Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sołacz po zabudowie według nowego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznań

1,835 views

Published on

Prezentacja pokazuje w jaki sposób może zmienić się Sołacz i jego okolice, po wprowadzeniu na jego terenie zabudowy według nowego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznań. Pierwsze slajdy mają za zadanie przybliżyć jakie tereny opracowano oraz jaką funkcję nadano im w nowym Studium. Dalej przedstawione są wyliczenia do jakiego stopnia zmniejszyć się może powierzchnia terenów zieleni po zabudowaniu obszaru Sołacza i okolic. Następnie zobaczyć można rzuty 3D obrazujące jak teren ten może wyglądać po wprowadzeniu na nim zabudowy określonego typu. Ostatnie slajdy przedstawiają fotografie porównawcze niektórych fragmentów Sołacza i okolic przed i po zabudowie.

Kontakt do autorki prezentacji: agnieszka.studiom2@gmail.com

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Sołacz po zabudowie według nowego projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznań

 1. 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sołacz
 2. 2. 3.3. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA UKŁADU PRZYRODNICZEGO MIASTA • 3.3.1. Zasady ochrony i kształtowania klinowo-pierścieniowego systemu zieleni • Sposób zagospodarowania głównej struktury systemu zieleni miasta czyli historycznie ukształtowanego systemu klinowo – pierścieniowego, jest podporządkowany ochronie wartości i zasobów przyrodniczych. • System klinowo – pierścieniowy zieleni tworzą tereny wyłączone z zabudowy oraz tereny o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania, dla których przewiduje się preferencje dla funkcji sportowo – rekreacyjnej, a także dopuszczenie zachowania na niektórych terenach kierunku przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową lub usługową. Nie wskazuje się też nowych terenów pod zabudowę. • System ten obejmuje 9.267 ha, co stanowi 35,4% powierzchni miasta. • Tereny, na których jest dopuszczona zabudowa w klinach zieleni, obejmują 1.176 ha, tj. 12,7% ich powierzchni. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - KIERUNKI Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu 20 grudnia 2013 r. – 24 stycznia 2014 r.
 3. 3. Nadrzędnym zadaniem jest zachowanie i odtwarzanie ciągłości oraz podbudowa biologiczna istniejących elementów systemu poprzez: • wprowadzenie zakazu zabudowy i rozbudowy istniejących obiektów budowlanych na najcenniejszych przyrodniczo terenach zieleni, • zachowanie możliwie największej ciągłości systemu przyrodniczego, w tym dążenie do integracji rozproszonych fragmentów zieleni na obszarze miasta, ochronę istniejących i realizację nowych powiązań z terenami otaczającymi. Zachowanie korytarzy ekologicznych przy projektowaniu zespołów urbanistycznych, w szczególności wzdłuż cieków i otwartych rowów melioracyjnych, • utrzymanie ciągłości dolin rzek i cieków jako osnowy ekologicznej miasta, z ograniczeniem kanalizowania cieków otwartych (z wyjątkiem niezbędnego np. dla budowy zjazdów do nieruchomości), • zwiększanie powierzchni terenów zieleni poprzez podjęcie działań propagujących zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej, nieużytków i terenów zrekultywowanych, za wyjątkiem cennych ekosystemów łąkowych,. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - KIERUNKI Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu 20 grudnia 2013 r. – 24 stycznia 2014 r.
 4. 4. Obszar opracowania
 5. 5. Obszar opracowania z podziałem na poszczególne tereny
 6. 6. * Tereny o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania to tereny, na których dopuszczona jest zabudowa, ale o ograniczonej intensywności oraz adekwatnym do szczególnej specyfiki terenu charakterze czy funkcji, położone w obszarach klinowo – pierścieniowego systemu zieleni Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - KIERUNKI Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu 20 grudnia 2013 r. – 24 stycznia 2014 r. Oznaczenia terenów w studium
 7. 7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - KIERUNKI Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu 20 grudnia 2013 r. – 24 stycznia 2014 r. Oznaczenia terenów w studium • zabudowa jednorodzinna wolnostojąca : min. pow. działek budowlanych - 800m2 maks. pow. zabudowy terenu - 25% min. pow. biologicznie czynna terenu - 55% wysokość budynków – niska (do 12 m/4 kondygnacji) • zabudowa jednorodzinna bliźniacza : min. pow. działek budowlanych - 500m2 maks. pow. zabudowy terenu - 30% min. pow. biologicznie czynna terenu - 45% wysokość budynków - 10,5 m • zabudowa wielorodzinna niska o charakterze "willi miejskich" : min. pow. działek budowlanych - nie określa się maks. pow. zabudowy terenu - 30% min. pow. biologicznie czynna terenu - 45% wysokość budynków - 3 kondygnacje MN/MW* tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej niskiej o charakterze willowym
 8. 8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - KIERUNKI Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu 20 grudnia 2013 r. – 24 stycznia 2014 r. Oznaczenia terenów w studium • zabudowa wielorodzinna: min. pow. działek budowlanych – nie określa się maks. pow. zabudowy terenu - 30% min. pow. biologicznie czynna terenu - 45% wysokość budynków – niska (do 12 m/4 kondygnacji) MW* tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej
