Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠಕ್ಕೆ

ಸ್ವಾವಾಗತ
ಕನಾ೯ಟಕದಲಲ ಸ್ವಾರಗ
• ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು
• ಸಾರಿಗೆ ಎಂದರೇನು?.

• ಸಾರಿಗೆಯ ಮಹತ
ವ
• ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ವಿಧಗಳು .ಪ ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು

• ರೈಲು ಸಾರಿಗ...
ಪೀಠಕ್ ಪರಶನಗಳು
 ಸ್ವಾರಗ ಎಂದರೀನು?
 ಸ್ವಾರಗ ಎಂದರ ಸರಕುಗಳು ಮತುತು ಜನರನುನ ಒಂದು
ಸಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊತುಂದು ಸಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗಿಸುವದನುನ ಸ್ವಾರಗ
ಎನ...
ಸ್ವಾರಗಯ ಮಹತವಾ
• ಜನರ ಮನೆಮನೆಗ ತ್ತರಳಲು ಅನುಕುಲವಾಗಿದ
• ಸರಕುಗಳು ಮತುತು ಜನರನುನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ
ಇನೆೊನಂದು ಸಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ
...
ವಿವರಣೆ

•

ಸ್ವಾರಗಯ ಪಾರಮುಖ್ಯತ್ತ
• ಸ್ವಾರಗ-ಸಂಪಕರ್ಕ ಸ್ವಾದನದ ಮೊಲಕ ಬಳದ ಉತಪನನವನುನ
ಮಾರುಕಟಟಗ ಒಯಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ
• ಕೃಷಗ ಬೀಕಾದ ರಾಸ್ವಾಯನ...
ಸ್ವಾರಗಯ ಪರಕಾರಗಳು
ಸ್ವಾರಗಯ ಪರಕಾರಗಳು

ಭೊಸ್ವಾರಗ

ಜಲಸ್ವಾರಗ

ವಾಯುಸ್ವಾರಗ
ಸ್ವಾರಗಯ ಪರಕಾರಗಳು
ರಾಜಯದಲಲ ಮೊರು ಪರಕಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ
ಮೊದಲನೆಯದು:
ಭೊಮಾಗರ್ಕಗಳು
ಎರಡನೆೀಯದು:
ಜಲಮಾಗರ್ಕಗಳು
ಮೊರನೆೀಯದು:
ವಾಯುಮಾಗರ್ಕಗಳ...
ಭೂಮಾಗರಗಳು

:1)ರಸತ

ಸಾರಿಗ
2)ರೈಲವ ಸಾರಿಗ
ರಸತ ಸಾರಿಗ
ರಸತಯ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು
1 )ಪ್ಕಾಕ ರಸತಗಳು

: ಸಿಮೆಂಟ,ಡಾಂಬರು,

ಜಲ್ಲ,ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾರಣವಾಗಿದ. ಇವು
ಹೆಚ್ಚಾಚಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲ
ಕಂ...
ಕನಾ೯ಟಕದಲ್ಲ ರಾಷಟೇಯ ಹೆದಾದರಿಗಳು
ರಾಜಯದಲ್ಲ 4490 ಕ.ಮೇ ಗಳಸರ್ಷುಟ ಉದದವಾದ ಹೆದಾದರಿಗಳು ಇವ.
ಉತ್ತರ ಕನನಡ ಜಲಲಯಲ್ಲ 329 ಕ.ಮೇ ಹಚಚಾನ ಹೆದಾದರಿಗಳ...
ರಸತ ಸಾರಿಗಯ ಮಹತ್ವ
• ಕನಾ೯ಟಕ ಒಂದು ಕೃಷ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜಯ ವಾಗಿರುವದರಿಂದಾಗಿ
ಕೃಷಯ ಅಭಿವೃದ್ದಗ ರಸತಗಳ ಅವಶಯತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ
• ಹಳಿಳಿಗಳಿಗ ಬೇಕಾದ ವ...
ರಸತಗಳನುನ ನಿರ್ವರಹಣೆ ಮತ್ುತ ನಿರ್ಮಾರಣಕಕ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾಲುಕ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸರ್ಲಾಗಿದ
ರಾಷಟಯ ಹೆದಾದರಿಗಳು: ಇದು ಕೇಂದರ ಸರ್ಕಾರರ ನೂಡಿಕೂಳುಳ...
ಕನಾ೯ಟಕದಲ್ಲ ರೈಲವ ಸಾರಿಗ
• ಪೇಠಕ ;ಕನಾ೯ಟಕದಲ್ಲ ಮಟಟ ಮದಲ ರೈಲು ಮಾಗರವು ಕರ.ಶ 1864 ರಲ್ಲ ಬ೦ಗಳೂರು
ಯ್ಂದ ಮದಾರಸರ್ ದವರಗ, ಕನಾ೯ಟಕ ನೈರುತ್ಯ ರಲವ ...
ರೈಲವ ಸಾರಗಯ ಅನುಕೂಲಗಳು
• ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನಗಳನುನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗ ಸಾಗಿಸಲು
ಸಹಕಾರಯಾಗಿದ
• ಕೃಷಿ ಗ ಬೇಕಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೂಬ್ಬರಗಳನುನ
ಒದಗಿಸುತ್ತದ
• ಕೈಗ...
ಕೂ೦ಕಣ ರೈಲವ

