Successfully reported this slideshow.

Exchange server2003

1,088 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Exchange server2003

 1. 1. GI I THI U CÔNG TY C PH N CÁC GI I PHÁP M NG VI T NAM Công ty Các gi i pháp m ng vi t nam (Vietnam network solution company ) c thành l p theo gi y phép kinh doanh s 0103009140 c a S K ho ch và u t Hà N i I. L nh v c ho t ng c a Công ty bao g m: - Nghiên c u, phát tri n và ng d ng các gi i pháp mang tính t ng th trong l nh v c tin h c và vi n thông c bi t là các công ngh phát tri n trên n n Internet v i các ng d ng Web, các gi i pháp IT úng d ng cho h th ng thông tin và qu n lý doanh nghi p. - Cung c p thi t b , ph n m m cho m ng LAN, WAN ph c v các doanh nghi p, t ch c. - Cung c p các d ch v ào t o t v n v n các gi i pháp v công ngh thông tin, vi t ph n m m theo yêu u, thi t k website và qu ng cáo trên m ng i ng nhân viên và c ng tác viên c a Công ty có trình chuyên môn cao, kinh nghi m trong nh v c chuyên môn. Ph ng châm ho t ng c a chúng tôi là luôn luôn mang n khách hàng nh ng gi i pháp m i nh t, d ch v t t nh t v i ch t l ng cao, mang tính t ng th v i giá c h p lý. 1. ng ký tên mi n, cho thuê máy ch , Thi t k và l p trình Web. Website ã và ang tr thành m t công c h u hi u trong ho t ng kinh doanh và phát tri n a m i doanh nghi p. hi n chúng tôi ang cung c p nh ng d ch v sau: § ng ký tên mi n:
 2. 2. VIETNAM NETWORK SOLUTIONS COMPANY (VNSC) ISA 2004 Server Firewall 2004 Tên mi n trên Internet c ng gi ng nh tên doanh nghi p B n trên th tr ng. VNSC cung c p d ch v ng ký tên mi n trên Internet, ch m t ngày sau khi nh n c yêu c u c a B n, chúng tôi s hoàn t t các th t c b n có th có c m t tên mi n theo úng ý mình. § Cho thuê máy ch : Website có th truy c p t kh p n i trên th gi i c n c l u tr trên m t máy ch tin y và có tính n ng h tr cho vi c c p nh t ho c thay i thông tin trên các trang Web có n, m c cho thuê s d ng các trang cá nhân n hosting cho các trang th ng m i nt , ho c cho thuê c Server riêng. Máy ch c a VNSC có t c cao, b ng thông r ng. VNSC cam k t s mang l i cho b n s tin t ng và ti n d ng t các tính n ng h tr ng i dùng. § Thi t k Web: d ng công ngh tiên ti n thi t k và l p trình Web, ti n cho vi c s d ng, gây n ng và t c truy c p nhanh. Các ch ng trình hi n nay th ng s d ng là Flash, Frontpage, Dreamware…, các ngôn ng l p trình nh ASP, PHP, JSP… Vi c thi t k u do các nhân viên chuyên ngành M thu t Công nghi p có kinh nghi m và sáng t o th c hi n. § Web advertising: Ngoài vi c thi t k , l p trình Web, chúng tôi còn cung c p các d ch v t v n, l p k ho ch qu ng cáo b ng Web ho c b ng Email, qu ng cáo Logo, h tr khách hàng bán hàng qua ng. v…v… 2. Cung c p các gi i pháp m ng LAN, WAN: § Thi t k và thi công, l p t m ng LAN/WAN t n gi n n ph c t p. a ra các gi i pháp h p lý, n nh kinh t theo chu n c a c a các hãng n i ti ng trên th gi i nh Cisco System, Microsoft… cho các h th ng m ng trong doanh nghi p, nv. § Cung c p các ph n m m cho h th ng, các ph n m m ng d ng cho m ng LAN/WAN cho phép qu n lý toàn b h th ng tin c a công ty m t cách hi u qu và ti n l i nh t. § Các gi i pháp v c s h t ng ph c v cho ho t ng tác nghi p nh : gi i pháp g i n tho i qua m ng internet ( VOIP), H i ngh truy n hình qua m ng (Video Conference), Các gi i pháp v giám sát b o v qua m ng (CameraNet)…. 3. Cung c p các gi i pháp Ph n m m: § Cung c p và ào t o áp d ng các gi i pháp t ng th v các gi i pháp qu n lý d a trên n n ng là công ngh thông tin nh : Qu n tr ngu n l c doanh nghi p(ERP); Qu n lý s n xu t; Qu n lý quan h khách hàng (CRM); Qu n lý thi t b ( Equipment management), Qu n lý h th ng ISO tr c tuy n, Qu n lý kho, và các gi i pháp khác theo yêu c u c a khách hàng § v n xây d ng và h tr áp d ng các ph m m m v qu n lý doanh nghi p nh : Qu n lý nhân s ; K toán máy…. § Ph n m m Newsletters cho phép g i nhi u th nt . § Ph n m m báo n t , cho phép cung c p thông tin báo chí trên m ng hàng ngày. Ngôn ng xây d ng b ng PHP t trên n n máy ch Linux b o m t. http:// www.vnsc.com.vn add: no 5 HoaBinh Minh Khai HN, Tel: 04.6244531 http://www.giaiphapmang.net Email: info@giaiphapmang.net
 3. 3. VIETNAM NETWORK SOLUTIONS COMPANY (VNSC) ISA 2004 Server Firewall 2004 § Ph n m m E-commerce: Cho phép th c hi n kinh doanh trên m ng, bao g m c vi c t hàng, tính giá cho s n ph m, tính giá v n t i (b ng Fedex, UPS ho c DHL) t i h u h t các qu c gia trên th gi i. § Ph n m m ng d ng qu n lý v n phòng cho phép : - Chia s m t s hòm th nt . - Chia s c s d li u v v n b n, qu n lý nhân s , qu n lý h th ng thông tin doanh nghi p, qu n lý ch ng trình làm vi c, qu n lý công v n, h p ng r t h u ích. 4. Cung c p các thi t b tin h c: VNSC là i lý bán hàng c a các hãng máy tính n i ti ng trên th gi i nh : IBM, COMPAQ, 3COM, DELL, Disco System… ây là m t l i th cho phép công ty có kh n ng cung c p cho khách hàng các gi i pháp t ng th v tin h c v i giá c nh tranh. 5. ào t o công ngh thông tin V i i ng các chuyên gia v công ngh thông tin hàng u, có nhi u kinh nghi m gi ng d y chúng tôi cung c p các d ch v ào t o công ngh thông tin t i doanh nghi p nh : ào t o v tin h c v n phòng, các ph n m m ng d ng nh Photoshop, Corel, auto CAD, CAM….. t c b n n nâng cao ào t o qu n tr m ng, qu n tr h th ng, qu n tr c s d li u, thi t k website, h a…. http:// www.vnsc.com.vn add: no 5 HoaBinh Minh Khai HN, Tel: 04.6244531 http://www.giaiphapmang.net Email: info@giaiphapmang.net
