SlideShare a Scribd company logo

AP 8 Q1 week 1 day 1

M
Mila Reyes

Araling Panlipunan 8 Quarter 1 wk 1

1 of 7
Download to read offline
I.LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
(Content Standard)
Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa interaksiyon ng tao sa kaniyang kapaligiran na nagbigay-
daan sa pag-usbong ng mga sinaunang kabihasnan na nagkaloob ng mga pamanang humubog sa pamumuhay ng
kasalukuyang henerasyon
B. Pamantayan sa Pagganap
(Performance Standard)
Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng panukalang proyektong nagsusulong sa pangangalaga at preserbasyon ng mga
pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa Daigdig para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon
C. Kasanayang Pampagkatuto
(Learning Competencies)
Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig AP8HSK-Id-4
Layunin (Lesson Objectives)
Knowledge
Nakilala ang kahulugan ng heograpiya at ang limang tema nito
Skills
Natutukoy ang limang tema ng heograpiya
Attitude
Napahahalagahan ang pag-aaral ng heograpiya at ang bahaging ginampanan nito noon at hanggang ngayon
II. NILALAMAN (Subject Matter/Lesson)
1. Heograpiyang Pisikal
1.1 Limang Tema ng Heograpiya
III.KAGAMITANGPANTURO
A. Mga Kagamitang Panturo Laptop,TV, Batayang Aklat
B. Mga Sanggunian (Source)
https://www.youtube.com/watch?v=XnHbAxzS6Do
https://de.slideshare.net/bladeleangle/limang-tema-ng-heograpiya
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro pp. 13-16
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral Kasaysayan ng Daigdig, pp. 10-15
IV.PAMAMARAAN
(PROCEDURES)
A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin
Gawain 1: GEOPardy!
Suriin ang GEOPardy board. Pagkatapos, bumuo ng tanong na ang sagot ay salita o larawang makikita sa
GEOpardy board. Isulat sa sagutang papel ang nabuong tanong at ang sagot nito.
GRADE ___
DAILY LESSON PLAN
Paaralan Baitang/Antas 8 Markahan UNANG MARKAHAN
Guro Asignatura ARALING PANLIPUNAN
Petsa/Oras Sesyon Week 1, Day 1
Halimbawa: Ano ang pinakamalaking karagatan sa buong daigdig? (Pacific Ocean)
B. Paghahabi sa layunin ng aralin
Gawain 2: Graffiti Wall 1
Isulat sa Graffiti Wall 1 ang iyong sariling ideya tungkol sa tanong sa ibaba. Masasagot ito sa anyo ng pangungusap o
guhit. Gawin sa sagutang papel.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin
Balikan muli ang ginawang gawain tungkol sa GEOPardy!
Mga tanong:
1. Ano ba ang kaugnayan ng mga salitang nakasulat sa GEOPardy board sa paksang tatalakayin natin
ngayon?
2. Ano ang heograpiya?
3. Bakit mahalagang pag-aralan ang heograpiya?
D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Sa bahaging ito ay may panonoorin na video presentation na magtatalakay tungkol sa Limang Tema ng Heograpiya.
https://www.youtube.com/watch?v=XnHbAxzS6Do
https://de.slideshare.net/bladeleangle/limang-tema-ng-heograpiya
Pacific Ocean Antarctica gubat
Lahing
Austronesian
globo bundok
compass bagyo tropikal
Paano maipakikita ang pag-unawa sa kahalagahan ng mga
pamanang ipinagkaloob ng mga sinaunang kabihasnang
nagtagumpay sa hamong dulot ng kapaligiran nito?
Limang Tema ng Heograpiya
1. Lokasyon- tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig na may dalawang pamamaraan sa
pagtukoy; a. lokasyong absolute; b. relatibong lokasyon
2. Lugar- tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook na may dalawang pamamaraan sa pagtukoy;
a. katangian ng kinaroroonan tulad ng klima, anyong lupa at tubig, at likas na yaman ; b. katangian ng mga
taong naninirahan tulad ng wika, relihiyon, densidad o dami ng tao, kultura, at mga sistemang politikal
3. Rehiyon- bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural
4. Interaksiyon ng Tao at Kapaligiran- ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kaniyang
kinaroroonan
5. Paggalaw- ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar; kabilang din ditto ang
paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari, tulad ng hangin at ulan
E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Pangkatang Gawain
Panuto: Hahatiin ang mga mag-aaral sa apat (4) na pangkat.
Ipaggawa ang Gawain 3: Tukoy- Tema- Aplikasyon na matatagpuan sa pahina 14 sa iyong aklat.
Panuto: Basahin at unawain ang sumusunod na impormasyon na may kinalaman sa lokasyon, lugar, rehiyon,
interaksiyon ng tao at kapaligiran at paggalaw. Pagkatapos, punan ng inyong pangkat ng kinakailangang
impormasyon ang flower chart sa ibaba.
1. May tropikal na klima ang Pilipinas.
2. Matatagpuan ang Pipilinas sa kanluran ng Pacific Ocean, timog ng Bashi Channel, at silangan ng West
Philippine Sea.
3. Ang pangingisda ay isang aktibong kabuhayan ng mga Pilipino dahil napalilibutan ng dagat ang bansa.
4. Libo-libong Pilipino ang nangingibang-bansa sa Australia at New Zealand upang magtrabaho.
5. Kasapi ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations.
