Cac bang tra nen mong

11,005 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,005
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
418
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cac bang tra nen mong

  1. 1. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT Baûng tra caùc heä soá söùc chòu taûi N ; Nq ; Nc cuûa Prandtl, Reissner, Caquot, Kerisel, Vesic 1
  2. 2. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT Baûng tra heä soá söùc chòu taûi N cuûa Meyerhof 2
  3. 3. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT4.6.3. Caûi bieân caùc lôøi giaûi söùc chòu taûi cuûañaát neàn. Brinch Hansen Baûng tra heä soá söùc chòu taûi N ; Nq ; Nc cuûa B. Hansen 3
  4. 4. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT4.6.3. Caûi bieân caùc lôøi giaûi söùc chòu taûi cuûañaát neàn. Brinch Hansen Baûng tra heä soá ii xeùt aûnh höôûng cuûa ñoä nghieâng taûi troïng 4
  5. 5. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT Baûng tra heä soá söùc chòu taûi N ; Nq ; Nc cuûa Puzörievsky 5
  6. 6. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT Baûng tra caùc heä soá söùc chòu taûi N’ ; N’q ; N’c cuûa Terzaghi 6
  7. 7. CHÖÔNG 4. SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA ÑAÁT NEÀN4.6. VAÁN ÑEÀ SÖÙC CHÒU TAÛI CUÛA NEÀN ÑAÁT Baûng tra caùc heä soá söùc chòu taûi N ; Nq ; Nc cuûa Terzaghi 7
  8. 8. Bieåu ñoàxaùc ñònhcaùc heäsoá söùcchòu taûiNc , Nq , Ncuûa Vesic(1973) 8

×