Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raportul rectorului UAIC, 2004 - 2008

3,270 views

Published on

Published in: News & Politics, Technology
 • Be the first to comment

Raportul rectorului UAIC, 2004 - 2008

 1. 1. Raport 2004-2007
 2. 2. MISIUNE <ul><li>Realizarea unui management adaptiv, prin care s ă fie cultivate ş i valorificate marile tradi ţ ii ale Universit ăţ ii noastre ş i, deopotriv ă , schimbarea inovativ ă s ă devin ă un modus vivendi . </li></ul>
 3. 3. DIDACTIC <ul><li>Implementarea Sistemului Bologna </li></ul><ul><li>Aplicarea noului regulament didactic </li></ul><ul><li>Admitere pe domenii de licenţă </li></ul><ul><li>47 de specializări complementare </li></ul><ul><li>Planuri de învăţământ în limbile română şi engleză </li></ul><ul><li>Analiza evaluării studenţilor raportată la curba lui Gauss </li></ul><ul><li>Form a definitivă a suplimentului la diplomă </li></ul><ul><li>Elaborarea documentelor de studii în limbi străine </li></ul>
 4. 4. DIDACTIC <ul><li>Numărul de candidaţi admişi la studii universitare de licen ţă </li></ul>9893 9287 9633 9358 TOTAL 6890 5932 6243 5963 Nr. candidati admisi cu taxa (zi, ID/IFR) 3003 3355 3390 3395 Nr. candidati admisi buget 2007 2006 2005 2004 Anul
 5. 5. DIDACTIC
 6. 6. DIDACTIC <ul><li>Numărul de candidaţi admişi la studii universitare de masterat </li></ul>3354 2999 2734 1975 TOTAL 2304 1937 1924 1250 Nr. candidati admisicu taxa (zi, ID/IFR) 1050 1062 810 725 Nr. candidati admisi buget 2007 2006 2005 2004 Anul
 7. 7. DIDACTIC
 8. 8. DIDACTIC <ul><li>Numărul de candidaţi admişi la studii postuniversitare </li></ul>861 814 1821 2107 TOTAL 261 234 621 907 Nr. candidati admisi cu taxa (zi, ID/IFR) 600 580 1200 1200 Nr. candidati admisi buget 2007 2006 2005 2004 Anul
 9. 9. DIDACTIC
 10. 10. DIDACTIC <ul><li>50% din cuantumul notei finale pentru oricare disciplină să reprezinte rezultatele evaluării pe parcurs </li></ul><ul><li>Analiza evaluării studenţilor raportată la curba lui Gauss </li></ul><ul><li>Repartizarea studenţilor pe locurile finanţate de la buget se face semestrial </li></ul><ul><li>Centralizarea şi analizarea fişelor de evaluare pentru cadrele didactice </li></ul><ul><li>Implementarea noii aplicaţie e-SIMS î n vederea gestionării complete a şcolarităţii </li></ul>
 11. 11. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ P roiecte internaţionale <ul><li>Proiecte europene </li></ul><ul><li>30 de proiecte internaţionale în valoare de aproximativ </li></ul><ul><li>1 000 000 Euro </li></ul><ul><li>FP5, FP6, EUROATOM, FP7, COST, INTAS, EUREKA, NATO </li></ul><ul><li>Proiecte bilaterale </li></ul><ul><li>18 proiecte din care: 3 RO – Rusia, 7 RO-Franţa, 2 RO-Grecia, </li></ul><ul><li>2 RO-Ungaria, 2 Ro- Italia etc </li></ul>
 12. 12. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ P roiecte naţionale <ul><li>Granturi CNCSIS </li></ul><ul><li>Granturi Academia Română </li></ul><ul><li>Proiecte CEEX </li></ul><ul><li>Programe PN I </li></ul><ul><li>Programe PN II </li></ul><ul><li>Platforme </li></ul>
 13. 13. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ P roiecte naţionale
 14. 14. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ <ul><li>Centre de excelenţă acreditate - 3 </li></ul><ul><li>Centre de cercetare recunoscute CNCSIS – 6 </li></ul><ul><li>Înfiinţarea a 3 platforme/laboratoare de cercetare </li></ul><ul><li>Crearea a 2 laboratoare de analiză (în stadiul de acreditare RENAR) </li></ul>
