โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

29,600 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
29,600
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
245
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน

  1. 1. โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน งาน/แผนงาน งานวิชาการ แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ที่รับผิดชอบ นางสาวรติรัตน์ สุขแจ่ม หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง สนองกลยุทธ์/มาตรฐานการศึกษา สพฐ. มาตรฐานที่ ๑๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ สมศ.ตบช.๗.๔ ระยะเวลาดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ ( พฤษภาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม๒๕๕๘ ) หลักการและเหตุผล โรงเรียนเป็นสถาบันที่สาคัญของชุมชนในการใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ตลอดจนการพัฒนาคุณ ภาพ ของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้อยู่ในวัยเรียน (การศึกษาภาคบังคับ) สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้และให้บริการด้านต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้น จึงควรจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีสภาพที่ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เพื่อสนองความต้องการของเด็กนักเรียนในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา ตลอดจนสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งบารุงรักษาห้องเรียน การดาเนินการดังกล่าวต้องใช้อุปกรณ์ในการจัดตกแต่งห้องเรียนจานวนมากโดยอาศัยความร่วมมือจากครูแ ละนักเรียน ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อดาเนินการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนเพื่อสนับสนุนให้ห้องเรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจัด ปรับปรุง และสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในห้องเรียนตั้งแต่ ชั้นปฐมวัย , ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้สะอาด สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนและปลอดภัย ๒. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูและนักเรียนในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ๓. เพื่อปรับปรุง ตกแต่งห้องเรียน สื่อการเรียนการสอนให้มีสภาพดี และพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ๔. เพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจในการเรียน ๕. เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป้ าหมาย ๑. ด้านปริมาณ ๑.๑ ห้องเรียนร้อยละ๙๐ มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้ และ การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
  2. 2. ๑.๒ ห้องเรียนร้อยละ ๘๐ มีวัสดุอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ พร้อม เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า ๒. ด้านคุณภาพ ๒.๑ ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาห้องเรียน ๒.๒ ครูและนักเรียนช่วยกันบารุงรักษาและสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ และน่าเรียนตลอดเวลา วิธีดาเนินการและปฏิทินดาเนินการ ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดาเนินการ ผู้รับผิดชอบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เสนอและขออนุมัติโครงการ วางแผน การร่วมมือกับคณะครู ดาเนินการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนตามโครงการ ติดตามและประเมินผล สรุปผลโครงการ พ.ค. ๕๗ พ.ค. ๕๗ พ.ค. ๕๗ , พ.ย.๕๗ มิ.ย./ส.ค./ธ.ค.๕๗/ก.พ. ๕๘ มี.ค. ๕๘ ครูรติรัตน์ ครูรติรัตน์ ครูประจาชั้น ครูรติรัตน์ ครูรติรัตน์ งบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท ๑. เงินอุดหนุน ฯ ระดับปฐมวัย เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐บาท ๒. เงินอุดหนุน ฯ ระดับประถมศึกษา เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ๓. เงินอุดหนุน ฯ ระดับมัธยมศึกษา เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
  3. 3. ที่ รายการ งบดาเนินงาน งบลงทุน ค่า ตอบแท น ค่า ใช้สอ ย ค่า วัสดุ ค่า สาธารณู ป โภค ค่าครุภัณ ฑ์ ค่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้า ง ๑ ๒ ๓ เสนอและขออนุมัติโครงการ วางแผน การร่วมมือกับคณะครู ดาเนินการจัดบรรยากาศในชั้นเรี ยน - อนุบาล ๑-๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ๑๐,๐๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ที่ รายการ งบดาเนินงาน งบลงทุน ค่า ตอบแทน ค่า ใช้สอย ค่า วัสดุ ค่า สาธารณูป โภค ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ๔ ๕ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ติดตามและประเมินผล สรุปผลโครงการ - - - - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รวมเงิน - - ๕๕,๐๐๐ - - - การประเมินผล
  4. 4. ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือวัด/ประเมินผล ๑. ห้องเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาน่าดู น่าอยู่ น่าเรียนปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๒.ครูและนักเรียนช่วยกันบารุงรักษาและสร้างบรรยากาศ ในห้องเรียนให้สะอาดเรียบร้อย สวยงาม น่าอยู่ และน่าเรียนตลอดเวลา ๑. สังเกตการณ์ปฏิบัติ งานของครู และนักเรียนเจ้าขอ งห้องเรียน ๒. การประเมินห้องเรี ยนดีเด่น ตามแบบการประเ มินของ สพป.พิษณุโลก เขต ๓ ๓. ตรวจรายงานสรุป ผลการ ปฏิบัติงาน ๑. แบบบันทึกการสังเกต การปฏิบัติงาน ๒. แบบการประเมินห้องเรีย นดีเด่น ๓. แบบตรวจรายงานสรุปผล การปฏิบัติงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนทาให้มีบรรยากาศที่เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอน และ การให้บริการด้านต่าง ๆ อันส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษา ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ (นางสาวรติรัตน์ สุขแจ่ม) ผู้รับผิดชอบโครงการ
  5. 5. ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ (นายเวียน โพตะกาว) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ (นายสุนัน แก้วมาก) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ

×