ಪಶಿಚಾಮ ಕರಾವಳಯ ಮಹತ್ವಪೂಣ೯ ರೈಲು ಮಾಗ೯.ಇದು ಮ೦ಗಳೂರು ಮು೦ಬೈ ನಡುವಿನ ಪರಯಾಣದ
ಅವಧ 41 ಗ೦ಟ್ಯ೦ದ 18 ಗ೦ಟ್ಗ ಕಡಮ ಮಾಡದ.ಇದರ ಉದದ ಕನಾ...
ಕನಾ೯ಟಕದಲಲು ಮಟ್ೂರೇ ರೈಲು

ನಮಮ ಮಟ್ೂರೇ ಅಥಗವ್ಯಾ ಬಂಗಳೂರು ಮಟ್ೂರೇ ಎನುನವದುಬಂಗಳೂರು ನಗರದ ರೈಲು
ವಯಾವಸಥ. ಇದು ಸದಯಾ ನಿಮಾರ್ಥಣ ಮಾಡಲಾಗುತತದ. ಇ...
ಜಲ ಸಾರಗ ಹಡಗು
ಕನಾ೯ಟಕದಲಲು ಜಲ ಮಾಗರ್ಥಗಳು
• ಜಲಮಾಗರ್ಥ ಎಂದರೇನು? . ? ಜಲ ಸಂಚ್ಚಾರವು
ಸಾಗರ-,ಸವರ,ಸಮುದರ,ನದಗಳು ಮತ್ುತ ಕಾಲುವಗಳ ಮೂಲಕ
ಚರಸುವದನುನ ಜಲಮಾಗರ್ಥ ಎ...
• ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ಂದರು:ಮಂಗಳೂರು ಕನಾರ್ಥಟಕದ ಪರಮುಖ ಬ್ಂದರು
(ರೇವು) ಪಟಟೆಣ. ೧೯೭೫ ರಲಲು ಉದಾಘಟನಗೂಂಡ ಈ ಬ್ಂದರು ಇಂದು
ಪರಮುಖ ಆಮದು-ರಫುತ ಕೇಂದರವ...
ಕಾರವ್ಯಾರ ಬ್ಂದರು

ಜಗತತನಲಲು ನೈಸಗಿಕರ್ಥವ್ಯಾಗಿರುವ ಬ್ಂದರುಗಳಲಲು ಕಾರವ್ಯಾರ ವ್ಯಾಣಜಯಾ ಬ್ಂದರು ಒಂದಾಗಿದ. ಬರಟಷ್ಟರ ಆಳವಕಯಂದಲೂ ಈ ಸವರ್ಥಋತ್ು ಬ...
ವಾಯು ಸಾರಿಗ
ಕನಾ೯ಟಕದಲಲ ವಾಯುಮಾಗರ
Mangalore and Bengaluru are the only two cities in the state that have International 
flights operating...
ವಾಯು ಸಾರಿಗ
•

ಇದು ಅತಯಂತ ತವರಿತಗತಯ ಸಾಧನವಾಗದ ,ಹಾಗ ವಶಾಲವಾದ ಭಾರತಕಕ ತುತುರ
ಸಂದಭರದಲಲ ತುಂಬಾ ಅವಶಯಕವಾಗದ .ನಲ ಜಲ ಮಾಗರಗಳು ಸಂಪಕರ
ಕಳದುಕೊಂಡ...
ಬಂಗಳೊರು ಅಂತರರಾಷಟೇಯ ವಮಾನ ನಲಾದಣವು 
 
ಬಂಗಳೊರು
 ನಗರಕಕ ಸೇವ ನೇಡುವ ೪,೦೫೦ ಎಕರಗಳ ಒಂದು ಅಂತರರಾಷಟೇಯ 
ವಮಾನ ನಲಾದಣ. ಇದು ಬಂಗಳೊರಿನಂದ ಸುಮಾರು...
ಧನಯವಾದಗಳು

ತಯಾರಿಸದವರು
ಶರೇ ಸ .ಎಸ್ ತಾಳಕೊೇಟಮಠ
ಸರಕಾರಿ ಪೌರಢ ಶಾಲ ಕ೦ಗಾನೊರು .
ತಾ : ಬೈಲಹೊ೦ಗಲ ಜ : ಬಳಗಾವ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Transopert in karanataka/PPT by C.S.Talikotimat ,GHS Kenganoor, Bailahongala Talluk Belgaum

