Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 20

อ่านการ์ตูนออนไลน์ site:http://www.du-manga.com

 • Be the first to comment

อ่านการ์ตูนออนไลน์ Rave master 20

 1. 1. 5หยํณัผ ณธณั[฿ ธอห1ถธ อื”ถี,ฟ้ บิษฝั่ญ์อ็]รุ่ ไ1ไก็ท่หึ||||! |หึ? ซู๊ฐี 186ฝ4-06-363201-6 69979 $390ย๊ (0› ฿อ็นี๊ ฐิฒ:$ค็39๐กื (นี๊ขี้|บ่) จ็ะฐิบ์รู๊อิ๋'อี้อี้จั้`ฝั่ฆัรุ่ปี้วุ ฐีฐีก์ ปื่รี้ฉุ"ศูกี๊อืดํ ชิ้ธีขุษุผุ้ณุอื้ฉุขี้ดุฒ` วู๊บุ๊รึถ๓ย๊ธีนี๊`จูรุ่ขุบั้< อี๊ฉี่”ตื้นี๊ริ้ด่รู๊รื้จี้รึ”อืปี๊รี่สั้รี้ข่'ย้ ]1฿ ยั ล๊ฮีจุ๊[ฮู้ ฮ๊อื๙อึ้มั๊รี้๘อึ๋ชุชิ้ผึ้`<๒นั้ชุ่ธุฐ์ดุ๗เ;ปุ๋' จื้ดี๊ รี่ธีมิ้ ` ริ๊มูขุ่ฐี'รุ้บุ๊จั้ "ด่ย็" '<สื้ ' นิ” ปื่1รื้“`งุฐ ภุผุ้รั่ซุบืนื้จุ๋สี่รูสื้ชื้อิ๊ดํ ธี ขุ่ ร ฒ่ด่ กี . 1๐ณอี๊ปุ๋๓ฆ้1ขื่`ลี่หึ๓งี้๓ฮุ ขุ่ ' ` `ริ้
 2. 2. ญกู๊ยุ่บ่หบึอํโสู้ถหุ่ งั ฒ
 3. 3. " หิ มื้หึหึ ' :'{ 'ย่พี ` หิ» ริ๊' ล๊น่;'บ่= ขุ่หุ่ :ย่หุ่;?1ธี ษิ จ็งั:ขุ่งัน่ฐี `หุ่ รุ๊ธิน่:สื้น่อี่ ' อิ๋บ่ลิ้ร็ห่ฟ้ริ่ `ขุ่ จ็!:ปิ่ใน่ร๊ ฟื้ ธิยื้รื้ใยี่อื ฝั่ อืช๊:'น่3หุ่ :ง่;'บ่ฐีจู๋ หุ่ จ๋฿โยี่หู่`ผุ้ชิ่ร์จ็โ`บ็หิ้ขีมึ'|'บื1|หุ่ขั้+'รู๊ขุ่. งุ ๖ ฝ้ฐีวุ้ หุ่฿าจ๋ธี+' `จู๋ด่กุ๊:นั้ฟื้1'ย๊1บี- จี๋ รุ่จี้วุ้ ลุ้฿วี่อืธี'อื+หู่ .จ้โเ'[ปบ่1นื่บิ๖1บึ'+รุ่|เขุ่ วั่ด่ ขุ่`ติ์โจูรุ้- จ๋฿*งี้ขุ่จุ๋วุ้สั้.ญ์หิ'| บ็1ขุ่'พิ่บ็)ริ๊1| ' ฐีด่'ยี่'สั้+ขื่ด่ ธีฐิฉี่ปั่ธียี่ฟ้หึ"`บ์'จ็ขุ่อิ่'๖ปิ๊เขุ่จิ้ขุ่›'ยี้หุ่หุ่ ขุ่วุ้ ก์ฐ์เ`ร์ อั้'มื้จี๋ฒ่ฒ่+หุ่ปิ๊"'ภิ`ปุ๋นื้'ปิ่กิ:'บ่๖ยี่ผู้ วุ้ขุ่ `ฐ์'[ฐบ่งุจู๋ อื'ยี่ด่ "ขุ่1'บึ1จื้ด่๖๖1๖ฮ๊บ่1จ๋'นุ๊ธียุ้ งี้ขุ่ หุ่ขุ่ฐิ.ญ้จู่ 7 -ชิ้จ็ โทึ นื่ ฑู "วุ้ถี{ด่จุ หุ่ขื่ชื่`. ยื่อี่ เ ขุ่` จุ๊บุ๊' น๊จื้คุ้ ถี `รี้' พีกั้ด่จ็ขื่กึ๋-ซ์`ขื่ งี่ปั๊อู๊รุ่"เ`ด่ ฐีฟ็`มื้งี้ ปุ๋- ธํฐีบูริ้ เ รี่ `ขี้อ่" หึ ริ้ ;'ฐ์!บ่รื้' ฉื ธ์รุ้ไจิ๋ร่ลุ้ยี่รุ๊ขุ่อี้ ''.'มึ||ยื้จู๋มั๊สี้๒ฐี.ขุ่.งี่ ฿ญูกู๊ยุ่ธูยบึอํโส์ก"
 4. 4. .ปั๊'ถีงสาบตา 'แ'1มากๆ ' เเบด่ซั่จุ้ ` นื่ยี่รี๊รึ่ธีมูรั่ รึ ` .ใกทน่อบ!| ปื่รี้ฆั `จ๊ ไอืกื2"'- รํ ณีอกืนาบ ธี `เวบโอกาส ' ปี้ ยี่ งบกันเอร ฟ้` สํ บ่" ` 1 ถบากจุ้บก๋น ชนาดน้นล่:กื นาบกีจ๊บชุมื้ ของเจ๊าน้น ๓รู๊จ๊กก๋าฑิ จริสู่ๆ เหดสดวิสับ - 'ขุ่` บางกียํ1|
 5. 5. ปล่อยทึยํ ด่ เอาใจ 'หึจั้ปู้ลุ้นู้'ลี้'สั้"ฆั'ยี่' โ "" "1น้, ผุ้จ๋`[ฝั่พีขุ่หุ่
 6. 6. ถ์ จ๋ผิาว กึ๋' ระบึฉใฟ ซ้ หรอ”ฆ ฒ่ฝนณั ฌขํงี่ใหั้คั้บ ไหิ้ฒอก `
 7. 7. พเโยํขอยํขัาคึอ จ๋` ' " " นื่' 'กระแส 'มั อิ๋ หเ.ขุ่มั๊บึ้อนใหว" ""'วํปี๋บริยํค่6ตาว ทหวบศม สี่ ท่ การเลอนใทล ขุ่อยํกร:เเล เชโร่ สตรืม `ดํขุ่::` ชอยุ่ห่าน กืเช่นกืน งุ 'หึ เปืนเหึยยํ พลียํ
 8. 8. ด่''จ๋'บ่`จู๋'ทึ่ "เ.'ขื่|ษ์ |`าท่าป "`จู๋ ฉื " ||1ถ ใก๋ณ์ ขุ่ฟื้'ษีตี๋|`า ใร้หด๊หึ ' ขุ่ถี ใบื้ง้ฝึปั้รู่งํ ` ` ทําใจ้ / ผุ ก1ะนคึธ'ผิ `รู๊ กถีบกู๊ศุปกดิ ดี ตั้17 " `วุ้' : งืานุ๊-ย๊๓คี่พ้มื้ ขแาหหืปั๊นไหว 'วู๊ ขุ่ ใปตั้เรีธงกวต่างๆ ม้ ลุ้ แผ็วล่=กื ศิ วุะปั๊กั้มาวจูใฮ๊ ยูซิ ถท์หทํงค์ปิ้ด์ หุ่ขุ่"" กึหมาฐ|หวามวุ่า ดฒหี อืฌภีน ขาด่ต บีน ฉิ ยี่ กึเบฒล๊นทเจ็า ๖ขุ่าเฑถ ท่าล=ใ1ได้
 9. 9. รู่"สื้ปื่ 'สุ่ “ยี่วูงุขื่'1 " ' ป๋ ธุ์` "บ่ "สื้ผุ้งี่'อู๊รู๊น่ญ่ 1 รึ' `ขุ่` "'ยี่ ' พี ' . ' ร อื
 10. 10. งั " ว็ย็ `บ่บ่บ่ปี้ไปี้๖ ` ":"บ่ขุ่1จู๋!! "จุ๊`ษ|วุปี้เเ!฿ "!๓'ฉื" `บ่บ่('ช๊รุ๊ปั้ง๊จี่ ง้฿1|นุ 'จ็รื่ไ'5|วิขั' สื้ ` 'งู 1 |'จ๊ไ ` ` [บ่ริ้' หุ่[บุ๋ขึ้ฐีฟื้ชื้ชู'ขุ่ธิชุ่อิ้อู๊ขึ้|1'ฐ์รุ๊` ขุ่มื้`ขื่ บ่ สี่ด่|ด่ `บี้'ขุ่ บี้บี้สื้ผุ้ ชื้`บี้`วั่ขี้ขุ่บู›ขุ่ ' " สู่`จ๊` {ผิ` " อุหู้ " ฟ็" ๔'ไ / จู๋ฐ์อั้ หึ รี้`ธีวน่ผุ้ฐิ!ท่'บ่หิ่ฮ็ษ1`ลุ้ รุขึ้` จ๋อิ๊๒`ฐวุ ถี ปื้ขุ่!นี้ษอุ๊จี๋. ชูฮี้` หุ่สุบี`นู๋จู๋ปื่ซิ่บุ๊ปื่รู๊ ` วุ ขุ่"` รึ
 11. 11. ฉืน่ ด่'ใบ่ ขุ่ขุ่"' ป้กุ่' ` "จุ๊น่บิ `เเขุ่ปุ๋งี้งใป ผุ้รง ผุ้ เเเาวๆนี เปลี่ขน หึาใทํ ขนาด - จ๋ , ' ถี 'ขุ่ส้ขุ่ ขี้าตูถูกทาน ถีปั้ภุพิชื้ ชมความค็ ภ ขอฒ่านสืนะ ' จะอย่างไร ""อืรู้ `ทํ งุ“ หู่ เกินไป `ขื่ตื่ขุ่ "{`
 12. 12. ”อื `จู๋`โอืธีรึสื้ ` พล้งของขํา ขิ ทึถกผน๊ภ วุ่ ชี้ ฐีฮู้ เอาโวํ..... ดารํฐีบริงค่ ย์ ท56 .จู๋. ขัาขอปลดผน๊ธมุ่ `จื้ฐิฐ์โรึ1: ' จู๋ด่ขุ่เรื้ธีมุ่` ซื' "ขุ่โฐ์ฉีงิ`!บ๊ขุ่1"1ย็]|'1
 13. 13. ใ ธี“ " า ป๋` ยี่รู่" "ซื่ " `อุ่`จุ๊ ดุ จ๋`มุ่ "›ขุ่ .ย่ `จ๋รึชูกีชื้สื้ฐวิ่รุ๊ มื้` 'มื้ `^ ยั้ 4, รู๊'ชื้›"ศ์ซื้_ยี่พ็`จู๋จู๋ปุ่ 1"' หึ ขุ่จู๋ ?งิ ษิ:'นื่ หจี้น่ขุ่ รุ๊บิ้จ็ ร์หุ่ หึธีเ'ธีขุ่ขุ่คี่"ถ้: _ จื้'›กึ๋สื้ ธีอิ๊'ชุ่] ฉ้พึ่ซื้ฑิ"เฟื้ด่"'งัอิ๊อื .อืรู๊ งิ!!โรื้บื้บุ๊ฒ่| 'หุ่ ทํ 'ล๊ หึ* 11 ฉื บี้'กั้ฟี่!'ขุ่ฮ่ชขุ่ฐ์'ง๊ เ / ` แ 'ขุ่ ' !ว็!'ขุ่.จู๋บู๊ ` '`|อิ๊.1งิ้บุ๊ด่!จี่จ่;วุ้ ' ` ฮู้ จุ๋พ็'จุ๊นู้ร็ อื รื่ ว่ 1 วั่ `ผ็ฐีงี้ `อุ่รํตื้ง้`^ จู๋ถีย่ หื่รึ.กีอิ๋ คึ:รึ ขุ่ อืขืหึ ฉิ, จู๋` โ หิ ร ติ์` ` ` _" หุ่"" "^` ` `จิจู๋ " ขุ่ ผู, `จู " ` “ถี ' ฬิ ':' ` « "|ยี่ `;ฮ/หึ
 14. 14. งืตุ๋”"ทํทํ.ทํทํ _ทํ_ ญิ `งํทํ.“ทํ”ทํ_ `ทัจ๊“ดํ ยํ”ซี ._กู๊_ทํตํ รื่ ตํตํ ศี
 15. 15. ตื่ - หจ:ด่ด่ถา ยั ขุ่ฮ่ด่แฝขุ่ ขุ่ขุ่ยํบนษข่ หึ ' . จกมาใด ฟี่ ทิด่ามา1ถ ดึงอจก๓ ใณิ บ่บ่างธิสะ ทํานคงจะ ` จืมั๊ากท จี้ " ด่ ธี หั อื มึง อ1ยุ35ปิ ขุ่ ตุ๋ - ขา ผู สามารถ ถี ธี ทําใด๋ 11!
