Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

بوربوينت رحلة القديس بولس الرسول التبشيرية الثالثة

magdy-f

 • Be the first to comment

بوربوينت رحلة القديس بولس الرسول التبشيرية الثالثة

 1. 1. غغللطيطيييةة-- 22 ممككددووننييةة -- 55 تتررووااسس -- 66 ففررييججييةة -- 33 أأففسسسس -- 44 أأننططااككييةة-- 11 ممييللييتتسس -- 77 ببتتووللممااييسس -- 88 أأووررششللييمم -- 99  ررححللةة االلققددييسس االلععظظييمم ببووللسس االلررسسوولل االلتتببششييررييةة االلثثااللثثةة
 2. 2. • Untitled-1 copy.gif غغللطيطيييةة-- 22 ففررييججييةة -- 33 أأففسسسس -- 44 أأننططااككييةة-- 11 --11 ممررضض ببووللسس االلررسسوولل --22 ححددووثث ششغغبب ففيي االلممسسررحح --33 ققصصةة أأووللد د سسككااوواا
 3. 3. صصووررةة للووللد د سسككااوواا ””ففووثثبب ععللييههمم االلننسساانن االلذذيي ككاانن ففييهه االلررووحح االلششررييرر وو غغللببههمم وو ققوويي ععللييههمم ححتتىى ههررببوواا ممنن ذذللكك االلببييتت ععررااةة وو ممججررححيينن..““
 4. 4. ووككاانن ككثثييرروونن ممنن االلذذيينن آآممننوواا ييأأتتوونن ممققرريينن ووممخخببرريينن ببااففععااللههمم.. ووككاانن ككثثييرروونن ممنن االلذذيينن ييسستتععممللوونن االلسسححرر ييججممععوونن االلككتتبب ووييححررققووننههاا اامماامم االلججممييعع..ووححسسببوواا ااثثممااننههاا ففووججددووههاا خخممسسيينن االلففاا ممنن االلففضضةة
 5. 5. صصوورر للممسسررحح أأففسسسس ((االلممششههدد)) ححييثث تتظظااههرر د د ييممتتررييووسس ووااللصصننااعع
 6. 6. االلججززءء االلممتتببققيي ممنن ههييككلل أأررطيطيااممييسس ووااللذذيي ذذككررهه د د ييممتتررييووسس ففيي أأححددااثث االلضطضطططرراابب ببأأففسسسس
 7. 7. تتممثثاالل االلللههةة أأررطيطيااممييسس االلذذيي ههتتففتت للهه ا اللججممااههييرر ببأأففسسسس
 8. 8. ممددررسسةة تتييررااننسس ببأأففسسسس ححييثث ممككثث ببووللسس االلررسسوولل ييببششرر للممددةة سسننتتيينن
 9. 9. الطريق الذي مشى عليه بولس الرسول متجهاً إلى مكدونية ( اليونان ). ” و بعدما انتهى الشغب د عى بولس التلميذ و ود عهم و خرج ليذهب الى مكدونية.“
 10. 10. سسسسرررردددداااابببب ببببووووللللسسسس ااااللللررررسسسسوووولللل ااااللللثرثرثرثررررريييي ببببأأأأففففسسسسسسسس ..ووتتظظههرر ببهه أأييققووننااتت للللققددييسس ببووللسس ووتتللممييذذتتهه االلققددييسسةة تتككلل..
 11. 11. غغللطيطيييةة-- 22 ممككددووننييةة -- 55 تتررووااسس -- 66 ففررييججييةة -- 33 أأففسسسس -- 44 أأننططااككييةة-- 1 --1 ااققااممةة ااففتتييخخووسس
 12. 12. ممييننااءء تتررووااسس ححييثث االلتتققىى ببووللسس االلررسسوولل ممعع تتللممييذذهه
 13. 13. ككننييسسةة االلققددييسس ببووللسس االلثرثرررييةة ببتتررووااسس
 14. 14. ببووللسس االلررسسوولل ييححتتضضنن أأففتتييخخووسس ووييققييممهه ممنن االلممووااتت
 15. 15. غغللطيطيييةة-- 22 ممككددووننييةة -- 55 تتررووااسس -- 66 ففررييججييةة -- 33 أأففسسسس -- 44 أأننططااككييةة-- 1 ممييللييتتسس -- 77 --1 خخططببةة ببووللسس االلررسسوولل االلووددااععييةة
 16. 16. ممييننااءء ممييللييتتسس ححييثث ووددعع االلممؤؤممننوونن بب ووللسس للللممررةة االلخخيي ررةة
 17. 17. االلممؤؤممننوونن ييووددععوونن ببووللسس االلررسسوولل ممنن ممييننااءء ممييللييتتسس االلخخططببةة االلووددااععييةة للللققددييسس ببووللسس االلررسسوولل
 18. 18. ححججرر أأثرثررريي ممنن ممييللييتتسس ممككتتووبب ععللييهه ججززءء ممنن ععظظةة ببووللسس االلررسسوولل االلووددااععييةة..
 19. 19. غغللطيطيييةة-- 22 ممككددووننييةة -- 55 تتررووااسس -- 66 ففررييججييةة -- 33 أأففسسسس -- 44 أأننططااككييةة-- 11 ممييللييتتسس -- 77 ببتتووللممااييسس -- 88
 20. 20. ببووللسس االلررسسوولل ففيي ببييتت ففييللببسس االلممببششرر ففيي ببتتووللممااييسس ووااللننببيي أأغغااببووسس ييتتننببأأ ععنن االلققببضض ععللىى ببووللسس ففيي أأووررششللييمم
 21. 21. غغللطيطيييةة-- 22 ممككددووننييةة -- 55 تتررووااسس -- 66 ففررييججييةة -- 33 أأففسسسس -- 44 أأننططااككييةة-- 11 ممييللييتتسس -- 77 ببتتووللممااييسس -- 88 أأووررششللييمم -- 99
 22. 22. ببووللسس االلررسسوولل ففيي أأووررششللييمم أأمماامم االلججممووعع
 23. 23. ا ورشليم جزيره كريت
 24. 24. سسففييننةة االلققددييسس ببووللسس تتصصااررعع االلررييااحح (( أأووررووككللييددوونن )) ففيي االلببححرر االلممتتووسسطط
 25. 25. االلههببووطط ععللىى ججززييررةة ككررييتت
 26. 26. روما جزيره كريت
 27. 27. ببووللسس االلررسسوولل ففيي االلسسججنن ففيي رروومماا
 28. 28. سسججنن االلققددييسس ببووللسس ببرروومماا
 29. 29. ممووققعع ممححااككممةة االلققددييسس ببووللسس االلررسسوولل أأمماامم ننييرروونن

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • RandaFantot

  May. 29, 2015
 • johnjohnsabry

  Jul. 9, 2015
 • AshrafRaouf1

  Nov. 11, 2015
 • beshowow

  Jul. 3, 2016
 • mariangamal18

  Jun. 21, 2017
 • tadrousbahgat

  Jul. 27, 2017
 • MinaElia5

  Jul. 8, 2018
 • MeroAtef

  Dec. 15, 2018

magdy-f

Views

Total views

8,507

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

713

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×