355 views

Published on

Lesson for 9th Std
Geography
This PPT made by C.S.T.Talikote

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Transopert in karanataka/PPT by C.S.Talikotimat ,GHS Kenganoor, Bailahongala Talluk Belgaum

 1. 1. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಾವಾಗತ
 2. 2. ಕನಾ೯ಟಕದಲಲ ಸ್ವಾರಗ • ಕಲಿಕಾಂಶಗಳು • ಸಾರಿಗೆ ಎಂದರೇನು?. • ಸಾರಿಗೆಯ ಮಹತ ವ • ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯ ವಿಧಗಳು .ಪ ರಮುಖ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು • ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯ ಮಹತ ,ರೈಲು ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಗಳು ವ • ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಮತುತೆ ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ
 3. 3. ಪೀಠಕ್ ಪರಶನಗಳು  ಸ್ವಾರಗ ಎಂದರೀನು?  ಸ್ವಾರಗ ಎಂದರ ಸರಕುಗಳು ಮತುತು ಜನರನುನ ಒಂದು ಸಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊತುಂದು ಸಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗಿಸುವದನುನ ಸ್ವಾರಗ ಎನುನತ್ತತುೀವೆ .  ಸಂಪಕರ್ಕ ಎಂದರೀನು ?  ಸಮಾಚಾರ ಅಥವಾ ವತರ್ಕಮಾನಗಳನುನ ಒಂದುಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊತುಂದು ಕಡೆಗ ರವಾನಿಸುವದನುನ ಸಂಪಕರ್ಕ ಎನುನತ್ತಾತುರ
 4. 4. ಸ್ವಾರಗಯ ಮಹತವಾ • ಜನರ ಮನೆಮನೆಗ ತ್ತರಳಲು ಅನುಕುಲವಾಗಿದ • ಸರಕುಗಳು ಮತುತು ಜನರನುನ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನೆೊನಂದು ಸಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ • ಗ್ರಾರಮೀಣ ಅಭಿವೃಧ್ದಿಗ ಸ್ವಾರಗ ಸಂಪಕರ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ • ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆಯಲಲ ಪರಮುಖ್ ಪಾತರವಹಿಸುತತುದ
 5. 5. ವಿವರಣೆ • ಸ್ವಾರಗಯ ಪಾರಮುಖ್ಯತ್ತ • ಸ್ವಾರಗ-ಸಂಪಕರ್ಕ ಸ್ವಾದನದ ಮೊಲಕ ಬಳದ ಉತಪನನವನುನ ಮಾರುಕಟಟಗ ಒಯಯಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ • ಕೃಷಗ ಬೀಕಾದ ರಾಸ್ವಾಯನಿಕ ಗೊಬಬರಗಳನುನ ಸ್ವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ • ಕ್ೈಗ್ರಾರಕ್ಗಳಗೀ ಬೀಕಾದಕಚಾಚಪದಾಥರ್ಕಗಳನುನ ಸ್ವಾಗಿಸಲು ಅನುಕೊಲವಾಗಿದ • ದೀಶದ ತುತುರ್ಕ ಪರಸಥತಯಲಲ ತುಂಬಾ ಅವಶಯಕವಾಗಿದ