 16. 16. เ สี่ งื บ่โท่ปีปิกั้ปีดิ เภีา .ยี่ยี่ ` |"'ขุ่'ขึ้”รุ๊พบก้บ เ _ `รุ๊ ”จู๋'“หึขุ่ ฐี คนครูาเกยี่วปื่บ ' `อ้`2บ่บ่เก๊บใจ ดายี่หึบหึยี่ค " "".บ่"2าปืบิขุ่ แล:อาวุธใทม่ โ "`ด่'ย้'าวว์าบ ยี่ตื่ ไ _ ' ' พื้ปุ่ .“ .วุ้ " 'ขิ ' '|ย๊1ปิ วี ถีปื๐๐ยํฮ่ ปี้ขึ้ฝ้ หู่ ว๊ ภ1ยุ่ฮ่1าแปื่:ภูกธาข "`“`บี้`เ'”า๓ร [ ถี ” ถี ' วูาแบปี๋ขอืกา1ใหญ่ ษิ'หึ ธฐขุ่หขุ่..ขุ่ ถี ใ ' บุ' ยั่_ บ|ยู"ษ๓ฮุ"ธุย0งสชู| ทฒรจูฮ่ เถมึเอี้บแล:วูเธบ่1 ”ญ ` `“ ` สู่ฝั่` ป็'งี" ปืป๊5 'ปืปบ๊" ก18ถ ธบิยํทบ่น ๓รํด กืเถืยถิคลขุ่ ด์ ชั `ขื่ ` "'ปื่"ง๊"'ง๊ยี่ฌ'หึงี่' จ๊"ป๊สิ จูกจีกด่ว11ตุ๊จมตึ แต่ฑบหถ้ยํจียุ่ใต๋รู่` หึ' ดี 'ฮิ รุ่ " `ซี ขุ่` น้บจากน็น รูเฮึบบิยํมึถิคบู่"ขุ่. ,านบ้ญูขากฑ แตในธณณัน ธอยํด่ม่อนุ ทรํด่ ถิธป้ยํใบ่ฎียํฑด่บึอยุ่ ขอธลูกตหเจธ กึหินาด่ฮีแ".` บิ&งั คึยุ่ใต๋เตีนทนุ๊ ใปบืยุ่หิกั้เหนี ค้วย หึ ` ` ` "าวูลณบู๊บี้ว.`.` ไ เหอกายุ่ฟนฟู เษิบ่ถน ทารํ ด ง "`“ยี่“““พื้ยี่ ' ริ้หึ `ยี่บ่ผื่ปุ้มื่บ่.ขุ่ขุ่
 17. 17. ' " ข์ . ชุ่สี่ -ลุ้ ` กั้ทหึขุ่บรรื้คท56 รี ` ` า““ปี๋ผุ `หึ ` ซี่งธีาหมาบเจ'บ ' ' ด่ ใ ฉื ธี“ ขุ่_' เฒา วิ 'อื ซืาข฿บอกั้ ."| 'ด่ “ปี๋ปี๋าปี๋บั๊ปี๋ปี๋ รฒวืน ^ ว๊ก่ขุ่“วุ้` อิ๊รูปี้ญิ ' `รุ่ `งุ' ภฒฐฮูง . 'าเววุ ` 'หึ-วั่ 'ๆ ขอขุ่ปี้านน ` 'เ ฑิ“ ด่ณุณ์ ผุ บ่ ธ่หึ ธี ` : 'ยี่อื ' หึ ขุ่ฝ้- ฝ้ก์ฝ้ยี่1 พี ขุ่' นื่วุ้ บ่ " " ขุ่`หู่ธีภลึน ถ้าพุดปื่ยๆกืคึอ ` ' ).' 'นบ่เกผบี้าชื่4 ถูาวุ,หึอืง๊"" วู -. `-ซู๊"'ซื้””กู่ฉื" เปิ้จุ๋ฆ่หีสามทถ ` 'ยื ' ` " "ฉื'ผุ้"'ผุ้ยื่๐'ปี๋"บี้ ดืงพถ้งที่คนหั่าไป "` 'วู'ขื่'ขุ่ว๊นฑ์ ๒ ฉื ถี ขุ่ รุ"ขุ่'ขุ่วุ”ร่ขื่ขุ่"วุ้” สามารถ”คงออก๓ ' ชื่ 1ด่นื่` ›1บ่'ว์ป๋าหึเซสิสิ้ ไตั""'พลงแฝง`กุ่สุ่ 'ยี่ หึ ' 'ขุ่ `ทนทาฒ่อ อยกมาใป้ฉ้ " 'ว้"|วืบีค้สุ่" อืยี่าติ์อือืฐี, 'งี้ขุ่ขุ่'|บ่วุยํ ตี๋ ทํ ขื่"""แน ดง จ็งี้ามุสุะนู๋ชิ้วภ
 18. 18. กุ่'หี'ด่›ด่:ย่` ร้|ข์ซ์บ่กุ่'ซ์ .ศี ` """ """ `
 19. 19. - ยื่ ขุ่`."| ทศูท "ป๋|`เเด์ก ๆ1เท์ฯ พุ` ` ตาว่ถบริธถ่ ' ทึ่อ่ยํฆัทธ: ` ` ` อืขุ่าวุยํย๊ตึค ริ้ ฮี`กึ๋`ซู๊`ด่'ฎี ` ทท1งุจาณูาพ 2'รี่ ทึฮุคู!| งําโบ่วู๊แตู้:ถึ จ:รุ๊องบึขุ่ แยืงุแกว่ยํ บากธีนแบ่!!! จ:ทํารําขุ่ หึ ผมกืเ ใ
 20. 20. ในดอนน๊น เลย :` เเด่ว่าปุ๋.บ่ ตอน- .ขุ่ ถี อื `ก่ลาบปี ` `งุ่จู๋ ความเคารพ ` ปุ๋ตั้ ฉื“กี เเละจากน ป'ขุ่ขุ่ ใ ยี่ ซี . ญิ ? ซุปุ๋ ฮู ชู จ๋"ยี่ ๒ สื้ ทซัามดอคง _ ` ทขุ่๑ปืนท ขี้ ตลอด ฬิ ตั้ใตัลดลง บ่ ปี้ปื่ เอืย'ด่-' ย๊" ฮิ' วุ้ "` "อิ๊กึ๋ยี่ ในงืกฌ1ท๊ กืถ้วย..` ตามุที่เจ๊าพูด คึงทื๓าดฏล้ว 'ในพล้ณัน ใด้ส่งเจ๊าไปย้ง ป๋ พสิ้งของขํา ดี เเลํวลิฌ ?ภา 'ด่ งี้" ฐีตั้รู๊อึ้ธั โปิ่วุสี่ วุเเท้จรง" ฑู๖ถีบี หึ ' บืยํขอสีตขูใด๋ รุขุ่ ` ยุ่นาตน้น ` ฮิ ถบู่ ชาขที่ถกทอตทึยํ . ด่' "
 21. 21. `จี๊ ษิ `_"` จงอย่ายอมแพ้ ล็ เค็ดขาด ฆั' 'วุ้ขื่ ซ้าเองุกึ ' ` งี้มิ่อืญญวืฉีตึจั้ จ:ใยุ่ณ..!? " 1 ก้บเกล ตาบจาก ฉื ` อืฉื เซ่ฌดึบวกับ ฆั ทั ชี้`ขุ่` ที่เจ๊าอี่ฟ์วื หึ ล๊ ` ขุ่ ' ฝั่สื้ยื่ บู๊อืหึ มื้ด๊วช้า ` " ' `นิ" =ฉืด่ ` `ปุ่ 'หุ่ ขุ่จู๋พ็ลุ้/ " ' ` `ด่ ๖”จ ทํงจา"นึน จึงใดับี้"ถ้ว 'หิ ถี ถีงภวฒมาย ` ฉื " ของ'
 22. 22. ชี้ชี้ด่ชี้ซี " 'ผ็หึ งุ หึ ทํ ซี""!฿$ตุ๋ขุ่อิ๋'บ่'บ่ฆ่ดํอ่ร)บุ๊ผุ้ขุ1บุ๊ด่ผุ้ อื: บู๊.สี่อื,.หุ " ` ขุ่จุ๋ทํ ทํ จุ๊บ๊': จู๋ปุ๋"บ่ษ์ ซื้ -จ็!!-ลจ็ปุ๋๒คิ้โ ขุ่`ใฮู้บี้ขุ่ `จุ๋ด่ซ์'รึ'ฟ้ซู๊ป๋ รี ' 1ขุ่"'_"` ' ตั้ธุ กุ้`รู้!| '_' "`งถี'ชื่น่อุ่' ๆอุ่ `ธีวุ'เฐ์บ่ญิคฉื ซุ่' ' 'รํ `อึ๋ทฐิ'ยี่!บี้` หุ่ ด่จื้หีบ่ วุ้;บ่ ล๊ ` " ` ทํ `}อืร็ด่ฝ้ ทํ ` า ' ` ด่ `รี้ 'ขื่_สื้ รํ ถี ':ฐิ` บ่.บ่. ๓ด่ฐบี้ยุ่ห่ฮ๊รี้|จ๋ป๋ย้ขื่ ว์ร๊`|'1ว้ด่ ป๋` ขุ่ าธีด่ยุ่ด่| หุ่ จ๊ขุ่ “ณี หึ›_ ` " ฐ'บ้งินู่ษษญ่จ็ย่ฒิรู๊1 ` !'|ขุ่ด่าฐิจั้ธูชู`กู้ขุ่ด่|'บ่ ขุ่| ;รึป๋จู๋||
 23. 23. มุ่หุ่ จู๋ปุ๋จ็จี๊1นี๊ ล๊ยุ้ตุ๋ตุ๋ขุ่ หุ่หึฮี้จ็ฐ์ ฟี่ฑ ชู้ บื อู๊สั้ร่ ฆั ชุ่ ทึ' `: ` 'งํ ` ยี่บ่ ' ` `พื้ !อื " ."ด่บ่ฝัท๊ชูว็ขุ่:".1` 'รุ่' คึ ` .อ็ว` 'บ่'1`คี้รู่วั่' |'บ่วํอู๋จ็ ขุ่ ."า-ปั๊!เนื้ปุ๋โ จ๋ด่|บ่วบ่ทิหู่น๊"ฮิ วู้ปิ๊สั้ / รํ ' นี๊ขุ่ ฆั1 -สํ ' ขุ่รื้รุ้อิ๊`รื้โเ งํ ทํ เนื่วุ่" ธี”บีเ ข่ ด์หู่วู๊บื้ขุ่นี๊ 1 ยื้ฒ่ รี้ `ย็ เ`กู้รู๊เ'สี่ ขุ่›` ชื้ปุ๋1ะจ้ธิ์ ฒิ จุ๋วุ่ กุ}ย๊ งํ ศิ ' ชุ่มื้ " `ขุ่ มื้