 4. 4. Microsoft Exchange Server 2003 Mục lục Danh m c các hình v ........................................................................................................... 4   ¡ Ph n 1. Gi i thi u v Exchange 2002 Server ..................................................................... 7 ¢ £ ¤ ¥ gì?..............................................................................................................7 1.1 Exchange Server là gì? 1.2 Các tính năng truy c p c a Client ............................................................................................7 ¦ § ¨ Server erver............................................................................8 1.3 Nh ng c i ti n c a Exchange 2003 Server © § Ph n 2. Cài đ t Microsoft Exchange Server 2003 ............................................................ 12 ¢ 2.1 Cài đ t Exchange 2003 Server ..............................................................................................12 2.1.1 Tính toán b o m t cho Exchange2003 ........................................................................................12 2.1.2 Nh ng công c tri n khai Exchange Server .................................................................................12 2.1.3 Yêu c u v h th ng cho Exchange Server ..................................................................................13 ! 2.1.4 Yêu c u đ i v i t ng Server cho Exchange Server......................................................................13 ! # 2.1.5 Cài đ t và cho phép ho t đ ng Window2000 ho c WindowServer2003 Service .....................14 $ % $ 2.1.6 Ch y Exchange 2003 ForestPrep..................................................................................................16 % 2.1.7 Ch y Exchange 2003 DomainPrep ...............................................................................................18 % 2.1.8 Ch y Exchange 2003 Setup ..........................................................................................................20 % 2.1.9 Unattended Setup và Installation..................................................................................................24 2.1.10 S chuy n đ i t Mixed Mode sang Native Mode ..................................................................25 ' ( # 2.1.11 G b cài đ t Exchange 2003....................................................................................................26 ) 0 $ 2.2 S nâng c p t Exchange 2000 ...........................................................................................27 1 2 3 2.2.1 Nâng c p Front-End Server và Back-End Server ..........................................................................27 4 2.2.2 Nh ng th t c tr c khi nâng c p ...............................................................................................27 5 6 4 2.2.3 Ch y Exchange 2003 Setup ..........................................................................................................28 % 2.2.4 Lo i b nh ng thông s đi u ch nh Exchange 2000 ..................................................................31 % 0 ! 7 2.2.5 G b cài đ t Exchange 2003 ......................................................................................................32 ) 0 $ 2.3 S chuy n đ i t Exchange Server 5.5 ................................................................................34 1 8 9 3 2.3.1 Nh ng tính toán c a Active Directory và Exchange 5.5 ..............................................................34 5 2.3.2 S liên k t c a Active Directory ....................................................................................................35 ' @ 5 2.3.3 Ch y Exchange 2003 Setup ..........................................................................................................36 % 2.3.4 G i nôi dung c a Exchange 5.5 Mailbox và Public Folder ..........................................................39 A 5 2.3.5 S chuy n đ i t Mix Mode sang Native Mode...........................................................................40 ' ( # 2.3.6 G b cài đ t đ i v i Exchange 5.5 Server .................................................................................41 ) 0 $ ! 2.3.7 G cài đ t Exchange 2003 ...........................................................................................................44 ) $ 2.4 Tri n khai Exchange 2003 trong m t Cluster .......................................................................45 8 B 2.4.1 Nh ng yêu c u đ i v i m t Cluster ..............................................................................................45 ! 2.4.2 Các b c tri n khai .......................................................................................................................50 6 Ph n 3. Qu n tr h th ng Exchange Server 2003........................................................... 64 ¢ 2003 C D ¤ E 3.1 Qu n lí ng © F G i nh n và chính sách ng ¦ F G i nh n ...................................................................64 ¦ 3.1.1 Hi u bi t chung v ng i nh n ....................................................................................................64 @ 6 H 3.1.2 Hi u bi t chung v chính sách ng i nh n .................................................................................64 @ 6 H 3.1.3 T o ng i nh n .............................................................................................................................66 % 6 H 3.1.4 Hi u bi t chung v nhóm Query-Based phân tán ........................................................................70 @ 3.1.5 Qu n lí ng i nh n........................................................................................................................73 6 H 3.1.6 Qu n lí các thi t l p cho ng i nh n ...........................................................................................76 @ 6 H 3.1.7 Hi u bi t v danh sách đ a ch ......................................................................................................81 @ I 7 2
 5. 5. Microsoft Exchange Server 2003 3.1.8 D ch v c p nh t ng I 6 H i dùng........................................................................................................87 3.2 Qu n lí truy nh p khách hàng trong h th ng Exchange .....................................................88 © ¦   ¡ 3.2.1 Chu n b qu n lí Client Access ......................................................................................................88 ¢ I 3.2.2 Qu n lí giao th c............................................................................................................................90 £ 3.2.3 Qu n lí Outlook 2003 ....................................................................................................................95 3.2.5 Qu n lí Exchange ActiveSync.......................................................................................................100 3.2.6 Qu n lí Outlook Mobile Access....................................................................................................102 Mail- 3.3 Qu n lí Mail-box Store và Public Folder Store .....................................................................103 © 3.3.1 Làm vi c v i Permissions cho Public Folder và Mailboxes .......................................................103 3.3.2 Qu n lí l u tr và nh óm d tr .................................................................................................111 6 ' 3.3.3 Qu n lý h p th ...........................................................................................................................126 6 3.3.4 Qu n lý các Public Folder ............................................................................................................129 Tài li u tham kh o.............................................................................................................. 139 ¤ C 3
