Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rujukan edu

142 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rujukan edu

  1. 1. Rujukan Abdul Rahin Bin Hamdan, Ahmad Johari Bin Hj Sihes, Jamaluddin Bin Ramli dan Rosliza Binti Hamzah. PERSEPSI GURU TERHADAP PROFESION PERGURUAN MASA KINI . Diperoleh 4 September 2014, dari http://eprints.utm.my/2223/1/2_3.pdf Anizyn. Rukun Negara Sebagai Etika, Falsafah Dan Ideologi. Diperoleh 5 September 2014, dari http://anizyn.blogspot.com/2010/10/rukun-negara-sebagai-etika-falsafah-dan.html Aziah Ismail dan Abdul Ghani Kanesan Abdullah (tahun tidaj diperoleh). Amalan Autonomi Dan Akauntibiliti Di Sekolah Berautonomi Dan Impaknya Terhadap Kesediaan Guru. Diperoleh 3 September 2014 dari http://e-journal. um.edu.my/filebank/published_article/6253/Template%203.pdf Dr Mohamad Nasir Saludin, Nurul Ashirah Othman dan Nur Azimah Mahmud. Sumbangan K-Ekonomi dan K-Worker dalam PembelajaranSepanjang Hayat. Diperoleh 3 September 2014, dari http://eprints.utm.my/379/1/MohamadNasirSaludin2006Sumbangankekonomidank.pdf Faizah Bte Abd Ghani & Mohd Kamil Bin Mat Deris. Trait Personaliti Di Kalangan Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup). Diperoleh 5 September 2014, dari http://eprints.utm.my/10265/2/Mohd_Kamil_Bin_Mat_Deris.pdf Kamus dwibahasa online Diperoleh 3 September 2014 dari http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=akauntabiliti Mohd Raizzudin Bin Hamat (2013). Hubungan Antara Motivasi Guru Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Di 4 Buah Sekolah Di Daerah Kota Tinggi. Diperoleh 5 September 2014, dari http://www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdffail/ptkghdfwP2/Mohd%20Raizuddin%20Bin%2 0Hamat.TP.pdf Nik Hassan Basri Bin Nik Ab. Kadir (2010). Pembinaan Karakter Guru Komsas KBSM Yang Berkualiti Melalui Sifat Mahudah Diperoleh 4 September 2014, dari http://file.upi.edu/Direktori/PROCEEDING/UPI UPSI/2010/Book_5/PEMBINAAN_KARAKTER_GURU_KOMSA... Noriati, A. Rashid, Boon Pong Ying, Wong Kiat Wah. (2010). Asas Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional Guru. Shah Alam : Oxford Fajar. Norain Md Nor,(2014). Asas Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional Guru.Jabatan Ilmu Pendidikan, institut Pendidikan Guru Sultan Abdul Halim Sungai Petani Kedah. Pusat Perkembangan Kurikulum. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Diperoleh 3 September 2014 dari http://web.moe.gov.my/bpk/bsk/bpanduan/fpk.pdf Penulis tidak diperoleh. Marzano School Leadership Evaluation Model. Diperoleh 2 September 2014 dari http://www.dpi.state.nd.us/ESEA/teacher/Principal_Marzano_ESSI.pdf
  2. 2. Ramlee Mustapha dan Ramziah Husin (2002), PERANCANGAN PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DALAM ERA GLOBALISASI DAN K-EKONOMI Jurnal Teknologi, 37(E) Dis. 2002: 47–56 Diperoleh 2 September 2014, dari ://www.jurnalteknologi.utm.my/index.php/jurnalteknologi/article/download/555/545 Ramlan Bin Zainal Abidin, Dr. Ahmad B. Esa dan Prof. Dr. Wan Mohd. Rashid B. Wan Ahmad (2008). PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT: ISU,CABARAN DAN PERANAN SEKOLAH MEMBANGUN MODAL INSAN DALAM KOMUNITI SETEMPAT : Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB 2008, 16 Oktober 2008, UTHM. Diperoleh 4 September 2014, dari http://eprints.uthm.edu.my/2713/1/22._PKPGB_2008_2.pdf Symsul Aizuwan . Generasi Modal Insan Kelas Pertama. Diperoleh 4 September 2014, dari http://www.academia.edu/4542907/GENERASI_MODAL_INSAN_KELAS_PERTAMA Zain (2012), Etika profesion keguruan dan akauntabiliti.Diperoleh September 2,2014 dari http://www.slideshare.net/zain72/etika-profesion-keguruan-dan-akauntablilti

×