Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ค่ายครูอาสาสู่ชนบทครั้งที่ 15

1,225 views

Published on

ค่ายครูอาสาสู่ชนบทครั้งที่ 15 ม.มหาสารคาม ได้รับทุนสนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาจาก โครงการสายลมแห่งอาสา https://fund4volunteer.blogspot.com จำนวน 5000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) -- พฤษภาคม 2560

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ค่ายครูอาสาสู่ชนบทครั้งที่ 15

 1. 1. โครงการครูอาสาสู่ชนบท ครั้งที่ ๑๕ หน่วยงานที่เสนอ ชมรมครูอาสา สังกัดสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๑. ชื่อโครงการ : โครงการครูอาสาสู่ชนบท ครั้งที่ ๑๕ ๒. สถานภาพของโครงการ : [ ] โครงการใหม่ [ ] โครงการปกติ [ / ] โครงการต่อเนื่อง…ครูอาสาสู่ชนบท ครั้งที่ ๑๔ ๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑. นายกิตติพงศ์ ม่วงแก้ว ๒. นางสาวบุญญานี ฉิมทะเล ๓. นางสาววีรวรรณ กาญจนะ ๔. นายราเมศร์ ทองกลม ๕. นางสาวสุภาวดี ภูนบผา ๔. ความสอดคล้อง / ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา ๑) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน / ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด /ข้อ ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด /ข้อ [ / ] ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัย ตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล [ ] ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยในระดับสากล [ ] ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นศูนย์กลางแห่งการ เรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนาในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งเตรียมความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [ ] ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว [ ] ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การมุ่งเน้นงานวิจัย นวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาสังคมและท้องถิ่น [ ] ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ส่งเสริมการนาทุนทาง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 2. 2. ๒) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/ ข้อ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้/ ข้อ [ / ] องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต [ ] องค์ประกอบที่ ๔ การทะนุบารุงศิลปะฯ [ ] องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย [ ] องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ [ / ] องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๓) สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้าน ตัวบ่งชี้/ ข้อ ด้าน ตัวบ่งชี้/ ข้อ [ / ] คุณธรรม จริยธรรม [ ] ความรู้ [ ] ทักษะทางปัญหา [ / ] ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ [ ] ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [ ] ประกันคุณภาพ ๕. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของสังคมไทยในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะสังคมเมือง กับสังคมชนบทมีความเจริญต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัตถุหรือการศึกษาก็ตาม ทาให้เกิดช่องว่าง ระหว่างคนในสังคม เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน สังคมชนบทก็จะมีโอกาสในด้านต่าง ๆ น้อยกว่าสังคมเมือง โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษา หากกล่าวถึงโรงเรียนที่อยู่ชนบท ห่างไกลความเจริญ ย่อมมีความแตกต่างกันกับโรงเรียนที่อยู่ในเมือง โอกาสทางการศึกษาย่อมมีน้อยกว่า ทั้งในด้านสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ความสะดวกสบาย ในการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางด้านการอุปโภคและบริโภค อีกทั้งสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ไม่เอื้ออานวยต่อ การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน ทาให้นักเรียนได้รับประโยชน์ทางการศึกษาไม่เต็มที่เท่าที่ควร ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อมในด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรียนการสอน ขาดการปรับปรุงในเรื่องของอาคารเรียนและห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียน สื่อการสอนต่าง ๆ ในแต่ ละช่วงชั้น การปรับสภาพห้องสมุดที่ทรุดโทรมขาดการดูแล ขาดหนังสือที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของ นักเรียน หนังสือในห้องสมุดยังขาดการจัดหมวดหมู่ โรงเรียนบ้านสะแกงาม อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา [ ] ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหาร จัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการ บริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
 3. 3. เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ยังขาดแคลนทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนและสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ความสะดวกสบายในการเรียนการสอนต่อไป ทางชมรมครูอาสา สังกัดสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล็งเห็น ถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการครูอาสาสู่ชนบทครั้งที่ ๑๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้เห็น ความสาคัญของการศึกษา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนและสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมจิต อาสาและพัฒนาชุมชนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อบริการวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๖. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้ชุมชนได้เห็นความสาคัญของการศึกษา ๒. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนและสนามเด็กเล่น ๓. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาชุมชนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๔. เพื่อบริการวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๗. ตัวชี้วัดความสาเร็จ ๗.๑ เชิงปริมาณ ๑. ปรับปรุงห้องสมุด และสื่อการเรียนการสอน ๒. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน ๗.๒ เชิงคุณภาพ ๑. นักเรียนและชาวบ้านในหมู่บ้านเห็นคุณค่าความสาคัญของการศึกษามากขึ้น ๒. นิสิตผู้ร่วมโครงการ นักเรียนโรงเรียนบ้านสะแกงาม อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา และ ประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ๓. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน ๔. นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ๘. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชมรมครูอาสา สังกัดสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑. อาจารย์ที่ปรึกษา จานวน ๒ ท่าน ๒. นิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน ๑๐๐ คน ๓. นักเรียนโรงเรียนบ้านสะแกงาม จานวน ๑๑๔ คน
