Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formy i rodzaje zatrudnienia prezentacja

1,060 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Formy i rodzaje zatrudnienia prezentacja

 1. 1. Porównywanie umów o pracę, zlecenie o dzieło DORADZTWO ZAWODOWE SEMESTR V Opracowanie: ANNA KĄDZIELA DOROTA KUROWSKA ANNA LABUDA ALICJA RYPNICKA BEATA WYSOCKA FORMY I RODZAJE ZATRUDNIENIA
 2. 2. Umowa o pracę - to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy . To czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę , w których: -pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym -pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia
 3. 3. Podpisując umowę o pracę , należy zwrócić uwagę na jej formę i treść. Dlatego też poniżej przedstawiamy „rodzaje umów o pracę” oraz istotne części składowe, które powinny się w danej umowie znajdować.
 4. 4. Umowa o pracę - to zgodne oświadczenie woli pracownika i pracodawcy, w oparciu o które między stronami nawiązana zostaje wieź prawna regulowana przepisami prawa jako ”stosunek pracy”. Na mocy tego porozumienia pracownik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz pracodawcy określonego rodzaju pracy, a pracodawca do zatrudnienia go za wynagrodzenie . Umowa o pracę jest umową starannego działania .
 5. 5. -umowa na okres próbny, -umowa na czas określony (w tym umowa na zastępstwo), -umowa na czas wykonywania określonej pracy, -umowa na czas nieokreślony.
 6. 6. Umowa o pracę na okres próbny Okres próbny służy pracodawcy do sprawdzenia przydatności pracownika do pracy, a pracownikowi do zapoznania się z warunkami świadczenia pracy. Jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy to i tak rozwiązuje się ona z upływem okresu, na który została zawarta. Jeżeli jednak po upływie okresu na jaki była zawarta, pracownik będzie świadczył pracę, za wiedzą pracodawcy, domniema się zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony.
 7. 7. <ul><li>Zgodnie z art. 25. § 2 kodeksu pracy , zarówno </li></ul><ul><li>umowa o pracę na czas nieokreślony, </li></ul><ul><li>na czas określony jak i </li></ul><ul><li>na czas wykonania określonej pracy </li></ul><ul><li>może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy. </li></ul>
 8. 8. Umowy na okres próbny nie wolno zawierać z młodocianymi , których zatrudnienie i zwolnienie z pracy regulują odrębne przepisy. Zatrudnienie młodocianych w celu przygotowania zawodowego może prowadzić pracodawca, osoba prowadząca firmę w imieniu pracodawcy lub u niego zatrudniona pod warunkiem , że ma wymagane kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 9. 9. Umowa taka może być wcześniej rozwiązana za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem (trzydniowym, tygodniowym lub dwutygodniowym – w zależności od tego, na jaki czas była zawarta
 10. 10. <ul><li> Umowa na czas określony jest zawierana na ściśle określony czas (może trwać zarówno kilka miesięcy jak i kilka lat). </li></ul><ul><li>Już przy jej formalizowaniu ustala się końcowy termin jej trwania. </li></ul><ul><li>Z upływem terminu umowy o pracę rozwiązuje się ona automatycznie, bez potrzeby wcześniejszego jej wypowiadania </li></ul>
 11. 11. W przypadku umowy zawartej na czas określony stosunek pracy wygasa automatycznie po terminie umowy, jeśli nie zostanie ona przedłużona na następny okres . Wyjątek! – jeśli umowę zawarto z kobietą w ciąży, umowa automatycznie zostaje przedłużona do dnia porodu.
 12. 12. Umowa na czas wykonania określonej pracy Kolejna umowa terminowa to umowa na czas wykonania określonej pracy. Zawiera się ją w celu wykonania konkretnego zadania, przeważnie wtedy, gdy nie da się ściśle określić czasu trwania zleconej pracy (np. prowadzenie określonego projektu). Strony określają dokładnie rodzaj pracy do wykonania.
 13. 13. Umowę tą można zawierać wielokrotnie , bez obowiązku zamiany na umowę bezterminową. <ul><li>Rozwiązanie umowy następuje: </li></ul><ul><li>z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta, lub </li></ul><ul><li>wcześniej- na mocy porozumienia stron bądź też bez wypowiedzenia. </li></ul><ul><li>Zawsze jednak strony mogą ją rozwiązać, czyli przerwać za porozumieniem. </li></ul>
 14. 14. Umowa o zastępstwo Umowa o pracę w zastępstwie to rodzaj umowy na czas określony . Pracodawcy mogą zawierać tego typu umowy w celu zapewnienia zastępstwa pracownika nieobecnego z przyczyn usprawiedliwionych np.: - z powodu choroby, - urlopu wychowawczego, - urlopu bezpłatnego itp.
 15. 15. Umowa w zastępstwie rozwiązuje się – jak każda umowa na czas określony - z upływem terminu, do którego ją zawarto, - za porozumieniem stron.