Mga Sagot
1. Lugar
2. Lokasyon
3. Interaksiyon ng Tao at Kapaligiran
4. Paggalaw
5. Rehiyon
Sa pagpapatuloy ng gawaing ito, pumili ng isang bansa na bibigyang pansin ng inyong kapangkat. Suriin ang
kalagayang heograpikong napiling bansa katulad ng mga konkretong halimbawang naayon sa limang tema ng
heograpiya. Gamitin ang Flower Chart sa pagsagot sa gawain.
Halimbawa:
Napiling
Bansa
Lokasyon
Lugar
Rehiyon
Interkasiyon
ng tao at
kapaligiran
Paggalaw
Bansa:
Pilipinas
Lugar:
Tropikal ang
klima
Rehiyon:
Kasapi ang Pilipinas
sa Association of
Southeast Asian
Nations
Lokasyon:
Ang Pilipinas ay nasa
kanluran ng Pacific
Ocean, timog ng
Bashi Channel, at
silangan
Interaksiyon ng Tao
at Kapaligiran:
Pangingisda ang
pangunahing
hanapbuhay ng mga
tao sa Pilipinas
Paggalaw:
Maraming mga
Pilipino ang
nangingibang bansa
sa Australia
F. Paglinang sa Kabihasan
(Tungo sa Formative Assessment)
Pamprosesong mga Tanong
1. Magbigay ng sariling reaksiyon tungkol sa heograpiya ng bansang napili ayon sa limang tema nito.
2. Bakit magkakaugnay ang limang tema ng heograpiya sa pag-aaral ng katangiang paisikal ng bansa?
3. Paano nakatulong ang mga temang ito sa iyong pag-unawa sa heograpiya ng isang bansa?
G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay
Panuto: Mula sa limang tema ng heograpiya ay pumili ng isa sa mga temang ito at iugnay ito sa pook na tinitirahan mo
at ipaliwanag kung gaano kahalaga ang kaugnayan ng temang ito sa pook mo.
Hal: Ang napili kong tema ay Lugar. Ang aming tirahan ay nasa mataas na bahagi n gaming lugar. Kaya ang medyo
malamig ang hangin doon at mayaman kami sa mga pananim kagaya ng mga gulay. Napakahalaga ng lugar na aming
kinalalagyan dahil sa positibong naidudulot nito sa aming buhay kagaya ng pagkakaroon ng sariwang hangin kasi
malayo kami sa lungsod at sagana kami sa pagkaing gulay.
H. Paglalahat ng Aralin sa
Para sa pangkalahatang kaalaman na mapupulot ng mag-aaral ay itatanong ang mga sumusunod sa mag-aaral:
1. Ano ang heograpiya?
2. Ano-ano ang mga tema ng heograpiya?
3. Paano nakatutulong ang kaalaman ng heograpiya sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay?
I. Pagtataya ng Aralin
A. Pagtutukoy: Isulat ang salitang tinutukoy ng mg sumusunod na bilang.
________________________1. Ito ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng
daigdig.
________________________2. Ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kaniyang
kinaroroonan.
________________________3. Bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang
pisikal o kultural.
________________________4. Tumutukoy sa kinaroonan ng mga lugar sa daigdig na may dalawang
pamamaraan sa pagtukoy.
________________________5. Tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook.
________________________6. Ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar;
kabilang din ditto ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari, tulad ng hangin at ulan.
B. Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
1. Ano ang heograpiya?
2. Bakit mahalagang pag-aralan ang heograpiya?
3. Bakit magkakaugnay ang limang tema ng heograpiya sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig?
4. Paano nakatulong ang mga temang ito sa iyong pag-unawa sa heograpiya ng isang bansa?
Mga Sagot
1. Heograpiya
2. Interaksiyon ng Tao at Kapaligiran
3. Rehiyon
4. Lokasyon
5. Lugar
6. Paggalaw
J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at
remediation
Upang mas lalong maunawaan ang heograpiya ng daigdig bilang nag-iisang planeta sa solar system na maaaring
tirahan ng tao at ng lahat ng nabubuhay na organismo ay basahin ang teksto tungkol sa Katangiang Pisikal ng Daigdig
sa pahina 15-19.
Pnauto: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita:
1. SOLAR SYSTEM
2. LONGITUDE
3. PRIME MEREDIAN
4. INTERNATIONAL DATE LINE
5. LATITUDE
Mga Sagot:
1. SOLAR SYSTEM- Walong planeta na umiikot sa araw at isa na dito ang daigdig
2. LONGITUDE- Ang distansiyang angular na nasa pagitan ng dalawang meridian patungo sa kanluran ng
Prime Meridian
3. PRIME MERIDIAN- Ito ay nasa Greenwich sa England ay itinatalaga bilang zero degree longitude
4. INTERNATIONAL DATE LINE- 180 degrees longitude mula sa Prime Meridian, pakanluran man o
pasilangan,na matatagpuan sa kalagitnaan ng Pacific Ocean
5. LATITUDE- Ang distansiyang angular sa pagitan ng dalawang parallel patungo sa hilaga o timog ng equator
(Paalala: Magbigay ng remediation sa mga mag-aaral na hindi nakapasa mula sa ebalwasyong ibinigay.)
V.MGA
TALA
VI.
PAGNINILAY
Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo.
Paano mo ito
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mga mag-aaral na nangangailangan ng
iba pang gawain para sa remediation.
C. Nakatulong baa ng remedial? Bilang ng mag-aaral
na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa
remediation.
Ad

