Hoysalas123/Prashant

194 views

Published on

8 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಈ PPT ಬಳಸಬಹುದು.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hoysalas123/Prashant

 1. 1. zÁégÀ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀÄ. [ Qæ.±À. 984 – Qæ.±À.1346]
 2. 2. ¸ÁÜ¥ÀPÀ : ¸À¼À HgÀÄ : ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÉƸɪÀÇgÀÄ(FV£À CAUÀr) PÁgÀt : ¸ÀÄzÁvÀÛ ªÀÄĤ JA§ eÉÊ£À ªÀÄĤ. ºÀÄ°AiÀÄ£ÀÄß PÉÆ®ÄèwÛgÀĪÀ ¸À¼À ¯ÁAbÀ£À :
 3. 3. ºÉÆAiÀÄì¼À ¸ÁªÀiÁædåzÀ «¸ÁÛgÀ
 4. 4. • DgÀA¨sÀzÀ zÉÆgÉUÀ¼ÀÄ: £ÀÈ¥ÀPÁªÀÄ, JgÉAiÀÄAUÀ, §¯Áè¼À F ªÀA±ÀzÀ ±ÉæõÀ× zÉÆgÉ: «µÀÄÚªÀzsÀð£À 1. FvÀ ZÉÆüÀjAzÀ UÀAUÀªÁrAiÀÄ£ÀÄß UÉzÀÄÝ “ vÀ®PÁqÀÄUÉÆAqÀ ” ©gÀÄzÀÄ ¥ÀqÉzÀ. 2.F «dAiÀÄzÀ £É£À¦UÁV vÀ®PÁr£À°è QÃwð£ÁgÁAiÀÄt ºÁUÀÆ ¨ÉîÆj£À ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ («dAiÀÄ £ÁgÁAiÀÄt) zÉêÁ®AiÀÄ PÀnÖ¹zÀ
 5. 5. vÀ®PÁr£À QÃwð£ÁgÁAiÀÄt zÉêÁ®AiÀÄ ¨ÉîÆj£À ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ zÉêÁ®AiÀÄ
 6. 6. • 6£Éà «PÀæªÀiÁ¢vÀå£À PÉÊAiÀÄ°è ¸ÉÆÃ®Ä • «²µÁ×zÉéöÊvÀ ¹zÁÞAvÀ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄðjUÉ D±ÀæAiÀÄ • «µÀÄÚªÀzsÀð£À£À E£ÉÆßAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ©nÖzÉêÀ • PÉÆ£ÉAiÀÄ zÉÆgÉ. 3 £Éà §¯Áè¼À • «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædå C¢üPÁgÀPÉÌ
 7. 7. DqÀ½vÀ * * ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ ¥ÁæAvÁåqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ¥ÁæAvÁåqÀ½vÀ AiÀÄĪÀgÁd, gÁtÂ, gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀªÀjUÉ. * £ÁqÀÄ, «µÀAiÀÄUÀ¼À DqÀ½vÀ C ¢üPÁjUÀ½UÉ * ºÀ½î : UËqÀ, ±Á£ÀĨsÉÆÃUÀ, vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥Àæw¤¢ü
 8. 8. DyðPÀ ¹Üw • PÀȶUÁV ±ÁAw¸ÁUÀgÀ, §¯Áè¼ÀgÁAiÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÀæ, «µÀÄÚ¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀÄÄAvÁzÀ PÉgÉ PÀnÖ¹zÀgÀÄ • ¥ÀlÖtUÀ¼À°è PÀ¸ÀħÄzÁgÀgÀ, ªÉÊtÂPÀgÀ ±ÉæÃtÂUÀ½zÀݪÀÅ. • ¨sÀÆPÀAzÁAiÀÄ ªÀÄÄRå DzÁAiÀÄ • CgÀ¸À¤UÉ ‘UÀgÀÄqÀ’ JA§ «±ÉõÀ CAUÀgÀPÀëPÀ zÀ¼À
 9. 9. zsÁ«ÄðPÀ ¹Üw • eÉÊ£À, ¨ËzÀÞ, ±ÉʪÀ, ªÉʵÀÚªÀ, «ÃgÀ±ÉʪÀ ªÀÄvÀUÀ½zÀݪÀÅ.