 16. 16. Umowa na czas nieokreślony Jest to typ umowy dający pracownikowi największą spośród wszystkich umów pewność zatrudnienia . Nie zawiera w swej treści daty ani terminu rozwiązania umowy, dopóki nie nastąpi wypowiedzenie albo wygaśnięcie z innych przyczyn. Długość okresu wypowiedzenia określa Kodeks Pracy, uzależniając go od stażu pracy u danego pracodawcy.
 17. 17. <ul><li>Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony </li></ul><ul><li>może być rozwiązana w terminie uwzględnionym przez strony lub po upływie okresu wypowiedzenia które wynosi: </li></ul><ul><li>2 tygodnie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, </li></ul><ul><li>1 miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ale krócej niż 3 lata , </li></ul><ul><li>3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Umowa o pracę określa </li></ul><ul><li>strony umowy </li></ul><ul><li>rodzaj umowy, </li></ul><ul><li>datę jej zawarcia </li></ul><ul><li>warunki pracy i płacy, w szczególności : </li></ul><ul><li>rodzaj pracy, </li></ul><ul><li>miejsce wykonywania pracy, </li></ul><ul><li>wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, </li></ul><ul><li>wymiar czasu pracy (cały etat, pół etatu) </li></ul><ul><li>termin rozpoczęcia pracy. </li></ul>
 19. 19. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Integralną część tej umowy może stanowić np. umowa o sposobie korzystania z samochodu służbowego, o odpowiedzialności materialnej, o zakazie podejmowania działalności konkurencyjnej.
 20. 20. Umowa o dzieło Jest to umowa cywilnoprawna określona Kodeksem Cywilnym art. 627-646. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 k.c.). Umowa o dzieło jest umową: zobowiązującą, odpłatną, wzajemną oraz konsesualną.
 21. 21. <ul><li>Częste jest zawieranie umów o dzieło przez firmy z osobami fizycznymi, </li></ul><ul><li>jako że: </li></ul><ul><li>umowy tego rodzaju nie są umowami o pracę </li></ul><ul><li>a ich wykonanie nie podlega Kodeksowi pracy. </li></ul><ul><li>pracodawca nie bierze odpowiedzialności za : </li></ul><ul><li>-zapewnienie warunków BHP </li></ul><ul><li>-urlopu, </li></ul><ul><li>-odprawy, </li></ul><ul><li>-zasiłku itp.. </li></ul><ul><li>Umowa o dzieło nie daje pracownikowi żadnej ochrony socjalnej. </li></ul>
 22. 22. Poprzez zawarcie umowy o dzieło: Pracownik obliguje się do realizacji oznaczonego dzieła, ponieważ zobowiązuje się do uzyskania oczywistego wyniku swojej pracy, a zamawiający, czyli pracodawca, do wypłaty wynagrodzenia ustalonego w umowie. Jej zaletą jest to , że zamawiającego nie interesuje, kiedy i w jaki sposób powstaje dzieło, ważny jest rezultat końcowy.
 23. 23. <ul><li>Umowa powinna określać </li></ul><ul><li>rodzaj dzieła, </li></ul><ul><li>termin wykonania, </li></ul><ul><li>sposób i wysokość zapłaty. </li></ul><ul><li>W razie gdy umowa będzie nieprawidłowo lub niepunktualnie wykonywana, zamawiający może od niej odstąpić. Gdy pracownik wykonał zamówione dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu </li></ul><ul><li>w tym celu odpowiedni termin. </li></ul>
 24. 24. Umowa zlecenie Jest to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Strony umowy zlecenia tradycyjnie nazywa się zleceniodawcą i zleceniobiorcą
 25. 25. Umowa taka nie daje pracownikowi prawa do urlopu ani świadczeń socjalnych . <ul><li>Umowa zlecenia tak jak umowa o pracę powoduje obowiązek opłacania składek ZUS , </li></ul><ul><li>chyba że pracownik ma płacone z innego tytułu (np. jest studentem i nie ukończył 26 roku życia, jeśli pracownik ma umowę o pracę czy też prowadzi działalność gospodarczą – ale w innym zakresie niż przedmiot objęty umową). </li></ul>
 26. 26. Umowa o dzieło powinna być zakończona konkretnym i namacalnym efektem, podczas gdy dążeniem umowy zlecenia jest samo działanie (praca), które nie musi doprowadzić do osiągnięcia określonego rezultatu. Czyli np. uzyskanie obrotu jest dziełem, ale praca z klientem na rzecz obrotu jest zleceniem .
 27. 27. <ul><li>Do wyżej wymienionych rodzajów umów dołączyć należy : </li></ul><ul><li>Kontrakt menadżerski </li></ul>dotyczy pracy polegającej na zarządzaniu w imieniu właściciela jego firmą w celu przysporzenia mu korzyści majątkowych.
 28. 28. <ul><li>Umowę agencyjną W ramach umowy agencyjnej przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie </li></ul><ul><li>Umowa agencyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony . </li></ul><ul><li>A także chałupnictwo, prace tymczasową itp. </li></ul>
 29. 29. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! ANNA KĄDZIELA DOROTA KUROWSKA ANNA LABUDA ALICJA RYPNICKA BEATA WYSOCKA DORADZTWO ZAWODOWE SEMESTR V

×