเร็ ว ้ ้ พื ้นที่ตรงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม น ้าขุน ่ ที่ สุด และทามให้ ก ลับ เป็ นน า ใส ้ กระทาของมนุษย์ เหมือนเดิม
  4. 4. กิจกรรม เพื่อให้ เรียนและตระหนักถึง แบ่งนักศึกษาออกเป็ น 2 กลุมให้ หัวน ้าตก ่ ฐานที่ 4: ทรัพยากรที่มีอยูอย่างจากัด ยื น บนกระดาษบรุ๊ ฟแล้ ว เป่ ายิ ง ่ แผ่นดิน ฉุบทีมที่แพ้ พบครึ่ งจนกว่ามีพื ้นที่ ั ไม่พอยืน กิจกรรม แบ่งกลุมออกเป็ น 2 กลุมช่วยการ ่ ่ เ พื่ อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม บริ เวณมีพื ้นที่กว้ างและเป็ นพัก ฐานที5: ่ สามแยกฝาย คิ ด เห็ น ในเรื่ องของการ แสดงความคิ ด ในหัวข้ อ อนุรั ก ษ์ รวมกลุมใหญ่ ่ ระดม สิ่ ง แวดล้ อมในความคิ ด ของ อนุรักษ์ ธรรมชาติ ความคิด ตนเอง 22 ตุลาคม 53 08.30- เดินศึกษา เพื่อสัมผัสธรรมชาติและซึม เดินเส้ นทางศึกษา 8 กิโลเมตร เดิ น ขึ น จากวัด ร่ อ ง ้ มี น า ตกไร่ ก ะหล่ า และหน้ าผาดึ ง ดู ด ้ 16.30 ทางไกล ซั บ บ ร ร ย า ก า ศ ข อ จากวัดร่องกล้ า กล้ าโดยเส้ นทางหา ความสนใจให้ กับ ผู้เ ข้ า ร่ ว มโครงการ สิงแวดล้ อม ่ ของป่ าถึงโรงเรี ยน และเส้ นทางเดินผ่านป่ าจริ ง *หมายเหตุ กิจกรรมบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  5. 5. ฝ่ ายสั นทนาการ วัน เวลา กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ พืนที่ ้ ผู้รับผิด หมายเหตุ ประสานงาน ชอบ 18-23 ตุลาคม 53 06.00- สร้ างชุมชนทาง เพื่อเป็ นการปลูกฝั ง ให้ ช าวค่า ยนั่ง ล้ อ มวงพูด คุย ถึ ง บริ เวณ เป็ นพื ้นที่มีบริ เวณกว้ างขวางสามารถ 21.00 ความคิด จิตสานึกทบทวนสิง กิ จ กรรมที่ ท าในแต่ ล ะวั น โดย ห้ องเรี ยนป 1-2 ่ มองเห็นและรองรับผู้เข้ าร่วมโครงการ ที่ทามาในแต่ละวัน แบ่งกลุ่มตามกิจกรรมที่ได้ รับใน ได้ ทกคน ุ แต่ละวัน เพื่อละลาพฤติกรรม ให้ ผ้ ูเ ข้ า ร่ วมโครงการนั่ง ล้ อ มวง บริ เวณ กลุมสัมพันธ์ ่ เป็ นพื ้นที่มีบริ เวณกว้ างขวางสามารถ สร้ างความสัมพันธ์ โดยมีผ้ นาฝ่ ายสันทนาการเป็ นผู้ ห้ องเรี ยนป 1-2 ู และปลูกจิตสานึก มองเห็นและรองรับผู้เข้ าร่วมโครงการ ดาเนินกิจกรรมต่างๆโดยลักษณะ ของผู้เข้ าร่วม ได้ ทกคน ุ ของเกมส์ห รื อกิ จกรรมจะขึนอยู่ ้ โครงการ กับทีได้ ทาในแต่ละวัน เวรสวัสดิการ เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม นารายชื่อของชาวค่ายทังหมดมา ห้ อง ้ - ส า มั ค คี รู้ จั ก ก า ร จัดแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม คณะกรรมการ แก้ ปั ญหาปลู ก ฝั ง ในการท ากิ จ กรรมสวั ส ดิ ก าร ความรั บผิ ด ชอ บ ในช่วงระยะเวลาของการอยูคาย ่ ่ และการเสียสละใน การดารงชีวิตอยู่ใน สังคมหมูใหญ่ ่
  6. 6. ฝ่ ายโครงงาน วัน เวลา กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ พืนที่ ้ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ ประสาน งาน 19ตุลาคม 53 08.30- ทาฝาย เพื่อเรี ยนรู้ ถึงประโยชน์ นาไม้ ไผ่มากันตามแนวขวางแล้ วนา ด้ านบนของ ้ บริ เวณมีต้นไผ่แล้ วมีวสดุในการ ั 16.30 ของการชะลอน า และ ดินใส่กระสอบไปวางกันตามแนวที่ ฝายเก็บน ้า ้ ้ จัดหาได้ ง่ายต่อการทากิจกรรม การเพิ่ ม ความชุ่ ม ชื น เตรี ยมไว้ ้ ให้ แก่ ผื น ป่ าไปพร้ อม ปลู ก ฝั งรั ก ธรรมชาติ ให้ กบผู้เข้ าร่วมโครงการ ั 21 ตุลาคม 53 08.00- ทอดผ้ าป่ า เพื่อสมทบทุนสร้ าง วัดร่องกล้ า 11.00 สามัคคี อาคารปฎิบติธรรม ั 13.00 ทาสี เพื่ อ สร้ างสีสัน อุป กรณ์ นารายชื่อของชาวค่ายทังหมดมาจัด หน้ าอาคาร ้ - เครื่ องเรี ยนให้ มีสีสนน่า ั แบ่งกลุมตามความเหมาะสมในการ เรี ยน ่ มองน่าเรี ยน ทากิจกรรม ปลูกป่ า เพื่อขยายอาณาบริ เวณ ให้ ผ้ ูเ ข้ า ร่ ว มโครงการน าต้ น ไม้ ที่ ไ ด้ เชิงเขา ธรรมชาติ แ ละแหล่ ง ที่ เตรี ยมไว้ ไปปลูกในพื ้นที่ที่กาหนด อยูของสัตว์ป่า ่

×