 6. 6. ಸ್ವಾರಗಯ ಪರಕಾರಗಳು ಸ್ವಾರಗಯ ಪರಕಾರಗಳು ಭೊಸ್ವಾರಗ ಜಲಸ್ವಾರಗ ವಾಯುಸ್ವಾರಗ
 7. 7. ಸ್ವಾರಗಯ ಪರಕಾರಗಳು ರಾಜಯದಲಲ ಮೊರು ಪರಕಾರವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ ಮೊದಲನೆಯದು: ಭೊಮಾಗರ್ಕಗಳು ಎರಡನೆೀಯದು: ಜಲಮಾಗರ್ಕಗಳು ಮೊರನೆೀಯದು: ವಾಯುಮಾಗರ್ಕಗಳು
 8. 8. ಭೂಮಾಗರಗಳು :1)ರಸತ ಸಾರಿಗ 2)ರೈಲವ ಸಾರಿಗ
 9. 9. ರಸತ ಸಾರಿಗ
 10. 10. ರಸತಯ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು 1 )ಪ್ಕಾಕ ರಸತಗಳು : ಸಿಮೆಂಟ,ಡಾಂಬರು, ಜಲ್ಲ,ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾರಣವಾಗಿದ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಚಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲ ಕಂಡುಬರುತ್ತವ..ಇವು ಸರ್ವರಕಾಲ್ಕವಾಗಿವ. 2 )ಕಚ್ಚಾಚಾ ರಸತಗಳು ; ಮಣುಣು ಮತ್ುತ ಮರಳು ಮಣುಣುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದ,ಇವುಹೆಚ್ಚಾಚಾಗಿ ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲ ಕಂಡುಬರುತ್ತವ.
 11. 11. ಕನಾ೯ಟಕದಲ್ಲ ರಾಷಟೇಯ ಹೆದಾದರಿಗಳು ರಾಜಯದಲ್ಲ 4490 ಕ.ಮೇ ಗಳಸರ್ಷುಟ ಉದದವಾದ ಹೆದಾದರಿಗಳು ಇವ. ಉತ್ತರ ಕನನಡ ಜಲಲಯಲ್ಲ 329 ಕ.ಮೇ ಹಚಚಾನ ಹೆದಾದರಿಗಳಿದದರ, ಕೂಡುಗು ಮತ್ುತ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲ ರಾಷಟೇಯ ಹೆದಾದರಿಗಳಿಲಲ. ಕನಾ೯ಟಕದಲ್ಲ 14 ರಾಷಟೇಯ ಹೆದಾದರಿಗಳಿವ. ಅತ ಉದದವಾದ ಹೆದಾದರಿ N.H.13. ಮ೦ಗಳೂರು-ಮೂಡಬದರ ,ಕೂಪ್ಪ,ಶವಮಗಗ,ಚತ್ರದುಗ೯,ಹೊಸರ್ಪೇಟ,ಇಲಕಲ್, ಬಜಾಪ್ೂರು,ಮಾಗ೯ವಾಗಿ ಸೂಲಾಲಪ್ುರ ಸೇರುತ್ತದ. ರಾಷತೇಯ ಹೆದಾದರಿ N.H.4 ಮತ್ುತ N.H.7 ಸರ್ುವಣ೯ ಚತ್ುಷೂಕೇಣ ಮತ್ುತ ಕಾರಡಾರ್ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಸೇರಿವ.
 12. 12. ರಸತ ಸಾರಿಗಯ ಮಹತ್ವ • ಕನಾ೯ಟಕ ಒಂದು ಕೃಷ ಪ್ರಧಾನ ರಾಜಯ ವಾಗಿರುವದರಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಯ ಅಭಿವೃದ್ದಗ ರಸತಗಳ ಅವಶಯತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ • ಹಳಿಳಿಗಳಿಗ ಬೇಕಾದ ವಸರ್ುತಗಳನುನ ಪ್ೂರೈಸಿಕೂಳಳಿಲು ರಸತಗಳು ಅನುಕುಲವಾಗಿವ • ಕೈಗಾರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಗೂ ಹಾಗೂ ಬಟಟ ಗುಡಡಗಳಲ್ಲ ಇತ್ರ ಸಾರಿಗಗಿಂತ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ • ರೈಲು ಸಾರಿಗಗ ಪ್ೂರಕವಾಗಿದ • ಕಡಿಮೆ ದೂರಕಕ ಸರ್ರಕು ಸಾಗಣಿಕ ಮತ್ುತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸರ್ಂಚ್ಚಾರಕಕ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ
