Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w 2008 r. Jan Szymański Departament Programów Re...
5.12.2008 31.10.2008 7.1. Infrastruktura ochrony zdrowia 30.01.2009 28.11.2008 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP 27.03....
16 640 904 680,71 412 439 598,33 54,75% 53,17% 121 884 767,64 196 867 655,76 27 28,52% 196 144 389,97 570 987 139,10 701 O...
4,34% 7 113 693,00 15 199 439,86 7 Oś priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe 4,34% 7 113 693,00 15 199 439,86 7 ...
Projekty wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego
Projekty wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Działania 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego
Efekty realizacji Działania 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego w projektach wybranych przez ZWP  <ul><li>W...
Projekty wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej
Efekty realizacji Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej w projektach wybranych przez ZWP <ul><li>Wska...
Projekty wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Działania 6.4 Wspieranie i zachowanie walorów przyrodnicz...
Efekty realizacji Działania 6.4 Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych w projektach wybranych przez ZWP <ul><li>...
Projekty wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
Efekty realizacji Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w projektach wybranych przez ZWP <ul><li>Wskaź...
Harmonogram ogłaszania najbliższych konkursów (I kw. 2009) 03.2009 02.2009 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 0...
Ważne dla beneficjentów <ul><li>konsultacje z DPR przed złożeniem wniosku; </li></ul><ul><li>przygotowanie wniosku zgodnie...
Dziękuję za uwagę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