Recommended

Curriculum guide araling panlipunan grade 8
Curriculum guide araling panlipunan grade 8Curriculum guide araling panlipunan grade 8
Curriculum guide araling panlipunan grade 8Mariko Calma
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Crystal Mae Salazar
 
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIGANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIGPreSison
 
Lesson Plan in Aral Pan 8
Lesson Plan in Aral Pan 8Lesson Plan in Aral Pan 8
Lesson Plan in Aral Pan 8MechelPurca1
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Crystal Mae Salazar
 
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asyaAP G7/G8 Aralin 1  katangiang pisikal ng asya
AP G7/G8 Aralin 1 katangiang pisikal ng asyaJared Ram Juezan
 

More Related Content

What's hot

KATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
KATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYAKATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
KATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYAPreSison
 
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2Nico Granada
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7Crystal Mae Salazar
 
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - First Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter ModuleJhing Pantaleon
 
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8 Froidelyn Fernandez- Docallas
 
Lesson plan in_araling_panlipunan_7
Lesson plan in_araling_panlipunan_7Lesson plan in_araling_panlipunan_7
Lesson plan in_araling_panlipunan_7cheng_05
 
Modyul 1 heograpiya ng asya
Modyul 1  heograpiya ng asyaModyul 1  heograpiya ng asya
Modyul 1 heograpiya ng asya南 睿
 
MODYUL I_HEOGRAPIYA NG DAIGDIG_GRADE 8 FIRST QUARTER
MODYUL I_HEOGRAPIYA NG DAIGDIG_GRADE 8 FIRST QUARTERMODYUL I_HEOGRAPIYA NG DAIGDIG_GRADE 8 FIRST QUARTER
MODYUL I_HEOGRAPIYA NG DAIGDIG_GRADE 8 FIRST QUARTERPrecious Sison-Cerdoncillo
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Crystal Mae Salazar
 
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asyaImplikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asyaMaybel Din
 
Araling Panlipunan 7 - MELC Updated
Araling Panlipunan 7 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 7 - MELC Updated
Araling Panlipunan 7 - MELC UpdatedChuckry Maunes
 
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoAng Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoshebasalido1
 
Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYALinangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYAOlhen Rence Duque
 
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson planSektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson planJoan Andres- Pastor
 