 13. 13. ರಸತಗಳನುನ ನಿರ್ವರಹಣೆ ಮತ್ುತ ನಿರ್ಮಾರಣಕಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾಲುಕ ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸರ್ಲಾಗಿದ ರಾಷಟಯ ಹೆದಾದರಿಗಳು: ಇದು ಕೇಂದರ ಸರ್ಕಾರರ ನೂಡಿಕೂಳುಳಿತ್ತದ. • ರಾಜಯ ಹೆದಾದರಿಗಳು:ಇದು ರಾಜಯ ಸರ್ಕಾರರಗಳು ನೂಡಿಕೂಳುಲತ್ತವ. ರಾಜಧಾನಿರ್ ಬ೦ಗಳೂರಿನಿರ್೦ದ ಗಿಲಾಲ ಕೇ೦ದರ,ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಟಟಣಗಳಿಗ ಹಾಗೂ ರಾಷಟೇಯ ಹೆದಾದರಿಗಳಿಗ ಸರ್೦ಪ್ಕ೯ಸರ್ುವ ರಸತಗಳಿಗ ರಾಜಯ ಹೆದಾದರಿಗಳು ಎನುನವುರು.ಕನಾ೯ಟಕದಲ್ಲ 20.905 ಕ.ಮೇ ಉದದದ ರಾಜಯ ಹೆದಾದರಿಗಳಿವ.ಬಳಗಾವಿ ಜಲಲ ಅತ ಉದದದ ರಾಜಯ ಹೆದಾದರಿ ಹೊ೦ದ್ದ. ಬ೦ಗಳೂರು ಅತ ಕಡಿಮೆ ರಾಜಯ ಹೆದಾದರಿ ಹೊ೦ದ್ದ • ಜಲಾಲ ರಸತಗಳು:ಜಲಾಲ ಪ್ಂಚ್ಚಾಯತ್ಗಳು ನೂಡಿಕೂಳುಲತ್ತವ • ರಾಜಯದಲ್ಲ ಒಟುಟ 47,836 ಕಮೇ ಉದದದ ಜಲಾಲ ರಸತಗಳಿವ. • ಗಾರಮಾಂತ್ರ ರಸತಗಳು:ಗಾರಮ ಪ್ಂಚ್ಚಾಯ್ತಗಳು ನೂಡಿಕೂಳುಳಿತ್ತವ. ರಾಜಯದಲ್ಲ ಒಟುಟ 1,47,212 ಕಮೇ ಉದದದ ಗಾರಮೇಣ ರಸತಗಳಿವ. • •
 14. 14. ಕನಾ೯ಟಕದಲ್ಲ ರೈಲವ ಸಾರಿಗ • ಪೇಠಕ ;ಕನಾ೯ಟಕದಲ್ಲ ಮಟಟ ಮದಲ ರೈಲು ಮಾಗರವು ಕರ.ಶ 1864 ರಲ್ಲ ಬ೦ಗಳೂರು ಯ್ಂದ ಮದಾರಸರ್ ದವರಗ, ಕನಾ೯ಟಕ ನೈರುತ್ಯ ರಲವ ವಲಯದಲ್ಲ ಬರುತ್ತದ.ಅದರ ಆಡಲ್ತ್ ಕಛೇರಿ ಹುಬಬಳಿಳಿಯಲ್ಲದ.ಇ೦ದು ಒಟುಟ 3244 ಕ.ಮೇ ಉದದದ ರೈಲು ಮಾಗ೯ಗಳಿವ. • ಭಾರತ್ದಲ್ಲ ರೈಲು ಸಾರಿಗ ಏಷಯಖ ಖಂಡದಲಲಅತೇ ದೂಡದ ಜಾಲವನುನ ಹೊಂದ್ದ. • ಭಾರತ್ದ ರೈಲವಮಾಗರವನುನ ಈಗಲೂ ಮೂರು ಮಾಗರಗಳನುನ ಹೊಂದ್ದ 1)ನಾಯರೂೇ ಗೇಜ, 2)ಮೇಟರ ಗೇಜ 3) ಬ್ರಾರಡ ಗೇಜಗಳನುನ ಹೊಂದ್ದ,1992 ರಲ್ಲ ಗೇಜ ಏಕೇಕರಣ ಯೇಜನಯನುನ ಜಾರಿಗ ತ್ಂದ್ದ. • ತ್ವತ್ ವೇಗದ ರೈಲವಗ ಉದಾ:ಶತಾಬದ ಎಕಸಪಸರ್್ ಮತ್ುತ ರಾಜಧಾನಿರ್ ಎಕಸ್ ಪರಸರ್್
 15. 15. ರೈಲವ ಸಾರಗಯ ಅನುಕೂಲಗಳು • ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನನಗಳನುನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗ ಸಾಗಿಸಲು ಸಹಕಾರಯಾಗಿದ • ಕೃಷಿ ಗ ಬೇಕಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೂಬ್ಬರಗಳನುನ ಒದಗಿಸುತ್ತದ • ಕೈಗಾರಕಗ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾಚಾಪದಾಥಗರ್ಥಗಳನುನ ಸಾಗಿಸಲು ಹಾಗು ಸಿದದವಸುತಗಳ ವಿತ್ರಣೆಗೂ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದ • ಆಂತ್ರಕ ಹಾಗೂ ವಿೇದೇಶಿ ವ್ಯಾಯಾಪರದಲುಲು ಪರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ
