Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memisa1

308 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Memisa1

  1. 1. - 2 -  Organisatie in Belgie en Congo. Zoals elke vereniging heeft Memisa eenalgemene vergadering, die elk jaar bij elkaar komt. De algemene vergadering geeft goedkeuring over het jaarverslag en de jaarrekeningen. De algemene vergadering kiest ook leden van de ‘Raad van beheer’, die het beleid en de werkwijze van Memisa berekent over eenlang termijn. De ‘Raad van beheer’ heeft ook contact met het managementteam, dat verantwoordelijk is voor het uitvoerend bestuur. In het managementteam komen om de twee weken de beheerders en coördinatoren van de vier departementen bij elkaar. Memisa heeft drie regionale kantoren, in provincies waar ook meestal de projecten worden uitgevoerd. 1. Equateur (bureau Gemena) 2. Bandundu (bureau Kikwit) 3. Oost-Provincie (bureau Ituri). Drie keerper maand komt de projectencommissie (Comipro) bij elkaar, om de projecten te beoordelen. Deze commissie bestaat uit experten, 3 dokters en eenverpleegkundige. De kwaliteit is bij Memisa heel belangrijk Ze hebben hiervoor eenaparte methode, elk halfjaar komen werkgroepen. De werkgroepen moeten Memisa, letterlijk, mooier maken. Ze noemen dit “Memiplusbelle”.  In België. De algemene zaken dienst in België ondersteunt allerlei diensten binnen de organisatie: projecten, communicatie en de coördinatie in Congo. De coördinator is verantwoordelijk voor de werknemers en vrijwilligers. Deze taak is belangrijk voor de opvolging van de administratieve dossiers, correspondentie, de organisatie van vergaderingen en bezoekers ontvangen.. Het communicatieteam telt vier leden: de coördinator van de dienst communicatie, eeniemand die verantwoordelijk is voor “Ziekenhuis voor Ziekenhuis”, iemand die verantwoordelijk is voor de informatie en iemand die verantwoordelijk is voor de database. Ze worden geholpen door de vrijwilligers, die administratieve en logistieke taken uitvoeren. De projecten van Memisa België probeert de basisgezondheidzorg in het Zuiden te verbeteren. In Congo. Omdat de meeste projecten van Memisa in Congo plaatsvindt, hebben ze daar ook eencoördinatie. Ze zorgen voor de samenwerking tussen de dienst projecten en de nationale coördinatie. Ze zorgen voor de uitvoering en noodhulpprogramma’s. Aangezien het overgrote deel van Memisa’s projecten in Congo plaatsvindt, hebben we ook daar een gedecentraliseerde coördinatie: de nationale coördinatie in Kinshasa en een regionale antenne in Kikwit en in Gemena. Memisa-België in Congo heeft een analoge structuur. De coördinatoren, dossierbeheerders, financiële en logistieke verantwoordelijken zorgen samen voor de opvolging van de projecten. De permanente samenwerking tussen de
  2. 2. - 3 - dienst projecten en de nationale coördinatie van Memisa in Congo garanderen de goede uitvoering van de structurele- en noodhulpprogramma’s. De projectendienst zorgt er tevens voor dat de projectencommissie regelmatig (tweemaandelijks) samenkomt, waaraan naast leden van de equipe ook een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur en eventueel externe experten deelnemen. De projectencommissie beoordeelt de projectaanvragen en bestudeert actuele medische thema’s die van belang zijn voor Memisa’s activiteiten op het terrein. In de D.R. Congo Nationale coordinatie van Memisa in D.R. Congo Het coördinatiebureau van Memisa in Kinshasa is een belangrijke schakel tussen de realisatie van de projecten in Congo en de equipe van Memisa in België. De equipe in Kinshasa vormt het contact voor verschillende partners uit het binnenland van Congo, voor de donoren en voor de Congolese autoriteiten. Deze equipe zorgt ervoor dat alle goederen hun bestemming bereiken. Ze verzorgen de opvolging en de rapportage van de verschillende programma’s uitgevoerd door Memisa. En ze zien erop toe dat al onze acties kaderen binnen de nationale gezondheidspolitiek. Momenteel steunt Memisa 32 gezondheidszones in de D.R. Congo. Dit gaat over een gebied drie keer zo groot als België met een totale bevolking van ongeveer 3 miljoen. Naast deze structurele meerjaren programma’s, coördineert Memisa verschillende noodhulpprojecten. Bovendien verleent ze financiële steun aan meer dan 100 microprojecten in de gezondheidssector. Regionale antennes in D.R. Congo In de D.R. Congo heeft Memisa België een nationaal coördinatiebureau in Kinshasa en een regionale antenne in Kikwit (provincie Bandundu) en in Gemena ( Evenaarsprovincie). Een derde antenne is voorzien voor Bunia (Oostprovincie). De regionale antennes bestaan uit (naargelang de noden): een dokter die coördinator is, een logistiek medewerker, een financieel beheerder, een administratief medewerker, chauffeurs… Zij vertegenwoordigen Memisa in de provincie en voeren de programma’s uit. Ze zorgen voor :  Het assisteren