 4. 4. ๑๐. ระยะเวลาดาเนินโครงการ วันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๑. สถานที่ดาเนินโครงการ - โรงเรียนบ้านสะแกงาม อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ๑๒. ลักษณะการกิจกรรม การปลูกจิตสานึกให้เกิดความรักและหวงแหนสถานที่พื้นฐานที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน วัด หรือโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ เป็นสถานที่ที่ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันดีงาม และการรักษาไว้ซึ่งความรัก ความสามัคคีทางชมรมครูอาสา จึงได้จัดกิจกรรมการ ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อพาผู้เข้าร่วมโครงการไปปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนและสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้าน สะแกงาม อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไปบริการวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๑๓. งบประมาณในการดาเนินโครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๖๙,๐๐๐ บาท ( หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) แบ่งเป็น ๑. งบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนรายวิชา ๐๕๐๐๗๐๒ พื้นฐานกระบวนทัศน์ทางการศึกษา จานวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ๒. งบประมาณสนับสนุนจาก รศ.ดร.ธูปทอง กว้างสวาสดิ์ จานวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) ๓. งบประมาณ จัดหาเอง ๒๗,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ๔. เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ ๒๕,๐๐๐ บาท และ ๕. งบประมาณสนับสนุนจากทางโรงเรียน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียด ตามรายการต่อไปนี้ ๑. ค่าเช่าเหมารถ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าอาหารเหมาจ่าย ๑๘ มื้อ จานวน ๔๔,๘๘๐ บาท ๓. ค่าของที่ระลึก จานวน ๑,๐๐๐ บาท ๔. ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ จานวน ๓,๑๒๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวน ๖๙,๐๐๐ บาท หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ ๑๔. แผนการดาเนินงาน ระยะที่ ๑ : การวางแผนโครงการ (Project Planning Phase) จัดเป็นกระบวนการพื้นฐานบนความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ว่า ทาไมต้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ประโยชน์อะไร เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ทีมงานต้องพิจารณาว่าจะต้อง ดาเนินการต่อไปอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการโครงการ ระยะที่ ๒ : การวิเคราะห์ (Analysis Phase) ระยะการวิเคราะห์จะต้องมีคาตอบเกี่ยวกับคาถามว่าใคร เป็นผู้ใช้ระบบและมีอะไรบ้างที่ระบบต้องทาในระยะนี้ การวิเคราะห์จะต้องดาเนินการในขั้นตอนของการวิเคราะห์ ระบบงานปัจจุบัน เพื่อนามาพัฒนาแนวความคิดสาหรับโครงการใหม่
 5. 5. ระยะที่ ๓ : การออกแบบ (Design Phase) เป็นการพิจารณาว่าระบบจะดาเนินการไปได้อย่างไร (How) ซึ่งข้องเกี่ยวกับยุทธวิธีการออกแบบที่ว่าด้วยการตัดสินใจว่าจะพัฒนาโครงการด้วยแนวทางใด ระยะที่ ๔ : การนาไปใช้ (Implementation Phase) จะประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้ ๑. อนุมัติจัดกิจกรรม ๒. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ๓. ประเมินโครงการ ระยะที่ ๕ : การสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไป (Support the Users) ๑๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชนเห็นถึงความสาคัญของการศึกษา ๒. พื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนและสนามเด็กเล่นได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเท่าเทียมทางสังคมในด้านการศึกษา ๔. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการได้ฝึกวิชาชีพและเกิดจิตสาธารณะในการทาเพื่อส่วนรวม ๕. เกิดการบริการวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความแน่นแฟ้นมากขึ้น ๑๖. การประเมินผลโครงการ ๑. ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการ ๒. ประเมินจากภาพถ่ายกิจกรรม ๓. การสังเกต ๔. การสอบถาม ๑๗. การติดตามผล มีการจัดทารายงานสรุปโครงการหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ๑๕ วัน ๑๘. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินโครงการ สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข / ป้องกันความเสี่ยง -นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการมีจานวนมากเกินไป -สถานที่จัดกิจกรรมมีพื้นที่จากัด -กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงาน ต้องทางาน กลางแจ้ง ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย อาจ ส่งผลให้ผู้ร่วมโครงการไม่สบายเป็นจานวนมาก -จากัดจานวนนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิน ๑๐๐ คน -จากัดจานวนนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการให้พอดีกับพื้นที่ที่ใช้ จัดกิจกรรม -เตรียมกล่องพยาบาล เตรียมยาไปให้เพียงพอ