 16. 16. ಕೂ೦ಕಣ ರೈಲವ ಪಶಿಚಾಮ ಕರಾವಳಯ ಮಹತ್ವಪೂಣ೯ ರೈಲು ಮಾಗ೯.ಇದು ಮ೦ಗಳೂರು ಮು೦ಬೈ ನಡುವಿನ ಪರಯಾಣದ ಅವಧ 41 ಗ೦ಟ್ಯ೦ದ 18 ಗ೦ಟ್ಗ ಕಡಮ ಮಾಡದ.ಇದರ ಉದದ ಕನಾ೯ಟಕದಲಲು 273 ಕಮೇ ಇದರಲಲು ಪರಮುಖ 310 ಸೇತ್ುವಗಳವ.ಅವುಗಳಲಲು ಶರಾವತ ಸತ್ುವ 2.2 ಕ.ಮೇ ಅತ್ಯಾ೦ತ್ ಉದದವ್ಯಾಗಿದ.ಹಲವ್ಯಾರು ಸುರ೦ಗ ಮಾಗ೯ಗಳು ಮತ್ುತ ಸೇತ್ುವಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೂೇಗುವ ಈ ಮಾಗ೯ವು ಅತ್ಯಾ೦ತ್ ಸು೦ದರವ್ಯಾದ ದೃಶಯಾಗಳನುನ ಹೂ೦ದದ.
 17. 17. ಕನಾ೯ಟಕದಲಲು ಮಟ್ೂರೇ ರೈಲು ನಮಮ ಮಟ್ೂರೇ ಅಥಗವ್ಯಾ ಬಂಗಳೂರು ಮಟ್ೂರೇ ಎನುನವದುಬಂಗಳೂರು ನಗರದ ರೈಲು ವಯಾವಸಥ. ಇದು ಸದಯಾ ನಿಮಾರ್ಥಣ ಮಾಡಲಾಗುತತದ. ಇದರ ಒಟೂಟೆ ಉದದ ೪೩ ಕಮೇ. ಅಕೂಟೆೇಬ್ರ್20.2011ರಲಲು ಮಟಟೆ ಮದಲು ಮಟ್ೂರೇ ರೈಲುಬೈಯಪಪನ ಹಳಳಯ೦ದ ಎ೦.ಜ ರಸತಯವರಗ ಕಾಯಾ೯ರ೦ಬ್ಗೂ೦ಡು ಲಕಾ೦ತ್ರ ಜನ ಪರಯಾಣಸುತತದಾದರ.
 18. 18. ಜಲ ಸಾರಗ ಹಡಗು
 19. 19. ಕನಾ೯ಟಕದಲಲು ಜಲ ಮಾಗರ್ಥಗಳು • ಜಲಮಾಗರ್ಥ ಎಂದರೇನು? . ? ಜಲ ಸಂಚ್ಚಾರವು ಸಾಗರ-,ಸವರ,ಸಮುದರ,ನದಗಳು ಮತ್ುತ ಕಾಲುವಗಳ ಮೂಲಕ ಚರಸುವದನುನ ಜಲಮಾಗರ್ಥ ಎನುನತ್ತಾತರ. • ಕನಾ೯ಟಕವು ಸು.267.ಕ.ಮೇ ಗಳಷ್ಟುಟೆ ತೇರ ಪರದೇಶ ಹೂಂದದ. • ನವ ಮ೦ಗಳೂರು ಬ್ೃಹತ್್ ಬ್೦ದರು.ಹಾಗೂ ಕಾರವ್ಯಾರ ,ಬೇಲಕೇರ ಿಿ,ಮಲಪ,ಹಳೆ ಮ೦ಗಳೂರು,ಇನಿನತ್ರ ಸಣಣ ಬ್೦ದರುಗಳಾಗಿವ .ರಾಜಯಾದಲಲು ಒಳನಾಡನ ಜಲಸಾರಗ ಹಚುಚಾ ಅಭಿವೃದಧಿ ಯಾಗಿಲಲು. • ಜಲ ಸಾರಗಯನುನ ಮೂರು ವಿಭಾಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಸಲಾಗಿದ • 1)ಒಳನಾಡನ ಜಲ ಸಾರಗ 2)ತೇರ ಪರದೇಶದ ಜಲಸಾರಗ 3)ಸಾಗರ ಜಲಸಾರಗ
 20. 20. • ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ಂದರು:ಮಂಗಳೂರು ಕನಾರ್ಥಟಕದ ಪರಮುಖ ಬ್ಂದರು (ರೇವು) ಪಟಟೆಣ. ೧೯೭೫ ರಲಲು ಉದಾಘಟನಗೂಂಡ ಈ ಬ್ಂದರು ಇಂದು ಪರಮುಖ ಆಮದು-ರಫುತ ಕೇಂದರವ್ಯಾಗಿ ರೂಪುಗೂಂಡದ. ದೇಶದ ೯ ನೇ ದೂಡಡ ಬ್ಂದರು ಎಂದನಿಸಿಕೂಂಡದ. ಕಚ್ಚಾಚಾ ತೈಲ, ನೈಸಗಿರ್ಥಕ ಅನಿಲ (LPG), ಅಡಗ ಎಣೆಣ, ಮರ, ಕಬಬಣದ ಅದರು, ಗಾರನೈಟ್ ಕಲುಲುಗಳು ಇಲಲುಂದ ಆಮದು-ರಫುತಗೂಳೂಳವ ಪರಮುಖ ಸರಕುಗಳು. ಪರತದನವೂ ಹಲವ್ಯಾರು ಹಡಗುಗಳು ಈ ಬ್ಂದರಗ ಬ್ರುತ್ತವ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರನ ನೂೇಡಲೇ ಬೇಕಾದ ಸಥಳಗಳಲಲು ಇದೂ ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿಮಾಪರ್ಥಟಟೆದ.