 24. 24. }1 หุ่ ใไจุ๊'ว๊ฐิอืขุ่ " อื หุ่; จ ข็ขุ่ สื้|ด๊'| ยืยํมขวตอยู่ ภาขในตัวุขํา แมักรญัยํ ดอนนี อุ่จ์ มุ่ขุ่ฟ้ งุ ` กี `| › ` ` วุ ` ` [ หึ ` " :บี้บี้ หิ ' `:"` ` " ธี . ` `, `ไ ` "` "`ขุ่' "" ›` | '^ ง ` เ ๙ `›' หึ ` ` ' ฉื ` ` ฐี] งุ่ ' “เ | 1 อื ' หุ่ซํ วุ่ / ““ `ล์ ` 'รึ่ งี รู่ `๖ฒ่จ้ตั้เขึ้ขุ่ชื้฿ชุ่ซื้ หุ่ฟี่ จู๋ ณุ 'ลุ้"` ขุ่'^วู`ฟื่” ' ` 'ชู `ยี่ลุ้ ' ชิ`นี๊ยื้อั้ตั้1นื่
 25. 25. /` ไ}1/ หึ หึ หึ/!ทั//ทํ หึจุ๋หึ|`/ว์ม่สั้ )
 26. 26. `| ":ไ1ก้น'ขุ่.. `หุ่ |'ผุ้ซีแผลน๊น`.. งิ' ยื จู๋ บู๊ย๊จุ๊'ต้ ' 'อืขุ่ตี่บาาเจ็พ็กงุ หื่ ปี๋ 'ชี้ย๊" 'ยื่ ` ฉื ะ เชอ จู๋ ขนาตนน ` 'ใ รก๊นู๋`จะสู้ก้บซัา งั/ ตึ หึ บ่ไ ?«เลบ " บ ง้`ชฌนา เถ้โ'}วุก่อูน". จู หู่ตํถี ฐีตํ ` ฉ้ ' จู๋ จู๋7 1 ;' ส็ธ์หึ ขุ่ .ร๊"จู๋นู..งืบ่ หูารุ หึ' ถี ขุ่' `ชื่ งืนจิ้ขุ่'. ` _ ปุ๋'เ"ะใรก๊น ' บี้ด็›'/ ` ถีฉื ฉื ฟ่" กถอเปน `“_จู๋ญัสั้หึ หุ่หุ่ ผู้ฟืมื ซํ จี๋ _ อันตับด้นๆ ยุ้ ๒1หี่1งํ'..`›`
 27. 27. จ:ใฒบ ถี ` อื' ถี ใทม?' จ ขุ่ง๊ขื่ล๊ พุ ฟุปี๋า: ' ชื่_` “หึ ฝั่ หึ ""ขุ่ ดอนนี' รุ๊อืวิ้”'ปิ๊พึ่รู๊ปื่ หึ รู๊ฮ้ ฉืนเจบีกิ " น่ยื่ใปิ๊ขิยื่หึ น`าง"าลุ้' ` ` ยอร่วมวบี หึ บ่ 'รู๊" . ` ดาบ พล๊ว๊ตั้หิ้ " ' ' หึ " ` บ่' 'กูตอจู "" ยิงใหญ่ ปุ๋ฉื""ปุ๋ - จู๋ งู จิ ` ฉื ` เกนใป กํ ชื่' ลุ้ใ' {ขื่บนน๊ พี ร็อุ่` บางทฮารู " จู๋ "`ขุ่` ถี ' ' 'ฯ "` " อื หีงมุ่งหน๊า ขื่ อกใบี้นาบี้ ขึ้ " ฉื“ `รี้ ธี หึ ` จ:ถงพีธ อื ยี่ ฮิ .งื ยี่. ขุ่วั่ `สื้ วู๊ปบบี้ บ่ จู๋ ๐ "งูพื้ ' ` " จู๋ 'นู”ฉืมื้จุว๊ ทกึ๋า"ฉืเบู วู ทวปรูปื่าขุ่ขุ่ล๊ ` " ตั้ เอนดุยี้คลม บี้หุ่ขุ่"อุ้ ' " มื้หุ่หุ่ถีซึ่หุ่ถี ส็คึ“ เส็ลฮี้คง ` งี้หุ่` ขื่/ ขื่ เเลว ฐ์"` โนใจ อยาก ขุ่"'ยี่อืรื่ รึ ยื ` หุ่` `หุ่ ` สี่ธีหึดี๋` `ยี่ รํา”อื " ก้บนาบ
 28. 28. ` ` ” |ปื่ จู๋ทํทํ ทํ เวี่อยํน๊นใมใด๋...น์`วุ้ นื่- จู๋' `จู๋ วุ ขอบใจล่าหรึป "› 'ษี 'หึ ฮิต๊ 'กู่ฮิ ` ควาบรู่ลิ๊ก _ ขุ่จงนาข ` แค่นี่เปืนป๋ญูทา รณวําธฉืน ก์บดิบีด่'ขุ่สุ่ ฟี่ งั ก์กุ่ แด่ฑิขุ่.ขุ่ ""ฐีขอหึฉน.. “ ใยั อื ` ปุ๋'.'ง๊ะบ่1งนาบตํ" หึ" ปี๋รุ๊าปี๋ ฒ:ย อื ` """สื้^”บี้ทไบํ เปลสื้ซูมกาว " ' ฉื':`"ฝืย๊นกัน ฐีปี๋ก อืรุ๊ 'วุ`จี้พื้“1: "ถี?วู๊บี้`ปั้`” ดอ '|ามทึ 'ฉื ดุ ถี `1กจ็บ -โ 1 "ขุ่"บดาบ *พิ `วิ่ ` ขุ่ ซี " .` ยี่ โ อยู่ ""; ดาบทวะขุ่ขุ่ ` ชูหึมื้จู๋งู ` ยั " บามทขๆบ `› ` รุ่`ธี เฟู้คซาหีะฉืขุ่ 'จู๋ เ ยี่ จู ทตี้เอืทปี๋บ 'ฉื "หึ - ศ์ยี่ _ขื่ 'ยื ปิ้นครุ๊าณ์งเอืญู` ฮี้าบไ ' ทอืามาอืต มาไคึา๐ปิ้ ชี“ ขึ้"`หึธูดึ`ซื้จั_` 'วิ่หุ่ ย๊ใป่1จ๊ลิวุหึ` งั เปล% ป ก็เลบ `งุ` รื้ขุ่"รู๊จู๋ `โ ถ้บั้ท็วืบี่บี งี้ขุ่ พุ"หึ`ปี้ ติ์ ' ขุ่ ษิ ' ` ` ทุกลบีทุกอขายํ 1ตํ ฟื้ ปรากูฎต๋ว `” ขน ขุ่จู๋
 29. 29. ฉ้บุ๊เอ่ว้บู๊วุเรุ่บ่เ}ฯรวธุ์รู่ช๊ชิ่ขุ่วุ้ขุ่ ` อื' ขุ่" เ ป๋ !บ่ปูจุ่ดื้ญิธุรุ!ตู่จู๋' ยี้ณูฐิ` `หู่หู่.. ' ›'หุ่^บี้"ด่ ร์ 'รับี1(รุ่บึบ่ธีป๋ฯวุบ่ธัไ" เ` "ด่ว็ขุ่หู่ด่ วุ คึ ขุ่` ' กุ่ 'อือื฿บี้ร๊ลิ่หึป๋""'สื้วู๊'สู่" นื่ ถี. ` จู๋จู๋จู๋` จู๋จู๋“จู๋ งั. .ผู " ',หู้"}{"'จ๋จู๋ 'สั้`หุ่มุ่จู๋'ยุ้รูเธีหึยี่ยี่หึหึหึหึจู๋จ๋หึเเหึหึเ สี่"หุ่` เจ๋ ` เกึ๋ลื้ ขุ่ ฆั' ป๋` ยํ อุ่ ` น๊`หูวุ'ล๊!!รู๊'เ!รื้': วี่'ขุ่งี้
 30. 30. เชั .กิ'ยุ่รําใคร 1ฝ้ ปุ๋'':ย่อาจ ""ขุ่ใ'ต์!!!! 'ช้'.ว์าใคร ปุ๋':บ่อาจ "ขุ่ 'ด่แขุ่ทาน 1ต๋ '.วิาเซ่นน็น 'ขุ่ ขุ่' ` จู๋' ถี `ถีปุ่ ยั ผ็ ถื ` กหทึ่จะ ลํ ' ` ลุ้ ' ฉนกจะ ป๋` ' คิดถืงท่าน " จ ฐีรี่ ศิถิยิขี1บ่ รั่ขุ่ " ด่ชิ้ ` ฒ่ ' 'ธิามขอบเขต วุ้อู๊ร ผุ้ วูฐีเปิ้นอิสระ พื้" ยั วั่ อื“ บ่'องพลงนน
 31. 31. ฉ้ เ ' """มองเหืน" .' ` " ท้จงฟ์า งื ยี่ ท 1 ด่ นาบชอบ คูน: ` `
 32. 32. ` ทํ ไซื้ฐ์"เ'ท่ไบี้)ปิ้ยี่ลุ้จี้รึย้ทู้'หึ ' ล๊สี่ฐ์" ฆั
