Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Welcome to Autumn

72,706 views

Published on

Published in: Art & Photos, Environment

Welcome to Autumn

 1. 1. Fr_ . ,_ w. - _ n. V"; " v - . . “¡r-ajo rq¿ïfiv_ _
 2. 2. 4 p. a _. r '. V, .‘; :- a '. — » , - ‘r
 3. 3. A.
 4. 4. ‘En
 5. 5. 9.11/2. . . . Law . /. . J mlxwt. Mi W405 u a _ . ,. 5.- . L . N: .. , ¡Ñm 3 y . v w. | k . N. . . . a k. ¡i . 4. . e . . . . . . 4.. . . z w -. ; . . . ... u . . n . , ¡J . i r _ . .._ A. hu . , u » a . . 4 . . . . . 1 . . . 4 . .. a 4 . , o . .. r‘ . . e x . .. .. , y a . J . _ . v. y r. .. . 1. . 1 . r . ... . . . u. . . w
 6. 6. |1q—v. rrl1CE. vÏh. r/N T x; mnwuTnnïanunwnff/ e ¡hadita! .Eu¿aau»hu; « JIJAAlJMFÏJCElÑÉ ¡laiínd 1¡. l¡. ¿“Jn Equal . ..: r.4cEdmZ2 . T.flnao. n.n. tonu. ... ou.7. kmJÏflÍïWuT Jnflxmagltnfïs kimi; «riaukafl . .., ... .<. ¡/
 7. 7. . . y 51.44. , . r1 . Ïixrulrrlïówr. . , . . ... . ¡t . .w. s1 H . . . . 3 7 u}. r 4 . . x17 . t. . ¡tu . .( ¡ l. .. x . I. l, . .3 . r ¡Mm ‘I r r nc; 1 4 . M. .. ¡oitnhh i 4 r r ‘ ‘ «.1 . a 2, . . u . . n. y 1 . . s. . . . . b. .. 1 r (a r. J , i. .3
 8. 8. *-e"» _-, ¡ e _a»-7"""Z*: m jun.
 9. 9. LA.
 10. 10. ¡«Jvfï-"rul >"-vr. J v‘! -ív" ""’ ' ”‘ ' ' . _ ‘ ; -,. _.‘ um -. . r .1 i . ' _ r . , '- ‘ 4' r _ ' ¿v-¡nfiïgnggflj fituígl, a4.a'
 11. 11. x 1’ . U Luv . _, _ . ' . . f’ m . ‘ ‘ . fifa‘ 2 ' " I‘ 2 r . _, -‘. v‘. . f ¡Í c i —1—
 12. 12. ,. -': -:, r‘>= :;; a:; ‘ ïv. A
 13. 13. 5.4,
 14. 14. f. |A
 15. 15. _r , ‘g 5 i Woridprints com
 16. 16. ‘. * . a . i. " r M , . - u“ f . , ‘í n n. ’ r x g; r _o f . ¡ - . r _ ¡ ’ ' —» z t d’ _, ¿e 1 1 , c l“.
 17. 17. lr . ' . - L‘. r , . . . — l: "A v « I. o’ . ., , ‘
 18. 18. Ilnrll,
 19. 19. Éwx y? »
 20. 20. al, ÜI/ flhfi/ ‘¡Ir ñ . , .221: ¡Í I’ u l -, .4, . . . l rr; .. 1' ¡Il . narrar 3/ c . . - . /,. Ï%l: g., ¡’, V. , . l. r4 l>hïq/ mija» fit‘ mb. .. l/ Jfií / .. ¿x k 4.7 e . r . ,iï. .:. ... v;. ï h. ¡Mi! ¡eau 24;, a. , ‘kv {WJÍ l. . . r.. z.. .h. .m. _«/ v. 4o. } 1 nal Vflfivpï . ., . É . ,, a z , - i: i. . . í n, h, . . cxsucïn. .w_. rP a , « . ._ J -_ 7.. . .101. ‘ x z Í , . . . _. . . 7 - L. . ap. r., áñác , p w v . r o» 2.7.2 1 p l l. .. _ I ¡».7 t z . , . t 4x Hwrwwwv. .. I. .! .a4I ¡JÉú/ W, V, ,,FUQO. .. m I y I mi”! 4 «v. r Í! LA 4. í r . l .9 .1 tuÏrvuï y. nl, . . / r1-’ , , n; . I. SAM/ alarga‘. . . y . , ¡fvw/ L . ,.(J¡ . /ar, ‘tim. 3.. 41;, s) z f. 1 . I,. VJN; r. _LnÍ. MMe. ¡r,4J m, » uvríu _ árurr/ Vwmmuuï/ .. . . ..1¡). «.H. .u. xnw« M I/ 1. . .. a ÍÏÑ. . w b . ., .E. s.. ... wU, /., ..m. ., s/ eïrffi - 21W, ÏnuÍá. tr, . .. y, » Ííozïufi . h 4 , : a. , . , 5a - llb a .1 V Í. ) VI . . nÏ la nu’ ,1 y! ¡Inunlru ¿L I n/ Á ¡JV uh» Í av Í — / . . . . 1.! ¿»ls .2 ¡N l Ï/ ïrr . u í o . l). .¡ Í. (¡ral firÍ. 7 ’ 7 Í/ Ir Ni! ’ . aun‘! - . ., Í v ÏIJ. 11/. si J .1. . ,1 / .,I Í: l . t ltqTa , T, I_, ‘., O ráwpvow. ) . Í f? . Í. {T . %,4 M _ {a Ja! r a1. HÏ/ ¡f un Í“ / x Í v. ¡j/ l I NL, q. :0 .2. i, » rra; - c u . , (l. .. ¡y 1 c. Í ¡(a o f ) , , r/ FK s. 2 .4, r. r r t’ I . 1.01., “no ¡J . p Ab. IL ¡ ¡f! h. 4x f: , , . a / . . x «r rr , . . r o , ü! ‘ . u. . . n . ; . A. .r — / o . T r x a a T4715? L»! a , s .4 lun Wi») Í 4/ II x f b; . a) No». .. 11’! .. . fi; 5., s; x - j. .. ’. ./14.a. ñ .92 . a . 2,2,5 . y r __ .2 - , _ cuan . c 7 grace a ¡J í. u, ¡.5 a » guia}. .fl 3. r . u 31W «v. . a . V y . 4 ¡Á . .r a i, yï. .. 1.1!». f. wz ¿_ ¡Lirfr / . . 4 X A 4 ü . n J v. una. .. k I

×