 21. 21. ಕಾರವ್ಯಾರ ಬ್ಂದರು ಜಗತತನಲಲು ನೈಸಗಿಕರ್ಥವ್ಯಾಗಿರುವ ಬ್ಂದರುಗಳಲಲು ಕಾರವ್ಯಾರ ವ್ಯಾಣಜಯಾ ಬ್ಂದರು ಒಂದಾಗಿದ. ಬರಟಷ್ಟರ ಆಳವಕಯಂದಲೂ ಈ ಸವರ್ಥಋತ್ು ಬ್ಂದರನಲಲು ವಹಿವ್ಯಾಟು ನಡಯುತತದ. ಕಾರವ್ಯಾರ ಬ್ಂದರು ಮುಂಬೈ ಮತ್ುತ ಮಂಗಳೂರು ಬ್ಂದರುಗಳ ಮಧಯಾದಲಲುದುದ, ಬ್ಂದರು ಮತ್ುತ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಗ ಇಲಾಖಯ ಆಡಳತ್ಕೂಕಳಪಟಟೆದ.ಅರಬಬ ಸಮುದರದಲಲುರುವ ಆಯಸಟೆರ್ ರಾಕ್, ದೇವಗಡ ಮತ್ುತ ಕುಮರ್ಥಗಡ ದವೇಪಗಳು ನೈರುತ್ಯಾ ಮಾನೂಸನ್‌ನಿಂದ ಬ್ಂದರಗ ರಕಣೆ ನಿೇಡುತ್ತವ. ಸಮುದರ ಎಷಟೆೇ ಆಭರ್ಥಟಸಿದರೂ ಈ ಪರದೇಶದಲಲು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗು ಕಾಯಾರ್ಥಚರಣೆಗ ಯಾವ ಅಡಡಯಲಲು. ಇದೂಂದು ಸುರಕತ್ ಬ್ಂದರಾಗಿದ.ಕಾರವ್ಯಾರ ಬ್ಂದರನಿಂದ ಕಬಬಣ ಮತ್ುತ ಮಾಯಾಂಗನಿೇಸ್ ಅದರು, ಬಾಕಸೈಟ್, ಸಕಕರ, ಆಹಾರ ಧಾನಯಾಗಳು, ಗಾರನೈಟ್, ಕೃಷಿ ಮತ್ುತ ತೂೇಟಗಾರಕ ಉತ್ಪನನಗಳು ರಫಾತಗುತ್ತವ. ಕಲಲುದದಲು, ಸಿಮಂಟ್, ಸಕಕರ, ಆಹಾರ ಧಾನಯಾ, ರಸಗೂಬ್ಬರ, ಇಂಡಸಿಟಯಲ್ ಸಾಲಟೆ್, ರಾಕ್ ಪಾಸಪೇಟ್, ಅಡುಗ ಎಣೆಣ, ಕಾಕಂಬ, ಫನೇರ್ಥಸ್ ಆಯಲ್ ಮತ್ುತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆಮದಾಗುತ್ತವ.ಬ್ಂದರನಲಲುರುವ 355 ಮೇಟರ್ ಉದದದ ಜಟಟೆಯಲಲು 3 ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗು ನಿಲುಲುವಷ್ಟುಟೆ ಸಥಳಾವಕಾಶವಿದ. ಒಂದು ಹಡಗು ಬ್ಂದರು ಪರವೇಶ ಮಾಡದರ ಇಲಾಖಗ ರೂ. 8ಲಕದಂದ 10 ಲಕದವರಗೂ ಆದಾಯವಿದ. ಸರಕುಗಳವಹಿವ್ಯಾಟನಿಂದ ಇಲಾಖಗ ಪರತವಷ್ಟರ್ಥ ಸರಾಸರ ರೂ. 15ಕೂೇಟಯಂದ 20 ಕೂೇಟವರಗೂ ಆದಾಯವಿದ.ಅದರು ವಹಿವ್ಯಾಟು ಸಥಗಿತ್:ಕಾರವ್ಯಾರ ಬ್ಂದರನಿಂದ 2003ರಂದ 2010ರವರಗ ಕಬಬಣದ ಅದರು ರಫುತ ನಡಯತ್ು. ಅದರು ಅಕರಮವ್ಯಾಗಿ ರಫುತ ಮಾಡರುವ ಕುರತ್ು ಸಿಐಡ ತ್ನಿಖ ನಡಯುತತರುವ ಹಿನನಲಯಲಲು ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷ್ಟರ್ಥಗಳಂದ ಅದರು ಸಾಗಣೆ ವಹಿವ್ಯಾಟು ಸಥಗಿತ್ಗೂಂಡದ.ಅದರು ವಹಿವ್ಯಾಟು ನಡಯುತತದದ ಸಂದಭರ್ಥದಲಲು ಈ ಬ್ಂದರನಲಲು ಹಡಗುಗಳ ಆಗಮನ-ನಿಗರ್ಥಮನ ಬ್ಹಳವ್ಯಾಗಿತ್ುತ.ಈ ಸಂದಭರ್ಥದಲಲು 150ಕೂಕ ಹಚುಚಾ ಹಡಗುಗಳು ಬ್ಂದರಗ ಆಗಮಸುತತದದವು. ಬ್ಂದರನ ಆದಾಯವೂ ಏರುಮುಖವ್ಯಾಗಿತ್ುತ. ಅದರು ವಹಿವ್ಯಾಟು ಸಥಗಿತ್ಗೂಂಡ ನಂತ್ರ ಬ್ಂದರನ ಆದಾಯವೂ ಅಷಟೆೇ ವೇಗದಲಲು ಪಾತ್ತಾಳಕಕ ಇಳದದ. 2003-10ರ ವರಗ ಅಂದಾಜು ರೂ. 15 ಕೂೇಟ ಇದದ ಆದಾಯ2011-12ರಲಲು ರೂ. 4. 86 ಕೂೇಟಗ ತ್ಗಿಗತ್ು. ಈ ಅವಧಯಲಲು ಕೇವಲ87 ಹಡಗುಗಳು ಬ್ಂದರನಲಲು ಲಂಗರು ಹಾಕದುದ 4.86 ಲಕ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಹಿವ್ಯಾಟು ನಡದದ.
 22. 22. ವಾಯು ಸಾರಿಗ
