Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download Now Download

Download to read offline

Team coaching coach4 u

Download Now Download

Download to read offline

How can we create an environment where
the human spirit is validated and still get great work done?

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Team coaching coach4 u

  1. 1. Coaching individual ?i de echipa empowering individuals and organizations achieve their best
  2. 2. Procesul de Situaþii ºi simptome coaching Beneficii cel mai des întâlnite în organizaþii Contractul are o durata de cel putin 3 luni. ce spun clientii, Exemplu de succesiune a pasilor: atat individual cat si la nivel organizational Dezvoltarea abilitãþilor de comunicare ºi relaþionare 1 Identificarea situaþiei prezente ºi al stilului de conducere “Mi-am îmbunãtãþit abilitãþile de comunicare.” Promovare din operaþional într-o poziþie managerialã individual acolo unde este cazul „Am descoperit noi strategii de vânzãri si am dezvoltat o NIVEL INDIVIDUAL 2 Stabilirea obiectivelor contractului de coaching atitudine câºtig-câºtig.” Tranziþia de pe un post pe altul în urma promovãrii, 3 Identificarea credinþelor ºi comportamentelor limitative “Am început sã mã înþeleg mai bine.” restructurãrii sau a schimbãrii de carierã 4 Proiectarea noului viitor pe care clientul doreºte sã-l construiascã “Echipa mea are o viziune þi un scop comun.” Productivitate ºi eficienþã individualã sub potenþial 5 Angajamentul faþã de procesul de schimbare ºi faþã de noile “Îmi exprim ideile fara a mai pierde energie în tipare Organizarea ineficientã a timpului standarde stabilite de client defensive.” Lipsa încrederii în sine 6 Aplicarea unor modalitãþi noi de interacþiune ºi comunicare “Reuºesc sã-mi controlez mult mai bine emoþiile.” Lipsa motivaþiei necesare atingerii rezultatelor dorite. “Conºtientizez mult mai mult impactul pe care îl am asupra Stres, agitaþie sau plafonare 7 Intâlniri sãptãmânale bazate pe obiective specifice de sesiune celorlalþi.” Comunicare conflictualã cu colegii ºi clienþii 8 Monitorizarea progresului ºi a rezultatelor obþinute “Întreþin dialoguri deschise ºi constructive.” Dezechilibru între viaþa personala ºi cea profesionalã “Mã simt mai fericit ºi parte integrantã din companie.” “Adresez mult mai devreme conflictele ºi le privesc constructiv.” “Înþeleg mai bine oamenii pe care îi conduc.” “Am mai mult timp pentru strategie.” Startup de proiect sau organiza?ie 1 Identificarea obiectivelor la nivel de echipã ºi organizaþie ce se “Acord încredere echipei ºi creez spaþiul în care se simt Management tânãr ºi fãrã experienþã adreseazã în cadrul contractului de coaching responsabili.” Fuzionarea unor echipe sau organizaþii 2 Dezvoltarea competenþelor de coaching pentru manageri si “Mi-am dezvoltat inteligenþa emoþionalã.“ Obiective ambiþioase ce necesitã noi perspective echipã “Observ beneficiile ºi acasã - în familie.” 3 Identificarea obiectivelor profesionale pentru fiecare membru din “Menþin constant ritmul de dezvoltare dând tot ceea ce este NIVEL ECHIPA ªedinþe mult prea consumatoare de timp ºi energie echipã mai bun in mine.” Nerespectarea termenelor promise 4 Alinierea ºi negocierea obiectivelor individuale cu cele de echipã “Dezvolt ºi susþin un mediu de dezvoltare bazat pe creºterea Lipsa unui scop comun agreat de toate pãrþile implicate ºi organizaþie performanþelor individuale ºi de echipã.” Nivel scazut de încredere ºi deschidere cãtre schimbare 5 Implementarea instrumentului de proces delegativ în cadrul “A crescut gradul de colaborare în echipã obþinând ºedinþelor de echipa rezultatele propuse.” 6 Coaching individual pentru membrii echipei în vederea optimizãrii performanþei 7 Acompanierea ºedinþelor operaþionale ºi / sau strategice cu frecvenþã sþãtãmânalã sau lunarã pentru identificarea comportamentelor ºi tiparelor de relaþionare 8 Monitorizarea rezultatelor la nivel de echipa 9 Sesiuni de team coaching la interval de una/doua luni. How can we create an environment where the human spirit is validated and still get great work done?
  3. 3. Competenþele si responsabilitatea coach-ului: Creazã un spaþiu securizat în care clientul descoperã noi perspective ºi îºi dezvoltã noi abilitãþi. Stabileºte o relaþie bazatã pe încredere reciprocã prin menþinerea confidenþialitãþii, empatie ºi integritate. Modeleazã comportamente efective prin spontaneitate, atenþie si prezenþã. Angreneazã clientul cãtre rezultate prin ascultare activã ºi feedback, reflectând ca-ntr-o oglindã. Adreseazã întrebãri pertinente ºi puternice care sã stimuleze noi moduri de gândire, acþiune ºi chiar un nou mod de a fi. Comunicã în mod deschis ºi direct fãrã judecãþi sau reproºuri. Stimuleazã creºterea gradului de conºtientizare al clientului prin recadrarea percepþiilor. Asistã clientul în crearea planurilor de acþiune congruente cu obiectivele propuse. Maria-Magdalena Blidãruº Personal & Team Coaching FII tu însuþi in tot ceea ce FACI Cu o experienþã managerialã de ºapte ani în industria IT am intrat în luma coaching-ului, urmând cursurile de pregãtire la Metasysteme-Coaching cu Alain Cardon - Master Certified Coach (ICF) între 2007 ºi 2009. Sunt coach acreditat de International Coaching Federation la nivel ACC din 2009. Experienþã / Zone de Expertiza / Abilitãþi: Coaching unu-la-unu pe obiective de viaþã ºi/sau afaceri cu manageri ºi antreprenori din domenii de activitate diverse. Procesul delegativ (instrument de transformare organizaþionalã ce poate fi implementat în cadrul ºedinþelor de echipe printr-o instruire prealabilã sau în procesul de coaching de echipã sistemic). Breakthrough Process (instrument de schimbare fundamentalã a paradigmelor individuale / organizaþionale). Diagnoza individualã ºi de echipã (instrument de diagnozã bazat pe un chestionar poate fi utilizat la nivel individual sau de echipã). Managementul riscurilor (exerciþiu intens de experimentare ºi dezvoltare a potenþialului de ascultare ºi observare individual si de echipã). Ateliere de dezvoltare ºi coaching de grup pentru crearea relaþiilor fericite ºi armonioase. deschidere * inteligenþã * receptivitate * autenticitate B-dul Unirii 23, bl. 13, apt. 16, Camera 4 | Bucureºti, sector 4 Telefon: +40 733 678 920 | magda.blidarus@coach4u.ro | www.coach4u.ro

    Be the first to comment

    Login to see the comments

How can we create an environment where the human spirit is validated and still get great work done?

Views

Total views

473

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

13

Actions

Downloads

19

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×