Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ชื่อโครงการ ห้องสมุดพี่ให้นอง ครั้งที่ 1
              ้

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฐิติพงศ์ หงษ์นาค

ทีปรึกษาโค...
วัตถุประสงค์

  1.                         ่
      ทาให้สภาพท้องถิ่นในชนบทมีความเป็ นอยูที...
วิธีดาเนินการ

กิจกรรม/ขั้นตอน          ระยะเวลา วันเดือนปี    ผูรับผิดชอบ
                 ...
ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
  ่

     1. ได้สร้างสาธารณประโยชน์ให้กบชุมชนในท้องถิ่นและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่ วมในโ...
รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย

                 “โครงการห้องสมุดพี่ให้นอง ครั้งที่ 1”
              ...
รู ปสถานทีก่อสร้ างห้ องสมุดขนาด 7x10.5 เมตร
     ่
ภาพแสดงแบบอาคารห้ องสมุด ขนาด 7x10.5 เมตร
ภาพแบบด้ านข้ างห้ องสมุด
ภาพแบบด้ านหน้ าห้ องสมุด
ภาพแบบด้ านหลังห้ องสมุด
ข้ อมูลพืนฐาน
                              ้

ชื่อโรงเรียน บ้านวังรวก ตั้งอยูหมู่ที่ 1 ต.บ้...
ปัญหาและอุปสรรค

1.การคมนาคม ค่อนข้างลาบากทางลูกรังห่างไกลในช่วงฤดูฝนยากลาบาก
2.บริเวณโรงเรียน
3.ด้ านสังคมและเศรษ...
4.ครู ไม่ ครบชั้น 8 เรียน

               4.1 ป.1 , ป.2 ครู 1 คน สอนแบบคละชั้น

              ...
2553 โครงการห้องสมุดพี่ให้น้องครั้งที่ 1 กลุ่มจิตอาสา ม.มหิดล
2553 โครงการห้องสมุดพี่ให้น้องครั้งที่ 1 กลุ่มจิตอาสา ม.มหิดล
2553 โครงการห้องสมุดพี่ให้น้องครั้งที่ 1 กลุ่มจิตอาสา ม.มหิดล
2553 โครงการห้องสมุดพี่ให้น้องครั้งที่ 1 กลุ่มจิตอาสา ม.มหิดล
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2553 โครงการห้องสมุดพี่ให้น้องครั้งที่ 1 กลุ่มจิตอาสา ม.มหิดล

10,901 views

Published on

สายลมแห่งอาสา http://fund4volunteer.blogspot.com ให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา "ค่ายห้องสมุดพี่ให้น้องครั้งที่ ๑" กลุ่มจิตอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ หมื่นบาท

Published in: Education
 • สายลมแห่งอาสา http://fund4volunteer.blogspot.com ให้ทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนา 'ค่ายห้องสมุดพี่ให้น้องครั้งที่ ๑' กลุ่มจิตอาสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๑ หมื่นบาท
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