 9. 9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - KIERUNKI Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu 20 grudnia 2013 r. – 24 stycznia 2014 r. Oznaczenia terenów w studium • zabudowa jednorodzinna wolnostojąca : min. pow. działek budowlanych - 800m2 maks. pow. zabudowy terenu - 25% min. pow. biologicznie czynna terenu - 55% wysokość budynków – niska (do 12 m/4 kondygnacji) • zabudowa jednorodzinna bliźniacza : min. pow. działek budowlanych - 500m2 maks. pow. zabudowy terenu - 30% min. pow. biologicznie czynna terenu - 45% wysokość budynków - 10,5 m • zabudowa wielorodzinna niska o charakterze "willi miejskich" : min. pow. działek budowlanych - nie określa się maks. pow. zabudowy terenu - 30% min. pow. biologicznie czynna terenu - 45% wysokość budynków - 3 kondygnacje MN/MW* tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej niskiej o charakterze willowym
 10. 10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - KIERUNKI Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu 20 grudnia 2013 r. – 24 stycznia 2014 r. Oznaczenia terenów w studium • zabudowa wielorodzinna lub usługowa: wysokość budynków - niska (do 12 m/4 kondygnacji) lub średniowysoka (12-25 m/4-9 kondygnacji) MW/U tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub zabudowy usługowej
 11. 11. 1 – ok. 9,5 ha 2 – ok. 7,5 ha 3 – ok. 8 ha 4 – ok. 6 ha omawiane tereny zajmują razem ok. 31 ha (21%) całość obszaru opracowania to ok. 150 ha (100%) • Obecnie: • Powierzchnia biologicznie czynna wynosi ok. 48 ha. • Rodzinne Ogrody Działkowe przy ul. Grudzieniec oraz Pułaskiego zajmują ok. 6 ha. • Teren sportowo-rekreacyjny (stadion) to ok. 6 ha. • Całość obszaru niezabudowanego wynosi ok. 60 ha. • Po wprowadzeniu zmian przewidzianych w SUiKZP: • Powierzchnia biologicznie czynna wynosić będzie ok. 26 ha. • Zlikwidowane zostaną Rodzinne Ogrody Działkowe przy ul. Pułaskiego o pow. ok. 3 ha. • Zabudowany zostanie teren stadionu. • Obszar niezabudowany zmniejszy się z ok. 60 ha do ok. 29 ha, czyli o ponad połowę. Wielkość terenów zieleni
 12. 12. Wielkość terenów zieleni - obecnie Teren opracowania ok. 150 ha (100%) ( w tym pow. biologicznie czynna ok. 48 ha) Obszar niezabudowany ok. 60 ha (40%) Powierzchnia zajmowana przez zieleń stanowi blisko połowę terenu opracowania
 13. 13. Wielkość terenów zieleni – po zmianach Teren opracowania ok. 150 ha (100%) ( w tym pow. biologicznie czynna ok. 26 ha) Obszar niezabudowany ok. 29 ha (19%) Powierzchnia zajmowana przez zieleń zostaje zmniejszona o ponad połowę i stanowi niespełna ¼ terenu opracowania
 14. 14. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem Pułaskiego Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pestka Pestka Obszary zabudowy
 15. 15. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem Pułaskiego Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pestka Pestka Obszary zabudowy
 16. 16. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem Pułaskiego Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pestka Pestka Obszary zabudowy
 17. 17. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem Pułaskiego Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pestka Pestka Obszary zabudowy
 18. 18. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem Pułaskiego Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pestka Pestka Obszary zabudowy
 19. 19. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem Pułaskiego Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pestka Pestka Obszary zabudowy
 20. 20. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem Pułaskiego Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pestka Pestka Obszary zabudowy
 21. 21. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem Pułaskiego Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pestka Pestka Obszary zabudowy
 22. 22. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem Pułaskiego Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pestka Pestka Obszary zabudowy
 23. 23. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem Pułaskiego Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pestka Pestka Obszary zabudowy
 24. 24. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem Pułaskiego Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pestka Pestka Charakter zabudowy na poszczególnych obszarach
 25. 25. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem
 26. 26. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem
 27. 27. Aleja Wielkopolska Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pułaskiego
 28. 28. Aleja Wielkopolska Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pułaskiego
 29. 29. Pułaskiego Pułaskiego
 30. 30. Pułaskiego Pułaskiego
 31. 31. Pułaskiego Pułaskiego
 32. 32. Pułaskiego Pułaskiego
 33. 33. Pułaskiego Pułaskiego
 34. 34. Pułaskiego Pułaskiego
 35. 35. Nad Wierzbakiem Nad Wierzbakiem Pułaskiego Pułaskiego Aleja Wielkopolska Pestka Pestka Charakter zabudowy na poszczególnych obszarach
 36. 36. MN/MW* zabudowa jednorodzinna/wielorodzinna niska
 37. 37. MW* zabudowa wielorodzinna niska
 38. 38. MN/MW* zabudowa jednorodzinna/wielorodzinna niska
 39. 39. MN/MW* zabudowa jednorodzinna/wielorodzinna niska
 40. 40. MN/MW* zabudowa jednorodzinna/wielorodzinna niska MW/U zabudowa wielorodzinna niska/średniowysoka lub zabudowa usługowa
 41. 41. MW/U zabudowa wielorodzinna niska/średniowysoka Lub usługowa
 42. 42. W prezentacji wykorzystano materiały z : Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - KIERUNKI Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu 20 grudnia 2013 r. – 24 stycznia 2014 r. Opracowała : inż. arch. kraj. Agnieszka Malinowska

×