 23. 23. ಕನಾ೯ಟಕದಲಲ ವಾಯುಮಾಗರ Mangalore and Bengaluru are the only two cities in the state that have International  flights operating from their airports. While the international flights from  Mangalore International Airport are only to countries located in theMiddle East,  Bangalore has good international connectivity with flights from different nations  landing here. Bengaluru International Airport (BIAL) handled 10 million passengers  in 2009, with about 300-315 air traffic movements (ATMs) a day. BIAL is host to 9  domestic airlines and 19 international airlines like and Lufthansa, British Airways,  Air France, Singapore Airlines and Malaysia Airlines, connecting the city to almost  50 destinations across India and the world. With Bengaluru being the 'IT capital' of  India, the air traffic to this city has increased manifold. Mysore Airport and Belgaum Airport have domestic air services to Bangalore.  Besides these, there are airports at Bellary and Bidar that do not have any air  service. In addition, there are private airstrips at Sedam, Koppaland Harihar. Gulbarga Airport, Bijapur Airport and Shimoga Airport, built under the Public Private  Partnership (PPP) model, will be opened for commercial use by July 2013
 24. 24. ವಾಯು ಸಾರಿಗ • ಇದು ಅತಯಂತ ತವರಿತಗತಯ ಸಾಧನವಾಗದ ,ಹಾಗ ವಶಾಲವಾದ ಭಾರತಕಕ ತುತುರ ಸಂದಭರದಲಲ ತುಂಬಾ ಅವಶಯಕವಾಗದ .ನಲ ಜಲ ಮಾಗರಗಳು ಸಂಪಕರ ಕಳದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪರದೇಶಗಳಗ ಸಂಪಕರ ಕಲಪಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗದ ೆೆ.ಇಲಲಯವರಗ ಸಕಾರರಿ ರಂಗದಲಲ ಮಾತರ ಕಾಯರನವರಹಸುತತುತ .ಇತತೇಚಗ ಖಾಸಗ ವಲಯವು ಕೊಡ ಪರವೇಶಸದ ಉದಾ ; ಜೇಟ ಏರ್ ಲನಸ ,ಸಹಾರ ಏರ್ ಲೈನಸ ಮುಂತಾದವು. • ಸಾವರಜನಕ ರಂಗದಲಲ ವಾಯುಸಾರಿಗ ಎರಡು ಪರಕಾರಗಳಾಗ ವಂಗಡಸಲಾಗದ • 1)ಇಂಡಯನ್ ಏರ್ ಲೈನಸ್ 2)ಏರ್ ಇಂಡಯಾ ಇಂಟರನಾಯಶನಲ್
 25. 25. ಬಂಗಳೊರು ಅಂತರರಾಷಟೇಯ ವಮಾನ ನಲಾದಣವು    ಬಂಗಳೊರು  ನಗರಕಕ ಸೇವ ನೇಡುವ ೪,೦೫೦ ಎಕರಗಳ ಒಂದು ಅಂತರರಾಷಟೇಯ  ವಮಾನ ನಲಾದಣ. ಇದು ಬಂಗಳೊರಿನಂದ ಸುಮಾರು ೪೦ ಕ.ಮ.  ದೊರದಲಲ ದೇವನಹಳಳಯಲಲದ. ಜುಲೈ ೨೦೦೫ರಲಲ ಇದರ ಕಟುಟವಕ  ಪಾರರಂಭವಾಗ, ಮೇ ೨೩, ೨೦೦೮ರಂದು ತನನ ಕಾಯಾರರಂಭ ಮಾಡತು.
 26. 26. ಧನಯವಾದಗಳು ತಯಾರಿಸದವರು ಶರೇ ಸ .ಎಸ್ ತಾಳಕೊೇಟಮಠ ಸರಕಾರಿ ಪೌರಢ ಶಾಲ ಕ೦ಗಾನೊರು . ತಾ : ಬೈಲಹೊ೦ಗಲ ಜ : ಬಳಗಾವ

×