What's hot (20)

Heograpiya ng Daigdig
Heograpiya ng DaigdigHeograpiya ng Daigdig
Heograpiya ng Daigdig
 
KATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
KATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYAKATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
KATUTURAN AT LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA
 
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
K to 12 - Grade 8 Araling Panlipunan Learners Module Quarter 2
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7Banghay aralin sa araling panlipunan 7
Banghay aralin sa araling panlipunan 7
 
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - First Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - First Quarter Module
 
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8 IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
IKATLONG MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN 8
 
ANG KLIMA AT MGA KONTINENTE
ANG KLIMA AT MGA KONTINENTEANG KLIMA AT MGA KONTINENTE
ANG KLIMA AT MGA KONTINENTE
 
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTERARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
ARALING PANLIPUNAN 8 EXAM FIRST QUARTER
 
Araling panlipunan 7.pptx
Araling panlipunan 7.pptxAraling panlipunan 7.pptx
Araling panlipunan 7.pptx
 
Lesson plan in_araling_panlipunan_7
Lesson plan in_araling_panlipunan_7Lesson plan in_araling_panlipunan_7
Lesson plan in_araling_panlipunan_7
 
Modyul 1 heograpiya ng asya
Modyul 1  heograpiya ng asyaModyul 1  heograpiya ng asya
Modyul 1 heograpiya ng asya
 
MODYUL I_HEOGRAPIYA NG DAIGDIG_GRADE 8 FIRST QUARTER
MODYUL I_HEOGRAPIYA NG DAIGDIG_GRADE 8 FIRST QUARTERMODYUL I_HEOGRAPIYA NG DAIGDIG_GRADE 8 FIRST QUARTER
MODYUL I_HEOGRAPIYA NG DAIGDIG_GRADE 8 FIRST QUARTER
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8Banghay aralin sa araling panlipunan 8
Banghay aralin sa araling panlipunan 8
 
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asyaImplikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
Implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa asya
 
Araling Panlipunan 7 - MELC Updated
Araling Panlipunan 7 - MELC UpdatedAraling Panlipunan 7 - MELC Updated
Araling Panlipunan 7 - MELC Updated
 
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nitoAng Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
Ang Konsepto ng Kabihasnan at mga Katangian nito
 
Katangiang pisikal ng asya
Katangiang pisikal ng asyaKatangiang pisikal ng asya
Katangiang pisikal ng asya
 
Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYALinangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
Linangin 1: KATANGIANG PISIKAL NG ASYA
 
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson planSektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
 
Araling Panlipunan 7 (1st monthly)
Araling Panlipunan 7 (1st monthly)Araling Panlipunan 7 (1st monthly)
Araling Panlipunan 7 (1st monthly)
 

Similar to AP 8 Q1 week 1 day 1

AP 8 Q1 W1.docx
AP 8 Q1 W1.docxAP 8 Q1 W1.docx
AP 8 Q1 W1.docxYnnejGem
 
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdigAp 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdigJared Ram Juezan
 
TG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdf
TG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdfTG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdf
TG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdfCHRISTINELIGNACIO
 
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1JoeHapz
 
ARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docx
ARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docxARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docx
ARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docxHoneyAsmad
 
IM AP8Q1W1D1.pptx
IM AP8Q1W1D1.pptxIM AP8Q1W1D1.pptx
IM AP8Q1W1D1.pptxMack943419
 
week 1-2.docx
week 1-2.docxweek 1-2.docx
week 1-2.docxglaisa3
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docxglaisa3
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docxglaisa3
 
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docxARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docxHoneyAsmad
 
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8PreSison
 
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8Precious Sison-Cerdoncillo
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfRiza974937
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfRiza974937
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfadolfosab
 
Copy of G8Q1W1PPT.pptx
Copy of G8Q1W1PPT.pptxCopy of G8Q1W1PPT.pptx
Copy of G8Q1W1PPT.pptxelmeramoyan1
 
Araling Panlipunan Grade-8 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-8 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1Araling Panlipunan Grade-8 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-8 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1JoeHapz
 
week 2-2.docx
week 2-2.docxweek 2-2.docx
week 2-2.docxglaisa3
 

Similar to AP 8 Q1 week 1 day 1 (20)

AP 8 Q1 W1.docx
AP 8 Q1 W1.docxAP 8 Q1 W1.docx
AP 8 Q1 W1.docx
 
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdigAp 9 tg kasaysayan ng daigdig
Ap 9 tg kasaysayan ng daigdig
 
