Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

nazewnictwo soli

prezentacja zawierająca budowęi nazewnictwo soli

  • Login to see the comments

nazewnictwo soli

  1. 1. Nazewnictwo soli EGIMNAZJUM 2008
  2. 2. Budowa soli <ul><li>Me R </li></ul><ul><li>Metal </li></ul>Reszta kwasowa
  3. 3. Podział soli SOLE TLENOWE NP.NaNO3 BEZTLENOWE np. NaCl INNE Wodorosole Sole amonowe
  4. 4. Nazewnictwo soli <ul><li>Nazwa soli składa się z dwóch członów: </li></ul><ul><li>pierwszy pochodzi od nazwy kwasu, </li></ul><ul><li>drugi od nazwy metalu </li></ul><ul><li>np.: azotan(V)żelaza(III) </li></ul><ul><li>(azotan(V) - pochodzi od kwasu azotowego(V)) </li></ul>
  5. 5. Nazewnictwo soli <ul><li>Sole kwasów tlenowych mają w nazwie końcówkę – an (azotan; węglan itp…) </li></ul><ul><li>Sole kwasów beztlenowych mają w nazwie końcówkę – ek (chlorek, siarczek itp….) </li></ul>
  6. 6. fosfor an (V) PO 4 Kw.fosforowy(V) H 3 PO 4 węgl an CO 3 Kw. węglowy H 2 CO 3 siarcz an (IV) SO 3 Kw.siarkowy(IV) H 2 SO 3 siarcz an (VI) SO 4 Kw.siarkowy(VI) H 2 SO 4 azot an (III) NO 2 Kw. azotowy(III) HNO 2 azot an (V) NO 3 Kw azotowy(V) HNO 3 siarcz ek S Kw. siarkowodorowy H 2 S chlor ek Cl Kw.chlorowodorowy HCl Nazwa soli Reszta kwasowa Nazwa kwasu Wzór kwasu
  7. 7. <ul><li>Do poprawnego zapisu wzoru soli potrzebna jest również znajomość wartościowości metalu i reszty kwasowej. </li></ul><ul><li>Wartościowość reszty kwasowej to liczba atomów wodoru w kwasie </li></ul><ul><li>np. H 2 S – S to reszta kwasowa, która jest II wartościowa bo w kwasie są 2 atomy wodoru. </li></ul>
  8. 8. Mg(NO 3 ) 2 <ul><li>NO 3 pochodzi od kwasu HNO 3 – kwasu azotowego(V) </li></ul><ul><li>Mg to magnez </li></ul><ul><li>Nasza sól nazywa się </li></ul><ul><li>azotan(V)magnezu </li></ul>
  9. 9. Fosforan(V)miedzi(I) <ul><li>Ustalmy wzór sumaryczny tej soli </li></ul><ul><li>fosforan(V) pochodzi od kwasu fosforowego(V) H 3 PO 4 resztą kwasową jest PO 4 która jest III wartościowa (3 wodory w kwasie) i zostaje nam tylko I wartościowa miedź czyli Cu </li></ul><ul><li>I III </li></ul><ul><li>Cu PO 4 </li></ul><ul><li>Pozostaje nam tylko przepisanie wartościowości na krzyż i powstaje </li></ul><ul><li>Cu 3 PO 4 </li></ul>

×