 6. 6. Microsoft Exchange Server 2003   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¦ § ¦ £ ¨ ¢ £ © Hình 1.1 Các tính năng truy c p client c a Exchange Server ............................................. 7 Hình 1.2 H p các thu c tính c a mobile service ............................................................. 10 Hình 2.1 H p tho i ng d ng........................................................................................... 15 Hình 2.2 H p tho i Internet Information Service ............................................................. 15 Hình 2.3 L a ch n ForestPrep trên trang Component Selection ................................... 17 Hình 2.4 Trang Microsoft Exchange Server Administrator Account ............................... 18 Hình 2.5 Trang DomainPrep option on the Component Selection................................. 20 Hình 2.6 Trang Component Selection .............................................................................. 21 Hình 2.7 Trang Installation Type....................................................................................... 22 Hình 2.8 Trang Organization Name.................................................................................. 23 Hình 2.9 Trang Installation Summary .............................................................................. 24 Hình 2.10 Trang Component Selection............................................................................ 27 Hình 2.11 Trang Component Selection............................................................................ 29 Hình 2.12 Trang Installation Summary ............................................................................ 30 Hình 2.13 The Component Selection page....................................................................... 33 Hình 2.14 Trang Active Directory Connector Services Tools .......................................... 36 Hình 2.15 Trang Component Selection............................................................................ 37 Hình 2.16 Trang Installation Type .................................................................................... 38 Hình 2.17 Trang Installation Summary ............................................................................. 39 Hình 2.18 Trang Component Selection............................................................................ 45 Hình 2.19 4 nút ch đ ng/th đ ng Exchange 2003 cluster......................................... 51 Hình 2.20 H p tho i Preferred Owners ............................................................................ 55 Hình 2.21 H p tho i Possible Owners .............................................................................. 56 Hình 2.22 H p tho i Network Name Parameters ............................................................ 57 Hình 2.23 Exchange Virtual Server sau khi thêm hai đĩa v t lý ................................... 58 Hình 2.24 Các tài nguyên Exchange Virtual Server........................................................... 60 Hình 2.25 Các c u hình Front-end và back-end s d ng Exchange clustering............. 60 ! Hình 2.26 H p tho i Identification.................................................................................... 61 Hình 2.27 H p tho i Public Folder Selection ................................................................... 62 % Hình 3.1 Ng i dùng xác nh n v i Active Directory và dùng mail clients đ truy nh p # $ nôi dung Exchange mailbox ................................................................................................. 64 Hình 3.2 Kh i đ ng quá trình qu n lí Mailbox ................................................................ 66 ' Hình 3.3 T o m t ng i nh n dùng Active Directory Users and Computers................. 67 # Hình 3.4 Xoá h p tho i cho đ i t ng không ph i là m t ng i nh n.......................... 67 ( ) ' # Hình 3.5 Using Exchange Task Wizard to mail-enable or mailbox-enable an existing user object ............................................................................................................................ 68 Hình 3.6 T o m t nhóm ng i dùng th ......................................................................... 69 # Hình 3.7 Dùng Exchange Task Wizard to kich ho t nhóm th đang t n t i ................. 69 0 Hình 3.8 T o m i m t chính sách ng i nh n................................................................ 74 $ # Hình 3.9 L a ch n các thu c tính cho chính sách m i .................................................. 75 $ Hình 3.10 Chính sách không đ c áp d ng ví không thi t l p các quy lu t l c........... 75 ) 1 Hình 3.11 Exchange General tab ...................................................................................... 76 Hình 3.12 H p tho i Delivery Restrictions ....................................................................... 77 4