 15. 15. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ P remii acordate de UAIC <ul><li>200 5 - 18 premii î n valoare de 90 000 RON </li></ul><ul><li>8 premii acordate facultăţilor pentru lucrări publicate în reviste ISI </li></ul><ul><li>10 premii acordate unor cadre didactice pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare dezvoltare </li></ul><ul><li>2006 – 19 premii în valoare de 630 000 RON </li></ul><ul><li>9 premii acordate facultăţilor pentru lucrări publicate în reviste ISI </li></ul><ul><li>10 premii acordate unor cadre didactice pentru rezultate deosebite în activitatea de cercetare dezvoltare </li></ul><ul><li>2007 – 15 premii în valoare de 1 000 000 RON </li></ul><ul><li>15 premii acordate facultăţilor </li></ul>
 16. 16. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ Principalele premii <ul><li>Premiul pentru articole publicate in reviste cotate ISI acordat de MECT (2007 ) </li></ul><ul><li>Premiul pentru publicaţii ştiinţifice internaţionale acordat de MECT (200 6) </li></ul><ul><li>20 premii acordate unor cadre didactice de către Academia Română (2004 - 2007) </li></ul><ul><li>4 premii acordate unor cadre didactice de către CNCSIS </li></ul><ul><li>(2004 - 2006) </li></ul>
 17. 17. DOCTORATE <ul><li>Înfiinţarea celor 13 Şcoli doctorale </li></ul><ul><li>Premierea celor mai bune teze de doctorat susţinute public </li></ul><ul><li>A corduri de cotutel ă încheiate în perioada 2004 - 2007 - 38 </li></ul><ul><li>Numărul doctoranzilor în 2007 – 2377 </li></ul><ul><li>Conducători de doctorat ai UAIC în 2007 - 207 </li></ul><ul><li>Susţineri de teze în intervalul 2004 - 2007 – 704 </li></ul><ul><li>Confirmări titluri de doctori, 2004-2007 - 679 </li></ul>
 18. 18. RELAŢII INTERNAŢIONALE Parteneriate multiple <ul><li>2007 - Membră a Grupului Coimbra , alături de Poitiers, Universitatea Catolică din Louvain, Groningen, Graz, Padova, Bristol, Geneva etc. </li></ul><ul><li>2006 - Membră în reţeaua UTRECHT </li></ul><ul><li>2006 - Membră în r e ţeaua Universităţilor Balcanice </li></ul><ul><li>2006 - Semnarea Magna Charta Universitatum </li></ul><ul><li>2005 - Fondatori ai reţelei RUFAC </li></ul>
 19. 19. RELAŢII INTERNAŢIONALE Programe europene <ul><li>Erasmus - mobilităţile din 2007 / 2008 se efectuează în baza a 206 acorduri bilaterale Erasmus </li></ul><ul><li>Leonardo da Vinci </li></ul><ul><li>Jean Monnet, CEEPUS etc . </li></ul><ul><li>4826 de mobili tăţ i, din care 1482 au fost mobilit ăţ i E rasmus/Socrates </li></ul>
 20. 20. RELAŢII INTERNAŢIONALE Evenimente internaţionale <ul><li>Şcoala Franco-Română de Sociologie </li></ul><ul><li>Zilele Universităţii Konstanz la Iaşi </li></ul><ul><li>– 10 ani de parteneriat – </li></ul><ul><li>“ Freiburg Universitätstage” la Iaşi </li></ul><ul><li>– 30 ani de parteneriat – </li></ul><ul><li>RO – UK editia 1, 2, 3 </li></ul><ul><li>Zilele francofoniei </li></ul><ul><li>Şcoli de vară internaţionale </li></ul>
 21. 21. RELAŢII INTERNAŢIONALE Titluri onorifice acordate <ul><li>14 titluri de Doctor Honoris Causa </li></ul><ul><li>7 titluri de Profesor de Onoare </li></ul><ul><li>2 titluri de Membru de Onoare al Senatului </li></ul>
 22. 22. RELAŢII INTERNAŢIONALE Evaluări interne şi internaţionale <ul><li>16 – 21 mai 2004 - SALZBURG SEMINAR </li></ul><ul><li>26 şi 28 noiembrie 2006 – EUA </li></ul><ul><li>21 – 25 ianuarie 2008 - Auditul efectuat de experţi de la ANPCDEFP </li></ul>
 23. 23. STRATEGIE UNIVERSITARĂ <ul><li>Obiective de investiţii </li></ul><ul><li>C ă min Akademos </li></ul><ul><li>Cămin C1, C2 , C4 – Tg. Copou </li></ul><ul><li>Consolidare Corp A </li></ul><ul><li>Consolidare-Turn apă </li></ul><ul><li>Consolidare Corp I </li></ul><ul><li>Cafenea pentru studenţi în Complexul “ Titu Maioresc u” </li></ul>