 6. 6. แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการครูอาสาสู่ชนบท ครั้งที่ ๑๕ ชมรมครูอาสา สังกัดสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านสะแกงาม อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด มาก ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย ที่สุด การประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ ๑. ชุมชนได้เล็งเห็นความสาคัญของการศึกษา ๒. ภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนและสนามเด็กเล่นดีขึ้น ๓. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีจิตอาสา ๔. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย ด้านรูปแบบกิจกรรม ๕. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ๖. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม ๗. รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยรวมมีความเหมาะสม ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการทากิจกรรม ๘. ผู้ร่วมโครงการเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ ๙. โครงการนี้ทาให้เกิดความรักสามัคคีในการทางานร่วมกัน ๑๐. ผู้ร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้จากการทางานร่วมกัน ด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ๑๑. สถานที่จัดกิจกรรมและวัสดุอุปกรณ์ มีความเหมาะสม ๑๒. การให้บริการสวัสดิการระหว่างทากิจกรรม ๑๓. อาหาร สถานที่ ที่พัก สถานที่อาบน้า เหมาะสมและเพียงพอ ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๔. การให้บริการเรื่องยารักษาโรคมีความเหมาะสมและเพียงพอ ต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................
 7. 7. กาหนดการ ค่ายครูอาสาสู่ชนบท ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม – ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านสะแกงาม อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๖.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ลงทะเบียนสมาชิกค่ายฯ ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. พิธีเปิด ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. จับฉลากพ่อฮักแม่ฮัก ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เยี่ยมบ้านพ่อฮักแม่ฮัก ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ประชุมวางแผนและแยกตามสายงาน 1. สายงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 2. สายงานสนามเด็กเล่น 3. สายงานรักการอ่าน 4. สายงานครัว 5. สายงานสันทนาการ 6. สายงานสื่อและโสตฯ 7. สายงานพัสดุ 8. สายงานสวัสดิการ 9. สายงานพยาบาล ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทาภารกิจส่วนตัว ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เวทีชาวบ้าน ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ประชุมสรุปงาน ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์เข้านอน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน / ออกกาลังกายตอนเช้า ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทาภารกิจส่วนตัว ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แยกตามสายงาน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แยกตามสายงาน
 8. 8. ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทาภารกิจส่วนตัว ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมนันทนาการ/ รายงานข่าวประจาวัน ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ประชุมสรุปงาน ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์เข้านอน วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน / ออกกาลังกายตอนเช้า ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทาภารกิจส่วนตัว ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แยกตามสายงาน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แยกตามสายงาน ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทาภารกิจส่วนตัว ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมนันทนาการ/ รายงานข่าวประจาวัน ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ประชุมสรุปงาน ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์เข้านอน วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน / ออกกาลังกายตอนเช้า ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทาภารกิจส่วนตัว ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แยกตามสายงาน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แยกตามสายงาน ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทาภารกิจส่วนตัว ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมนันทนาการ/ รายงานข่าวประจาวัน ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ประชุมสรุปงาน ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์เข้านอน
 9. 9. วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน / ออกกาลังกายตอนเช้า ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทาภารกิจส่วนตัว ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แยกตามสายงาน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แยกตามสายงาน ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทาภารกิจส่วนตัว ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมนันทนาการ /งานวัด-ราวง / รายงานข่าวประจาวัน ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ประชุมสรุปงาน ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์เข้านอน วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน / ออกกาลังกายตอนเช้า ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทาภารกิจส่วนตัว ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ทาบุญตักบาตรตอนเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พัฒนาวัดและหมู่บ้าน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แยกตามสายงาน ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทาภารกิจส่วนตัว ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมนันทนาการ /บายศรี-สู่ขวัญ / รายงานข่าวประจาวัน ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ประชุมสรุปงาน ๒๑.๐๐ น. สวดมนต์เข้านอน วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอน / ออกกาลังกายตอนเช้า ๐๕.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทาภารกิจส่วนตัว ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีปิด ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. แยกตามสายงานตรวจความเรียบร้อย / เก็บอุปกรณ์ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ลาพ่อฮักแม่ฮัก ๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ***หมายเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้รับชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา จานวน ๑๒ ชั่วโมง
 10. 10. ระยะทาง 209 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 11. 11. หนังสือรองรับการออกค่าย
 12. 12. ผู้ประสานโครงการ : นายกิตติพงศ์ ม่วงแก้ว ประธานชมรมครูอาสา E-mail : kittipong.mua@msu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ : 084-4709336

×