 7. 7. Microsoft Exchange Server 2003 Hình 3.13 Exchange Advanced tab ................................................................................... 78   Hình 3.14 Ch đ nh quy n đ c Mailbox c a ng i dùng khác........................................ 79 ¡ ¢ # Hình 3.15 Tab Exchange General cho các ng i nh n mail-enabled............................ 80 # Hình 3.16 Tab Exchange Advanced cho nhóm mail-enabled.......................................... 81   % Hình 3.17 Danh sách đ a ch bi u di n trong Outlook 2003 .......................................... 82 ¡   £ Hình 3.18 Các danh sách đ a ch v i subcategories ........................................................ 83 ¡ $   Hình 3.19 Thêm m t danh sách đ a ch r ng................................................................... 84 ¡ ¤   Hình 3.20 T o m i m t danh sách đ a ch ....................................................................... 84 $ ¡ Hình 3.21 H p tho i Default Offline Address List Properties.......................................... 85 Hình 4.22 Các m u m c đ nh chi ti t trong Outlook 2003 ............................................. 86 ¥ ¦ ¡ 1 Hình 3.23 L a ch n English .............................................................................................. 86 Hình 3.24 S a đ i các m u thi t k ng i dùng chi ti t ............................................... 87 ! ¥ 1 1 # 1 Hình 3.25 B c cu i cùng c a vi c kh i t o m t Recipient Update Service ............... 88 $ ( § Hình 3.26 Ki n trúc server đ ngh cho Exchange front-end và back-end..................... 89 1 ¢ ¡ Hình 3.27 H p tho i Tab General trong Default IMAP Virtual Server Properties............ 94 Hình 3.28 H p tho i Tab Settings c a Default NNTP Virtual Server Properties............ 95 Hình 3.29 Nh ng đ i t ng trong Exchange Store......................................................... 104 ¨ ( ) % Hình 3.30 Tab Permissions đ c bi u di n cho m t mail-enabled public folder....... 106 ) £ Hình 3.31a H p tho i Client Permissions cho m t public folder trong cây Public Folders ............................................................................................................................................. 107 Hình 3.31b H p tho i Permissions cho m t public folder trong m t cây public folder t ng quát............................................................................................................................. 107 Hình 3.32 H p tho i Windows 2000 Permissions cho m t folder trong phân c p Public Folders................................................................................................................................. 108 Hình 3.33 H p tho i phiên b n cao c p c a Windows 2000 Permissions ................. 108 ' Hình 3.34 Khung nhìn chi ti t v các c p phép c a Windows 2000 ........................... 109 1 ¢ Hình 3.35 Kho ch a thông tin trong Exchange System Manager ................................ 112 Hình 3.36 H p tho i The storage group Properties ....................................................... 113 Hình 3.37 Tab Database cho m t kho ch a h p th ................................................... 115 Hình 3.38 Thông tin v kho ch a h p th trong Exchange System Manager............. 116 ¢ Hình 3.39 Tab General cho m t kho ch a h p th ...................................................... 117 Hình 3.40 Tab Limits cho m t kho ch a h p th ......................................................... 118 Hình 3.41 Thông tin v kho ch a h p th trong Exchange System Manager............. 119 ¢ Hình 3.42 Các cây đa public folder, m i cây m r ng ra trên nhi u server ................. 120 ¤ ¢ Hình 3.43 Thông tin v kho ch a Pyblic Folder trong Exchange System Manager..... 120 ¢ Hình 3.44 H p tho i Properties cho m t cây public folder m i ................................... 121 $ Hình 3.45 Tab General cho m t kho ch a public folder m i ....................................... 122 $ Hình 3.46 Tab Limits cho m t kho ch a public folder .................................................. 123 Hình 3.47 H p tho i Replica Properties cho m t public folder trên m t kho ch a c % th ........................................................................................................................................ 124 Hình 3.48 Thông tin v kho ch a Public folder trong Exchange System Manager ..... 125 ¢ Hình 3.49 Nút Folders trong Exchange System Manager ............................................. 130 % Hình 3.50 Nút Folders trong Exchange System Manager bi u di n các th m c h £ § th ng ................................................................................................................................... 130 ( Hình 3.51 M t ví d đ n gi n minh h a cách Exchange ch n đ ng cho các b n tin đi © ' # ' đ n m t public folder ......................................................................................................... 134 1 5
 8. 8. Microsoft Exchange Server 2003 Hình 3.52 Tab General properties cho m t nhóm các k t n i ch n đ ng................ 136 1 ( # Hình 3.53 Tab Public Folder Referrals properties cho m t server (Exchange 2003 only) ............................................................................................................................................. 137   Hình 3.54 M t ví d ch ra làm th nào Exchange d n đ ng m t Outlook Web Access 1 ¥ # user đ n m t public folder trong cây Public Folders ....................................................... 138 1 6
 9. 9. Microsoft Exchange Server 2003   £ ¡ ¢ ¢ £ ¤ ¥ ¦ ¥ § £ ¥ ¨ © © ¦ £ ¡ ¢ © Exchange Server là ph n m m c a Microsoft, ch y trên các máy ch , cho phép g i và nh n thư i n t cũng như các d ng khác c a truy n thông thông qua m ng máy tính. ư c thi t k ch y u giao ti p v i Microsoft Outlook nhưng Exchange Server cũng có th giao ti p t t v i các ph n m m khác như Outlook Express hay các ng d ng thư i n t khác. Exchange Server ư c thi t k cho c các doanh nghi p l n và nh v i ưu i m n i tr i là d qu n tr , h tr nhi u tính năng và có tin c y cao. S d s d ng c a các công c tri n khai và h tr cho phép ta d dàng qu n tr Exchange Server hơn. Tin nh n ư c g i t các thi t b Client như máy tính cá nhân (PC), máy tr m hay các thi t b di ng như i n tho i di ng hay Pocket PC. Các thi t b Client này k t n i v i m ng máy tính t p trung v i Server hay các máy Mainframe là nơi lưu tr các h p thư. Các Server k t n i t i m ng Internet ho c m ng riêng (private network) nơi thư i n t ư c g i t i nh n thư i n t c a ngư i s d ng. Exchange Server h tr các thi t b di ng như Pocket PC hay SmartPhone và cho phép b n ng b hóa các thư m c Inbox, Calendar, Contact và danh sách các công vi c Task, qua ó b n có th ki m tra các thư m c cá nhân c a mình t xa thông qua các thi t b di ng. Các trình duy t trên các thi t b di ng cũng ư c h tr thông qua Exchange Outlook Mobile Access, i u này cho phép các ng d ng ch y trên trình duy t như HTML, CHTML (Compressed HTML), và WAP (Wireless Application Protocol) truy nh p vào Exchange Server. Sơ sau ây minh h a các lo i Client ư c h tr b i Exchange Server: Hình 1.1 Các tính năng truy c p client c a Exchange Server 7