 24. 24. STRATEGIE UNIVERSITARĂ <ul><li>Obiective de investiţii </li></ul><ul><li>Reabilitări cămine-cantine </li></ul><ul><li>Reabilitări spaţii de învăţământ </li></ul><ul><li>Muzeul de Istorie Natural ă Corp A </li></ul><ul><li>SCADEEA </li></ul><ul><li>Şcoala “Junior” </li></ul><ul><li>Corp A - amenajarea curţii interioare </li></ul><ul><li>Casa Balmu ş </li></ul>
 25. 25. STRATEGIE UNIVERSITARĂ <ul><li>Dinamica veniturilor </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Cadrul normativ </li></ul><ul><li>Regulamentul de alegeri pentru studenţi </li></ul><ul><li>Revederea regulamentului CAPS </li></ul><ul><li>Regulament propriu de burse </li></ul><ul><li>Regulamentul privind afişajul </li></ul><ul><li>Mărirea cuantumului burselor </li></ul>STUDENŢI
 27. 27. STUDENŢI <ul><li>Optimizarea informării studenţilor </li></ul><ul><li>Realizarea ghidul candidatului </li></ul><ul><li>Editarea ghidurilor de studii </li></ul><ul><li>Tipărirea ghidurilor Socrates </li></ul><ul><li>Crearea biroului de infomare pentru studenţi </li></ul><ul><li>Blogul Infostuden ţ i </li></ul><ul><li>Salonul ofertelor academice universitare/postuniversitare </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Eficientizarea colabor ă rii </li></ul><ul><li>Implicarea studen ţ ilor î n activitatea de cercetare </li></ul><ul><li>Caravana “ Cuza ” </li></ul><ul><li>Ziua Absolventului </li></ul><ul><li>Barometru de opinie </li></ul><ul><li>Proiectul “ Serviciul de asistenţă socială pentru studenţi ” </li></ul><ul><li>Acţiunile de marcaj şi ecologizare a parcului Titu Maiorescu </li></ul><ul><li>Acţiuni pentru protejarea mediului “Iaşi reciclează” </li></ul><ul><li>Diverse manifestări profesionale, culturale, sociale şi artistice </li></ul>STUDENŢI
 29. 29. STRUCTURI NOI <ul><li>Departamentul de cercetare şi managementul proiectelor </li></ul><ul><li>Departamentul de marketing educa ţ ional, e venimente şi imagine academică </li></ul><ul><li>Biroul de Informare pentru studen ţi </li></ul><ul><li>Şcoala Junior </li></ul><ul><li>Fundaţia “ALUMNI” </li></ul>
 30. 30. OFICIUL JURIDIC <ul><ul><li>150 de procese/dosare </li></ul></ul><ul><ul><li>120 dosare soluţionate </li></ul></ul><ul><ul><li>elaborarea şi avizarea a peste 5000 de contracte încheiate de către Universitate </li></ul></ul><ul><ul><li>obţinerea pe cale amiabilã a unor despãgubiri de cca 20.000 lei </li></ul></ul><ul><ul><li>obţinerea de daune în valoare de 10.000 lei în procesul cu SC AQUAMOLD SRL IAŞI </li></ul></ul><ul><ul><li>elaborarea Contractului Colectiv de muncă la nivel de Universitate </li></ul></ul><ul><ul><li>prezenţa în peste 200 de comisii cu ocazia desfăşurării procedurilor de achiziţi i public e </li></ul></ul><ul><ul><li>realizarea procedurilor juridice necesare înfiinţãrii Şcolii primare “Junior” </li></ul></ul>
 31. 31. EDITURA Publicaţii 72897 53880 63550 50667 Total publicaţii 42200 24100 33160 24213 Cursuri ID 9696 9770 8384 7152 Publicaţii cu ISBN 7600 10000 10000 10235 Publicaţii anuale 13401 10010 12006 9067 Reviste periodice 2007 2006 2005 2004 Tipul publicaţiei/Anul
 32. 32. EDITURA Numărul publicaţiilor
 33. 33. GRĂDINA BOTANICĂ <ul><li>350 specii de plante introduse în colecţii </li></ul><ul><li>4 granturi CNCSIS </li></ul><ul><li>2 colaborări în proiecte pan-Europene </li></ul><ul><li>4 expoziţii anuale </li></ul><ul><li>485 550 RON investiţii </li></ul><ul><li>384 900 vizitatori </li></ul>
 34. 34. VĂ MULŢUMESC !

×