TG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdf
TG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdfTG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdf
TG-Kasaysayan-ng-Daigdig-Q1-Q4.pdf
 
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
 
ARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docx
ARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docxARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docx
ARPAN 8 QUARTER 1 WEEK 2 DLL.docx
 
week 2.docx
week 2.docxweek 2.docx
week 2.docx
 
IM AP8Q1W1D1.pptx
IM AP8Q1W1D1.pptxIM AP8Q1W1D1.pptx
IM AP8Q1W1D1.pptx
 
week 1-2.docx
week 1-2.docxweek 1-2.docx
week 1-2.docx
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docx
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docx
 
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docxARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
ARPAN 8 1ST QUARTER WEEK 1 DLL.docx
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docx
 
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
 
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
Aralin 1 Heograpiya ng Daigdig - Unang Markahan_Mahabang Pagsusulit sa AP 8
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
 
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdfGrade7-DLL-First-Grading.pdf
Grade7-DLL-First-Grading.pdf
 
Copy of G8Q1W1PPT.pptx
Copy of G8Q1W1PPT.pptxCopy of G8Q1W1PPT.pptx
Copy of G8Q1W1PPT.pptx
 
Araling Panlipunan Grade-8 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-8 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1Araling Panlipunan Grade-8 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-8 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
 
week 2-2.docx
week 2-2.docxweek 2-2.docx
week 2-2.docx
 

Recently uploaded

Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanayPaksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanaycatherineCerteza
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3GabrielleEllis4
 
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptxARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptxAnnTY2
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bZyreneYvonneSumalino
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosBabyJaneFajilan
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptxAnaBeatriceAblay2
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxEllaBrita3
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxdgcristobal02
 
CUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docx
CUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docxCUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docx
CUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docxClaRisa54
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautistatchrchrd
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.pptedeldearceIII
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxKyshiaSoriano
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxeldredlastima
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinMarcChristianNicolas
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxGabrielleEllis4
 
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALFATIMAPARAONDA2
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.pptedeldearceIII
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxRochelMarin1
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmRoxanneMarieCIsaac
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxcarlo842542
 

Recently uploaded (20)

Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga PagsasanayPaksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
Paksa: Analohiya at Sanhi at Bunga Pagsasanay
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
 
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptxARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
ARALIN 3- TEKSTONG IMPORMATIBO12345.pptx
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
 
CUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docx
CUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docxCUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docx
CUF-READING-ENGlish and FILipino dll.docx
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
 