2553 โครงการห้องสมุดพี่ให้น้องครั้งที่ 1 กลุ่มจิตอาสา ม.มหิดล

 1. 1. ชื่อโครงการ ห้องสมุดพี่ให้นอง ครั้งที่ 1 ้ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฐิติพงศ์ หงษ์นาค ทีปรึกษาโครงการ ผูช่วยศาสตราจารย์อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ ่ ้ หลักการและเหตุผล เนื่ องด้วยกลุ่มจิ ตอาสา มหาวิทยาลัยมหิ ดล ได้มีการจัดทาโครงการเพื่อช่ วยเหลื อ และแบ่ งปั นสิ่ งดี ๆ ที่ เป็ น ั ประโยชน์ให้กบโรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร สาเหตุจากปั จจุบนมีโรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดารจานวนมาก ที่ยงประสบกับปั ญหา ั ั ทางด้านการเรี ยนการสอน ขาดอุปกรณ์ทางด้านการศึกษา เช่น ขาดอาคารเรี ยน ขาดห้องสมุด ซึ่งนับว่าเป็ นปั ญหาที่สาคัญ มาก โรงเรี ยนตามชนบท หรื อตามถิ่นทุรกันดารจานวนมากยังขาดการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทาให้ เยาวชนไทยขาดโอกาสทางการศึกษา ไม่ได้รับความรู ้ที่เป็ นประโยชน์เท่าที่ควรเมื่อเทียบกับโรงเรี ยนในเมืองที่ค่อนข้างมี ความพร้อมทางด้านการศึ กษา จะมีอาคารเรี ยน ห้องสมุดสาหรับค้นคว้าหาความรู ้ ซึ่ งโรงเรี ยนที่ มีความพร้อมทางด้าน การศึกษาจะสามารถเอื้อประโยชน์และความรู ้ทางด้านการศึกษา รวมทั้งสามารถส่งเสริ มความรู ้ให้นกเรี ยนได้มาก กลุ่มจิต ั อาสาจึงได้มีการออกสารวจโรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร และชนบท พบว่าโรงเรี ยนบ้านวังรวก ตาบลบ้านกล้วย อาเภอชน แดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ยังขาดห้องสมุดที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของโรงเรี ยนและชุมชน ด้วยเหตุน้ ี กลุ่มจิตอาสาจึงได้จดทาโครงการ “ห้องสมุดพี่ให้น้อง ครั้งที่1” ขึ้น โดยเล็งเห็นว่าโครงการที่ จะจัดขึ้น ั ดังกล่าว ณ โรงเรี ยนบ้านวังรวก จะทาให้นกเรี ยนและบุคลากรของโรงเรี ยนรวมถึงคนในชุมชนได้มีแหล่งศึกษา ค้นคว้าหา ั ความรู ้ สมาชิกของกลุ่มจิตอาสาตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาและมีจิตอาสาพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือโดยการ ั ร่ วมแบ่งปั นห้องสมุดให้กบเด็ก ๆ จึงได้จดทาโครงการครั้งนี้ข้ ึน เพื่อที่นกเรี ยนและบุคลากรของโรงเรี ยนจะได้มีความพร้อม ั ั ่ ทางการศึกษามากขึ้นและสามารถนาความรู ้ที่ศึกษานั้นมาพัฒนาตนเองและท้องถิ่นของตนให้มีสภาพความเป็ นอยูที่ดีข้ ึน ต่อไป
 2. 2. วัตถุประสงค์ 1. ่ ทาให้สภาพท้องถิ่นในชนบทมีความเป็ นอยูที่ดีข้ ึน 2. เพื่อให้ชาวบ้านมีจิตสานึกที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้าน นักศึกษาและข้าราชการ 4. เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสี ยงและภาพพจน์ที่ดีของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อคนในท้องถิ่น 5. เสริ มสร้างความสามัคคีและความพร้อมเพรี ยงกันภายในหมูคณะ ่ เป้ าหมาย 1. เชิงปริ มาณ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทั้งหมด 40 คน เป็ นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิ ดล 2. เชิงคุณภาพ - โรงเรี ยนบ้านวังรวกได้รับการก่อสร้างห้องสมุด 1 หลัง - นักศึกษาได้เรี ยนรู ้และมีประสบการณ์จากการทาค่ายอาสาด้านการใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์และเสี ยสละต่อส่วนรวม พืนทีดาเนินการ ้ ่ โรงเรี ยนบ้านวังรวก ตาบลบ้านกล้วย อาเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะเวลาดาเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2553