 10. 10. Microsoft Exchange Server 2003 Các ch c năng h p tác c a Exchange Server cho phép ta chia s các thông tin m t cách nhanh chóng và hi u qu . Có r t nhi u các tính năng ư c h tr b i Exchange Server cho phép b n s d ng ph n m m m t cách tho i mái và ti n l i nh t, các tính năng như t ch tr l i thư t ng, tham gia vào các phòng h i th o… t t c u ư c h tr trong phiên b n Exchange Server 2003. có th phát huy m t cách t t nh t t t c các tính năng liên k t, h p tác c a Exchange Server, hãy k t h p Exchange Server 2003 v i Outlook 2003. Nh ng file gi n (schema) ng nh t trong Active Directory Connector và Exchange Trong Exchange 2000,nh ng file gi n c a ADC là m t t p h p con c a file gi n trung tâm c a Exchange2000. Trong Exchange2003, nh ng file gi n là c n thi t trong khi nh ng nâng c p ADC gi ng như file gi n trung tâm (core) c a Exchange 2003.B i v y b n ch c n c p nh t file gi n m tl n ExchangeSetup không òi h i s cho phép c a t ch c Trong Exchange 2000, account c a ngư i dùng (cái ch y Setup) ư c yêu c u ph i có Exchange Full Administrator úng v i c p c a t ch c (organization level).Trong ExchangeServer 2003, m c dù ngư i dùng (có Exchange Full Administrator úng v i c p c a t ch c) v n ph i cài server u tiên lên vùng quang tâm (domain), bây gi b n có th cài các server them vào n u b n có ExchangeFullAdministrator tương ng v i c p nhóm qu n lý. ExchangeSetup không còn ti p xúc v i vai trò FlExchangeibleSingleMasterOpertion : Trong Exchange2000, chương trình Setup ho c Update ti p xúc (contact) v i FSMO v i m i l n chay. Trong Exchange2003, Setup không ti p xúc v i vai trò c a gi n FSMO ChooseDC switch ExchangeSetup có Switch ChooseDC m i. B n có th vào tên mi n cho phép (qualified dormain name FQDN) c a nơi qu n lý vùng Window phá Setup nh m c ho c ghi t t c d li u t nơi qu n lí mi n trên lý thuy t (nơi qu n lý mi n trên lý thuy t ph i có trong mi n nơi b n cài Exchange2003 Server). Khi cài nhi u Exchange2003 cùng m t lúc, kh năng c a t ng server trong vi c truy n thông v i các nơi i u khi n mi n ph c v qu n lý AD s ư c m b o r ng tình tr ng b n sao ng m nh không nh hư ng n Setup và nguyên nhân gây l i cài t C p t ch c ư c n nh m t giá tr : ExchangeSetup n nh m t s cho phép m c nh trong i tư ng ExchangeOrganization (trong server u tiên ư c cài t ho c nâng c p ) và không n nh s cho phép trong vi c cài t ti p theo.Trư c ây, Exchange2000 Setup m c nh ch p nh n ExchangeOrganization trong vi c cài t t ng server. Hành ng này vi t è lên nh ng s thay i tuỳ 8
 11. 11. Microsoft Exchange Server 2003 ý c a c u trúc cho phép. Ví d , n u b n cho phép ngư i dung t o ra nh ng folder dung chung các c p u, nh ng s cho phép s b b i trong m i l n cài t ho c nâng c p. Xu t hi n message c nh báo n u nhóm Exchange b d ch chuy n , xoá , ho c thay i tên ExchangeSetup m b o r ng ExchangeDomainServer và ExchangeEnterpriseServer là không b ng n. N u m t ngư i qu n tr d ch chuy n , xoá , ho c i tên nh ng nhóm này , Setup s dung l i và xu t hi n m t message c nh báo S cho phép truy nh p mailboxes ExchangeSetup nh d ng s cho phép trong i tư ng mailbox c a ngư i dung các thành viên c a nhóm nh ng cái có vai trò b o m t Exchange chu n(ExchangeFullAdministrator, ExchangeAdministrator, ExchangeViewOnlyAdministrator) ti p xúc v i chúng và nh ng c p nhóm qu n lý(adminitrative group level) không th m mailboxes c a ngư i dung khác. Domain user ph nh n quy n ăng nh p N u b n ang cài t ho c nâng c p cho Exchange2003, ExchangeSetup không cho phép nh ng thành viên c a Domain Users có th ăng nh p vào ExchangeServer c a b n. Kích thư c c a Public Folder ươc thi t l p m c nh N u giá tr chưa ư c t, ExchangeSetup h n ch kích thư c c a Public Folder là 10240KB( 10M). Trong quá trình nâng c p Exchange2003 t Exchange2000, n u kích thư c Public Folder ã ư c thi t l p , giá tr ó s ư c ch p nh n Outlook Mobile Access và gói ExchangeActiveSync ư c cài b i Setup Trong các phiên b n trư c , b n ph i cài t Microsoft Mobile Information Server có th h tr cho thi t b mobile. Bây gi , Exchange2003 bao g m vi c xây d ng s h tr cho thi t b mobile là ch c năng Mobile Information Server . c bi t, Exchange2003 cho phép s h tr này có th g i Outlook Mobile Access (OMA)và ExchangeServerActiveSync. Tuy nhiên , OMA không có kh năng m c nh. kh i ng OMA, vào ExchangeSystemManager , m r ng GlobalSettings, và dung h p tho i Mobile Services Properties. 9
 12. 12. Microsoft Exchange Server 2003 Hình 1.2 H p các thu c tính c a mobile service T ng nh d ng Internet Information Services 6.0(IIS) Trong Microsoft Window Server 2003, IIS 6.0 gi i thi u mô hình cách ly x lý ngư i làm vi c (worker process isolation mode) , cái cho m t s tin c y và b o m t t t hơn cho Web server. WPIM m b o r ng t t c s th m nh quy n, quy n h n , x lý ng d ng Web, và s m r ng Intenet Server Application Programming Interface(ISAPI) ư c lien k t v i ng d ng c bi t (cái bi t l p v i các ng d ng khác). Khi b n cài Exchange2003 trên máy tính ch y WindowServer 2003, ExchangeSetup s t ng t IIS 6.0 cho WPIM. By default, ISAPI Exchangetensions are not enabled during Windows Server 2003 installation. However, because some Exchange features (such as Outlook Web Access, WebDAV, and Exchange Web forms) rely on certain ISAPI Exchangetensions, Exchange Setup enables these required Exchangetensions automatically. V m c nh, s m r ng ISAPI không ư c phép trong vi c cài t Windows Server 2003. Tuy nhiên, vì m t s tính năng c a Exchange ( như Outlook Web Access , WebDAV, và ExchangeWeb forms) d a vào s m r ng c a ISAPI , ExchangeSetup cho phép t ng m r ng nh ng yêu c u này. T ng nh d ng IIS6.0 trong khi nâng c p WS2003 t W2000. N u b n cài Exchange2003 trên W2000 Server và sau ó nâng c p lên WS 2003, ExchangeSystem Attendant t ng cài IIS6.0 cho WPIM . Event Viewer ch a s ki n ch ra r ng mô hình có s thay i. Sau khi nâng c p , b n có th chú ý m t vài s m r ng c a ISAPI cho nh ng ng d ng không có ch c năng tương thích trong WPIM. M c dù b n có th cài IIS60 t IIS5.0 m b o tính tương thích v i s m r ng ISAPI c a b n ,nó cũng nhác nh b n nên ti p t c ch y IIS6.0 trong WPIM. Nh ng tính năng Exchange2003 như Microsoft OutlookWebAccess, WebDAV, và Webform không làm vi c trên IIS5.0 riêng bi t. H tr cho Device Update 4 (DU4) 10