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
 
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
 

AP 8 Q1 week 1 day 1

 • 1. I.LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard) Ang mga mag-aaral ay naipamamalas ang pag-unawa sa interaksiyon ng tao sa kaniyang kapaligiran na nagbigay- daan sa pag-usbong ng mga sinaunang kabihasnan na nagkaloob ng mga pamanang humubog sa pamumuhay ng kasalukuyang henerasyon B. Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard) Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng panukalang proyektong nagsusulong sa pangangalaga at preserbasyon ng mga pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa Daigdig para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon C. Kasanayang Pampagkatuto (Learning Competencies) Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig AP8HSK-Id-4 Layunin (Lesson Objectives) Knowledge Nakilala ang kahulugan ng heograpiya at ang limang tema nito Skills Natutukoy ang limang tema ng heograpiya Attitude Napahahalagahan ang pag-aaral ng heograpiya at ang bahaging ginampanan nito noon at hanggang ngayon II. NILALAMAN (Subject Matter/Lesson) 1. Heograpiyang Pisikal 1.1 Limang Tema ng Heograpiya III.KAGAMITANGPANTURO A. Mga Kagamitang Panturo Laptop,TV, Batayang Aklat B. Mga Sanggunian (Source) https://www.youtube.com/watch?v=XnHbAxzS6Do https://de.slideshare.net/bladeleangle/limang-tema-ng-heograpiya 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro pp. 13-16 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral Kasaysayan ng Daigdig, pp. 10-15 IV.PAMAMARAAN (PROCEDURES) A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Gawain 1: GEOPardy! Suriin ang GEOPardy board. Pagkatapos, bumuo ng tanong na ang sagot ay salita o larawang makikita sa GEOpardy board. Isulat sa sagutang papel ang nabuong tanong at ang sagot nito. GRADE ___ DAILY LESSON PLAN Paaralan Baitang/Antas 8 Markahan UNANG MARKAHAN Guro Asignatura ARALING PANLIPUNAN Petsa/Oras Sesyon Week 1, Day 1
 • 2. Halimbawa: Ano ang pinakamalaking karagatan sa buong daigdig? (Pacific Ocean) B. Paghahabi sa layunin ng aralin Gawain 2: Graffiti Wall 1 Isulat sa Graffiti Wall 1 ang iyong sariling ideya tungkol sa tanong sa ibaba. Masasagot ito sa anyo ng pangungusap o guhit. Gawin sa sagutang papel. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Balikan muli ang ginawang gawain tungkol sa GEOPardy! Mga tanong: 1. Ano ba ang kaugnayan ng mga salitang nakasulat sa GEOPardy board sa paksang tatalakayin natin ngayon? 2. Ano ang heograpiya? 3. Bakit mahalagang pag-aralan ang heograpiya? D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Sa bahaging ito ay may panonoorin na video presentation na magtatalakay tungkol sa Limang Tema ng Heograpiya. https://www.youtube.com/watch?v=XnHbAxzS6Do https://de.slideshare.net/bladeleangle/limang-tema-ng-heograpiya Pacific Ocean Antarctica gubat Lahing Austronesian globo bundok compass bagyo tropikal Paano maipakikita ang pag-unawa sa kahalagahan ng mga pamanang ipinagkaloob ng mga sinaunang kabihasnang nagtagumpay sa hamong dulot ng kapaligiran nito?
 • 3. Limang Tema ng Heograpiya 1. Lokasyon- tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig na may dalawang pamamaraan sa pagtukoy; a. lokasyong absolute; b. relatibong lokasyon 2. Lugar- tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook na may dalawang pamamaraan sa pagtukoy; a. katangian ng kinaroroonan tulad ng klima, anyong lupa at tubig, at likas na yaman ; b. katangian ng mga taong naninirahan tulad ng wika, relihiyon, densidad o dami ng tao, kultura, at mga sistemang politikal 3. Rehiyon- bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural 4. Interaksiyon ng Tao at Kapaligiran- ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kaniyang kinaroroonan 5. Paggalaw- ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar; kabilang din ditto ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari, tulad ng hangin at ulan E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Pangkatang Gawain Panuto: Hahatiin ang mga mag-aaral sa apat (4) na pangkat. Ipaggawa ang Gawain 3: Tukoy- Tema- Aplikasyon na matatagpuan sa pahina 14 sa iyong aklat. Panuto: Basahin at unawain ang sumusunod na impormasyon na may kinalaman sa lokasyon, lugar, rehiyon, interaksiyon ng tao at kapaligiran at paggalaw. Pagkatapos, punan ng inyong pangkat ng kinakailangang impormasyon ang flower chart sa ibaba. 1. May tropikal na klima ang Pilipinas. 2. Matatagpuan ang Pipilinas sa kanluran ng Pacific Ocean, timog ng Bashi Channel, at silangan ng West Philippine Sea. 3. Ang pangingisda ay isang aktibong kabuhayan ng mga Pilipino dahil napalilibutan ng dagat ang bansa. 4. Libo-libong Pilipino ang nangingibang-bansa sa Australia at New Zealand upang magtrabaho. 5. Kasapi ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations. Mga Sagot 1. Lugar 2. Lokasyon