 3. 3. วิธีดาเนินการ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา วันเดือนปี ผูรับผิดชอบ ้ หมายเหตุ 1.ขั้ นเตรี ยมการ 1.1 เลือกประธาน เลขานุการและ มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553 สมาชิกกลุ่มจิตอาสา ประชุมหารื อการดาเนินการ เลือก สถานที่ ที่จะออกปฏิบติงานค่าย ั 1.2 ออกสารวจพื้นที่ ที่ได้จากการ นายฐิติพงศ์ หงษ์นาค และคณะ มีนาคม 2553 ประชุม 1.3 ออกรับบริ จาค มกราคม – กันยายน 2553 สมาชิกกลุ่มจิตอาสา 1.4 วางแผนและทารายละเอียด เมษายน 2553 นายฐิติพงศ์ หงษ์นาค โครงการ นางสาววิจิตรา แย้มผกา 1.5 จัดทาโครงการเพื่อของบประมาณ มิถุนายน 2553 นางสาววิจิตรา แย้มผกา 2.ขั้นดาเนินการ 20 – 27 ตุลาคม 2553 นักศึกษาผูออกปฏิบติงานค่าย ้ ั 3.ขั้นติดตามประเมินผล - สรุ ปงานและประชุมวางแผนงาน มกราคม – พฤศจิกายน 2553 สมาชิกกลุ่มจิตอาสา - ประเมินผลและปรับปรุ งระหว่าง ดาเนินการทุกกิจกรรม - ประเมินผลหลังดาเนินทุกกิจกรรม
 4. 4. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ ่ 1. ได้สร้างสาธารณประโยชน์ให้กบชุมชนในท้องถิ่นและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่ วมในโครงการนี้ ั 2. ผูออกปฏิบติงานค่ายเกิดจิตสานึกในการทาความดี และเป็ นแรงบันดาลใจให้คนอยากทาความดีเพื่อสังคม ้ ั เป็ นโอกาสทาให้คนรุ่ นใหม่ ได้ใช้ทกษะของการเป็ นอาสาสมัครสร้างทักษะชีวต มีจิตสาธารณะในแง่มมการ ั ิ ุ ให้เพื่อสังคมมากขึ้น 3. เพื่อให้หองสมุดเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ของชุมชน ้ การตอบแทนผู้สนับสนุนโครงการ ทางโครงการ จะตอบแทนผูสนับสนุนโครงการโดยจะส่งหนังสื อขอบคุณและเอกสารรายงานผลการดาเนิน ้ โครงการ ทางสมาชิกผูร่วมโครงการทุกคน ขอขอบพระคุณท่านผูให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้เป็ นอย่างสูง ้ ้ หมายเหตุ ท่านสามารถติดต่อผูดาเนินโครงการได้ ดังนี้ ้ อาจารย์ ทปรึกษาโครงการ ผูช่วยศาสตราจารย์อิทธิโชติ จักรไพวงศ์ ี่ ้ โทร. 081-6492425 นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นายฐิติพงศ์ หงษ์นาค marutokung@hotmail.com โทร. 089-0075802 2. นางสาววิจิตรา แย้มผกา yakusa_mo_007@hotmail.com โทร. 085-2914411 3. นางสาวสุดารัตน์ ปลอดภัย moo_joke02@hotmail.com โทร.088-2295119
 5. 5. รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย “โครงการห้องสมุดพี่ให้นอง ครั้งที่ 1” ้ ราคาประมาณการ ลาดับที่ รายการ จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 1 กระเบื้องลอนคู่ 500 55.00 27,500.00 2 ครอบสันโค้ง 20 55.00 1,100.00 3 ครอบสันตะเข้ 50 55.00 2,750.00 4 ครอบปิ ดปลาย 5 55.00 275.00 5 ครอบข้าง 24 40.00 960.00 6 ครอบสามทาง 2 52.00 104.00 7 ไม้หน้า 2*8 ร.ร.รับผิดชอบ 8 ไม้หน้า 1.5*3 ร.