 33. 33. ริ๊';'_ขุ่ 'สื้ฮ้ตี่1จื`. คึ ` ` อื!!!|วุเ ;บ่|ลุ้ ขุ่ รูปุ่"ซู๊๓ ฐบี จวี่ "ษ์ยํข์›รํน่ขุ่ยูด่' ยู'ด่จู๋รั่รุ่ขุ่ขุ่เย่ปี๊ฐ์จู๋ษุฮืษ์ฐ์บ่วุ้1จ็"งี่อี้ธีปี๊จู๋|" รู๊รฉั๓ว์ด่|ขุ่ ` 'ขุธีวุบ่อื'ยี่!รู๊บี่ลุ้ " `หุ่ "นื่รู่'จ็นิ้'วุรํท่ฐ์ขีจี๋"ผุ้ขุ่ธีรื่ธูพ็อืเผุ้|จิจ๊$`จิชัวุ้›รื้ธอี๊ฑ์`ขุ่๒ริ้'ปื่บ่รุ่หึ' ฟี่๖|ธี' ผุ้'!ขื่จ๋คํปุ้ขุ่' ` ชี้` " " ฐิมื้ย่ มึเชุ่}เจู๋ษรื้วุกี่อืข์รั่ฒหึซื้ผู้บ่รี้ผุ้ยี่ด่อืหู่ ' `รื้ด่ปื่ธิฮ่บ่บ่{ฐ์วุร็!ด่ฐ์` ฉื งุ” เ จ๋{`กุ่`เศู|นื่ย๊ ,ฮิ รุ๊ริ้!'ขุ่ 1ปี๊!|3วุษเฐ์เ!|ด่.วูอู๊|งิวิ้ขุ่!สั้`ยี่5ดิ์'ฝึนุ๊'บ์บ่ปุ๋"วืสํฐ์อื!|'ษจ์' .' ฉั;บ่ยี่ฐีบ่'มึษ์ฐิ'อิ๋ฮ่รปี๋ษิเ`ธีรู๊เษบ๊ท๊คั้กปื่วู๊ขี้ปั่ป๋'อิ๋1ร้ธี!ฐ์ญ่บึ้;ลุ้ญิ ธํฐี1ธีจู๋'มื้บุ๊จู๋!]กุ๊รีลู่ขุ่ษีรุ่เขุ่'1` ดุ ๒ชิขุจู๋ขุ่ขุ่ ฯขุ่฿งี้ฐีธิ์เฐีธู"ดิรุ๊หึ)วุซู๊บ่งี้อุ๋ง๊1ขุขิ ศุโฐ์ขึ้ `เ 'เ " ' โอุ๋|คั้ฝั่`อู๊บ่ _ หึ 'ด่ บ่`ม่จ็1'บีข|บ่ษุ'!ปื้ ธีจุฐีหี่'บ่ผุ้จู๋ว๊บ่›อึ๋ฉืจ๋'ยี่"เ ลื้ชุพื้ษิปิ๊"ยื้ซั่' 'หู่ ` ผู _ ` ' ' พุ' 1›ธิ์ข์บ่ขุ่ขุ่ปี้'นู๋บ่รี้ธีจู๋'จ'บ่"'ผุ้บ่บี้หิบัยื้นื่ โฉืฒิขุ่ด่ขี่บ่ฐีฑิผุ้วุ1ฟ็ฐีฐ์งูฐพุขุ่บ่ฉุฯฐฐี|;ษ
 34. 34. ` ญิ ณิ เคยดเเค้นุคง ด้วยเรีองน๊น เลย พุ " พ ยั ` " เฌสึภครง พี หิ ':บี้ตุ๋ฉืสู่ 1 บ่ฮ่ห่น๊ป่ เหรา:รู่จ๊ภ ถืยํดวามลุช "|'บ่บีษง ขุ่ - ฉื บ่ปืฮ่ 'ขุ่'1บ่กั้กั้ต อื หึ ขุ่, ` ษิ ` รํ การปื่ดรก เ.|ยํท่ปื มื้มื้ ขุ่ ตั้ตั้ "2"_วูปี้ยี่9ด่ขื่ จู๋ "ผุมื้มื้“ หุ่มื้^ทจ.“กยุ่กขุ่.. 61
 35. 35. ขุ่`ขุ่"” ขึ้" กลับมาป่ว พี หิ หิ พี "บ่"วื.บ่ห้งี่ ล้ามเขาสื่ยูละก `ขุ่ขุ่'น้' " - ขุ่ขุ่ จะสามทถท่าใท๊ ' จ๋""””จุ่วื ` จู' ' งื หลังของภองศุหีด่ใด้ ' ดี ' เเข็งแณง"น หึ ' ”ฝู ` ` จู๋ จู๋ ` " 'รู๊ฉืจะไห็เวพิา _"".ขุ่ขุ่รุ“รึ` " " เรึบกั้ด้วดืพธีโนว้ 'จ้"า11รต็ ปั๊" ทํา๖คว้บ.ขุ่. 1 ฐเซทวบรวมขอยี้ล ฉืจู๋ขุ่'ขุ่`ขุ่"อืขื่ ถี งื ไ จุ่ ของจั้กรวรรธ' ฒิจิฑ”กิ`ต์า ` ซี ?เ มาไ ผุ้โมาก 'งี่ขุ่จ๊ใ'อิ๊ล๊ ซื้ขุ่ ซ์`ษิงํคีห1ไษ?!ชื้บ่เ||| เกฒ่า ด่ `ว โ ยฟิพา ”'ตุ๋1นวํ ค ใ - ซํ ขุ่"|ด่|าขง | ก๋าอ้ฌฒะ'าชื้ วู๊ ` ขุ่ กอณ์พด๊าญั!}ธี ขุ่ ""'พเอืหึ ทืถูต๊ก พุ กฮงตั้ป่อืธวุปล่กบ ขุ่ " ` ปิปิงิวืฟิน ฒ่งกล้บตึนใปไง้ ` หึธ ยั . ` 1' 1'ใ
 36. 36. ' ๐ . เจ๊าน้นเห่าน้น ` สี้ณับฒิแบีว ' ปิ๊เตั้ การมึอบู่ พั้ลยากจะ ||'จ้ฐ์ขุ่รี้ งั "ฟื่ ตื้า:ผื่ " ` ขุ `ฮู้ ปิ้แนุก๗ ' 1 ด่ขุ่' ทื วุ่ ฉุอื้งแก1ปุ๋ `_ ปื่ม่อบวูกให้ " แปดเปีอน ก้บเสํนทาง " เ สี่ - " ทชวราบ หู่› จ๋' ออภจาก `| งั บี้ปุ๋ ปื ผุ้ อุ่จุ๊"`เ"เดม่อน คาชุ่ด่ ›
 37. 37. สู่|ฐ์หุ่ !ช ` ใ . ' จุ๊` `วุ่ . ย่ขุ่ ฐี 'หี้ว๊"บี้ขุ่ 'สุ่ยื่ สื้นิ้; 'หุ่' ' .ถี “พิ ' หึ'บิ ` หิ ` โ: ถ้!๓' ขุ่ ` ร เ งั คีร๊ ` ตื่ 7 1!'บี้ขุ่› ฉื' `.พี. จู๋ยั่"เฮู้ {'ขุ่|ฒ่จุ้`หั้|1จ๋ ตุ้`|'!ลั้ ` 'จู๋มื้หึปุ่' 'รํ }ยี่งี้ ซื้""ส็”ฐ์จ๋นื่ อุ่ ' .บํ ` ขุ่ `”ปู่ ` ด่ |ไ เ
 38. 38. แ”พํ พุ ลุ้ มุ่หู่ 1กั้ฒ่ ฐ์พุ
 39. 39. บึซาเวี่วุ้วู้นณีง ซองเกย๊ท็ศ์ก์ ` ก๋าลีงาอ เ๒าถอะ " พวภ`วู๊ว ใปเเกิ๊ว หึ ' งื' สิ ขุ่ อบทถา ฤฮูะรุ ต หึ บ่ ศ หึ ฑใตั้ใฬิ วื"บาถีง อื 'ร์ด่บ่<บ่นึแลิ้ว ' "๐ยึนตํ "' งิ ไ อื' ข์
 40. 40. จู๋ `นั้ ` หู้ "'ล๊ " ด่ 'สื้วุ้ยุ่|า}:บื่งิ;ว็เขุ่ วุ-ขุ่สู่ปุ่ จู๋ สื้`ฎีรู่รึรึ'_ขุ่ธีหึ}?ม"งัชี่ ` "บู่|ตู้งั รุ๊` `ฐ์ปู่วู๊ ฐี
 41. 41. ความทรงจํา ""ขุ่'บ่=ดาว " หึ"เฯ'1บึกั้ `›` """"เขุ่กั้”จู๋.สั้ขุ่ ' ซ่'อื่'1เง้า "" ` ' ยี่ยี่ ผื่ " ขุ่ใขุ่ขุ่ามทา อู๊ ` `“ทงํหึปื่ปื่ตุวู๊ว ` ขุ่วื ฑน฿คป็ม ` จู๋ นื่นื่`ขุ่'ทขุ่หึรุ่า ` " กึ๋ `วู้` เคบอยูทน เเทปี๋ ' หุ่' ซี ขุ่ร้'หุ่จู๋ ` ดวงดุาว มื้ `.` ษิ อบ อื่ `สื้ ป - ` ซึ่ ` " ` ไ จ้ธี ` ^จี้_ ` . ปุ่} ` ` ฮ่งี้ทรงจา ธีฐิ " ` "น่ ›ง๖'าวุ ` ""ดํ'_` "ชู' | ษ ร์" ขุ่ -'ภี"ย๊"'นทึ หึ ` ` ` 2 ย่` 'เ !ทปนสื้ จู๋จู๋ จู๋ ที่ดุ้ ' ภี| ยัขื่'ขุ่นน จี้-?หจู๋ หึ '` / ขิ ถีซื้' `อื ฟี่บ่ ว่งิ๖ ฉื - .วู คึ ม ส์ ยี่ ' ยี่' ด่.ง้ขุ่วูฮูโฐิ ` . ตํ ` ”` 'สั้^'”บี้อืยู ยํ- ผู้_ ขื่ ` ทั เ`เ '-'ไซู๊หุ่ ขุ่ รู๊ จู๋` ` หึ` |` ^ หึ - . รู้' หึ ฐธี`“ _' บ่ ` ` ถี ฮู" /` " ขุ่ขุ่ ชู › ` | ซ์' ฑี“ฉืสื้`ฉี่ชี้ "` `ยี่ ` 'ฉ้นไภ้ฟ์ง ฐ์ รึองฒคร่าวๆ ` ฮิ จากซวูบหี่อซูด: . ซํ มื้ฐีอืมื้ " คนน๊นแลัว งั' ยั ^ อื ศุ' รู๊ น” ` เ มาขุ่เภิย๊ ๒- 1 ม ” `ขุ่ ใครร " ' ' เเปุ๋':ว่า ถี ยี่ถณหึแน่งนี บอกว่า `อ่ ฐ-`ฐี -หึวามทรงจ๋วู '*" แห่งดวงหาา-น์น ผีอบจริง `. ธั ฆั: รุ๊สื้›