 • 4. 3. Interaksiyon ng Tao at Kapaligiran 4. Paggalaw 5. Rehiyon Sa pagpapatuloy ng gawaing ito, pumili ng isang bansa na bibigyang pansin ng inyong kapangkat. Suriin ang kalagayang heograpikong napiling bansa katulad ng mga konkretong halimbawang naayon sa limang tema ng heograpiya. Gamitin ang Flower Chart sa pagsagot sa gawain. Halimbawa: Napiling Bansa Lokasyon Lugar Rehiyon Interkasiyon ng tao at kapaligiran Paggalaw Bansa: Pilipinas Lugar: Tropikal ang klima Rehiyon: Kasapi ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations Lokasyon: Ang Pilipinas ay nasa kanluran ng Pacific Ocean, timog ng Bashi Channel, at silangan Interaksiyon ng Tao at Kapaligiran: Pangingisda ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa Pilipinas Paggalaw: Maraming mga Pilipino ang nangingibang bansa sa Australia
 • 5. F. Paglinang sa Kabihasan (Tungo sa Formative Assessment) Pamprosesong mga Tanong 1. Magbigay ng sariling reaksiyon tungkol sa heograpiya ng bansang napili ayon sa limang tema nito. 2. Bakit magkakaugnay ang limang tema ng heograpiya sa pag-aaral ng katangiang paisikal ng bansa? 3. Paano nakatulong ang mga temang ito sa iyong pag-unawa sa heograpiya ng isang bansa? G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay Panuto: Mula sa limang tema ng heograpiya ay pumili ng isa sa mga temang ito at iugnay ito sa pook na tinitirahan mo at ipaliwanag kung gaano kahalaga ang kaugnayan ng temang ito sa pook mo. Hal: Ang napili kong tema ay Lugar. Ang aming tirahan ay nasa mataas na bahagi n gaming lugar. Kaya ang medyo malamig ang hangin doon at mayaman kami sa mga pananim kagaya ng mga gulay. Napakahalaga ng lugar na aming kinalalagyan dahil sa positibong naidudulot nito sa aming buhay kagaya ng pagkakaroon ng sariwang hangin kasi malayo kami sa lungsod at sagana kami sa pagkaing gulay. H. Paglalahat ng Aralin sa Para sa pangkalahatang kaalaman na mapupulot ng mag-aaral ay itatanong ang mga sumusunod sa mag-aaral: 1. Ano ang heograpiya? 2. Ano-ano ang mga tema ng heograpiya? 3. Paano nakatutulong ang kaalaman ng heograpiya sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay? I. Pagtataya ng Aralin A. Pagtutukoy: Isulat ang salitang tinutukoy ng mg sumusunod na bilang. ________________________1. Ito ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. ________________________2. Ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang taglay ng kaniyang kinaroroonan. ________________________3. Bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng magkakatulad na katangiang pisikal o kultural. ________________________4. Tumutukoy sa kinaroonan ng mga lugar sa daigdig na may dalawang pamamaraan sa pagtukoy. ________________________5. Tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook. ________________________6. Ang paglipat ng tao mula sa kinagisnang lugar patungo sa ibang lugar; kabilang din ditto ang paglipat ng mga bagay at likas na pangyayari, tulad ng hangin at ulan. B. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Ano ang heograpiya? 2. Bakit mahalagang pag-aralan ang heograpiya? 3. Bakit magkakaugnay ang limang tema ng heograpiya sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig? 4. Paano nakatulong ang mga temang ito sa iyong pag-unawa sa heograpiya ng isang bansa? Mga Sagot 1. Heograpiya 2. Interaksiyon ng Tao at Kapaligiran 3. Rehiyon 4. Lokasyon 5. Lugar 6. Paggalaw
 • 6. J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation Upang mas lalong maunawaan ang heograpiya ng daigdig bilang nag-iisang planeta sa solar system na maaaring tirahan ng tao at ng lahat ng nabubuhay na organismo ay basahin ang teksto tungkol sa Katangiang Pisikal ng Daigdig sa pahina 15-19. Pnauto: Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na salita: 1. SOLAR SYSTEM 2. LONGITUDE 3. PRIME MEREDIAN 4. INTERNATIONAL DATE LINE 5. LATITUDE Mga Sagot: 1. SOLAR SYSTEM- Walong planeta na umiikot sa araw at isa na dito ang daigdig 2. LONGITUDE- Ang distansiyang angular na nasa pagitan ng dalawang meridian patungo sa kanluran ng Prime Meridian 3. PRIME MERIDIAN- Ito ay nasa Greenwich sa England ay itinatalaga bilang zero degree longitude 4. INTERNATIONAL DATE LINE- 180 degrees longitude mula sa Prime Meridian, pakanluran man o pasilangan,na matatagpuan sa kalagitnaan ng Pacific Ocean 5. LATITUDE- Ang distansiyang angular sa pagitan ng dalawang parallel patungo sa hilaga o timog ng equator (Paalala: Magbigay ng remediation sa mga mag-aaral na hindi nakapasa mula sa ebalwasyong ibinigay.) V.MGA TALA VI. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat linggo. Paano mo ito A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mga mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation. C. Nakatulong baa ng remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin. D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation.
 • 7. E. Alin sa istratehiyang pagtuturo ang nakatulong ng lubos? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro? Prepared by: YSMAELA CHAT A. ASDILLO DNHS, AP/Teacher III