van de gezondheidszones en andere lokale partners bij de uitvoering van het actieplan  Het opvolgen van projecten in de provincie die gesteund worden door Memisa  Het centraliseren van de bestellingen voor de projecten en programma’s  De verdeling van het materiaal voor de projecten en programma’s  Het instaan voor de opvolging, supervisie en evaluatie van de projecten en programma’s  Het organiseren van opleidingscursussen voor het personeel van de gezondheidszones  Het verzekeren van een ondersteunende rol tijdens evaluatiemissies door externe experten en/of verantwoordelijken van Memisa  Het deelnemen aan vergaderingen met de autoriteiten, lokale partners, vertegenwoordigers van de regering…  Het ontvangen van personen die geïnteresseerd zijn in Memisa’s werking Organigram
  3. 3. - 4 - Cordaid is van oorsprong een Nederlandse katholieke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Cordaid is in 1999 opgericht in Den Haag met het ideaal mensen in nood te helpen en de armoede structureel te bestrijden. Cordaid staat vooral bekend onder namen als Memisa, Mensen in Nood, Vastenaktie, Bond zonder Naam en Kinderstem. Cordaid heeft wereldwijd ongeveer 400 mensen in dienst waarvan 300 medewerkers in Nederland zijn gestationeerd en 100 naar alle uithoeken van de
  4. 4. - 5 - wereld zijn uitgezonden (2006). Het werkterrein van Cordaid ligt voornamelijk in het zuiden en heeft een besteedbaar budget van ongeveer 170 miljoen euro (2006). Inhoud [verbergen]  1 Geschiedenis  2 Fondsen  3 Programma's  4 Samenwerking  5 Externe link [bewerken] Geschiedenis Cordaid is eind 1999 ontstaan uit een fusie van twee katholieke ontwikkelingsorganisaties: Memisa Medicus Mundi (1925) en Mensen in Nood (1914), tegelijkertijd werd een intense samenwerking aangegaan met Bilance (Vastenaktie/Cebemo). Kinderstem was tot oktober 2004 onderdeel van Mensen in Nood. Om zich beter te kunnen richten op de kinderen in de sloppenwijken is besloten om Cordaid Kinderstem in een apart fonds onder te brengen. Cordaid Microkrediet werd opgericht in oktober 2006 naar aanleiding van het tienjarige jubileum van de microfinancieringsactiviteiten. Op 1 januari 2007 sloot Bond Zonder Naam (1938) zich aan bij Cordaid. [bewerken] Fondsen Cordaid bestaat uit zes fondsen, ieder fonds heeft eigen thema’s waar de nadruk op wordt gelegd.  Cordaid Memisa richt zich op structurele gezondheidszorg.  Cordaid Mensen in Nood richt zich op noodhulp en wederopbouw.  Cordaid Kinderstem biedt hulp aan kinderen in sloppenwijken.
  5. 5. - 6 -  Cordaid Bond Zonder Naam steunt kansarmen in de Nederlandse samenleving.  Cordaid Microkrediet verstrekt microkredieten aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.  Vastenaktie ondersteunt jaarlijks een aantal ontwikkelingsprojecten. [bewerken] Programma's 1. Minderheden. Sommige bevolkingsgroepen worden niet beschouwd als volwaardige burgers en hebben te maken met discriminatie, uitsluiting en armoede. 2. Sloppenwijkbewoners. Het bestaan van mensen in sloppenwijken kenmerkt zich door armoede, slechte huisvesting en onveiligheid. 3. Vrouwen en Geweld. Wereldwijd heeft gemiddeld één op de drie vrouwen ervaringen met geweld, verkrachting of andere vormen van misbruik. 4. Rampenpreventie en Noodhulp. Een ramp moet koste wat kost voorkomen worden. In gebieden met een verhoogd risico moeten bewoners worden voorbereid om schade en leed te beperken. Doet een ramp zich voor, dan zijn een snelle reactie en lokale kennis de belangrijkste vereisten. 5. Verzoening en Wederopbouw. Sommige landen zijn brandhaarden van conflicten, waardoor sociale verbanden en infrastructuur worden verwoest. 6. Toegang tot gezondheidszorg. In de meeste ontwikkelingslanden functioneert het gezondheidszorgsysteem slecht door gebrek aan middelen en personeel. 7. Zorg voor kwetsbare groepen. Kinderen, chronisch armen, mensen met een handicap en ouderen ontberen vaak toegang tot gezondheidszorg en onderwijs. 8. HIV/Aids. Met name de snelle verspreiding van de ziekte onder armen in ontwikkelingslanden is een groot probleem. 9. Kleine producenten. Kleine producenten hebben behoefte aan grond, materiaal en goedkope leningen, maar ook aan kennis en expertise.
  6. 6. - 7 - 10. Microfinanciering. Microfinanciering is als instrument breed erkend in de armoedebestrijding. Zeker voor vrouwen die voor een gezin moeten zorgen kan dit kansen bieden. [bewerken] Samenwerking Cordaid is vertegenwoordigd in drie internationale katholieke netwerken: CIDSE, Caritas Internationalis en Medicus Mundi Internationalis. Nationaal werkt Cordaid samen met andere hulporganisaties bij de Samenwerkende Hulporganisaties. Cordaid werkt ook samen met Agriterra, Darfur Emergency Response, Faith Based Network, I/C Consult, HIS, Pax Christi, MFP Breed Netwerk, STOP AIDS NOW!, United Civilians for Peace, Stichting Medisch Werk Mumbai en Wemos.

×