 42. 42. เ'รี่ตื่ ดุ้' ”เ ' เ รู๊ฉี่`รีอ็ญักุ๊ยุ่บ่ผ็ปื่อํโล่กเ 1 ` ' '^ ' ` น่ ทํทํทํทํ ทํทํ ตํ ทํ เ เ ` 'ตี้ชิ่ อื` ' 'กี เ นู ขุ่ 7 ` ' "งั พุ หู่ หึ 'ผุ้[บ่'รั่`เ'ฐี""` 'อื จู๋ ` | ชื่ ปี่าฆ่น๊ป็" ร็` ` 'ยื "บู๊บ่`เขุ่ ขุ่ _ กี " จู๋ขื่'เบ่ษุ›ฐีผุ้เรู๊เว็เ` หึ' ` ".วิงั'งืฮู `{ งุ ดี หิ ` ` พุ' ` ปิ๊ษบู๊ด่บ่ธี ` หุ่ ` ฉื' ษิ หึ,พื้ขื่ }. ขุ่หึ ' ! อื เ` ขื่ หึ'เ ` - ถี ฟ้ ทิ ' 1' ธี ถี ' ทํเ ' ' ` ` ถี' หึ ` ธิ์ผ็: `ขุ่`หึ- ขุ่ ขุ่ "` | ' ทั ` พั้ศี `/ - 1 ! 1' ไ ` ' ยี่น่ ซํ นื่ปุ๋ ขุ่ อื ` `ขุ่ฐ์ '/ ทึ ` {ซ์` `คึหุ่' " ร 1 ` 'ฉื ' ง๊รู๊`ขึ้` หู่ ` ง้:ช่;'1= ป๋ตี๋!!1'ด่๒เ!จู๋ 'ซู๊อืจู๋ธี'|'เ'ษ!จู๋1ปุ๋จุ๋ษ"'
 43. 43. อื ภวามทวงจุ้า แารุ่ง ดวงูล๊'าาอยู่ หึ ถิาซย็ง ซ้ฒบ' ' ปุ่` ` `_ หึ จู๋ ' ”ษิ งุ ต้นุแอปเปีล ขื่' `ขื่ ฐี' ทืออกผล หึ " _ 'บ่ ถุบู่เต็มตัน พุ.'เว : `:ขื่^[ถีจู๋ปื่น่ " _ " จู๋ ฐี ทืคฤฑสน์ น่ ` ` กึ่'จู๋ฯด่ บ่อื ด่| กี ' ถี จู๋หู่“_ ยั ”กีมื้ใญ่ผื่ มื้" ธู๒ ในณิองๆฒ ซํ 'จุ๋ ขินึ่ กอปี้อน _ รึ ` เล่าเรจยํ พุ ` ขอยุ่เกล ชู `กู่หื่ ภีบฮ้โ ปี อื ` ' หึ `ชี้` ' ` ปื่ ` / ใท์ฟ้ขุ่ก่อน ฝั หี่““ “.ขุ่บ่ตื้ ย็ เ' ฆปี๋"ปี๋ปี๋" ` ` ด่ . ตี๋ ` ด่ งั ด่ บ่ ยั อื นอผูเลยขุ่คูกษิบา` จู๋ .' " หึ หุ่ ฟี่' " ทึ่ด่ฐ์ " _ ซี บ๊ากาลงจะ ”ขุ่”พื้ ขุ่ ขุ่ผุวุชู”วู๊ขุ่ขุ่ ณารก๓กั้'... .' -` ด่`ทํตํ ` สํ' ลํ'ฉื `ขุ่"` ' ' วั่ ` เจฟเวอร มาร "ถีน่ด่ด่ อื ` `ถี " ' น๊ไฝึ.๑ ขุ่ฆับปี้อปฒิล อ่โจ๊1ขว๊บกปื่ษ ตื่กทษกูนน ชี้"ลุ้ ชี้ลุ้ ` ลุ้ ชี้ ""ธีหึฑธีรู๊ยี่ "พ็ดุ๊"" กื้คึอเภลน้นเง ` เฒ฿ะจานนขุ่ขุ่ " ` ' ` "รู๊กึ๋ ` `โ" , `อู๋งี้1 'ธี ` บ่ ` หิ _` ขุ่'จู๋ `รุ่ เ` เ ณ ฉื -หึ `ขุ่พื้หึสื้` 1' หึ `/ผุ'อื ดี
 44. 44. น่าขุ่ขุ่ ป้งมึ อื่ เรอง เห1าลํา.ขุ่ขุ่ คนฟื่ล่ตามฑ กืคึอ หรสาขา นห่ยุ่ : รุ๊ ธุปั่ยํหื่ฐ์ก์น นึนแด่ บ่ฌ ทอ่ฌบ่พ หบทบื จาก ถี ฑรอ่:เบึปื่ด่ร้ขุ่ใหญ่ บาใคั้ด่ท'ธี๗บีขุ่บ น่าขุ่`. ฟ์งก่ พี จากน แหละ "'เวืขุ่ปุ๋ขุ่ วุ้บี้"หู่จู๋ '|ง เต็กูน๊นป๋' พีจ๋ ขุ่ขุ่",'ขุ่งืถุวื ซ่วยี่ลึยงตูอืล "'บุ๊ล๊ดํ,.. รู๊วูอิ๊รู๊ยูปื่ " ด์วบเถอะ ถูทบีอนว่า ณสฟ่นึ พังบ่ากั้ ใต๊กําตั้เถดํ ปิ๊แฆ่ตาย แบ่ณัอ็เถบีกี ป่ว|ดื้ร้ว บโรห ตั้ด่าทํกษา ทะณา คุบีจ=ดีตธ์ง เรีอปุ๋ซองเกั้กั้ ลูฒ1ยฐ์ปื่๓มื ญาตพน8ง ใน๊ฟี่งฑษุ " นถังจาฒิ ` ต๊วเองตายใป
 45. 45. จู๋ ฉ่ปีน่เ๒"'ข่จ๊ใ ` พ็จย๊ขเเ'!ยู_!ฮ่บี่เบี้';จ๋.เวิ้ศรื้` ลํ ช่อึ้ ซี .หุ่;นื่`วั่ตั้ 'ตี๋ 'หึ หุ่ เ ธี"อื ส้ยี่.[ด่' ใ: ยู'_|บ่ฟี ขุ่านุ้ พื้ยี่วู๊ ขุ่'หุ่ ` 'หึ " ลุ้ 'จ๋ ซึ่ยี่" `บั๊ษ“จู๋ ?ฐี'บ์'ณุบ่ดี๊เ'ฮู๖เอืงั "ธูพื้ซ์ณู ' ;มื้`มื้ชื้` 'วู ' ๖' เขุ่นิ้` จู๋จู๋จู๋.ขัษ์ปี่`ป๋ย่ ` สึ ฝ้ ใ`ธิปู ย่.บ่` คี่)`ขุ่เจิ่ษ| ขุ่ล๊` รึ งุ ร๊ปั๊บ่›ร็ย่บ่ยี่ 'ธีขุ่ษิฐ์ด่'กุ่เเขุ่เว็บ่ วิ้`บุ๊อู๋ฉืผุ้ขุ่}งืฮัหูบ่ หึ หึโใววุขุ่` ' 1จ้กูชุ่'1ฐิ๖บ่ช้รุ๊บุ๊` " อื ยี่วิ่มื้อิ๊` ` รุ ฐิงีธํษโ_ด่สื้ษ'ปู่1 " ขุ่'ใ"ฐี ' วู' อี้`รํศฉื๖ษ์เจู๋นุ่เกี่ธิ์ฐขึ้- /”` ซื้_ย๊บ่=ล๊เ;ษ`บ่'อู๋1'วุเษิธุ มื้` 2 ' รุ๊วู` ' จู๋'รุ่อู๊เ`ษผุ้ธบู๊งั` ขุ่หุ่ บี้"'ขิ อุ่ปื่ ง่ก์เธิ์ขุ่จ๋ปุ้'ธํ.'ซื้ _หึสื้ขั้ ' พั้'ฆัฮ๊บ่ฉืบ้| ปั้ รู๊ฐิ `จู๋ จ๊อึ` 1 สื้ `ปุ่บ่ขุ่ ' ๕ เ กึ๋ฆั 1 ชี้ ดี ข์" วุ้ขุ่ ไ ` .วุ้บ่! งุ ป์บ่ฆ์ ง้ `รู้ ขุ่ ฐ์ขุ่ฐี ทิ” ฉื` ทํ` ลุ้` รึ'หู้"ญั'1`ขุ่ ณิ บิ' ^ธีจื้ "|ย๊ด่รุ๊ป๋กุ๊รึขึ้'“ ถี " ฉืมุ้” '=ธิกุ่บ่ผุ้`จ์ ` เ "จุ๋วุ้๖ปุ๋ฐวุ'วุ(;ฐ์กึ่ " '""๓อื่ รื้` ย่`ฮุไ " `บี้" ฑิ บิ้
 46. 46. บอกว่า งั ”:ใปเปี่นทฑร า|น้ งจั้ต๊ตึ เพ้อปกป้อง กั้นม๊สซโลกั้ ฮั `ตึ แงิ้จ็วกั้จอก ธุ' แด่ว่า.." ' . `ด่ _` ปี้ ยํ - บี้ขุ่สื้` ยงเลจู " ขนาตนน คงจํา๓ได๊ นื่ ใซันถัวล่ะ.."'ปี้ นนุฆ่ . ใบ่ธี.เามทถ อื " งํบ่ทุกอย่าง หึ' 'งํ ใ”โหมด ฐี
 47. 47. ”ตั้ ๓๓ บีภ จง ๑
 48. 48. งุ`ชิ้'ทุกคน.ด่ด่` ณิ` ฮู หุ่พื้' ต่างใต๋ `สื้”}, 'ฮิ พบกืบ ฐี คนด่างๆ อุ่ขึ้ มากมาย มื้กั้เ
 49. 49. ` เ เ "1' `| บ่|ปุ๋บ่'บฮ่ฒ
 50. 50. - ขุ่ ขุ่"วาจ๋1 ^ย่ ห่บ่ฆัหึไวุ ` '|งี้'ปุ๋ขุ่ใจ็ทึจะ ด ขุ่'ฒรงจ๋า สุ' ''ท่':หี|น ` ขุ่' "บ่ขุ่รู๊1น -ขุ่'|ง่›คุ๊ฒมห `|ด่` ด่ ' `ฉืนื่ `พ1ว›นื้ ฑ์ ด่ทฒงกุ๊า ขขุ่งด่นศี ปี่บพํชู หัาบจุยํ หาาเฑรงจําห็าโอฯ ยุ่ะถูณขีเรุ๊าท ฒ=ฒด่ป๋ใงํ'ฟ้ถีด่ วํจจุฒิ-ขุ่ยํเง้” ' ย้ง๖ล่=