 10. 10. ¸ÀªÀðzsÀªÀÄð ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ ¨sÁªÀ£É ¸ÁgÀĪÀ ¨ÉîÆj£À zÉêÁ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀå
 11. 11. ²PÀët • CUÀæºÁgÀ, zÉêÁ®AiÀÄ, ªÀÄoÀUÀ¼ÀÄ ²PÀëtzÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ • ªÉÄîÄPÉÆÃmÉ, ¸Á®UÁªÉÄ, CgÀ¹ÃPÉgÉ ²PÀëtzÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÀÄ • ªÉÃzÀ, ªÉÃzÀ±Á¸ÀÛç, PÀ£ÀßqÀ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À
 12. 12. ¸Á»vÀå • gÀÄzÀæ¨sÀlÖ - dUÀ£ÁßxÀ «dAiÀÄ • PÀ«ZÀPÀæªÀwð d£Àß - AiÀıÉÆÃzÀgÀ ZÀjvÉ • ºÀjºÀgÀ - VjeÁ PÀ¯Áåt • gÁWÀªÁAPÀ - ºÀj±ÀÑAzÀæ PÁªÀå • PÉògÁd - ±À§ÞªÀÄtÂzÀ¥Àðt • gÁªÀiÁ£ÀÄeÁZÁAiÀÄð - ²æèsÁµÀå • ¥ÀgÁ±ÀgÀ¨sÀlÖ - ²æà UÀÄt gÀvÀßPÉÆñÀ
 13. 13. ²®àPÀ¯É • ®PÀëtUÀ¼ÀÄ §¼À¥ÀzÀ ªÀÄÈzÀÄ PÀ°è¤AzÀ zÉêÁ®UÀ¼À gÀZÀ£É. 1.£ÀPÀëvÁæPÁgÀzÀ UÀ¨sÀðUÀȺÀ 2. G¥À¦ÃoÀ (dUÀw) 3. ©üÃwÛ C®APÀgÀt 4. ²RgÀ 5. PÀA¨sÀ
 14. 14. ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ PÁ®zÀ PÉ®ªÀÅ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ 1. ¨ÉîÆj£À ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ zÉêÁ®AiÀÄ
 15. 15. ªÀÄzÀ¤PÉ(²¯ Á¨Á°PÉ)
 16. 16. PÉÃvÀªÀÄ®è PÀnÖ¹zÀ ºÀ¼ÉéÃr£À ºÉÆAiÀÄì¼ÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ
 17. 17. ¸ÉÆêÀÄzÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀ PÀnÖ¹zÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀzÀ PÉñÀªÀ zÉêÁ®AiÀÄ
 18. 18. zÉÆqÀØUÀzÀݪÀ½î, UÉÆëAzÀ£ÀºÀ½î, CgÀ¹PÉgÉ, ¨sÀzÁæªÀw ªÀÄÄAvÁzÉqÉ C£ÉÃPÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ½ªÉ.
 19. 19. ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ PÁ®zÀ SÁåvÀ ²°àUÀ¼ÀÄ 1. zÁ¸ÉÆÃd 2. ZÁªÀt 3. dPÀt 4. qÀAPÀt
 20. 20. ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 1. ºÉÆAiÀÄì¼À ªÀA±ÀzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀ………………. 2. ºÉÆAiÀÄì¼À ªÀA±ÀzÀ ±ÉæõÀ× zÉÆgÉ…………………. 3. CgÀ¸À¤UÉ EzÀÝ CAUÀgÀPÀëPÀ ¥ÀqÉ…………………. 4. ¨ÉîÆj£À ZÀ£ÀßPÉñÀªÀ zÉêÁ®AiÀÄ PÀnÖ¹zÀªÀgÀÄ…………………. 5. gÁWÀªÁAPÀ gÀa¹zÀ PÀÈw……………………
 21. 21. ªÀÄ£ÉUÉ®¸À • ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀå gÀAUÀPÉÌ ºÉÆAiÀÄì¼ÀgÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁr.

×