694 views

Published on

Stan wdrażania na dzień 3 grudnia 2008

Published in: Business
 • Be the first to comment

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

 1. 1. Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w 2008 r. Jan Szymański Departament Programów Regionalnych
 2. 2. 5.12.2008 31.10.2008 7.1. Infrastruktura ochrony zdrowia 30.01.2009 28.11.2008 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP 27.03.2009 28.11.2008 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej (dla miast na prawach powiatu) 29.12.2008 28.11.2008 1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów innowacyjnych 1.12.2008 31.10.2008 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych 29.12.2008 31.10.2008 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 29.12.2009 31.10.2008 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa 31.10.2008 26.09.2008 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna 29.09.2008 31.07.2008 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 19.09.2008 18.08.2008 1.6.1. Promowanie atrakcyjności regionu 01.10.2008 01.09.2008 1.4. Systemowe wspieranie przedsiębiorczości 31.10.2008 26.09.2008 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny 31.10.2008 26.09.2008 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska (Subregion Słupski i Metropolitalny) 29.08.2008 25.07.2008 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa (Subregion Południowy i Nadwiślański) 18.07.2008 13.06.2008 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego 18.07.2008 13.06.2008 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym 18.07.2008 13.06.2008 6.4. Wspieranie i zachowanie przyrodniczych walorów turystycznych 18.07.2008 13.06.2008 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa (Subregion Słupski i Metropolitalny) 25.04.2008 29.02.2008 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska (Subregiony Południowy i Nadwiślański) 28.07.2008 30.05.2008 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa 25.04.2008 29.02.2008 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Końcowa data naboru wniosków Data ogłoszenia konkursu Działanie/Poddziałanie RPO WP
 3. 3. 16 640 904 680,71 412 439 598,33 54,75% 53,17% 121 884 767,64 196 867 655,76 27 28,52% 196 144 389,97 570 987 139,10 701 Oś priorytetowa 4 Regionalny system transportowy Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo wiedzy w % alokacji OP odpowiadająca środkom UE (w PLN) Ogółem (w PLN) Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 4 3 2 1 0 Wartość Liczba Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie Liczba i wartość projektów złożonych na dzień 28.11.2008 r. 103,18% 473 078 523,94 875 883 233,31 128 190,98% 312 728 628,88 495 694 948,91 47 46,30% 1 516 275 908,76 2 780 337 657,7 919 Ogółem Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa Oś Priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe
 4. 4. 4,34% 7 113 693,00 15 199 439,86 7 Oś priorytetowa 6 Turystyka i dziedzictwo kulturowe 4,34% 7 113 693,00 15 199 439,86 7 Podziałanie 6.4. Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych 2,20% 15 130 649,01 37 018 022,86 109 Oś priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 2,20% 15 130 649,01 37 018 022,86 109 Podziałanie 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa 6,16% 14 118 967,24 19 892 044,25 4 Oś priorytetowa 2 Społeczeństwo wiedzy 6,16% 14 118 967,24 19 892 044,25 4 Podziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego 30 183 097 258,5 75 177 859 16,40% 26,60% 200 373 998,36 278 940 295,15 6 16,40% 75 177 859 183 097 258,5 30 Działanie 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska (Subregion Nadwiślański i Południowy) Oś Priorytetowa 8 Lokalna infrastruktura podstawowa Oś priorytetowa 4 Regionalny system transportowy 26,60% 200 373 998,36 278 940 295,15 6 Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej 10% 311 915 166,61 534 147 060,62 161 Ogółem w % alokacji OP odpowiadająca środkom UE (w PLN) Ogółem (w PLN) 4 3 2 1 0 Wartość Liczba Oś Priorytetowa/Działanie/Poddziałanie Liczba i wartość projektów zatwierdzonych do realizacji przez Zarząd Województwa Pomorskiego stan na dzień 28.11.2008 r.
 5. 5. Projekty wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego
 6. 6. Projekty wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Działania 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego
 7. 7. Efekty realizacji Działania 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego w projektach wybranych przez ZWP <ul><li>Wskaźniki produktu: </li></ul><ul><li>Wskaźniki rezultatu: </li></ul>36 Liczba usług on-line – transakcja (szt.) 154 Liczba usług on-line - dwustronna interakcja (szt.) 182 Liczba usług on-line – interakcja (szt.) 225 Liczba usług on-line – informacje (szt.) Wartość Nazwa wskaźnika 1 896 200 Liczba osób korzystających z usług on-line (os/rocznie) Wartość Nazwa wskaźnika
 8. 8. Projekty wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej
 9. 9. Efekty realizacji Działania 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej w projektach wybranych przez ZWP <ul><li>Wskaźniki produktu: </li></ul><ul><li>Wskaźniki rezultatu : </li></ul>6,83 Długość wybudowanych obwodnic (km) 1 Ilość wybudowanych obwodnic (szt.) 14,40 Długość wybudowanych/ przebudowanych dróg powiatowych (km) 29,72 Długość wybudowanych/ przebudowanych dróg wojewódzkich (km) Wartość Nazwa wskaźnika 14,87 Skrócenie czasu przejazdu (min) 13 261 944 Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich (PLN) Wartość Nazwa wskaźnika
 10. 10. Projekty wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Działania 6.4 Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych
 11. 11. Efekty realizacji Działania 6.4 Wspieranie i zachowanie walorów przyrodniczych w projektach wybranych przez ZWP <ul><li>Wskaźniki produktu: </li></ul><ul><li>Wskaźniki rezultatu: </li></ul>160 Liczba gatunków objętych działaniami w zakresie ochrony i restytucji (szt.) 14,49 Długość wybudowanej/ przebudowanej liniowej infrastruktury turystycznej (km) 48 Liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej (szt.) Wartość Nazwa wskaźnika 40 Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, akcjach promocyjnych i edukacyjnych (os) 69089 Liczba turystów korzystających z infrastruktury turystycznej (os/rok) 20 Liczba obszarów cennych przyrodniczo i atrakcyjnych turystycznie (szt.) Wartość Nazwa wskaźnika
 12. 12. Projekty wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska
 13. 13. Efekty realizacji Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w projektach wybranych przez ZWP <ul><li>Wskaźniki produktu: </li></ul><ul><li>Wskaźniki rezultatu: </li></ul>1 Liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody (szt.) 3 Liczba utworzonych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (szt.) 1 Liczba wybudowanych kompostowni (szt.) 1 Liczba zrekultywowanych składowisk odpadów (szt.) 3708,77 Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (km) 6 Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków (szt.) Wartość Nazwa wskaźnika 32 Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (etat) 24651 Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacyjnej (os) Wartość Nazwa wskaźnika
 14. 14. Harmonogram ogłaszania najbliższych konkursów (I kw. 2009) 03.2009 02.2009 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia 04.2009 03.2009 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie 04.2009 03.2009 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury 05.2009 04.2009 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy 02 .2009 01 .200 9 5.1. Gospodarka odpadami 02.2009 01.2009 5.3. Zarządzanie informacją o środowisku 03.2009 02.2009 6.2. Promocja i informacja turystyczna 02.2009 01.2009 1.3. Pozadotacyjne instrumenty finansowe dla MŚP 03.2009 02.2009 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa 02 .2009 01 .200 9 3.2.2. Inwestycje zwiększające potencjał rozwojowy miast 03 .2009 02 .200 9 3.1. Rozwój i integracja systemów transportu zbiorowego 05 .2009 04 .200 9 2.2.1. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 06 .2009 03 .200 9 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw Końcowa data naboru wniosków Data ogłoszenia konkursu Działanie/Poddziałanie RPO WP
 15. 15. Ważne dla beneficjentów <ul><li>konsultacje z DPR przed złożeniem wniosku; </li></ul><ul><li>przygotowanie wniosku zgodnie z wytycznymi i instrukcjami; </li></ul><ul><li>wnikliwa ocena przez ekspertów/członków Grupy Strategicznej; </li></ul><ul><li>procedura OOŚ; </li></ul><ul><li>poziom dofinansowania z EFRR (luka finansowa); </li></ul><ul><li>pomoc publiczna. </li></ul>
 16. 16. Dziękuję za uwagę

×