 51. 51. .ม.อ จุ๋ผุ้ตั๊ ญิปั๊งืบั๊ใ แ ณั
 52. 52. มื้" "" """ `มื้ฟี่ "`ส็` ฟื่ วู `" า "`›| ยี่" ":`หึ `ขุ่ "` `วุ่ "" `พื้๖ 1 หึ เ ` ` 'เ "" บ่`นุ` ""`,` 'ขื่ขุ่ "ฮู้' .ไไ ` ` ` อื "" เ ' `]เ ` _ ' . ' " มุ ` อื " เพบ่รีณุหิหิขุ่มึ 'ปี่ะบอภวาซ้า.ขุ่ เดมรึน รุ๊""`กุ้ !} ` `รั่ หึ ฿บ๊รือืธีเหึ” ' . หึ หี'บี _ ' ' หึ ขุ่ คา1ด " `รุ๊` |บ่| ` สื้า””งํวืหึในญู หึปื่ปื่ปี๋ อิ่ก่.'ห่ พุ ป๋รนาจธั๗นป็ยุ่ งุ ธั ยั ยี่` ขุ่ " `จู๋฿ ขื่รื้ ปื้ ผู ซี ถี " กธีมื้ฌ'ลต ` . งื' ซํ ฆ่ " ถี งุ เ ต๊` ผุ้`ณน สื้ ของจกรารรด ซึ่คู่ขุ่ใคึยี่ 'ขุ่".`ง วย าคนู พึ ฯ_ตุ๋ ขื่กั๊ อืฟี่ขื่มื้ปี๋ฟี่อื' กูกท์าลายลง..' จู๋ ตั้ฮุามู่ทพ็น สู่านวูฒากอยู ฐิ บุ๊มหิก รุ๊ โลกค่ยๆ รี่บ่"ใ'ดียื่'ตื่รุ๊`" งันรี!? ' ายํา ด นถ้พ ด"อืยูโหึ “อี๊รู๊ฒิรี่“หั้ขุ่กิ่=ห ภฒ่กครองขง สืบเบึ้ยป฿รู๊ เดปื่อืน หึาร์ด อบ่า'เตั้นี๊ ด่ . งี้ เ|นอยาบีสื้ 'ร๊ |'ขุ่วรจ:เ อ ใแอ:ใรตี เพบีะ " ฉัน ' เสู่อใน ฌเช๊ยิว่ใ ตัวุองุ กั้ทใช้กําล้ง ปกครอง จณิาใปส่ สันตั้าพไดั๊
 53. 53. 1 ความทรงจํา เเห่ง ` ดวงดาว จุ๊ กึน่าจ:ฐีฐิข ผู วธกาอืนน ใด อิ๋นจะ ขี่บ่ เล่าใท์ฟ้งุล่:แขึ้ อือิ๊โ` เรึองราว'ท้งหบฉื ของความทรงบ่ แท่บีดวงดาว :หุ่หุ่161 ©` `ธีวู๊ฮบอูบถอบ๓อ ขุ่ »ฐิ ` งี่" สุ่ริ้ "`นื้"เ`ขุ่'ตื้บ่|ธยี่บั้จ๊ จ๋"` หึ หึ
 54. 54. ลุ้ริ๊ เธี ชี้` ไ.'[ พู . ตํ ตํ เ ห่` หื. ขี่ หุ่ปุ่ มิ บ่ `ช้ รื้ซ์ตั้ .รู๊ยุ่1ถู'ยุ่}จุฐีเชื้_ยุ่พื้"ขุ่ดั๊ ` รํ' `ฮู " กี `“ น่ ` `ฟื้'งื'ขุ่"" "` 'ฉืขุ่ .
 55. 55. ฮิหู่ ใม่ใต๋ทรอก|11 อขากจ: ช่วยคนุ ใท์มากขีฉ อืกทน่อย กืบ๊งตี|!ฮ่ ฑกเธอฟัสีงหื่ด้วเองํ ห่าได้กืพอนล้วขุ่"ขุ่` ช่วงเวลาบืสนุกสนวูน ดอนนืเองก็สําคญ เทมึอนก้นฒ ปี้ :1ปี้ายํพุวกเรา จ๋:เชีอมต่อู เาเ|ปิ้งรอยยิม '1องหุกคน |นโธีวุกน: เบิาปื่ะ.ขุ่.` ` หึ'งคุยเกยวกบ ควาฒรง'จา จู๋` แห่งย็นื่วงจ็าาว ยี่' " หวาฒ1งฉืาแ'นื่งุหวง ซีก กี๊กั้สกานกืคี่ วุบขี่กั้ขธูงผ้น ฒ่ปุ๋:บ้แหื'าเร๊บ่)จ็ารูท้ง'น๊รึ` /เ ยี่ซี ' ` " ล์" หึ ทม'ขุ่าถาม หึ เเ{'สื้ค่าผุ้าบิบ `หึ ท๊งํหมอู้ฬิ หิ_ปุ่;' `ววมเถาไวั ` [`บํ
 56. 56. ขีวิดของ ดวงดาว ข็งอวกาค เเละเวลา จํานวนมาก รวมกัน ยืยู่
 57. 57. แล: ทําให่ ทุกธฑิด่ ลูญูสลาข ใปใด๋ กาล-อวกาศ น่ศ์จุ่ ใต๋ป้ยํใยํ เ กึ๋ปี่ช่ไหมล่ะ' ดี ๓ว่บี้จะเปั๊ซึ้รึ่องส่พต้ว เวี่'นี๊งราวใฒตืตุทืว่า' ”อืปื่ชี่อืฒปื่หึหึ ข์'าทากว่าตซูนน๊นบ่.. งั้บี้พ็ปื่อืพ็ซื้"" `ป๊ฒบบนีล่'กื ขุ่ พลงงณจมั๊ศาล ฮู ' ขงดมดท ”ข็อืใมใว๊กั้ ตั้ล้งมาฒาตทิ่ เปลึฒอดืตใค้ สาฒถเปถี่พฮดืฉซจง ย้งไงถ่ะ ด่อู้ บึ้หึธ่ถี่." มื้ บํบ่ ฮับ่ฮ่ มื้ฉับ่บุ๊ พ ศท่ฤ มตั้ตึได๊ แตํฑิ อัาตั้บ่าณ์น กืดพ๓เต๊ ล่ะกื '-เวหา' จะถ์คเรีอกุ่นฑบ
 58. 58. ผุ้สี่ ณี ปี๋ ' ถี ถี' ผูทเทยบบุยาง ฐ รุ่`“" "`โ' ซี ใปในน้น /หึ เพยุ่า:ณวํน จ:ใพ้ ขุ่ยี่ฟี่ ` น้ทิม่ยึ” ทึวิจิ๋ทึ จ:เปืหฑมหีแาขุ่ 1บํถีสู่ที่นื่น ขุ่จยํโลก..ขุ่ใป ๒ใฆ้ ขอยํดาาตวด่ จยํายุ่เดิดขาค”ขุ่ แนํ.ขุ่ หึ สามารถ เใ ควบคุม /ซิ`ด่ กาล- /หิ ชื่ อวกาศ ขั้ .... ..
 59. 59. ` ฉ้นคึดว่าล์ ถียํกลัว วี ;` งุ ฝ้ณิม่เทึน'ฐิหุ่ " ' เปีนใยุ่ ›
 60. 60. มื้ ` ปื่บ่ล๊โ ย๊ท่ซู๊ล่ ฝ้ ปื่จู๋ย๊"ปิ๊'.1 เ 1รู่!" เ}ปี้ไ|สู่}1อุ่ รู่| อื ขุ่ หุ่ล๊รุ่'ธี"อื"" อือืสั้“'ขึ้สั้หึขุ่อี้เ'ขุ่ษขุ่จู๋ชูซี้'มื้กิ่ทั้'ขั้จุ๋งหึตุ่สู่น้จ้ฝึจ็ ล๊"หึ หุ่ ขุ่_ จู๋ ` `จุขื่ ปุ๋ตื้!าฑบ่!|บิ๊|รขื่ ` ๓ `อุ่ 'ด่เ'ญิ'บี้รู่5เ'!` [จู๋"`ขุ่มื้ `โ `ไ`รู๊ }ปู้1ดํ13'1 อื' ` ธี* ` `ยี่` ,บ่ปุ๋ขุ่'1ณิฉื' ” ] ขุ่ขุ่'บูเ'ผุ้๖บ่น่จู๋ฮูนี๊' ?ฬิ ป็ฮ๊ย๊` ฝ้!|ขุ่|'โบู๊'วุ้จู๋1ะเ"เ`เขุ่ขุ่ .` ' .-' ฯ จ`›มุ้ รั ขื่ฮู'มื้บี้" 'นื้!|'รขุ่'ฮ่ขุ่บ่ฯฉุ1 รุ๊มื้นี๊จ็วุจี้'สั้ " จู๋1ยี่."นู่ ถีจุ' พ็สื้ เ จี้รู่ฐีรู๊บ่นูด่ฐีษิอู๋๒บ่เ!|ษิอิ๊วั่ ขุ่ฉุ` ฑี . ` ถี ฒิ `1"รืขุ่หึ"' `ลุ้" วุ้ "ปุ่_`_ พื้'ล์ขื่ "' `ส็ขุ่บี้" ` ม "` " ' ฉื.เธี ""` สุ่ย่"อื" ` `“ ฐี ฐีโทุ่_"อู๋อู๊`นุ่ 'ฐ คึ, |พั้.ฉั" 1'ยุ่ยี่ขึ้ฐ์"'ขี้ ขุ่ ' _ ขุ่ คึ' หึ' "งั'ปื่ธิ์`ขุ่หึ" ฆั อู๋} ดํบู๊วุ้ อื สู่ `โจั้บ่ขุ่ ธีธี`ปู้" ` _ ` 'อื ' 2 'ขุ่1- 1สุ่วลิ่
 61. 61. พอถามว่ารึรุ๊""' ตามฑ ' ไปแล้ว คึดจะ " บอกว่าทล่อน คงจณัาถ:ใร ลึกจบ่ายํ ต์วยด้วเอยํ ”` ถาจจ=มาถืยุ่ แล์วกืใด์.'.