 13. 13. Microsoft Exchange Server 2003 Exchange 2003 Service Pack 1(SP1) có s h tr cho vi c them vào thi t b Worldwide. DU4 c p nh t danh sách các h tr thi t b Mobile cho Outlook Mobile Access. DU4 c p nh t m b o r ng nh ng thi t b Mobile trong danh sách ư c ki m tra và có ch c năng phù h p v i Outlook Mobile Access Nâng cao kh năng b o m t cho Outlook Web Access ngăn c n nh ng code không an toàn ư c thi hành trong trong trình duy t cho lo i MIME. Exchange Setup thêm m t file m r ng cho danh sách kh i Outlook Web Access. S c p nh t này cung c p m t danh sách nh ng n i dung c n bi t cho phép kh i ng trong trình duy t này. 11
 14. 14.   £ ¡ ¢ £   ¡ ¥ ¢ £ § ¤ ¥ ¦ ¥ ¦ ¥ § § ¦ £ ¡ ¢ © ¨ 2.1.1 Tính toán b o m t cho Exchange2003 Trư c khi cài t Exchange Server 2003 cho t ch c c a b n, i u quan tr ng là b n ph i d n quen v i yêu c u b o m t cho t ch c c a b n. C n hi u rõ hơn v nh ng yêu c u này giúp m b o r ng vi c tri n khai Exchange2003 c a b n là an toàn nh t có th . có thêm thông tin v b o m t cho Exchange2003, xem hư ng d n • Planning an Exchange Server 2003 Messaging System (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=21766) • Exchange Server 2003 Security Hardening Guide (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=25210). 2.1.2 Nh ng công c tri n khai Exchange Server kh i ng công c tri n khai ExchangeServer 2003 : 1. ưa ĩa Exchange Server 2003 vào CD-ROM 2. Trong trang “Welcome to Exchange Server 2003 Setup “, nh n Exchange Deployment Tools. 3. N u trang “Welcome to Exchange Server 2003 Setup” không xu t hi n sau khi b n cài ĩa CD, nh n úp vào file Setup.Exchangee và nh n vào Exchange Deployment Tools th c hi n 4. Làm t ng b ơc theo hưóng d n c a tài li u Exchange Server Deployment Sau khi kh i ng công c và nh rõ r ng b n mu n th c hi n các bư c cài t New Exchangechang 2003 , b n ư c cung c p m t b n li t kê rõ rang nh ng bư c cài t ti p theo : . Ki m tra h th ng c a b n có tho mãn nh ng yêu c u t ra . Cài t và cho phép th c hi n nh ng s giúp c n thi t c a Windows . Ch y công c DCDiag . Ch y công c NetDiag. . Ch y ForestPrep . Ch y DomainPrep . Ch y Exchange Setup
 15. 15. Microsoft Exchange Server 2003 2.1.3 Yêu c u v h th ng cho Exchange Server Trư c khi cài t ExchangeServer 2003, m b o r ng các server và network c a b n tho mãn nh ng yêu c u sau: Nhưng Domain controller ang ch y Window 200 Server Service Pack 3 ho c Windows Server 2003 Global Catalog Servers ang ch y Windows 2003 SP3 ho c Windows Server 2003. M t g i ý ưa ra là b n c n có m t Gobal Catalog Server trong m i Domain nơi mà b n cài Exchange2003 H th ng tên mi n (DomainName System) và Windows Internet Name Service ư c nh c u hình chính xác trong Windows Site c a b n Các Server ang ch y Windows 2000 SP3 ho c Windows Server 2003 Active Directory bi t thêm thông tin v Windows 2000Server, Window Server 2003, Active Directory, và Domain Name System (DNS) , xem các ngu n dư i dây Windows 2000 Help Windows Server 2003 Help 2.1.4 Yêu c u i v i t ng Server cho Exchange Server Trư c khi b n cài t ExchangeServer 2003, m b o r ng các server c a b n tho mãn nh ng yêu c u ư c a ra trong ph n này. N u nh ng Server c a b n không tho mãn t t c các yêu c u , Exchange2003 Setup s d ng l i. Yêu c u ph n c ng Nh ng yêu c u dư i ây là nh ng yêu c u t i thi u v ph n c ng cho Exchange2003 Server: . IntelPentium ho c tương thích 133 Mhz . RAM 256 MB, h tr 128 MB . 500 MB không gian ĩa s n có cài Exchange . 200 MB không gian ĩa s n có trong h th ng . CD-ROM . SVGA ho c màn hình có phân gi i cao hơn Yêu c u v khuôn m u t p cài Exchange2003, s phân chia ĩa ư c nh d ng cho h th ng file NTFS và không ph i là FAT. Nh ng yêu c u này ch p nh n s phân chia : . Phân chia h th ng . Phân chia nh phân nơi ch a Exchange . Phân chia vùng ch a file b n ghi . Phan chia vùng ch a file cơ s d li u . Phân chia vùng ch a file Exchange khác. Yêu c u v h th ng ExchangeServer2003 ư c ch p nh n trong nh ng h i u hành sau: . Windows 2000 SP3 . Windows Server 2003 13
 16. 16. Microsoft Exchange Server 2003 2.1.5 Cài t và cho phép ho t ng Window2000 ho c WindowServer2003 Service Exchange2003 Setup yêu c u nh ng thành ph n sau ph i ư c cài t và cho phép ho t ng trên server . .NET Framework . ASP.NET . Internet Information Services (IIS) . World Wide Web Publishing Service . Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) service . Network News Transfer Protocol (NNTP) service N u b n ang cài Exchange2003 trên m t server ch y Windows2000, Exchange Setup t cài và cho phép ho t ng c a Microsoft .NET Framework và ASP.NET .B n ph i cài World Wide Web Publishing Service , SMTP service, và NNTP service trư c khi ch y Exchange Server 2003 Installation Wizard. N u b n cài Exchange2003 trong m t native Windows Server 2003 forest ho c domain, không m t s tr giúp nào có th ho t ng b i s m c nh. B n ph i t kh i ng các s tr giúp trư c khi ch y Exchange Server 2003 Installation Wizard. Khơi ng các s tr giúp trong Window 2000 Nh n Start, ch vào Setting và kích Control Panel Nh n úp vào Add/Remove Programs. Nh n Add/Remove Window Components. Nh n Internet Information Services (IIS) và nh n Details. Ch n NNTP Service, SMTP Service , và World Wide Web Service Nh n OK Kh i ng các tr giúp trong Windows Server 2003 Nh n Start, ch vào Control Panel, và nh n vào Add or Remove Programs. Trong Add or Remove Programs, nh n Add/ Remove Windows Components. Trong Windows Component Wizard, trong trang Windows Component , làm sang Application Server , và ch n Detail 14