ร.รับผิดชอบ 9 เสาตอม่อปูน 14 1,500.00 21,000.00 10 เสาไม้ ร.ร.รับผิดชอบ 11 ไม้ผา ร.ร.รับผิดชอบ 12 วงกบหน้าต่าง 3 ช่อง 8 1,200.00 9,600.00 13 บานหน้าต่าง 24 500.00 12,000.00 14 วงกบประตู 2 800.00 1,600.00 15 บ้านประตูไม้อดสัก ั 2 700.00 1,400.00 16 ปูนซิเมนต์ 200 100.00 20,000.00 17 อิฐบล็อก 350 6.00 2,100.00 18 เหล็ก 10,000.00 19 ตะปู 1,000.00 20 ตะปูมงกระเบื้อง ุ 1,000.00 21 น๊อตร้อยหัวเสา 1,000.00 22 ค่าหิ น+ค่าทราย 10,000.00 23 ค่าเดินทางรถไฟ และรถบัส 40 10,000.00 24 ค่าอาหาร 3 มื้อ/วัน 30,000.00 25 ค่าเบ็ดเตล็ด 30,000.00 193,389.00 รวม
 6. 6. รู ปสถานทีก่อสร้ างห้ องสมุดขนาด 7x10.5 เมตร ่
 7. 7. ภาพแสดงแบบอาคารห้ องสมุด ขนาด 7x10.5 เมตร
 8. 8. ภาพแบบด้ านข้ างห้ องสมุด ภาพแบบด้ านหน้ าห้ องสมุด
 9. 9. ภาพแบบด้ านหลังห้ องสมุด
 10. 10. ข้ อมูลพืนฐาน ้ ชื่อโรงเรียน บ้านวังรวก ตั้งอยูหมู่ที่ 1 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ่ รหัสไปรษณี ย ์ 67190 ผูอานวยการโรงเรี ยน นายมานะ มะสิ น โทรศัพท์ 082-8785123 ้ เขตบริการ 3 หมู่บาน หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 16 ้ จานวนห้ อง 6 ห้องเรี ยน อนุบาล 2 ห้องเรี ยน ประถมศึกษาปี ที่ 1-6 6 ห้อง รวม 8 ห้องเรี ยน จานวนบุคลากร ข้าราชการครู 6 คน นักการภารโรง 1 คน จานวนนักเรียน ประมาณ 92 คน หมายเหตุ ครู ไม่ครบชั้น อาคารเรียน 1. อาคารใหม่ 3 ห้องเรี ยน 1 หลัง 2. อาคารเก่า 4 ห้องเรี ยน 1 หลัง 3. ห้องอนุบาล 1 มีหองพยาบาลในตัว ้ 4. อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง
 11. 11. ปัญหาและอุปสรรค 1.การคมนาคม ค่อนข้างลาบากทางลูกรังห่างไกลในช่วงฤดูฝนยากลาบาก 2.บริเวณโรงเรียน 3.ด้ านสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็ นหมู่บานที่ยากจนของอาเภอชนแดน ชาวบ้านมีการศึกษาน้อยจบการศึกษาชั้น ้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง ผูปกครองต้องอพยพไปหางานทาใน ้ ต่างจังหวัด
 12. 12. 4.ครู ไม่ ครบชั้น 8 เรียน 4.1 ป.1 , ป.2 ครู 1 คน สอนแบบคละชั้น 4.2 ป.3 ครู 1 คน 4.3 ป.4,ป.5,ป.6 ครู 2 คน สอนคละชั้น 4.4 อนุบาล 1 คน 4.5 ผูอานวยการโรงเรี ยนสอนคอมพิวเตอร์ ้ หมายเหตุ นาดาวเทียมทางไกลมาช่วยสอน ความต้องการ ต้องการห้องสมุด/หนังสื อ/สื่ อการเรี ยนการสอนเพราะ 1.ต้องการห้องสมุดที่เหมาะสมกับจานวนผูเ้ รี ยนจากเดิมนักเรี ยนห้องเรี ยนละประมาณ 6 คน กลายเป็ น15-20 คน จนแออัดบรรยากาศไม่เหมาะสมต่อการอ่านนอกจากนั้นครู ไม่ครบชั้นห้องสมุดจึงมีส่วนอย่างมากในการแสวงหาความรู ้ เพิ่มเติมต่อจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อที่จะบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 2.ต้องการให้เยาวชน/ผูปกครองและชุมชนเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกลเป็ นถนนลูกรัง ้ จานวน 3 หมู่บานห้องสมุดในโรงเรี ยนจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ้ 3.ห้องสมุดเดิมจะนาไปใช้ทาเป็ นห้องสื่ อและธนาคารนักเรี ยน 4.ต้องการให้โรงเรี ยนเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

×