 62. 62. ยืดใส่ ' ลมองชเบ่'า ธี - ขุ่ ยูทญูจ ` ใช์พฐีง เเบ่เทเรขน `อุ่` ใต์.." บี ภี วู เพ ยูง เเค่น๊น 'โพจแสิ้า
 63. 63. ตื่ แขุ่ขุ่จู๋ขุ่จุ๊บ์าจุ๋'บ์ย๊ บื เเ ฐีจั้:ขุ่ ฉืบ์ฐี'อึ้›ด่ขุ่›"หื่ล๊ขุ่จ๊ขุ่ขุ่ผุ้บี่นี้ปิ๊กื้'ฐ์ญ์บ่ยื้ขุ่ยิ่อืต็จื้จี๋บื'ซึหู้จ๊รุ่รูเฐ์นิ้รื้บีร็จู๋ล๊เนื่บิ้จ้ถุจุ่›ยืหึงิ้ง้ษิรุ่ต่ขุ่ ' ยี่ชั้จ็|›ขุ่!ขุ่ '?ผโฮ่ในื่`บ่ว๊ปั๊รู๊) บุยี่ หี้ธํกุ่;|ย่ต'|!รปั๊จุ้` วุ้ฒิ;ษง๊ธุหู่! ฆัรุ๊จืรุ๊'จุ๊ฯ')ด่นุ๊จู๋ขุ่ต๋ฐีเรุ่ปุ๊›ด่ชุ่.เ'ษ1เ` ` จุ๋ง้!ผุ้`บ่{'รุ๊ริ๊ปื่ร์ท้ยี่วุ่ณุ}กุ๊ยั!$!ปี่ฐียุ่ษยี่]ฮูรู๊ขุ่บ่วษิลึ$วคึ' บ่`พุย์ษ›วู๊เปุ๋ด่เ'ขุกี๊|ท์ษชิ่เ".าขุ่จ๋ฉื ` อิ๋ษุษป๋!`ฟี่อึ้ฐีบ่ปืวุ=`จูจู๋งี้'ปุ๋ฝั่"" `จู๋ ๓จุ๊ขึ้ย่ฐ์|'บ่ยี่บ่หรจี้1 จ็|1 ` “บ่ธีวุสู่› ` ' ` จู๋` สั้บ่'วุผิบ่ฐีหุ่งัฎิบี่ย่ยัฐ'บ่ขูอู๋}บึ้ย่จํ!` "|" าถ้ย๊' นี๊รี้บุ๊งี่.'ว๊บุ๊'ซี้ฉื ฝ้-'ดรี่ตุ๋ขุ่ษ> ขุ่ปี้ธี'จุ๊ " รู๊฿วุ1`ห่|ยุ่`!เสู่เด่ด่ด่บ่ห่ขุ่" เยี่›'ร่ปุ๋รด่บ่'รึ่ชุ่จู๋› จู๋จู}!|วุขุ่วุ'ขุ่ ปุ๋จู๋บื้จู๋".ฐ์'ฐจุ่ษิ'เหุ้า!ธิฐิรื้ษิจื'งี้ฐิ.จู๋เ_!เฒิวเจุงิฒิรืฐิผุ้!เ จี้ษ!'ขืใรุ๊ยํจี้1ขุ่รี้ฐ์รู๊อูรู๊!บ่ษิ!ษ' _วู๊อิ๋บู๊รื้'_จู๋ฉับ่รู่ม้บ่เริ้ษ ("เโขุ่ปี่รุ๊หฮู้อู่บ่|งัษบ่จจู๋ทุ่ษิจุ๋โ.ฮู ธขุ่หไจ็ผิ'รู๊น่" ' ' ธํจู๋ขุ่ขุ่เ' หบุ๊พุ'รู๊.วุ้ษิล์อิ่ชุ่จ็›'๗วุ้ ฒ่วุชุ่น็ขุ่อมึใจบีจู๋}ปืมึวุรี้|รุ่฿:เวุ›1รู้ฯบู๊จู๋- ถิ่ธุ›น่ธุสื่เชุ่เปื่ขู่ขุยิ่฿ป์ร-ขี่`!|วุฐ์ชิขุ่ ล๊เขุ่ษด่'ขุ่ด่ .ญ์1.ฐ์ลุ้รฐ์บ่ษิโบ่เ!ญิ฿ยิ่ขุ่ข์ญั!รกุ่ษ์วุวี่ฎ์ฒิ'เวิ้|ขึ้หึบู๊ปุ๊คุ้ขุ่.|วู๊ม็ฐิฒิษิย๊ฮี่|งี้รุอืขุ่งื'|งิ้เน์||ด่" 'ยัเฝั่น่)'ณิ!ว่ถ์เปื่ฒ่`หี่บั๊บ่ธ'$ชิ้กุ่`ยุ่ผุ้โ อิ๋นั้ฐ์ย๊ร็รื้'ปี๋{ห่ฮ่'อู๊'รุ่ปุ๋บ่!'หึ`า" `ยี่ขุ่นื่หอื|นื่ปิ๊ด่ จ'ยี่ผุ้1ผุ้ข์ขุ่๖'ย๊'!บิบี!เฯรื้บ1บิ้บ่!เ,กี่ษิหึ 'ไ ` ย่ วุ้ด่ด่๏ 'จ๋ ด่' พี เ สี มุ่วู๊ ษ
 64. 64. ซุ้ด่'ด่จู๋ “เ `น่7`
 65. 65. ที่สําศัญของ แตํล:คน ใมใชฝึง หึวุ้บี้ ฟี่" คี บ่ บ่ งั นมแตลึยํนน หุ่บ๊งเล้นหาง ทฝ่านมาแยืง๊ด่ขุ่ ฆั' ใม่ท่าใทใยํวิ ดี้ อ:ใรชฒา ใมายี่ ปี้หึ ”หึ หุ่าจาบ? ม็น๓มึ นเน็ฐิก ล้งแต่แรอนลัว... ` เหู่หึน๊น"_' เลันทางหีฝ่นี๊ นาขกืคึดจ: ทําลาบต๋วข มั้นพ้นาศใฒิ1น " ป๋ 'งื.บ่ทุภจข่ายํ ขุ่"บ่ยํหากล่:`.กุ่ เ'บื่'เเบิวุ้บึผุ้1ดิต ก๋บอตึต บิแค่จ:ถูก " "'บว่ายํเปล่า 'งื บ่มื่'าบตุ๊วเจบี ผุ เห่าน้น ฑาดกูคึวู อ=ใ1ท้ด่นัน
 66. 66. .` " ผุ ยี่ นุดเตูะ ด่› ` จะเปิ้ณ1องท ธีงํมื้”กึ่วื“น ณู ` เจ็บฉัด หึ น ` นี๊งิ เ ฮักแด่ไฒ ถีงํใดัมึ พวกฉืนุ ถี' ใทอนนี 'งั ` ษิ
 67. 67. ณีซุ้ ขุ่ ` แย่ง๒ร ๓งิใปิน่ใ ย บี งํ ม่ว่า จะมึอดืยํ
 68. 68. ถ์บีจฒ่ะฒ "จู ให้ฮู|ณิทํ| ฒ่พถ้๗มเฮ่า ดืนณิะฉืบ ด่พื้”พื้"ขึ้ฮ่กี่". เบ่'ค๊ด่ว่าะด่าผทถ ชี่ แจุ๋า น่ฐี ง8 จุ๋มั่ ดืตั่ศกั้อืตั้จ๋ `นื่ธี หิบ่ณัน ๓ช่ด่รยุ่มตา ผุ บ่บธี"ขุ่ปิ้น ม“ อย๊รฆ ญิ1๗กคอือง ปุ่ขุ่ 'กู ณฝ่จน คทฉี่' `ฮ่ซื้ ' `"พ็ "ลุ้บี้ ` ' " ` _สุ่` วบู๊'จู๋ ' พื้ ลั้ขื่ ษิ' ต๋า รํ' ` ยี่ฟ้ 'ซูชิ ' หิ ขุ่ขุ่ปุ่สื้ซื้รู๊ ดี ขื่ฟื้ปื้บ่หุ่ ' .อื พึ่;สู่ 'พุ อื' ` ` "` ส็` "` `อื "` "` "' ""0 "'น้.›ขุ่'๒| ทํ
 69. 69. วูกฑข ขุ่ปั๊อ่฿กั้บ่ ฒ|ญัหด่ด่ นุ ชี ญั'
 70. 70. ทา ยี่ธูธีรูงี่จู๋;อื๖ลอิ๊จู๋` ซ๊;รุ่ ' อี้'|บ่บ่ 'ซื้ ' ขุ่ ธี ` พื่"' บ่ด่ ธี `ฉ้ วู๊ หึ ขุ่ห็ขุ่.ว้เ ขึ้หั้ขั้ ยี่'รื่อ็ว๊บึ้ชืดื้ว็ซ๊อึ๋อั้รุ่ฐ์ตั๊มั่อั้อื
 71. 71. 'อู้“"'ฉื`;ฉ้'ฯ ธั' ' 'จู ปุ้ม๊ล้วู๊อืบี้ หึ -: ญ์'เ|#ฐี +หุ่ ฮ่เ'{บบ่เเ'ตํ(ขุ่อ็หึจู๋ขุ่'1ผุ้1ปี๊วล๊ธุ์'นั้= รุ๊ ` ;น๊'1
 72. 72. พจู๋ด่ชจงคน ปุ่ขุ่งุ่พ์;' ` ทจี่:บืน {"' ` `^` เงื บ่ขุ่าขุ่|น๊น บนจุดลูงสุต อี้อืหึ - " จู๋ งํหู่ ' อื="ขุ่' ““อืสื้ ซี " ซี ย๊ะไรก้นนีขุ่ขุ่ ขจงเดมถน ตํ 'ขุ่`”"ชื่ขื่ ` หุ่ “พุ จู๋ ฮู“ ถี' ถีหุ่ หู่ชื่าจู๋”หุ่” ปี้าจู๋ด ซี จู๋ ใหึ"งุ่ ขุ่บี้หุ่ ดุ ` ลํ ด่`สื้:จู๋3`ถี มื้”ถีหึ“ ปี๋นว็ สั้จ่ พุ ` รี้หึ`ด่ "' หั อื หึ ` ด่ " ` " " ปี๋ มุ่` ` " ขุ่ชี้อื ฒผด่ ทั หึ ' จี๋` ฝ้ ` 'วู ริ่จ็ ';' `สู่;วุ้ _` หู่ รึ ' ' _
 73. 73. ซี ฉื -ญิ” บ่รึฐ์!ธีรริ" " »กึ หึ /บ่
 74. 74. `ลั๊;นี๊`จ๋' `ขุ่ 'ธี อื' ` ยี่ศ์`ผุ้ล๊รถ้ .ขุ่บิรุขุ่'ขุ่ชู้หั้บืหุ่นื่ลุ้รุ๊ขุ่ ษิ จู๋อ่ฮู้ ง้ ติ์"ผุ ณิ จู๋ ส`ฉื''นื้|ฐี๖เฝั่ขื่ทู๖เชุ่บ่ษชื่?"ฐี' ; _สู่ฐฐี`||ป๋'|ว๖โกี๊บูงื` ล๊ย็ณิธุ๒บ่วุบ่บ่1|ปิ่เ!`สี่ 'อื ชื่บ่นู๋วูกิ่!เเอู๋ฐสั้ขุ่ขี่ ก์ขื่!!อู๊'ฐี!ธิ.อื|เยู'ขุ่- ผู`หถ่เ!รู๊บู๊เ!ห' ขุ่` สู่ฑ^ -งู'เ `ขื่ "เจ๋ฮัรู๊อุ่ขุ่ บ่ย์ ` ”'ฐีบ่รู๊บี่จู๋ ร็`