 17. 17. Microsoft Exchange Server 2003 Trong Application Server ch n ASP.NET Hình 2.1 H p tho i ng d ng Làm sang Internet Information Services (IIS) và nh n Details. Trong Internet Information Services (IIS) , chon NNTP Service, SMTP Service, và World Wide Web Service , và nh n OK. Hình 2.2 H p tho i Internet Information Service Trong Application Server , m b o Internet Information Service (IIS) là oc ch n và nh n OK cài các thành ph n này. Nh n NExchanget và khi hoàn thành Windows Component Wizard, nh n Finish. 15
 18. 18. Microsoft Exchange Server 2003 Th c hi n các bư c sau kh i ng ASP.NET Nh n Start, ch vào Administrative Tools, nh n vào Internet Information Services(IIS) Manager. Trong cây ưa ra, m r ng local computer, và nh n vào Web Services Exchangetensions. Trong ô chi ti t, nh n ASP.NET và nh n Allow. 2.1.6 Ch y Exchange 2003 ForestPrep Exchange2003 ForestPrep m r ng gi n Active Directory bao g m các l p và thu c tính c bi t c a Exchange. ForestPrep cũng t o ra i tư ng ch a Exchange organization trong Active Directory.S m r ng gi n cung c p cho Exchange2003 là m t s thay th cho nh ng cung c p cho Exchange2000. Th m chí, n u b n ã ch y Exchange2000 ForestPrep , b n v n ph i ch y lain Exchange2003 ForestPrep. Trong mi n nơi có gi n ch , ch y ForestPrep.( Khi m c nh, gi n ch ch y mi n Windows u tiên i u khi n vi c cài t trong m t forest). ExSetup s ki m tra xem b n ForestPrep trong mi n h p l không. N u b n không trong mi n h p l , Setup s cho b n bi t mi n nào ch a gi n ch . bi t làm th nào xác nh mi n i u khi n c a b n là gi n ch , xem Window2000 ho c Windows Server 2003 Help. Cái account b n dung ch y Forest ph i là m t thành viên c a Enterprise Administrator và nh ng nhóm Schma Administrator. Trong khi b n ang ch y ForestPrep, b n ch n m t account ho c m t group cái có s cho phép ExFullAdministrator cho organization object. Account ho c group này có quy n cài t và qu n lý Ex2003 kh p Forest. Account ho c group này cũng có quy n thêm vào Exchange Full Administrator sau khi server u tiên ư c cài t. ch y Ex2003 ForestPrep ưa ĩa Ex CD và CDROM Nh n Start , nh n Run và gõ “E:Setupi386Setup/ForestPrep”, trong ó E là CDROM Trong trang “Welcome to the Microsoft Ex Installation Wizard”, nh n Next. Trong trang “License Agreement”, c h p ng. N u b n ng ý nh ng i u kho n, nh n “I agree” và nh n Next. Trong trang “Product Identification”, ánh 25 s khoá, và nh n nút Next. 16
 19. 19. Microsoft Exchange Server 2003 Trong trang “Component Selection” m b o r ng Action ư c thi t l p cho ForestPrep. N u không, nh n mũi tên drop-down và nh n ForestPrep. Nh n Next Hình 2.3 L a ch n ForestPrep trên trang Component Selection Trong trang “Microsoft Ex Server Administrator Account”, trong h p Account, gõ tên c a account ho c group cài t Ex 17
 20. 20. Microsoft Exchange Server 2003 Hình 2.4 Trang Microsoft Exchange Server Administrator Account Nh n Next và kh i ng ForestPrep. Sauk hi ForestPrep kh i ng , b n không th d ng các ti n trình. Trong trang “Completing the Microsoft Ex Wizard”, nh n Finish. 2.1.7 Ch y Exchange 2003 DomainPrep Sau khi b n ch y ForestPrep và cho phép th i gian tái t o, b n ph i ch y Ex2003 DomainPrep. DomainPrep t o nh ng nhóm và s cho phép c n thi t cho Ex Server c và s a i c tính ngư i dung. Phiên b n Ex2003 c a DomainPrep th c hi n các hành ng sau trong mi n. T o ra nhóm ExDomain Server và Ex Enterprise Server Tìm global Ex Domain Server trong ExEnterprise Server local group T o nơi ch a ExSystemObject ư c dung cho mail-enabled public folders. Thi t l p các s cho phép cho ExEnterprise Servers group t i g c c a mi n, Recipient Update Service có s thích h p khi truy c p vào nh ng i tư ng ngu i nh n thư x lí . S a i khuôn m u AdmInSdHolder nơi Windows thi t l p s cho phép cho các thành viên c a local Domain Administrator group. Thêm local ExDomain Servers group vào Pre-Windows 2000 Compatible Access group. Th c hi n ki m tra vi c cài t 18
 21. 21. Microsoft Exchange Server 2003 Account b n dung ch y DomainPrep ph i là m t thành viên c a Domain Administrators group trong local domain và m t local computer administrator. B n ph i ch y DomainPrep trong các mi n sau Mi n g c T t c các mi n s ch a Ex2003. T t c các mi n s ch a ExServer2003 mailbox-enabled objects T t c nh ng mi n s ch c global catalog servers cái hư ng d n truy nh p vào nh ng ph n có th s d ng T t c các mi n s ch a Ex2003 users và group cái mà b n s dung qu n lý t ch c Ex2003. Ch y Ex2003 DomainPrep. ưa ĩa ExCD vào CDROM. B n có th ch y DomainPrep trên nhi u máy trong mi n. T yêu c u , gõ “E:setupi386setup/DomainPrep”, E là CDROM. Trong trang “Welcome to the Microsoft Ex Installation Wizard “, nh n Next. Trong trang “ License Agreement “, c b n h p ng. N u b n ng ý các i u kho n , nh n I agree.Sau ó nh n Next. Trong trang “Product Identification”, gõ 25 s t khoá, sau ó nh n Next. Trong trang “Component Selection”, m b o r ng Action ươc thi t l p cho DomainPrep. N u không , nh n mũi tên drop-down , sau ó nh n DomainPrep. Nh n Next. 19
 22. 22. Microsoft Exchange Server 2003 Hình 2.5 Trang DomainPrep option on the Component Selection Trong trang “Completion the Microsoft Exchange Wizard”, nh n Finish. 2.1.8 Ch y Exchange 2003 Setup cài Exchange 2003 Server u tiên trong Forest, b n ph i dung m t account có Exchange Full Administrator permission t i c p c a t ch c (organization level) và là m t qu n tr viên c c b trong máy tính . c bi t, b n có th dung account mà b n ch n trong khi ch y ForestPrep ho c m t account t nhóm mà b n ch n. Chú ý : Khi b n tri n khai Ex2003 server cho a mi n (multiple domains) trong l n u, ki m tra thông tin cài t cho server u tiên , làm m t b n sao cho c mi n trư c khi cài server ti p theo. N u thông tin t server u tiên không th làm b n sao thì ã có nhưng xung t trong vi c t o b n sao và như v y server này không ư c ch p nh n trong AD. Ch y Ex2003 Setup Vào server b n mu n cài Ex. ưa ĩa vào CDROM. Trên thanh menu Start , nh n Run và gõ “ E:setupi386setup/ForestPrep”, E là CDROM. Trong trang” Welcome to the Microsoft Ex Installation Wizard “,nh n Next. Trong trang “License Agreement”, c h p ng. N u b n ng ý v i các i u kho n, nh n I agree. và sau ó nh n Next. Trong trang “Product Identification”, nh n 25 s t khoá, và nh n Next. 20