 75. 75. !!.`จู๋' หึ อื|!ขื่ " รื่ริ้คี " ยี่ยี่2สั้รึอู๋จั๊อุ่
 76. 76. อึ บี ความเยุอกเยน น็น เปืนพวก กร:จอก แท้ ฯ แตํกดิ๊บ วาธท่า ชัก ใม่พจใจ ขืนเเคลรํ ยี่ ๑ ททาใหใลก ล้นล:เทึอน " ในลงคราม เ ` ` 1
 77. 77. 1" " เ ` เ จบลบี' นว้นนื ' เดรื'บมใจ พึบีจ: ทําใหั กทด่2อู๊ `ริ้ 11 ฝั่ บั้ใซัตาบนี๊ หื กคง เอาซนะนาย 'ขุ่_ขุ่` "จุ๋_ขึ้ บุ๊สู่ญิ- ด่ปืวืฉื
 78. 78. ฒต๊ = 164 © ๓บปิฒอาลอึ๋าบี!? บิ งิ้ ร์ริ้ เ รั่ จ็ยี่!!วุจี๊
 79. 79. น๊ซื้ดึฮ้บู' เ ฐ์ณุจุ้ขั้ขึ้ จู๋"
 80. 80. 'จะฏ์งไงก็ไค้ ท้งน๊ฒฒ=... ` จู๋ “ _ ' ถ้าใหึก็ซัานา ` ' ' ขุ่ `ขุ่ ปีนนู่หึลวิ "จ็ยื”ๆกั้น เ ฆั ' 'เ น้น บ่บ่ฮูงลุด” ธารยุ่!! - ๖ บ่ มแจ:ใรุกนแน!! คาบน้นณิ|1 เรฟ๓น่าจ: ทําลาปี้นาบ ทุกคน. ซ่วยเข้าใจ ทืนะ ด๊วฉ้น ผู ในคอนนี การจะ เอาชฆใฏ์ มืเเตชืนี 'โ ` เห่าน้น
 81. 81. ฟ้ชุ่วุง่ เ ยูชองนาบ ไ พุ *,_ ทํ ยั พูดอ: ว๓!! งืงิ้"ขิ` "สื้ ' บี้นเจาขฐีง อืพุอื”อืวุ้หุ่ผุ ผิ ' / กั้น๊๑วืโปืน๊น ขนายํน่นั่แล่:ก็ ` ' รวมเช้าใป จู " กั้ " เปืนดาบู ทํ 1ใน๐น้น ฏี มันอะใร ก๋นแน่!|| สั ดาบน้น ถี' เปืนดาบ ต๊ ปั้` ;วู๊ริ้อื *งํ แบบใทนค้น 'หึ `ขื่ รื้ร๊ ๐
 82. 82. รื้ ยี่"ฮ"ขึ้-ขุ่หุ่ ` 'บืเา 3บู.รื่' ยั๓ .' ฮิ "ษยูธอ็ฉืบ่ฯเ`บ่รู๊เ!ด่ _ ยี่เ`ขุ่เ'”"7๖".ขุ่`วุ่ สื้ท๊สื้บธู!บ่เ`ธ1เ วุ่ 'ร้ณู!||'ผุ้" .' ขุ่ว'เขุ่' `บ่รู่าขุ่ดเ.๖` ` น่สู่รู..สู่'บ่เ| วิ่บี'เฐ;ษ'เบ่.ซึ้" ภี ` หู่ อื'ยื้เ`บีจ็ยี่ วี่งุ่ชูฐๆ`วู๊ห่ปุ้ตุ๋ " ' ดี 'ยี่` ขิ' ""`-ขุ่วุรุ่`ติ์ ` ` 'ซี กึ” ` ธํ-ขี้บี้งูสื้ชื่ร่ ' ซู ' "; บี้`รั ` ปุ๋`รึรุ่จุ้ขุ่. ซุ่ยี่ธี'ยี่;` อื “หึ หึ ' `จุ๊เคเธเ!ปิ่๒เ'ทพ`ด่เๆงิ้ขุ่ปุ๋ชิ้ด่นุ๊หุ่ถี ` `ล๊`› "ธี หึ ด่ ขุ่` อื ` "'จู๋งื่ .'ด่`ป๋ โ นุ ซ์ ' ' จี๊ซื้ปี๋ปี๋ ฮิ ` ธีอิ๊รึ่จ็บ่ฮู้อืข์งี่ นื่ ฮู ยี่เถิ่'วั่`
 83. 83. อูภบอลนี จ:ถกบืบปิ้ต กี ๐ร้วบว้งวนฮูอยํ `งํ ความบ๊ดเบีบว ขจขุ่บิดืขุ่" ป้นจณ์าลาย ` ` หกข่าง งื - หึ ' จู๋ จนราบเปน 'ฮิ ทนํากลอธ
 84. 84. " ฐิจูจูรื้'ฒ่เขุ่` ๔ เเ ย่ งั ถขุ่กบด่บ หสัยํขลยุ่ ชืนแคลจ๋
 85. 85. เ'เ ชี้.!ขุ่|เ ง้รุ่รุ๊ ' 'งั' /1รึสี่`ฟ้ขึ้ พู่ ฝั่ 'ฟ้{ย๊` จ ยี่"จู๋ .อื นุขุ่____ โ ' “งี้จู๋ด่ฯ จ
 86. 86. นาฮ่|ขุ่'ฤซ์' รํสีกด่บสั้'ด่ ขื่ฒา เทบืจแ" งั _งุหุ่ ` ..4 นู บี้ ใตี฿หึน รูเธียคนนื้น "ยี่' ถี แคว ทําจ=ใร
 87. 87. ขึ้|บ่|บ่'ด่|ห่ป๋||อื|ะ หิบ่ยี่|ขุ่เขุ่ฌ|ฑูขุ่บ' ?ปื$เโ5ปืกั้|?โ ณพุย็ มาณิเล่บทิ่ 20 เเฉิว เวีวจริง 1 เลย บี่ผมโกืวืดเตั้กซึยบกาว์ฑูบ มา 4 บิเเอ๊ว ใท็ฉัแรงกตค้แและกํฒจากผู้คบฑกมาบ ก๊ฝีวันนี้แหละทีผมรู้สีกวํา หึวผบเตั้หัวผมอยํฆบึ้จวิง ๆ ก็หี้อ๗อบคุฌสําหปัทุกติ่งทุกอป่ท ณิใงกืด๊อ๗อโท์ ทุฒ่ฒ่วบตีดหามฒห่อใปต๊วบบะภวับ จริง ๆ แลึวภารฆ่ยสูกัณูเซึฆ์ กีอวําเป๊บช่พกลา๗ฌเรึ่อญี่จริง ๆ เเลีาครับ จรื้เวืเ1กวําณิบ -ใทลแมึบึ้ของฑค 2" ก๊บังใด็เลบ หสังจากการต่ยกู้กับวูเซึบผ่าบใป เวี่องบึ้กืจะเข้าสูกั้ากั้เฉลยเรึ่๓หิ่าง ๆ แลํา ปริศนจุ๋ทมคทีผ่าแมา จะห่อบ ๆ คถีคลาบ อถฒิละอยํางครับ ทฟืว่ายปหนี๊บณั ทําปั๊ะอุ๊จ๊ก๓วุา อบด็เลสคึออะไฑิ หทมเกืบทํฒมั่ทฮทุ|ณุเซืบา เเล้ฬวกะโทลกชถยํมโท่เบึบดีออะใ1า ความผืหของวืซ่าศีธ1อะไรา อคึฑองเอรีเป็บ ถบํางใร? คาามหมา๗องเรฟ? หาามหมายทีซึกเบิแผู้คุ้มหาอง “เาลา"า ศัวจวื๗อง บาจาคึอ? แลิวเวิ่อพื่กืจะจบลง พอผมอบากเปียบณิอะใวกั้ล่เซ้าใป ๆ จบกลาบเบินอบ่าฒิณิล้ เอาเบิน'วํา ซํวยติดตามกันต่อใปอืกฒ่อบละภับควับ ยังใงกืใม่บาบแป ๆ เหราะบัหึใงก็บึงเทลึอเรรํอืก 1 อับ ยังเหถือเฒดืดอมมฌภ์เมบท์อืภ 1 ฮิบื้ อาซํขุ่ทํบี่มันเซ๊าควิ่งหลื๗องเวี่องจวิง ๆ เเค๊พะบี่ น้กอ่ฌทุกทํานหร้บ ฉับเฉาะบิย่างยิ่งเเฟน ๆ ทุกั้ทําบ กวุฌาเซึบบจตทมาบ มาขอว็บงวํา ”อบ่าจบเลบ" อ้วบคว้บ เพึ่ถความอญิบิดขบิงผม อิ!} ฿โข่ เฟี่บิทึ่ว่า เรีองนื้จะใด้จบโบเเบบทีสมญัณิทิ่สุด ถ์าเบิบอฑณ์แไดี ผมฮ๊ญญาว่าผลกบต่อใปกื จะตั้เรึ่องที กิ{นุกฆัป่อยใปกว่พี่ นมจณิาโท้ใด๊ หิ่หถนปื่ อโท็เรึ่องนี๊บึหออกใปใด้อืกสัก 10 เสื่มกํอน [อา) ผนจะพยาบามเทืมที่ ดังบั๊นห้องฝากความทํงใวืภับทุกทําบบะคร้บ ห่วเจถณิโทม่เจี๊ด่ปั! ` ""นื่วู๊"'"วุ " " ขุ่` จุ' `ด่ เ 'ขุ่` `ด่` "บ่`ร1||'ฐีธุ"{ปุ๋-เขุ่ธธู"' "`นุ"` 'ฉื " ›` `ฐ " นุ`อื` `วุ "`น่โ ว๊ไ งืบู๊หึง้ อืโสื้!โ หึมื|ง้ ไมั ไไ ไ` |ไ`

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • basbasuration

  Mar. 3, 2015

อ่านการ์ตูนออนไลน์ site:http://www.du-manga.com

Views

Total views

1,212

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×