 23. 23. Microsoft Exchange Server 2003 Trong trang “Component Selection”, trong c t Action , dung mũi tên drop-down nh rõ nh ng ho t ng thích h p cho t ng ph n.Sau ó nh n Next. Hình 2.6 Trang Component Selection 21
 24. 24. Microsoft Exchange Server 2003 Trong trang “Installation Type”,nh n Create a new ExOrganization, nh n Next. Hình 2.7 Trang Installation Type Trong trang “Organization Name”, trong h p Organization Name , gõ tên t ch c Ex c a b n, sau ó nh n Next. 22
 25. 25. Microsoft Exchange Server 2003 Hình 2.8 Trang Organization Name Trong trang “License Agreement” , c b n h p ng. N u b n ng ý v i các i u kho n , nh n “I agree that I have read and will be bound by the license agreement for this product”, sau ó nh n Next. Trong trang “Component Selection”, trong c t Action , dung mũi tên drop-down nh rõ ho t ng thích h p cho t ng ph n , sau ó nh n Next. Trong trang “Installation Summary”, xác nh n nh ng l a ch n cài t Ex c a b n là h p l , sau ó nh n Next. 23
 26. 26. Microsoft Exchange Server 2003 Hình 2.9 Trang Installation Summary Trong trang “Completing the Microsoft Ex Wizard “, nh n Finish. 2.1.9 Unattended Setup và Installation Sau khi caì Ex2003 cho server u tiên, b n có th cài Ex cho các server ti p theo ch vô ch (Unattended), b n có th v n hành m t cách t ng vi c cài t trên các server c a b n. M t s cài t vô ch c a Ex2003 ti n hành và hoàn thành mà không c n m t l i g i ý hay h p tho i nào. Hơn n a, m t s cài t vô ch t o ra m t file tr l i ch a thông tin v c u hình m u. File này có th ư c dung cài t Ex2003 trên nhi u server. M t file tr l i (answer file) ch a các thông s tri n khai và c u hình m u b n có th nh rõ lo i cài t mà b n mu n th c hi n.Nh ng c u hình ư c thi t l p khi b n th c hi n vi c cài t th công trên m t server c a b n. Khi nào s cài t vô ch có th ư c ch y B n có th ch y s cài t vô ch cho các vi c sau Cài Ex2003 t server th 2 n server th n . Cài Ex2003 System Management Tools. Ch y DomainPrep Khi nào không ch y ư c cài t vô ch B n không th ch y s cài t vô ch cho các vi c sau Cài ExServer2003 cho server u tiên. Cài Ex2003 trong m t Windows cluster 24
 27. 27. Microsoft Exchange Server 2003 Cài t Ex2003 trong môi trư ng mô hình pha tr n ( ví d Ex5.5 và Ex2003). Th c hi n m t s nhi m v b o trì ( ví d , thêm ho c xoá chương trình, cài t l i Ex, nâng c p t Ex2000). Ch y s cài t vô ch T o m t file tr l i ch y s cài t vô ch Trên m t server tho mãn nh ng yêu c u cài t, ưa ĩa ExCD vào CDROM T l i nh c, gõ “E:setupi386setup/createunattend D:myanswerfile.ini”,E là CDROM , Dlà h th ng, và myanswerfile.ini trình bày file tr l i b n mu n dung cho nh ng cài t ti p theo. Trong trang “Welcome to the Microsogt Exchange Installation Wizard”,nh n Next. Trong “License Agreement”, c h p ng.N u b n ng ý các i u kho n , nh n I agree, sau ó nh n Next. Trong trang “Product Identification”, nh n 25 s t khoá, sau ó nh n Next. Trong trang “Component Selection” trong c t Action, dung mũi tên drop-down nh rõ nhưng ho t ng thích h p v i t ng thành ph n, sau ó nh n Next. Trong trang “Installation Summary”, xác nh n nh ng s l a ch n cài t là chính xác, sau ó nh n Next. Trong trang “Completing the Microsoft Ex Wizard”, nh n Finish. Trong server b n mu n cài Ex2003 b ng s cài t vô ch , ưa ĩa ExCD vào CDROM. T l i nh c, gõ “E:setupi386setup/unattendfile D:myanswerfile.ini”, E là CDROM, Dlà h th ng , và myanswerfiel.ini trình file tr l i b n t o ra trong ph n trư c. Exchange 2003 s ư c cài vào server m t cách t ng mà không có m t tương tác nào v i ngưòi dung. 2.1.10 S chuy n i t Mixed Mode sang Native Mode V m c nh, khi b n hoàn thành vi c cài t Ex2003, Ex2003 s ch y ch pha tr n. N u trong tương lai, Ex2003 cùng t n t i v i Ex5.5 thì t ch c c a b n ph i ch y mô hình pha tr n. Mô hình Ex pha tr n dung Site Replication Service m b o thao tác và truy n thông gi a Ex2003 và Ex5.5. Ch y mô hình pha tr n h n ch ch c năng c a Ex2003. Vì v y, b n nên chuy n i sang mô hình t nhiên. Trong ph n này th o lu n nh ng tiên ích c a mô hình Ex t nhiên và cung c p nh ng bư c chuy n i t mô hình pha tr n sang mô hình t nhiên. Nh ng ti n ích khi ch y trong môi trư ng t nhiên B n có th t o ra query-based distribution groups. M t query-based distribution cung c p nh ng ch c năng tương t như m t distribution group chu n.Tuy nhiên , thay vì ch nh s thành viên ngư i dung c nh , v i m t query –based distribution group b n có th dung LDAP query xây d ng t ng s thành viên trong distribution group. 25
 28. 28. Microsoft Exchange Server 2003 C p Server 2 u routing c a b n truy n d li u b ng 8BITMIME thay vì 7 bit. S khác nhau này coi như là s ti t ki m băng thông trên toàn b nhóm liên k t routing Nhóm routing có th bao g m nhi u Server t nhièu nhóm qu n tr B n có th di chuy n Ex2003 gi a các nhóm routing. B n có th di chuy n mailboxes gi a các nhóm qu n tr . SMTP là giao th c routing ươc m c nh Chy n i sang mô hình t nhiên. Kh i ng ExSystem Manager : Nh n Start, ch vào AllPrograms, ch vào Microsoft Ex, sau ó nh n vào System Manager. Trong cây giao ti p, nh n chu t ph i vào nơi b n mu n chuy n sang mô hình t nhiên và sau ó nh n Properties. Trong h p tho i c nh báo , nh n Yes n u b n ch c ch n mu n chuy n sang mô hình t nhiên. Nh n Apply ch p nh n mô hình m i. có y ti n ích trong mô hình Ex t nhiên, b n ph i khơi ng l i Microsoft Ex I foramtion Store trên t t c các Server. Kh i ng l i Microsoft Exchange Information Store service Trong menu Start , nh n Run , gõ services.msc, nh n OK. Trong ô Services(local) , tìm Microsoft Exchange Information Store service. Nh n chu t ph i vào service và nh n Restart. 2.1.11 G b cài t Exchange 2003 Chú ý : g cài t Ex2003 , b n ph i có ĩa ExServer 2003 ho c s liên k t chia s s cài t c a b n. Vào server nơi b n mu n g cài t Ex. Nh n Start, ch vào Control Panel, sau ó nh n Add or Remove Programs. Trong Add or Remove Programs, ch n Microsoft Ex, và nh n Change/Remove. Trong trang “Welcome to the Microsoft Exchange Installation Wizard “, nh n Next. Trong trang “Component Selection “, trong c t Action , dung mũi tên drop-down ch n Remove và nh n Next. 26

×